7 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

7 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EN SON çk TÜRKÇE PLAKLAR hg Yeşil eee pri Mat Unutma eni Tanyo eşe - — MURE HANDAN HANIM ve MUSTAVA P REY i h Fikrimce (Duei, 1 Mi MAHMURE HANDAN HANIM p Kâh Alırsın hı hm -BEDRİYE HANIM . Gü. cağa a e HANIM ZAHİDE HANİM. nü Mahur E Sazına ei ai ö Şu dağın ardında m duman var Türkü Uzun Kavak “m BEDRİYE HANIM Hüseyin Türkü: Sevda beni e, HÜSNİ Hicaz Türkü Mei Şu Geline h M4 Şe ii Ni e mim Sahibinin Sesi Bahis 7 Aman... ne sıcak... Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman soğuk bir şey içmek imkânını bulamıyor» sunuz ! Fakat komşularınız "Frigidâir sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz soğuk olarak içiyorlar. Siz de sıcağa daha fazla tehammül edes cek misiniz ? FRIGIDAIRE BOURLA BİRADERLER « Ş* Memleketin wn yüksek sıh hi müossesesidir. Sıbhi kor: Fenai öl ük Barı Çocuk don rometre, termometri muşambaları Bilumum tnvalet çeşitleri erli ecnebi mustahzarlar Ewder bulunan ilâç çeşitleri P Daima Mevcut ve her yerden çko S. Ferit ŞIFA Eczanesi ia yakındir, e İzmi ubtero: alisi Mi E bulundukları hav ve buluştukları emi oteli yin t tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eli - Osmaniye Oteli Osmaniye oteli Istanbulda Sirkecide tramvay caddewin- rlil le erin a» yer Bu otel hai Askeri otelinin Sabık mü- # hammen K, | ucuzdur. vendir. 28—26 (859) a 2 nik GAMES atık «iye 7. see S. FERİT e dükkân 40/38 3600 ” | ŞIFA rakı hani oda 20/56 400 : 1/3 hisse oda (o 40 500 Eczanesi 1/3 hisse oda o 38 500 26/35 bisse dükkân 15 1600 Hükümet Sırasi TAZE TEMİZ UCUZ 5 1400 . arsa NE çarşısı mağza 9/49 zl m IHAC lar Safahat « 15 k 13 300 Hamdi Nüzhet ola nt hanı iki dükkân 12/17/12/16 2400 ni e aca Yeni yol üigen 31/4 1090 IX © ME 2. T7 Sıhhat Eczanesi ta « 3/8 hisse mağıs 27 2000 işi ükkân 198/190 o 1500 Tuğlacı ve Kireççilere Başdurak Büyük Salepeioğlu han karşısında yem öv yazılı olan Yunanlı em pa Mei DİZ ) ve sair kalite | lg übadil bonosu olarak açık arttırma İle A me Bu defa Geğin lvl kalorili ve erke tenzilâtlı ü: p İl iran, , veye ait Devlet va Belediye Yergi Ve ln mİ ZoNGULDA ömürlerini & . T müşteriye ittir. Satu muhammen kıy DİZ) ar ara minesi mill vi Thal “*(10,5) Lira dit y ira azla olan emvalin ihaleleri istizane tabidir. Thale baya IK. ağ: . ği ; ii Tşamba günüdür. Taliplrin ie yedi buçuk temi- Ma şel Yalı caddesinde No, 12 Hilâliahmer Cemiyeti Merkezi Me, e birlik /3o dn bankaya müracaa ot 0oL a e m ai sw Umumisinden: Tü i Hi lâ ı H t b H Eskişehir Hilâliahmer merkez ambarında bre çıkarılan . . sayan : iğ Barakalar ölmeli “2 Ağ 934 Par. ürkiye Ziraat Bankası İzmir|Hilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler |vtraiv. Miami arkalar. meizemeni 2 Ağan. 84 Per. e i Mektebi Müdürlüğünden: ve ele müzayedeye gikanln verilen aile bnddi lâyıkında 40, 2Sİ nden: ç kuzlarımıza gre, rmiyei bir etil batırın mekebimize sir gile era YAR role i yz /934 tarihinde ihaleleri yep 2/7/1934 de Yeni Asır Ki kayit ve kabul inanan başlanmıştı Meşin klan karrür al e battaniye ve iğnemi hayvan iy iğ Halkın Sesi Misk 5 ie ve 20/7/9834 de Milli k ba lez rtüleri 9 Ağa ustos 934 Perşembe günü sant 14 ten 17 ye kadar h, Bazetel, nlı emvalinin müzayedeleri Ga çık arttırma marsa mezkür ambarda satılacak alta m erinde ilân edilen 5 le 8/8/0934 çarşamba gü- — Türkiye e tebaasindan Makavves baraka malzemesinin o riuhammen kıymeti olan ih e etle temdit mim Eğ fi Bole diy Ti ergi ve 2 — Yaşı (18) den aşağı (30) eni gm ii 614024 ve Senir boru ile anahtar ve enin kıymeti muly Meri, ie, ildiğır Bone ER Sata, ei Evi — Orta tahil ikmal etmiş olmak. meneni olan 66014 bettaniyaler ve bayvan brellerinin DE | sair masraflar 2 üşriyo aittir, z Sü Lp seleinilş ve uyriline ise & mühammenesi olan 123000 kuruşun yüzde ou nisbetinde se İzan, ni Kiymeti ikibin liradan faz mvalin İhaleleri is ii Sara (Evelce iş ve ayrılmış ise çocuğu bulunmamak) akçelerile taliplerinin anıbar ii eşekkil tiği külü muna mü. A tabidir. m e yedi buçuk tewi- a — Mektebi terkettiği ll senelik mecburi hizmeti ikmal m İla di Hik ölelir yaka iş Arilg birli r. Taliplerin mezkür gün e ri den evel mesleği terkettiği takdirde mettep masrafın racaat eylemeleri ilân olunur. 5—6-17 (205) Tikte saat 14,30 da iakaya m inen 16 88) yim kaz imdir Şir kahalsialı YizDM t/ tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi mu- Vaz dağ lie Müdürlüğünden: mrez tımarında 3 dönüm Tarla 20 | « « P Eer > tasfiye bono: 6/8/ arama 11 de emişi taliplerin O saatta milli emlâk mi 3060 (229 Ku e yapılacaktır.) İM iskân, as ve BR tarakla kalin edildiği gibi aylık cepha, idi Re cemiyetinin malı e tahsil müddeti iki sene altı iaşe, ilb: tedrisatı tamamen e âliahi da verili Makine Ve inşaatı Bahriye Mütehassısı EYUP AL cemi" 5,25 kurna nakliye ücreti tahsil edilecektir. «ki (129 numaralı m tarifesi en , ei iti * « < 1014 « « « Preseli pamuk * ya « Mn la â A - es z e Mid kömürü tarifesi töğü * Ga, mk z Darbinler, Fulumbalar ün i mir Boş hı Mart 985 Her boyda ve ber kuvvet |, Derener ci e m yn e Sahil ia: tarihine kadar ya edilmiştir. Barla malâmat e e moli mak eksi ünerile sign - o iye im mr de ii ez yüzde yedi buçuk to akçesini hamilen mii-İmü, racant edilmesi morondar. olunur, ve dilir. rm e 3242 (232) — 0 a pa ei ii iye ; ya Müstecabi zade So, 4 No. m i, , vka bö ektebe girmek istiyenlerin 15 Eylül 1934 tarihine kadar cumadan z 1 ta v7 Ya veee m m a anda hergün, İstanbulda Aksarayda —— m iz idüresine Makine eee play de ihale edilmek üzere müzaye ii i müracaatleri ilân olunur. (226) © (isas) Halimağa Çarşısı Numi 50 “ saatla Milli emlâk müdür! Ge Hamur . . Makineleri Kin ME elim Devlet Demiryoliarı 7nci İşletme! wücescni: Min, 300 ü ah iz .. . e mamalâtı N Müfettişliğinden: ler 850 — Mer'iyet müddeti bitmiş olan1019 No. Yaprak tütün ta- 195 İrifesi 31 935 tarihine kadar temdit ae gibi 1 Ağust ibadil|934 tarıhinden itibaren yaprak tütünden ton ve kilometre başına İçin

Bu sayıdan diğer sayfalar: