7 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

7 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YA REP — Ağnston 1934 AVRU anın Voyvoda > Obala sokağ ında üze- zama Sali Jadami tanimiş m riS nci ini ar e ün memur: önal, A ile giymişti, i eğ ve e yalan kolalıydı. Be- i dairesindeki da)” Asasının önünde, bir. aşağı Yukarı yürüyordu. Maia an Svrak. a den idi. Cevap bana dedi ki; — Eve ea esi sm im m muy: ara; olarak sivri taşlar üze- eray e » ay, büklüm yapıp bağladı kemiklerim ilmin Kozanoğlu 2 ça Bİ pi ıl — e Hak sacın an zanoğlu pi- aşi a kur 1, ami vE Kk |e mi çe, alkışlan e keler tani Aa iN OLACAK WI? er Muhabir K Kni ckerbocker'i in Ibtisasları 17 ez Bor İki tozlu iti aret kim Kendisini gör bu a lüzumsuz olan -İnesi Arşidük Fransua Ferdinandı | € rdı. “ İmemleketlerin Bi azil ii ol- a Bu: öğretmişti ir. e e ei Satış için il 30a PADA | İğ LALLİII III r Heri geri yere yuvarladı: | yap: istem yalan öyleleri anladı. Ondan raki dört Mei çirdim evvel. hü vE için Mi gi Yyrup: mdiki vazi yine ne: dar gla ile1934 irasinda ne far Şuşi alnı nina , ar?» bein “silerek rik edilmesi Bizim o zamanlarda n benİyen muarr: Li Yeni Asir Sahife 5 Odesa Konsolosumuz > Dön Müsabakaları Rauf Bey Beni Istan e Memurlar Şaşırttı Diyor arasınd uf ERİ Telg haberleri Odesa İndi Ra ey lediğinde! buh dt ie nm bildiriy. Temmuzu suçu ile sel ime ini Hayri beyin ve anin vasının, ii Mehmet senden like lerine başlanmıştı e kten sonra gümrük idaresinin eye kasli ve. Ranf Hayri e dı paslar sorulmuştur. Kauf in — İsnat Yen suçtan kati- MİŞ ve ; şu ir: esadan etarkniş izinli liyorum. Gelirken kav. v- e |fik efendiye ni Aİ ni söyledim, Eşyalı arın arasıra TE on - ii dü Beyoğlunda Suçluların ni tesbit edi!- izni ul Gümrü- Mehmet efendiye eşya- bir emir ve- mek istedi. Rauf Hayri Beyin du. Bilâhare reis, Ranf Beye, İs-İ, ta ü SE Rauf Bey a Tokatlıyan- a görüştüklerini, yanlarında da mi ma Beyle Tevfik Nedigini sordu. ifadesi pü ln Sırrı Beyle hiç Ei PİS İ Ihtisas Mahkemesinde | Yelken Birincilikleri Cuma Günü Başlıyarak 3 Gün Devam Edecek aaa Gu Denize federasyonunun İzmir islakani ki birinci- k 2 liklerinin ağustos adar ra saat 16,30 da yap- mağa karar a Yapılan Diorama gör 1 g ör tüsü ipa t be, ay diğer bazı eşya. kısmının gdesada kei fından bazırlandığını, fakat di doğrudan e apak de bunlarda çıktığını niz i ların iyi un Mi kup yin tanbuldi Reln Tevfik sie Ne Ts- p gör yni fikirlerle taşan başkaları da varmış n iki yerim ep © SE an mai mek istiyorl. duğunu işitiyor pi kat ha ibn » muhtemel oldu- ha aatidir, eği z ki Araluya Sin bile harba sürükliyeceğn aklınıza ei m Yozgatta Yeni Buğday 4,5 Kuruş Avrupaya Bir Doktor Daha ye YOZGAT, 5 (A.A) — Vilâ etin her tarafında de ni buğday piyasada 4, e , Bu a mahsulü Ni iyi ve bereketlid YOZGAT,5 Mi A) —Vilâyet osabına ihtisas tahsili için ikine bir doktor Avrupaya gönderile- ktir. . İgazi eda e a Sea 5 R z lenen bir akrabasına ” e ma beni ilani mwemürla arın YE ta tusuna günü, enbih ef ÇE Ri elbiselerinizin ceplerinde yirmi - kırk kürk par- JE varmış onları ne yapacaktı- , >. > £ Hayri bey, bunları e ve bunun Ki elbisesine kon- du uğunu sö, tanıy Rauf Bey ma ei at varla “terfi efel Di delâlei ki si tan a İeşyalarınTerfik efendi tarafından *İkendisine el kini, vabı getirdiğini o öyled batı auf bezi a ehmet Si) ve a r Meh- Mehmet ef.| konsolosu tanımadığını söyle eticede ayki mu- memurla ve Ha Fani Sel şahit olarak cel- bini istedi. açlu vekili sal rının on üçe islamin. bil bını ve “Saatta 350 Ki Bo m Spokane (Amerika), 5 (A.A) — Haber verildiğine şi reisi- umhur OM, Ruzveltin bugün geçeceği demiryolu üzerinde 3 temmuz tarihinde bir ümmi “İhartucu (bulunmuştur. üzerine muhafaza tertibatı e viye Ma Vaşington, mk A) Harbi- Miner Reisicumhurur na Suiikast Hazırlandı! barduman Tayyareleri A Cüzam Hastalığının Tedavisi Bitiyor Mu? 8 n günü sant on irdi. lometre Giden ye nezareti saatta 350 metre mesafe Ak elek Meri edi. | Heye yalari gibi Çi-İka i.İdir, İlk teşvik ülsında ii anaç .İnik bu sefer yarış (hattını alı ederek genişletmiştir. Ye urla|©i e Ki galışan bu müsabakalara n iştirâki lama nden Zziyi ye: ünal eli ümit Mb müsabakalarında | boraya kaparak şerrin Ka- layan serdüm! ası zaman bü ii n t gusunun acemiliğine .vüklediğin- den bu yarışlara kendi yetiştir. mekte-|C Yüzme ve eş mer siz mn Ban- apılacak ayağım ilmini taraftan iki denizci e Tahir beyle Refik beyde biri ciliği almak için bütün si le e el lardır, lık heyeti yarı yi bir Similar meydan yermemek igin şamandıraları :bir: gün ey- velden yealerine koyarak yelken- cilere yarış hattını tarif edecek- tir, i en wüsabakaları z0 ar e evelki Mİ bii teşvik üisabakaları a günü Karuzaka amd yapıla- Ea iplete evvelce yapılan oğr. iamakiadarlaç saat. tai lanılarak 12 de bitirilecektir, Izmirsporun . Perşembe Ge- cesi Fevkalâde Kongresi : Toplanıyor Verilen 73 imzalı bir taktir zerine Teline idare heyeti diği yeni bir flokçu ile iştirâk #oeğini söylemekte ve birinci- MW. Mussolininin Ing Londra, “De suan şöyle diyor: Cenevredeki son iş konferan kabule yanaşan sanayi erbabı İtalyanlar idi. Biz kırk saatlık haftayı tek- terakkiyatın EMİŞ olduğu iktisadi muvazenesizliğin orladan kalkmasına doğru atıl vücut ve gn0' işi sürünce gi bırakmak yolunda takip edilen battı hareket mizin terakkisini tehir akat A Amerika prensibi vukuatır ilcası ile miştir. karşı mi ei eri kabul etmesi icup cektir prensibimi machanet 5(A,A)—Tek vans ve bu aletin edi gi her halde rakiplerine bırak.|karar vermişti Kırk Saatlık Hafta İktisadi Muvazenesizliğ 'İmağa Doğru Atılmış Bir Adımdır” “ rilterdeki Makalesi yİdirmektedir. en i sileeti milk ei ve Avukatı oldüğunu göstermiş- edebilir. | kabul (ü -İ kozmos şunatının 1 önümüzdeki perşembe (gecesi fevkalâde silin yapılmasına i Kaldır- Alet başlıca elektröskop va zifesini gören ve takri ml ile hüe- den gieiek np Argon denilen gaz ile mi kozmos insaiyatı i bir ışık tevlit etmekte ve fotoğraf tesçil vi bu ışıkları tespit eylemekted Bü in dünyada “devamlı ve inş cek a bir adım telâkki etmekteyiz. vrede her Ba a bulsık leri beşi Yeni Ze- land, e Meksika, Grönland ve Marlanda konulacaktır. Mühim Neticeler Vaşington, 5 (A.A)—Stratos- nöloji müessesesi Kozmos insai- ama kesafetini tespit eden)|fer heyetinin elde etmiş olduğu yeni bir aletin Coloradoda 4,300|ilmi neticeler mühimdir,Bilhass İ in metr: irtifada si pe fotoğrafları © işlemeğe başlamış olduğunu bil- çok mükemmeld bulunan iki e Tduman tay- 1 İyaresi Va Eğer a Tnebaz nJoak ela yü tayyare im 200 " İtayyare için model jttihaz edi- le Sl Her tayyare bir 7 iki yüz elli bin dolara mal o zakir ır. İKTISADİ HABE Ğ Alıcı Fiat pi ramı Senar Harak ölçülecek İİ Bak Sanm 8 ia ZİLE, 5 (A A )— Kazanın) bi Em n BİO NE miyetinin kon.| 18 » Soleri * 10 12 50 t-İher tarafında hasat başlamış v * İzoteler b t e il İsmi i Sine metilen|198 Yekün N a e ini er aileör vülan|ineyini “ie tedavisinde iyi Y. nl Buğday kilos 2,15- bona ile Doktor Baston|ticeler eldo etmiş balundukla- ” Ş Riza Hal 1150 13 uğramaması nokiasın- Arpa 1,70 -2, Si sa e imei di hazırda Saint -İrına enteresan tebligatta) 8 M J Taranto se 13 “ 13 59İĞ dan ilân olunur. losu 10 -10, : inikat etmekte bula-| bulenmuş olduklarını yasıyor- i x 1 Tali 13 50 iR a İnan ulümun e terakkisi ismin-İler, 31 Yek: ö ül Salik sisi dl, in

Bu sayıdan diğer sayfalar: