18 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

18 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

in —— Profesy ii : rimizde bulunan beynel » Profesyonel güreşçiler dün ia *çlarını o Taksim stadında Böyük iz ika uyandıran bu güreşçile- he zaman yağan yağmura bı » kesif bir kalabalık nış, Bu kalabalık arasın - ik > güreş meraklısı bütün i görünüyordu, Haa Turan idman yurdu 3 (Hususi) — Uşak mim 3 — 4 mevsimi şampi - Ni arma aylardan beri de » mekte idi, Başından 80 - ii ir büyük bir alâka ve “iş “takip olunan bu maçlar A, 0'i hisler bıraktı. yg esini teşkil eden Uşak- â; €rle B. kömesini teşkil e- tla, ,” Ve Gediz klüplerimizin a “de *Yecanla devam etmiş ! Tena kümesi şampiyonu U- i İyon, dman, yurdu B, kümesi t aa Simav Gençler Bir- ie küme şampiyonu ka- tak * seyirci kütlesi önünde ” İyomunda karşılaştı- Ti, Mebel heyetinden Meh- Mini, #Ut Beyin hakemliğile et iki takım mutat me- miyetle yaptılar. leri. “as kadrosunda bulu- Ordu, ir kaç oyuncuyu gö- N ii Bunu tekaüt denecek mı, *ski futbolcularla ta- My ördük. Simav takımı Na vap g, 18 Sıkmaştı. İlk daki vi fikir ve kanaatlere n Turana hazarn da- onel güreşçiler Taksimde karşılaşmıya başladılar SE pr e Ş İ eğ Takdim merasimi ve güreşlerden görünüşler | cahınç dolmuştu. Futbol sahası - nım tam ortasında büyük bir ring | kurulmuş, bu ringin etrafında iki İ binden fazla iskemle kotülüuş - şöhretleri etrafta haklı | tu, Bu iskemlelerden maadâ tri- ! | bünler de dolmuş, ayakta seyre- Yir için Taksim stadyomuma, | denler arasındaki kesafet yer yer İ i izdiham haline gelmişti. Tam sa- | at 16 da güreşçiler ringe çıktılar. | Ve birer birer halka takdim edil diler. Hepsi dev cüsseli, kuvvetli i adaleli ve güreşteki © tecrübeleri t 16 ya doğru stadyom hım- | bütün görünüşlerinden aşikâr o - Uşakta Futbol şampiyonluğu Kazandı | ha zayıf olması ve teknik nokta- | sından da henüz yetişmemiş bü - İlunması idi. Buna rağmen Simav ' klübünde nazarı dikkati celbeden Cen mühim nokta enerjik ve atılgan i oynamaları idi. | © Birinci devreyi sifıra karşı üç sayı ile Turan kazandı. İkinci dev re daha hararetli oldu. Türanın bu gün esas oyünunu gösteröinediği İ bariz bir sürette görülüyordu. Bir anlaşma ve müşterek hereket ye- i rine, ferdi semeresiz ve lüzumsuz kıvırış ve inişler ve yersiz “şütler i kaim oluyordu. Bu devre Turan iki sayı daha yaparak oyunu sıfıra Karşı beş sa- yı ile kazanarak Uşak muntakası 1933 — 34 mevsimi şampiyonu ol- du, Maçtan evvel Türâan İdman Yurdu tarafından misafirlerimiz şerefine yurt salonunda 40 kişilik bir çay ziyafeti verildi. Bu gençlik | i toplanması çok samimi ve kardeş i hislerle devam etti. i Sampiyon Turan İdman Yurdu | nun Türkiye futbol birincilikleri - | ne iyi bir surette hazırlanmış ola - rak ve mıntakamızı temsil edebi- lesek kudrette gideceğini öğren - lan bu pehlivanlar. halkın uzun âlkışlarına mazhar oldular: Gü - reşler Greko Romen olacaktı. | İlk kurayı kazanan beş çift sıra - | siyle güreştiler. Birinci güreş: İspanya şampi - | yönü Oliviyera 127 kilo © Macar | Söradi' 110 kilo. Güreş kısa sür- dü. Sikletinin fazlalığından isti fade eden İspanyalı, ezici bir ça- lışmadan sonra 3 dakika 20 sani: | yede Macarı tuşla yendi; | Ikinci güreş” Estonyalı 'Rago | 116 kilo Romanyalı Kirtop 100 kilo Estonyalmın yaşlı olmasına rağmen Romanyalıya her nokta - , dan faik olduğu derhal anlaşıldı | Beynelmilel bir şöhreti olan Ra - i go, Romanyalıyı her zaman ko | laylıkla yenecek vaziyette oldu - | ğu halde, O güresin inceliklerini i gösteren bir şekilde vakti geçirdi. İ Ve tamamen hâkimiyeti altında İ geçen 17 dakika (11 saniyeden sonra tuşla kazandı. Üçüncü güreş: Fenlândiyalı Hutanen 105 ki- i lo, Okranyalı Subişko 122 kilo. Fenlandiyalınm dünyanın sa - yılı güreşçilerinden olmasına ve birinci (o karşılaşmada berabere! kaldığı maruf Cim Londosu ikin- | ci güreşte karşısına çıkamıyacak | bir hale getirmiş bir pehlivan di-| Ye takdim edilmesine Okranyalı da tecrübeli bir güreş- çi gözüküyordu. Vücüt teşkilâtı | | | | İ sandallarla İ dolmuş bulunuyordu. A Heybelide yapılan deniz bayramı neticeleri Ya Müsamerelere iştirak eden relsleri Ekrem Rüşiz Beyle beraber 50 metre kurbağalama: Galip Bey (Fenerbahçe) birinci, 100 metre sırt üstü Sadi Bey Adaları Güzelleştirme cemi - I yetinin Heybeliadada plâjlarır “İ önünde tertip ettiği büyük deniz | bayramı dün muvaffakiyetle ya Bu bayramı takip için | pılmıştır. büyük bir kalabalık sahili dol - durduğu gibi, deniz kotralarla, ve saire vasıtalarla Yarışlarda (o Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey, Halk Fırkası vilâyet idare heyeti reisi Cema! Bey, Halkevi reisi Ali Riza Bey, Adalar kaymakamı Reşat Bey i ve daha bir çok zevatta hazır bu- lunuyorlardı. Ekrem Rüştü Beyin başhakem- mukabil / liği altında cereyan eden yarışlar- da teknik netayiç şudur: Erkekler atlama: Sadi ! bir hayli garip olan bü güreşçi, ! Fenerbahçeli, 27 puvanla birinci, | İ cidden müthiş bir pehlivan “olan | i Huttanen'e ancak 3 dakika 9 sa- | İ niye dayanabildi. Ve tuşla yenil - di. Dördüncü güreş — Çekesle - İ vakyalı Vavro 94 kilo, Roman- İ yalı Draccegosyanı 96 kilo güreş çok sert oldu. Her iki rakip ayni İ kuvvette görünüyorlardı. Maa - İ mafih Macarın teknik faikiyeti | güreşi 18 dakikada 3l saniyede İ tuşla kazanmasını temin etti. Beşinci güreş — Macar Magi 107 kilo, Çekoslovak Fişer 108 kilo, Bu güreş cidden vahşiyane oldu. Her iki rakip zaman zaman | âdeta döğüştüler. 21 Dakikanın | sonunda her iki taraf kati netice- yi alamamıştı. Yağmur sağanağı neticenin tesbitine (mani oldu. Güreşlere yarm Taksim stadında devam edilecektir. Gece saat do - kuzdâ yapılacak olan bu güreşler icin icap eden elektrik tesisatı vü- İ cude getirilmiştir. e Bu güreşler ! serbest olacak ve bizden Mülâ- yim pehlivânla Tekirdağlı Hüse- yin pehlivan istirak edeceklerdir Bisiklet yarışları Dün yapılan bisiklet O yarışla - rındaki neticeler şunlardır: Birinci katagori: (Şişliden Ha- cr Osman bayırını ve oradan Kefeli köye gidip gelme 25 kile- metre) Kirkor birinci .Ağ-p ikin- VU i — İkinci katagori: (Sisliden Ha- İ cı Osman kayırına gidip gelme) Mini birinci, Tanaş iknci, Kâni üçüncü. dik, Bunun için klüp idare heyeti- nce ehemmiyetli ve mühim karar- seli j edinn lüiri Şefik Bey İ. 5. K. ikinci. Gençler atlama: Necdet Bey, | İ. $, K. birinci, Hidayet Bey Fe- nerbahçe, ikinci. Bayrak yarışı: (Beykoz) rinci, (İ. S, K.) ikinci, Hanımlar bayrak: Birinci (Fe- nerbahçe, ikinci (İ. $. K.). 100 409 bayrak: (1, S. K.) bi- rinci, 400 metre (o serbest erkekler: Toma (Beykoz) birinci, Salâhat- tin (Heybeli) ikinci. 100 metre (o serbest erkekler: Nihat (Galatasaray) san (Heybeli) ikinci. bi - -| (Beykoz) Bey | birinci, İh- | İ rik etmistir. birinci, o Metin Bey (Beykoz) ikinci. 100 metre kurbağalama: Hali- dun Bey (Beykoz) birinci, Mu- | zaffer Bey (Beykoz) ikinci. i — 100 metre kurbağalama kız - | lar: Hâmiyet Behçet Hanım ( İ. S. K. ) birinci. 50 metre kurbağalama O (kız- lar): Süheylâ Hanım (Fenerbah- çe) birinci. 100 metre serbest hanımlar: Matmazel Ola (Fenerbahçe) bi- rinci. Jale Hüsnü Hanım (1. S. K. ) ikinci lala 50 metre çuval: o Matmazel Hugner (İ, 5S. K.) birinci, Padil » bot: 3 dakikada Cemal Bey birin- ci. Yatlar: Berberyan Beyin inci İ ismindeki yatı ibirinci, (Bülent Beyin Bülendi ikinci. Ufak yelkenliler yola smıfı: Harun Beyin Coşkunu birinci. Büyük sandallar: Verno birin- ci, Damva ikinci, Küçük sandallar: Nober Beyin sandalı birinci. Hevbeli - Moda su topu ma- «ında Modalılar galip. Yarışlar - dan sonra Adaları Güzellertirme cemiyetinden (Doktor Esat Bey bir nutuk eörlemiş ve muvaffaki- | vetlerinrlen dolayı sporcuları teb- At koşuları Yarış (o ve ıslah encümeninin | tertip ettiği yarışlara Veli Efen - : dide devam edildi. Birinci koşu satış koşusu 4 ya- şından yukarı yarım ve saf kan Arap hayvanlarına mahsus. Me - safesi 2000 metre, ikramiye bi - rinciye 120 lira. Tevfik Beyin Sadası birinci Sa- lih Paşanın Serdarı ikinci, Kara - cabeyli Derviş üçüncü. İkinci koşu: 4 yaşından yukarı yerli ve yarım kan İngiliz hay- vanlarına mahsus. o Mesafe 2400 metre, İkramiyesi 410 lira. Kara- cabeyli Rüstem Efendinin Soha'- sı birinci Prens Halim Beyin Se | mir'i ikinci, gene Rüstem ağanın Nanası üçüncü geldi. Üçüncü koşu: Saf kan İngiliz taylarına mahsus; mesafesi 800 metre, İkramiye 785 lira. Fikret Beyin Tomrusu birinci, Erolu i - kinci, İstiranca üçüncü geldiler, Dördüncü koşu: yukarı İngiliz hayvanlarma mah- sustu. Mesafe 2400 metre, İkra « 4 yaşından İ miyesi 730 lira. Prens Halim Be- yim Ranflon'i birinci, Akif Beyin Bekiârı ikinci geldiler, Beşinci koşu: — Beş yaşından yukarı Arap hayvanlarına mah « | sustu, Mesafe 1800 metre. Birin - ci ikramiyesi (o 155 lira. İzmitli Şevket Beyin Neriman'ı birinci, vena saa sansi ne anaaeme saa smaneaearsanana lar alındığını duyduk ve sevindik. Yusf ziya Ahmet Efendinin Leylâsı ikinci, İsmail Efendinin Serveti geldiler. üçüncü

Bu sayıdan diğer sayfalar: