3 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1

3 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yarınki Sayımız 20 S-A-Y-I-F-A — —— — e — —— — — sam —— 17 inci ETİ » Sayı : 6013 z 7 | Şar rşamba 3 1inci Tşrin (0 a “İdare Telefonu: e — — — Terfi la 700 Hakimin Tam Adliye tefrik encüme- ninin hazırladığı terfi listesini tam veriyoruz | Rİ Avrupanın en Ankara, 2 (Hususi Telefonla) . İİ — Adliye tefrik encümeninin ça- demokrat prensi | şması neticesinde derece terfi. r. tesbit olunan hakimlerin tam lis- tesini bildiriyorum. İntihap en - İsveç Mebusan Meclisinin het sene açılışında sosyalist mebuslar tarafından krallık rejiminin kal. | cümeni,. ileride toplanacak, mün- | dırılması hakkında bir teklif ya. | hallere, terfie şayan görülen bu | pılması ötedenberi âdet olmuştur hakimleri tayin edecektir. Top ”l Bu tarzda bir teklif her vakit ve. | lanma, birinci kânundan evvel o- | rilir, fakat her defasında da mec: | lacaktır. Liste şudur: | lis ekâeriyetince reddolunur. ALTINCI DERECEDEN TER- Bir kaç sene evvel gene İsviç. | Fİ EDEN HAKİMLER: Temyiz rede millet meclisinin açılışında”) raportörlerinden Ali Necati, İz- şahsı tanınmış bir sosyalit mutat | mir hukuk reisi Hüseyin Hüsnü olan teklifi yapmış, bu teklif ges) İstanbul beşinci hukuk reisi Ah - ne reddolunmuştu. Bunun üzeri- | met Kâzım, tetkik heyeti reisi ve ne sosyalist mebus söz alarak şöy- | baş müfettiş Raşit, baş müfettiş le demişti: | Kasım, birinci sınıf müfettiş Os- eklif nie : — Teklifim kabul edilmiş ve | man Sabri, İzmir ağır ceza reisi 20 S-A-Y-I-F-A Tie cumhuriyet ilân olunmus bulun- Ahmet Suat, İzmir ticaret reisi Isveç Veliahtı Hz., Prenses Mari Luiz ve kerimeleri Vakıt objektifi karşısında saydı, memleketin idari vaziyetin- | Necati, Cayseri ağır cezâ reisi “ b İsveç Veliahtı Hz., dün geldiler caktı. Çünkü halk © cumhurreie SİNCİ DERECE i rak öyle ELE likya | İNCE DERECEDEN Al ki det kral sıfatiyle değil, mil; | | NOK DERECEYE TERFE ŞA-! Haydarpaşa önlerinde hükümetimiz namına karşılanan aziz YAN GÖRÜLENLER: - Bolu re- e seçilmiş bir devlet reisi sıfa fiyle memleköte hâkim olacakt : Knl di N/ İsveçli sosyal mebusun bu Mustafa Suzi, (İstanbul birine İsveç Veliahtı Prens Güstav A» | rile sâat 17 de şehrimize gelmiş- .i ceza reisi Necip, Antalya ihtisas â | sözleriyle şahsiha işaret ettiği zat | Necip, Antalya iht dolf,:Prenses Mari Luiz “ve keri- | lerdir. *bugün memleketimize mühtetem | “0ddeiumumisi o Mustafa. Nuri,| meleri Prensek İngrid Hazeratı, Vapur, açıklarda görününce, #*bir misafir olarak gelen ve doğru- İstanbul ikinci hukuk reisi Meh - | yanlarında yaverleri ve İsveçin | hariciye vekâleti beşinci daire şe- ga devlet merkezimiz olan Anka. | '?et Zeki, altıncı hukuk reisi Sa: | Türkiye büyük elçisi M. Boheman | fi Hülüsi Fuat, © protokol müdür rayı ziyarete giden İsveç Veliaht, | lâhattin. Istanbul azası Mehmet; | olduğu halde dün Vasaland vapu: | müavini Şefkati, Istanbul Vali ve Prens Güstav Adolf Hâzretleri. | Kemal, üçüncü sınıf asliye mü -| — ——

isi Yusuf Saft > (Ağapakan rel misafirlerimiz hususi trenle Ankaraya gittiler Belediye Reisi Muhiddin Beyler, Veliaht Haztetletine : mihmandar tayin olunan Hüsaü Rıza Paşa bir motörle, misafirlerimizi hükümet (Lütfen sayıfayı çeviriniz) dir. kendisi İsveçii öeyaliitin de; | fettiklerinden Serri, müfettiş Mur Attila” nın Artvinden dönerken : 13 diği gibi şayet bir gün İsveçte | harem Rahmi, müfettiş Necmet- | cumhuriyet ilân edil Isa halk | tin Sahir, Temyiz raporlörlerin - - . tarafından comlıur ele szilebi. | den Harlem, ONUL Rize, tarihi Unutulmaz bir tarih: lecek derecede sevilmiş olan yük. | Sadettin Avni, ikinci sıhif adliye sek seciyeli yaa ramen sh | ramen vere) Reşit Saffet Bey |. - 19) Mayıs 1335 Prens Güstav Adolf Hazetle. | müdafaa ediyor vilmesinin sebebi yalnız bütün Avrupadaki kral hanedanlar, aras smda en demokrat bir karakterde çerken reyini C.H. F. ; ik i o kıymetli hatıralar ve el yazısı | i li leketinde bu derece se- > i er Dilmen sezai Dü derece ve | Belediye azasını se- Samsunda Gazi Hz.ne alt çok ” i namzetlerine vermek: | olması değildir. Prens Hazretle: | i Tİ ayni zamanda ilmi tetkikatiyle le bu yolda enisabet- ; vi nat sekizi ve güzel san'at eserleri'noktasın. || /i İşi yapmış olacak- : i ydasınday dan haiz olduğu derin malümati- | sın; bir: belediyecide . i L lerken bu le de tanmmıştır. i aranacak en iyi vasif- N İ Samsuna üçüncü de Gerek şahsi bilgilerini ve tet- | : : kik arzularını tatmin etmek, ge- lar C.H. F..nin saçıp e gözümün önünde bürv üstünde — memleketi ile ecnebi memle- |i senin “intihâbınd “ar- durani'uzün sigara k etler arasındaki bağları kuvvet. i zeltiği değerli vatan- ! i İ pağında okuyorun Mehmet Asım ie i daşlardadır. i eşit Salfet bey 5. Ondan sonu (Devamı 4 Üncü sayılunın : izci sütununda) 1 Ounzu” sayıfada SAMS İ rum. İlk gelişim mal Tarihini *<anbüul - Di- rlerine başlan- | lâmlanıyor. 2 — Belediye seçim ; İvi. Bu gelişiminde tarihini $u. | karıda tespit ettir İsmet Paşa l akıyorum.,, Gazi M. Kemal Bu satırları Samsunda C. H. F binasının bir köşesini * işgal eden bir odadaki büronun üstünde iti» na ile muhafaza edilen bir el ya- Mehmet Asım (Devamı 9 uncu sayıfanın ) inci sütununda) zade m * dostum, fi ık 5 a değişti...

Aynı gün çıkan diğer gazeteler