5 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1

5 Ekim 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunan Meb'usan Meclisi Yeni Intihap Kanununu Kabul etti — 2 nci sayıfada — bilmeme ii ân — 17 ind Yıl * Sayı: 6015 devsi ihtifali | şairleri Fir İranlılar büyük milli Firdevsinin birinci yıldönümü ol: mak münasebetiyle dünden itiba” yen memleketlerinde büyük mik- yasta ihtifaller yapmıya başlamış” lardır. Diğer taraftan beynelmi- lel bir şöhreti olan . bu şairin adı başka medeni memleketlerde de sevgi ve ile anılacaktır. Komşu ve kardeş İran milleti için bir ne- vi milli bayram demek olan bu ih- tfallere Türkiye ve Türk milleti- nin de yürekten iştirak etmesi pek tabii idi, Onun için dün İstanbul üniver- | sitesinin büyük konferans -salo- nunda Profesör Mükrimin : Halil Bey Firdevsinin hayatr ile şehin- nameşi hakkında istifadeli bir konferans verdi. z Bütün konferans salonunu dol- duran Münevver bir kalabalık | konferansı hürmetle dinledi. Her milletin kendine göre bir milli şairi vardır. Bu şairlerin bir çoğu da beynelmilel bir şöhreti haizdir. Bununla beraber şimdi- ye kadar hiç bir milletin şairi Fir- devst derecesinde kendi etrafında umumi bir takdir hareketi uyan- dıramamıştır. Firdevsiye yalnız Şark değil, Garp milletleri arasın» da da bu kadar büyük bir takdir mevkii temin eden hususiyet işe şüphesiz büyük edebiyat . #stadi- nın milli şairler babası olmasıdır. Filhakıkz kel ramanlar destanını teşkil eden $e- hinamesini © yazdığı sıralarda, memleketi Arap istilâsından he- nüz yeni kurtulmuştu. Fakat Arap | istilâsr siyasi müesseseleri - değil, | bütün İranın milli müesseselerini | hükmü altma almış olduğu İran dili yerine hemen hemen rap dili kaim olmuş gibiydi. Iran âlimleri kitaplarını kendi dilleriyle değil, arapça yazıyor lardı. Halk arasında konuşulan dil bile yarıdan fazla Arap diliyle karışmıştı. | ı için w İşte Firdevsi İran tarihinin böy- le bir deyrindedir ki şehinamesini yazmıştır. Hem de altmış bin beytlik büyük bit milli destan | g- lan bu eserin içerisine bir tek as tapça kelime koymıyarak Yazmışs tır. Bu sayededir ki Firdevsinin | Mehmet ASIM | ikidlimizi (Devamı & üncü sayıfanımı ine) sütununda) D ür gece yedi yedisini de W ! ——. Balkang reş Yazı İşleri Telefonu: 24379 Reisicümhur Hazretle # ş 2 rinin İsveç veliaht Hazretlerini Ankar m a in Tumurıa ınraç A VELİYE mesi Vekiller Heyetince Tasdik edildi tasyonunda kıy — 2 nci sayıfada — Sayısı 5 Kuruş pr “Burada kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmıyacak ılık sevgi içinde, bu yurtta, yurdunuziçin beslenmiş duyguların bir yankusunu bulacaksınız,, Ankara, 4 (A:A;) ;— cümhur Hazretlerinin, misafir - leri İsveç veliahtı hitaben irat buyurdukları nut - kun metni şudur: Alteş Ruvayâl, Bu gece, ulu konuklarımıza getirdiklerini hazretlerine Türkiyeye uğur söylerken, duygum, tükel özgü bir kıvarçtır. Burada kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmiyacak ılık sevgi içinde, bu yurtta, yurdu « nuz için beslenmiş “Bin erce yurtdaş düyguların na koşuyor; reyinı kullanıyor (Yazısı 10 uncu sayıtada) şampiyOnası güreş yaptık ve kazandık A “Dün akaamki macların tafsilâtı 9 uncu sayıfadadır..) Reisi» | Ma j bir yankusunu bulacaksınız. İsveç, Türk uluslarının kas zanmış oldukları utkuların #i- linmez damgalarını tarih “taşr- Süerdemliği, bu iki ulus, ünlü, sanlı özlerinin derinliğinde sonsuz tutmakta - dır. Ancak, daha başka bir alan- da da onlar erdemlerini o den - | dü yaltırıklı yöndemle mişlerdir. Bu yolda kazandıkla- | maktadır. onu, rı utkular, gerçekten özençe değer değildir. Maarifte | Nakledilen ve üc- İHer gün sandık başı-, etlerine zara ya- pılan muallimler Ankara, 4 (Hususi, telefonla) | — Maarifteki son nakil ve tayin» leri, maaşlarına zam yapılan mu- allimlerin isimlerini bildiriyoruz: Tıp fakültesi diş tabibliği pro- tes asistanlığına Cemal, Tıb fa - | kültesi kulak, boğaz, burun seri yatı asistanlığına Mehmet Ziya, | Marazi teşrih asistanlığına Ahmet ! Necmi,

riryatı asistanlığına Halit Nuret - | tin, Marazi teşrih © asistanlığma i Perihan Cemil, kadın ve doğum | hastalıkları seririyat asistanlığma İ Nimet Vahit H., sinir hastalıkları seririyatı asistanlığma Ahmet Re- fik, fenfakültesi heyet ve meteolo İji protez muallimliğine Nüzhet İ Zihni H. tıpfakültesi birinci dahili ' hastalıklar seririyatı protezliğine | Muzaffer Esat, fen fakültesi u - mumi kimya asistanlığına Huriser Şevki Hanım, fen fakültesi umumi kimya asistanlığına Selâhattin, dö i çentliğe Turhan, edebiyat fakül- tesi Türk arkeoloji enstitüsü kü- tüphane memurluğuna ve tercü- manlığına Turgut Beyler tayin e- dilmişlerdir. Kadıköy erkek orta mektep doktorluğuna Devriş, “İstanbul İ Kabataş lisesi fen bilgisi mualli - İl larak baysak, önürme, daha az | kulak, burun, boğaz se - | | l | İ mi Kasım İstenbul erkek muallim | İ mektebine, Eyüp © orta mektep | doktorluğuna Orhan, Çamlıca kız İ orta mektep doktoru Aziz Üskü- dar orta mektep (o doktorluğuna, — (Devamı l0ncu sayılanın Linci sütununda) Avrupanın iki bitim ucunda yerlerini berkiten ouluslarımız, ataç özlüklerinin tüm ıssıları o- uygun» luk kıldacıları olmuş bulunu- yorlar. Onlar, bugün, en güzel utkuyu kazanmıya anıklanıyor- lar: Baysal utkusu. Altes Ruvayâl; Yetmiş beşinci doğum yılın- göster- |İ da oğuz babanız bütün acunda saygılı bir sevginin söyüncü ile çevrelendi. Genlik, baysal, içinde erk sürmenin gücü işte Fir devsinin bundadır. Ünlü babanız, yüksek kras lınız beşinci Güstavın gönenci için en ısı dileklerimi sunarken Altes Ruvayâl, sizin, Altes Ru- Lui sevimli vayâl prenses n, kızınız Altes Ruvayâl prenses İngridin esenliğine; tüzün İs veç ulusunun gönencine, genli- ğine içiyorum, zi Haz ları içinde tlerinin bur i melerih ( nı ikindi a Dy ET yay yy yy Rg bininci yıl dönümü. kutlulandı Üniversitede merasim yapıldı; Mükremin Halil Bey büyük Iran şairinin hayatını anlattı dımız mükrimin Halil Beye bırakıyo- rum,” Demiştir. Bundan © sonra kürsüye gelen Mükrimin Halil Bey; hazır bu- lunanlara Firdevsinin hayatını anlat- magtr. “ — Bugün kardeş İran devletinde bi Firdevsi oğullarından Nuh İbni Man- ninci yıldönümü kutlulanan Saman sur ile Gazneli Mahmuduün zamanla. rında yaşamış bu sonuncusunun İsmi Firdevsi ile beraber efsaneye karışmış hayatı etrafında şaira- ne bir menkabe teşekkül etmiştir. Şa irin ismi dahi doğru olarak bilinmi » yor. Ancak künyesini - (Ebülkasım) ve mahlâsının (Firdevsi) olduğu ma- bi - dün Büyük İran şairi Firdevsinin ninci yıl dönümü münasebetiyle Üniversite konferans salonunda mera Merasimde vali ve Halk fırkası Üniversite fakülte de » memleketin sim yapılmıştır belediye reisi Muhittin, idare heyeti reisi Cemal, rektörü Cemil Beylerle kanları ve profesörleri, tanınmış münevverleri, Parlimento - lar konferansına gelen İran murahhas. larından Deşti, Lokmi, Nasiri Beylör hazır bulunmuşlardır. Merasim tam saat 17 de başlamış tır. Önce kürsüye Üniversite rektörü Cemil Bey gelmiş Ankarada, bininci yıl dönümü- büyük İran Şairi Maarif Vekili Abidin Beyin himayesinde Üniversitemiz kon- nü kutluladığımız Firdevsi için, ferans salonunda da bir toplantı ya - pılmağa karar verildi. Dost ve kom bu büyük şairi hakkında söz söylemeyi değerli üsta « * şu İran hükümetinin 1872 tarihinde . Nasireddin Mecmaulfusaha lümdur. Şah namına yazılan tezkeresinde şairin künyesi ve nesebi (Hakim Ebülka- sım Hüsan ibni İshak ibni o Şerefşah, Mehmet ibni Mansur ibni Fahreddin Ahmet ibni Hâkim” Mevlâna Ferruh “Belli başlı tezkerelerle şafrin ismi ba şöyle zaptedilmiştir zan Mansur, bazan Ahmet olarak kay» dedilir. Firdevsinin yalnız ismi değil, hayatı dahi lâyikiyle bilinmiyor eski menba olan (Nizami Aruzi) nin Çehar makalesinde Firdevsinin (Ta beran) nahiyesine tabi (Baj) köyünde doğduğu, oldukça refah içinde yaşa- dığı ve kızıma çehiz yapmak için Şeh* nameyi yazdığı kaydedilmiştir. Bu'ma: yere ait olan ciheti Çünkü Firdevsi “Makdisiye" (Yalart) a göre de Tos şehrinin . iki kısmından büyük olanın adıdır. Garp müdelikik- lerine nazaran Şair, Tos lümatın doğduğu kismen doğrudur. “Tos” İudur. 'Taberan nazaran Tos'un merkezi, havalisinde (Devamı 7 inei sayfanın A inci #ütuguliş

Aynı gün çıkan diğer gazeteler