7 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

7 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 e İİ Viyana Hâdiselerini Avrupa Gazeteleri Nasıl Tanıl ie e Dolfüsün ölümü Beynelmilel Bir Hâdise müştür n Viyana i r Aş Bir Türk pimiz hayretten parmak nik Fakir ise bu garip ame- liyeyi beş on defa daha tekrar letti. ç ile arkadaşları ı gün de şel a Hintliler, hüner- göstermekte, şenlikler yap- idiler. Patna ye “geniş vir. meydana lar. Bu yel ların iki taraflarında birer” atla. ve ri Hintli. evlei badanâlari Heyecanlı — 18i ehrin (b İN inanılmıya- İki “Gencinin Maceraları p — Jdışarsından karşılardım. Binbaşının ya muame isi ken- dileri gi mi kamında Lal iz — buyurduğunuz hal. de esi hareket edebiliriz. söz, Hanrinin zengini ser ra mek mit, Nereye muh terem Hinbanğ — Ooo! Mü h “ ölünust Buradan uzak bir yere değil, vakadı n-İraporumu takdim etmek vazifem- ii Bu tİni an dolayı Prense ei daba - doğrusu be “olmadan bu rapo- tumu yakm. Prebs &izi biz- zat görme; eği arzu ediyo 1Saraz izi “ Gülisinni> wi po r. Hattâ|ki a. ün düsü mü çi #aidelidir. Peyderpey gelecek ecnel malbuatının bu husustaki makalele- tini nekledeceğimiz sipir ingilterede md giysin. 26 Temmuz 1 Man lede başve n ölümüne se) ie enin ME asla ME H aim işimin güler yi y kette sekeri 5 A ii olau bir ipin e leri olma öketi Maşa Arys- m © vretleri ara- sürü la bi receye or Bazi bu ei küme, bu Fa “bir vim peri ee “ yi kine zemiyen bir çok binala. ez irak igtimnından' teşek- e etmiştir. ba esna sus am nda ml — dilmiş Salar e ayla igin- urma, muz ve 8aİr is ar ir Bu sa eee adada “ mukaddes, oldu, rafında güne! ağaçlar m. latafet ie Yo kendisi hep bu sarayda bu lu oaktır. Çünkü yortu münâ pet tile verilecek Mp falan- tı devam eden hep Binbaşı — Vakin bizim atlarımız d sizin filiniz de epey yorulmuğştur.. m gideceğimiz yer buraya ancak-yirmi dakika bir dedir. Hemen varabiliriz, mesafe- “öyle ii yerin ie gibi pir ler pılamaz. Bunlar, sare; en e iki kilometre em Sarar ise her taraftan derin bi b Bahur yi er zaman an yek İm Kendisi an ikamet ettiği « arş dan » denilen başka pi © ray. ç asıl bu sarayın etrafında yapılı: k rini boğa; yorulmuş oi ie halde bizim arka hş Bahar şehrine tam seher vakti nişler ve kapısından çeri girmişlerdi. | malay: İleinlrin, dağlarından inmiş). Birehmenlerin bazı-| sağı solu tehdide otuz mile vurarak Nihayet mbon diği A Ti, Fiferlen Ba- wrsencin sarayına kadar geldi. Sarayın önünde iki bölük üyari ile bir bölü piyade as- .keri posta kurmuş il gelin görür gör- , er mülâzım Şar- ir sa-| geldi fild. zi pa şehir âyinlerde oi Mont çekmeğe başladılar, T, Bö — Ata rasunu an u çalındı. Gi kadar suvari Binbaşının da atı arkadaş zaten oldukları için üldüler. bini a r.ne rin gösterdi teti etil inin devam ettiği müddet -İ7 ca: Yirlsnmış ve Sere tertip edil- Sonra mülâzim le in 1 bo:fleri itimat ii ta- man delicesine olan “bocalariniüki Yeni Asır tamamiledoğru harekettir. Resicumhur Siki Avas- a reisicumhuru M. Miklas'a| istekte blm Çok kar Viyi uya -|mes Zira, bu ariiilmişiğ “di ramıştı. ii i ie anada V öl- inki ii üğ: Sazileri ri ne âkki Edilmiş ve Uzun Mütalealar Yürütül 7 Areta 1985 |manyan: ği tar. ie er lanse e bir mev- dir. lm emişler: Henien her bir tarafta aleyh İtı lerine umumi bir nefret dalgası nmıştı. Bu va; sük hele “düşen ilki: SM yine doğacaktır. ükümeti Avns ARİ ve dana: ç inkâr gi Amell, ki asıl ziyet mine ii eler iaiteşalzi Tesla alâka ve münasebeti âr etmek: olmuştur. süretle kendi mes'uliyetini mey- oymuş > olmıyor imi ret 0 Bu miydi taetlel iy Almanya hüki de bir ecnebi rildahili işlerine sokmuş parmaktan dolayı bütün şikâyet etmiştir. Şimdi. bu hâdise Ayusturya ei bir ri idi Avraj unu İsi ti, geçi Eeee kı oldu değil di ii ie risolini k zaklaşmış gibi görünüyor. vi ara hakikat balde; bu böyle ildir. Avusturya “ ile sındaki uçurum, içtikçe açılmaz ir. i bakımdan an mile , MM a mesele Di af, İk di gün ün hareketi uzan zainandanberi ba- asıl müşe akıa ya oya Eml İkabahatı Eri alm lemek biraz faz hükü bek- olur. any rori: tir. Alm. m OLSN ispat etmek J pek fevkalâde idise de arkadaş- lar <Tahtelhıfz» tabirinin tam mânasile Bahur Sencin li ötürü örün. vakaayi ii ane ki, ağ vusi bei ai istiy: kayvetlerini alıpusluğun btn ahani z e bir halde kendileri igin saraya gelmeleri min ile mecbariyet 4 bir zaman içinde bi t icraatı ya daldir. 8 demokratların ha mak hâdisesinde büyük kitlesinin teveccübün'i mekle beraber bunun Başvekilin kuvvetle istinat) etmiş olduğu Heimvehr grupu de İugiltere ni ları ide e ula ol teessi ğ ie ç “İvekilin hainane acısını e geçe İz Lu hükümetinin, “e iyyen karışmak niyeti olmadığı a gibi Ör da, *kendi ye lörine başkalaritın ' karışı eN daki kalı- miştir. ei yat SES uş tinin ürl Li rlerini starya rr Kral orge Avusi Reisicnmhu- runa çektiği ie lan: Baş. nden dola dın, erkek vE eli bimsiyat iş- e bu dedir. ad Viyanada Nazil Muvaffakıyetin. a n Si BEN 27 ez 00 Dün Pariste heyecan içinde te ve kötü imei imkân veren çok kimselere rasgelmel Mi mkündü. olac: Soğukkanlılığı muhafaza et- < Zir LE iğ e teler hareki ete eşim. Kr imdi bağ elim m ancal mir? başladı e tabi im! Fakat nün? cihi Milletler. Cemiyetini ke — dirmemiş ze belki bu kün” du. bece tecavüzden doly: hik tme- adamlari turdu. ve bu i e ie EL maffak oldul e Şimdi ne olacak? Bir dipli atik Tebl mü? Diplomat sual ak? Nasıl bir jest takınmalıdır?|“ bele e teveccühüne dahi Avusturya Kn mağ hayt vermek demek Maamafih nd âtisi alniz ya kime bağlı deği Fransa, İtalya ve İngiltere siya l- ki, öğer banlar si ve orta ai yanın müdahalet pada de 1 Ahmet aj ile Ber, yanii” dah ağa nba: a koşarak geldi. firlerini hürmet ve güler yüzle karşılıyarak; © — Tekrar görüştüğümüze pek Memnun oldüm, Hatt& bu kadar ken gele oeğinizi de ummiyor- mit et yeğiim. aizi sarayın TİZ») Alm Ya Viyana hâdiseleri ne mer- kezde hadisatın bir Alm i.Jmakt di) tul e rar bir manevi nadaki Alman vape ye ağalar “Ballplatz ,, is-/z. > teslim olmadan e gi İ-İ Alman hududuna züçebileleleri vi < için müsaade istemişlerdi; bunun ilüzerine Reich hükümeti âsilere ret ler vermiştir. Kendilerine |ri n hududunu geçerlerse, Re: |li — Sonu Var — hâdisoden sonraki tarzı hareketi tamamen Ve olduğu be e -İher a bir z .g dini bdtaftaliya Yoksa Hiti dığı siyer Haddi Si onal yazacağımız inkılâp e; :ylemesine edeceğiz? an|faza ve müdafaa lemek AK Hareket tavsiye|“* en arkad laliaedil sorarız: Birleşik bir Avrupa hareketi b 5 ul ediyoruz; Ne işareti vermeli? alıy: imtina ey- A E hang ie yap- Li aym eli itikası için ademi muvaffakiyet olmuş- sosyalistlerin tini kâr hane- ğı yerde, onların uu ademi muvaffakiyet tini ve za- ihl i yar- dım hali m. ha köle İşte düşü- şecaatfu- uyutma bu hazırda efkâ-|ö AL yi eee. an gı cumu, soğukkanlılıkla karşili EE >ij firi, ri, Viya nada bulunarak kendilerine yn ceki 'eri teminat vw Gerçi Almi pe sefiri kaldırdı, “akin nun dolayı herkes içindedir. Unutulmamalıdır ki Dolfi n katli münasebetile Viyi daki Alman ari bayrakl yarıya kadar EE manya matbuatı İtalyaya şiddetle hülle” aker Bu tabi dir Lâkin biz faşistler bu © iz. Italya milleti, ancak Avus' yanın istiklâlini istiyor V yoldan hiç bir zaman da di Solandin Ozonatör gi başları — saşe hakiki fennin kurtulduklarını a e mesi mis Fiterlen o kadar| minden Almanyanın mes'ul ol-İich irili a tevkif) geçebilmeleri için komşu dı levlet-Jeski | letafelile lik kiş Müvarİlerin. duğu üpiedee varestedir. Al-|olunacakları bildirilmi; lerin nasyonalistlerine mi dayan-|!adıkları! sevinç Ml ee Yalak yard. manya şanu da bilmelidir ki, eich'i; iireist ALAKA malıdırlar ttarlıkla ozhar ediyorlar" < Man, sarayı di kr vE ŞEN yanmak istediği tak.lolan (o Deutsche © Naahrichten yada mniyetsizlik e ra lim alacati e inrek ek millet Büremu Mn A Avusturyanın istiklâl e rn Mean bala ölorie yerin. ler LD mevkiinin kay-İferane bir telgraf o yollamış- e Regi şe ene ilâcının elde ettiği ds. yüksek kubbelerle süslü bir| bolmasına sebebiyat verecektir.İti. Bu telgrafta, Avustür denilecek o kadar aamafih Almanya hü ill Dolfusun imi Avusi e is stklal sail hayret ve e Sİ > Me . N

Bu sayıdan diğer sayfalar: