25 Haziran 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4

25 Haziran 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mitket 19 — Lüzum yok, benim istedi- ğim gibi tam bir askerdir Çok vesveseli olmakla beraber makul sözlere itibar etmekle meşhur idi Osman bey Padişahın yanın- dan ayrılarak, mabeyin dairesine koştu. Mahmut Nedim paşayı, vükelâ intızar odasında Osman paşaya bir şeyler anlatırken bul- du, Sultan Hamidin hediyelerini verdi. Misafirleri sarayın dış ka- pısına kadar geçirdi. Geri dön- düğü zaman Habdülhamidi ken- disini bekliyor buldu. Abdülhamıt yavaşça: — Geliniz Osman bey, şu Os- | man paşayı nasıl buldunuz? Dedi, sordu. Baş mabeyinci Csman lıeY — Vallah efendimiz zahirde haris ikbal bir zata benziyor. — Kâfi, kâfi.. Haris ikbal.. Diye, mırıldandığı — işidildi. Osman bey bir pot kırmaktan korkmuş, ürkmüştü: — Mahrem ve hafi tahkikat lcra etmekliğe müsade buyurunuz Çefendimiz. Dedi, Abdülhamit: —Lüzüm yok, Benim istediğim gibi bir askerdir Onman bey.. Şimdi siz yarından itibaren ba- na yüksekce rütbeli iki sadık zabit bulacaksınız. Bu adamları OÖsman paşanın maiyetine vere- ceğim... Osman bey — Efendimiz, hasbessadaka bazı — maruzatta bulunmak köstahlığaı fartı ubu- diyetme bahş buyursunlar.. Ma- damki Osman paşa kullari Hi- caz fırkası kumandanlığına ter- fi buyuruluyor. Mayeli efra- dını kendileri arz ve inha eder- lerse, daha emniyetle çalışmış olabilirlerdi gibi varidi hatır o- luyorsada . .. İrade efendimi- zindir. Dedi. Abdülhamit, çok ves- veseli olmakla beraber, makul sözlere itibar etmekle meşhur idi. — Ohalde, dedi, kendisi ile müzakere ve is'işare — ediniz. alacağı adamlar; sarayca ahval leri mucerrep olan zavattan madut olmalıdırlar. Siz Osman paşanın adresini aldınızmı? * — Aldım efendimiz.. — Mahmut Nedim hissettimi? — Hayır efendim.. — O halde şimdi gidiniz, alessabah Osman paşanın ika- metgâhına gideceksiniz. O zatı buraya sık sık davet etmeniz şimdilik doğru olamaz. Kendisine — vazifesinin - çok ehemmiyetli olduğunu — bilvesile söyleyiniz. Ona göre en emin arkadaşlar — seçmelidir. Sonra Mahmut Nedim paşayı da görür- sünüz. Efendimiz selâm buyuru- yorlar. Hicaz valisi Saffet paşanın azlini hemen mabeyine arzetsin- ler. Mes'ele gayet mahrem tutul. malıdır. Başvekil paşanın bile malümatı olmamalıdır, anladı- nız mı? Osman bay anladığını anlat- mak için yerden bir temenna sa- vurdu. Abdölhamit dedi ki: —Edirne piyade nizamiye alayı ve iki baltariya topin istanbula harekti için Serasker paşaya şimdi verilen telğraf emri üzerine, Seraskerin alessabah sizi görmesi ihtimali vardir. Bilmiyorm, efen- dimiz tensip buyurmuşlar. Dersi- niz.Beni görmek isterse dişlerin- den rahatsız olduğumu soylersi- nız, Şimdi gidiniz, yarın sabah Osman paşayı görmeyi unutma- yınız. Neticeyi bekliyorum. Dedi. Osmen bey, Abdülha- | midin huzurundan çıktı. Ortada döndürülen işlerden başmabeyin- ci de esasli bir şey anlamiyordu. Hicaz fırkasına Osman paşa ta- yin edilmişti. Vali Saffet paşa azlediliyordu. Telgrafla Edirne- den bir piyade alayı ile iki bat- arya top celp ediliyordu. Niha- yet Osman paşaya maiyeti er- kânını gayet sadık, sırtutar, em- niyetli adamlardan ıntihap etme- si tavsiye edilecekti. Netice hakl kındada padişaha malümal veri- lecekti. Başmabeyinci Osman bey Sultan Hamidin tasavvurlarını daima gizli tuttuğunu bildiği için yakında dehşetli bir takım ic- raat başlıyacağını kestiriyordu. Amma ne alacaktı? Ne bitecekti? işte orasını anlıyamıyordu. Yalnız bütün şu hazırlıkların Mithat paşa için yapılmak isten- diğine şüphesi yoktu. Başmabeyinci Osman bey, Ab- dülhamidin yanından ayrıldı. Er- tesi gün yeni Hicaz fırkası ku- mandanı Osman paşanın evine gitti. Osman paşa adaşı Osman beyi sokak kapısından karşıla- mış, ne yapacağını, ne diyece- ğini, ne yolda ikrarlarda bulu- nacağını şaşırmıştı. Osman bey,kahve alırlarken: — Paşa hazretleri, - padişa- himiz — efendimizin — zatı alileri hakkında ki hüsnü nezarlarını arzedebilmek imkân haricindedir. Bu zatın nasiyei halinden pek hoşlandık, buyuruyorlar. — Allah afiyet versin efendim. İnşallah yakında müşürlükle taltif buyu- rulursunuz.Dedi. Osman paşa henüz yapacağı işin ve vazifenin ne derce mühim olduğunu bilmiyordu. Yalnız o da Abdülhamidin bu derece iltifatına mazhar olmasının iç yüzüne akıl erdirememişti. Hele Başmabe- yinci Osman beyin, böyle evine, ayağına kadar gelmesini düşün- dükçe, gururundan kabına sığa- maz oluyordu. (Devamı var ) Tütünden başka şey satanlar Simdiye kadar tütün satan dükkânlardan — istiblâkğ vergisi alınmıyordu. Yeni bir tedbire göre badema tütünden başka şeyler satanlar istihlâk vergisine tabi olacaklar- dır. a$ paşanıN ı Bankal aa Sowu âunlerı Muııdı-ıl'ı Aah“ AAA —— [Balkanlarda ıktısadı hareketler | memuru | Yunanistanda ne oluyor ? İzmirden kaçtı, |Yunanlılar Emlâk bankası kuruyor burada yakalandı. Osmanlı Bankasının — İzmir şubesinde — bir sui istimal sahtekârlık — vak'ası olduğunu, Bayındır. ılıcaları Şmüsteciri ve sabık mahkeme başkâtiplerinden Ahmet efendi ile zevcesi Bin- naz Hanıma âit üçbin İiranın sahte senet — tanzimi suretile bankadan alındığını yazmıştık. Banka müdürlüğünün mes'eleyi kapatmak ye bankada bir sah- tekârlık yapıldığını ortaya çıka- rtmamak hakkındaki arzusuna rağmen Polis Müdürlüğü bu mü- him sahtekârlık meselesini mey- dana çıkarmıştır. Bayındır'da ılıcaları işleten Ahmet efendi ile zevcesi Bin- naz hanımın evelki gün ifade- leri alındıktan ve bankadaki üç bin liranın nasıl aşırıldığı anla- şıldıktan sonra tahkikat tamik edilmiştir. Sahte evrak tanzimi suretile bankadan paraları aşırı- lan Ahmet efendi ile zecesi Bin- naz hanım vakayı şu suretle an- latmışlardır. — Üçbin liramız vardı , he- sabı cari suretile Bankaya ya- tırmıştık, uzun Zzaman geçtik- ten sonra müracaat ettik, pa- ramızı almak — istedik. Fakat sahte evrak tanzim edilmek su- retile paramızın alındığını anla- dık. Banka Direktörü; başkası tarafından alınmış olan paramı- zın bize — verileceğine 'teminat verdi. Polis müdürlüğü taharri baş komiseri Tefik bey; bankadaki memurlardan bazılarının ifede- lerine müracaat etmiş ve Polis müdürlüğü sahte senetleri banka müdürlüğünden istemiştir. Evrakın tetkikından ve tah- kikatın tamikından sonra üçbin liranın Osmanlı bankası memur- larından Celâl Bey tarafından | aşırıldığı sabit olmuştur. Polis |Müdürlüğü bunu tesbit edince Celâl Beyin şimdi nerede olduğunu tahkika başlamış ve evvelâ Ankara'ya gittiğini, ora- dan da İstanbul'a geçtiğini tesbit | etmiştir. Şimdi İstanbul'da olan Celâl Beyin derdest edilerek İzmir'e gönderilmesi için İstanbul Polis Müdürlüğüne telgraf çekil- miştir. Celâl Bey İstanbul'da derhal Aevkif edilerek İzmir'e gönderilecektir. Türkocağı binası müza- yedede ! Ankarada bir milyon lira sar- file yapılan muazzam Türkocağı binası kiraya verilecekti. Bunun içinde bir müzayede açılmıştı. Müzayede müddeti bitmiş ve ancak bir talip çıkmıştır. Bu zatta 15,000 lira vermek iste- mektedir. Halbu ki müdiriyet 70,000 lira istemektedir. Onun için müzayede müddeti temdit edilmektedir, Mahalle kavgası Lâlelids İranlı Alinin kahve- sine Samsun kıraathanesinde a- cem Haşim gelmiş alacağını it- terken Alinin çirağı 17 yaşında Artinle kavga etmişler Artin maşrapa ile Haşimin başını yar- mıştır. 18 Maziran tarihli nüshamızda | Sultaniye üzümü 2.526 Yunanistan Emlâk bankasının teşek Harnup kül etmek üzere bulunduğunu bildi- Zımpara tozu riyorduk. Bukere alınan malüma- İncir ta nazaran, Atina Bankası umu- mi müdürlüğü, Emlâk bankası | bın dahili nizamnamesini, berayı Zeytinyağı 9,458,562 tastik Bonavede V'Unlen Pari- sienne,e göndermiştir. Bu tastik keyfiyetinden sonra dahili ni- zamname milli İktisat nazare- tine tevdi edilecektir. Bnkanın sermayesi her ne kadar 50 milyon drahmi ise de, bu meblağ, tahvilât ihracı sure- tile 250 milyona iblağ edilebile- cektir. Mezkür Bankanın umumi müdürlüğüne bir Fransız maliye- elsl getirilecektir. Yunanistanın ihracatı Yunanistanın ihracat ticare- tinde bir kaç vakittanberi husule gelen noksanlık sür'atle tezayüt eylemektedir. Bu keyfiyet gerek Yunan Hükümetini ve gerek - bil'umum tüccarları endişe içinde bırak- | maktadır. 1880 senesinin ilk | dört ayındaki ihracat miktarı ile 19290 senesinin aynı müddete ait mukayeseli cetveli aşağıdadır. İhraç edilen — 1920 1680 mevat ilk 4ayı ilk 4« ıyı ton Korentüzümü — 10.483 8 580 Tütün 22 470 15.850 1.478 8.6665 2.926 4.171 2.644 10.536 8.710 Şarap 54,495 26,681 kilo kila 1,311,788 Zeytin kü- spesi yağı 1,001,202 588,819 Konyak 248,696 170,052 Halı 21,061 10,880 Terebenti esansı 6387,417 615,634 ton ton Kron 6,680 2,521 Mağnezit 1,950 1,810 |Simli kurşun — 1,245 582 Yunanistanda sivil tayyarecilik | î | Tayyare ilenezareti “İkar0s, Yunan tayyare şirketi 'arasında imzalanan ve meclisi meb'usan tarafından tastik edilmek üzre bulunan mukavelenameye nazaran azami 6 ay zarfında : Atina-Selânik arasında ve A- tina-Patras- Yanya arasında mun- tazam tayyare seferleri te'sis edilmiş olacaktır. Atina-Selânik hattı bilâhara Belgrad ve So- fyaya. Atina-Patras-Yanya hattı ise Corfou-Brindizi'ye lemdit e- dilecektir.? Tayyareler yolcu, posta ve eşyayı tüccariye taşıyacaklardır. 0. N. 100 kişi öldu ! ———N-mm——-—— Zehirli sıtma İzmirin bir köyünü kasıp kavuruyor ! “İzmirin — Bostanlı köyünde müthiş bir facia baş göstermiştir. Müthiş bir hastalık köyü kasıp kavurmakta, günde4-5 köylü öl- mektedir. Şimdiye kadar ölen- | lerin yekünu 100 e baliğ olmak- D tadır. İzmirden bildirilen bu facia- nın tafsilatını naklediyoruz ! Karşı yakanın Bostanlı köyü insan mezbahası haline gelmiştir. | Şu dakikada köyde tam 150 kişi hasta yatmaktadır. Dün bermutat dört kişi ölmüştür. Bu faclanın tebebi zehirli sıtmadır. Karşıyaka belediyesi, belediye doktorunun hastalığın sonuna kadar köyde oturması emrini vermişse de Kar- #Hiyaka süprüntülerini de Bostanlı köye dökmekte berdevamdır. Hal- buki süprüntülerin yakılması fırka kongraları kararı icabından idi. Bostanlı köyün sihhatile değil, hayatiyle derhal alâka bekleriz. Köylü elden gidiyor. Evlere sivri sinekten ğirilmiyor. Vı.ıiyel çok ağırdır. Bu ateşi derhal söndür- meliyiz... Yangın saçağı sarmış ve niha- yet vilâyet te haberdar edimiş ki dün vali paşa ile Karşıyaka be- lediye reisi Fikri Bey Bos- tanlıya giderek tahkikat yap- mışlardır. — Hastalık Şemiller ve Çiğli köylerine de sarmıştır. Dün oralarda da vukuat tesbit edilmiştir. Bütün iş karşıyaka belediyesinin fırka kongrası ka- rarına rağmen süprüntüleri yak- mıyarak - oralara dökmesinden çıkmıştır. x Bu tamiri kabil olmıyan ölüm felâketini belediye nasıl ve ne suretle ödiyecektir ? Karşıyaka belediyesinden bu hususu öğren- mek istiyoruz. Sahte memur kadıköyünde Mada caddesinde 70 numaralı kasap dkükânına dün meçhul bir şahıs gelmiş,kendisine icra memuru süsü vererek 4 lira dolandırmıştır. eee Kâtip olacakmış Eevvelki gün Sirkeciden geçe1 Asım beyin yanıma sokulan sabı- kalı Sabri mürekkepli kalemini çarparken curmü meşhut halinde yakalanmıştır. Çabuk söndü Dolapdarede Kurtuluş cadde- sinde bakkal Lazarinin dukkâ- nından, evvelki gece ateş çık- mış isede etrafa sirayet ettiril- mkıldıı ıândnrülıııüıuı İ LÂN Taksimde Kazancı paşa ma- hallesinin eski Mmezarlık Yeni Öd ağacı sokağında kâin şehri 919 ve senevi safi 10,000 İira varidat getiren Vahrat oğlu nam apartımanın tamamı gatılıktır. Gezmek ve görmek için mezkür apartımanın 9 numaralı — daire- sine müracaat ve fiyat hususun- da kat'ı olarak görüşmek üzere Kadıköy ( Telefon : 327 ) noter başkâtibi İzzet beyden rendevu alınması. (15)

Bu sayıdan diğer sayfalar: