8 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

8 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Barselonda vaziyet karışıktır. Fransızlar Fransız konsoloshanesini muhafaza için karaya 200 asker çıkaracaklar Roma, 7 ( ÖR ) — İki Fransız tor- v muhribi Barselona hareket etmiş- um bi 1 ok mağ ii | Sokak ımı in yeniden “başladığı za: eme ışladığ berlere göre Arago ö ha ve bpm. de harp etmekte olan klz Şim- di harp tanklarla malzemesi, top ve e ler mücadelede ısrar mi a olduklar hazı mevkilere dır. Şi İz yaylım elepallzn lr ra dü kif edilmiştir. 4 kat” ola sr br mukabil hücum -İçok ölüler bee Yl ar pınca | mişlerdir. Asilerin o Ami- a erpignan, TCAA ilinin 400 ölü ve binden fazla yara- mak üzere s ölü ve 115 yaralı vardır. siyasetinin Teslihat sabah n Silâh Londra, 6 (A.A) — Bu sabah neş- redilmiş olan huyun kyn Teşee usi komisyonunun si- rak in ticareti hakkındaki italâalarını ka- bal sik olduğu edilmekte- | dafı dir. Beyaz kitap ilâve ediyo: Milletler e niyetlerini lâzi ME bedir bini ge rin eyi hariç > Zaruret A bulunmu ali in siyasi şerait “altinda — teslihâtin tahdit ve ii yol ahve böymelmiek bir Lıya sia olduğu bildirilmektedir. meselesi İngiliz beyaz kitabı dün eşredildi ticareti işinde beynelmilel bir nizam kurmağa imkân var mı? faydalı olacağına tamamiyle kani bu lunmamaktadır. İngiltere Ea başlıca devletler e edildiği konferansı tâli m milli mü masraflarının neşredilmesi hak- > ak kai Projesini — ka tmeğe âma, hiz. Bu nokia hak itilf olacak olursa a ami silâhların imal ve ticareti iş bey- nelmilel bir ne te sie meselesinin .İheyeti me: niden itibariyle zarı dikkate alınma si hâsıl iğ caktır. Beyaz kitapta netice olarak deniyor ki: Sayet iz > anın neşri gibi pek mi kit üze- rinde Mi trail e sleek olursa o zaman imi reti işinin eki bir ni ii meselesinin. heyeti mecmuası itibariyle iden nazarı dil ii” ” İhiçbir fayda bel klas ds JEPLİN BALONU FELAKETİ Paris, 1. (ÖR ) — Zeppelin balonu Sela sbebiyle bütün © Almanyı duğu malı hü mala ekmek ve patates td Katalonya anarşist isyanı Muvakkat hükümetteki sosyalist nazır B. Sese : hükümet sarayı yanında öldürülmüştür Barselonda hayat yavaş yavaş normal şeklini alıyor Parisi alensia lüğü anlaşılma- Polonya sefi- rinin oğlu nl ri ii ri kaman: şarı 3 sr eke al ve salim | su Te TOR) Epi bik| (Paris, 7.(ÖR ) — Paristeki Katalon-) isyanını bastırmağa V kel vetinin yolun: bükümetteki i lo kesmeğe — çalışıyorlar. |teşkil mu & diriliyor? Buraya gelen istihbarat komiserliği tebliği | tarafından memur edilen r- İŞiddetli bir ba devam © etmek-İsosyalist. nazırın hi sarayı. ya- EN ri adyosu ğ kya hüm tana) Kütalonya eyalet | hükü-| vetler mühim anarşist evle Li) ed adedi Hİ ek GERİ nında öldürüldüğü teyit ediliyor. Ka- 'ANBUL RADYOSU geçmek |metiyle daimi temas halinde bulunan | karş - Bunlar tenkil kuv-) Katalonya kabinesinde, yani | yeni| talonyanın bütün müsellâh kuvvetleri SAA — Üzere yapılan Deği ilemi müessir olma- | istihbarat e tn İşi : RE e geçmişlerdir. İsyanı >. ii har lik m Türke senii bazı menfaat itmin için e ği, plâk neşriyatı. m am im kal Barselonda krallık bayrakları (| |besornak herketini ilime dn Geliş so Pike mein ri vaziyete hâkim Ke Kozas m çok fazla bir kuv-| (9 30 va a mak istiyorlar, Karabinye kuvvetleri |resmen bildirir ki: Barselon ve Kata- eminim emndznn 2 Li aamir son lerin zaptettikleri |lonyada hayat normal şeklini — almış- .. ize NR hi say Çi ; ” belerde en çek|20 © Faml saz h liman ve gümrük dairelerini geri al)tır. Yollarda meşru hükümetin askeri SY. m a m rle yapılan müharel 20 ayal mağa muvaffak olmuşlardı. Fakat anar-| kuvvetlerinden beya hiç- an un sıran anar iz an en 20 30 a öm er Riza tarafından arap- vu âzaları tekrar hücum |bir kalabalık yoktur. Um . l . k d vi e İ ii lonyada Pidera ve Peron lerini 120 45 imi saz MEN programının de- amman urmeğrus Şistlerin kıyamı değildir arm.” “ gp olmuşlardır. e Anarşistler o Va-| otobüs, tramvay, taksi münakalâi 21 15 Stüdyo lensin merkezi hükümetiyle» yapıln)inde sükünetle iş ——— vselon muhabiri yo anlşayı > biddetle za İİ iktadır.M a T (AA )— Ispanya sefareti |yonunun Katalonya hükümetine © birlise bu ii kabala Zr mil olan şu ma-|22 15 Ajans ve bam bali B Hel Sİ b “dia İki ar. | tebliğ ediyor; ülümatam vererek mezkür hükümeti |lümatı vermektedir: Barselonda — ha-|22 20 Plâklarla müntehap parçalar matom Vererek hücum muhafızlarının | kadaşın ölümü bir kaza eseridir ve iki ırmış olduğu isyan bien iahalları line taşıyan e. Mi yaa ei vole k : osu derhal dağıtılmasını iste, , yel sendika k ara- | hareketi münhasıren: i İTİ sekkül hedili ır. Şehir şimdi sakindir. İşçi-) Ankara yad Tü harp hareketine şiddetle devam © ede-|snda bir ihtilâfa deltlet etmemektedir. eğilir Barla; elfi. ans GE gazlar da dahilİler milli iş konfederasyonu ile işçiler) '2 29; 17 20 en me ceklerini ve icabinda zehirli gazlar GÖR ) — İspi Kat k üş-| old i ş edile- | birliğinin davetini kabul ederek | tek-| ia 30 Pak neşriyatı. ğ i bildirmektedirler. | İlonya isyanın: olan | gö, , dardır Yeliz ei : İLBAODA VAZİYET |vaziyet mühim o “vi . bük Me İy meal eğ b a İn hi Gb emeğe baş” arad ömer Pimi 7 (ÖR ) — Pesatçıların tay-|tedir. Gelen haberler birbirini makze-| “1 da tşklr g eğ : KA Tramvaylar im mü-|19 30 Tü men e hel dl wvetleri Bilbao cephesinin bü-|decek ttedir. elen | Ol! unsurlar evvelce ki a ukardıktan s0n-| akalttn iadesi için anarşisler tara |19 45 Al ir A tn marn büyük faliyet gis: haberle be Yala ver diğe İsa 0 ng ae Henuz allen kz 20 15 Tük mk ve halk şarkıları erdir. Guemika cephesinde asi- m. şehrine mi kalan mü-| lerde etlerde © bulun- dme inler, yerlere vaz'ıyet etmiş-İnın tamiriyle uğraşılıyor. Tacirler soni2i © Plâkla dans musiki ir dr hücumlar yaparak — cüm-|cadelegimdi Katalonyanın diğer şehir-| mı n son hükümeti erkânından | ölenlerin heyecanından sonra kısmen (2! 15 Ajans haberleri. s5 wriyetçilerin geri almağa © muvaffak| sirayet et 3 Perpignan Tberya anarşist federas-İanarşist As irtilmüştür. dükkânların a başlamışlardır. İ2! 55 Stüdyo salon orkestrası. || * Hicsi, Aşk Romanı Tefrika No 2S |Sen bana neler sorabiliyorsun. gidiyor, orada kendisini uzun uza- Yar mı Narin? ir de nişanlınız bay, Ned şa dak diş ya te iyor, sonra sonra kendisini onun; Genç kız yutkundu. Ne cevap vere-| —Neden Nedime birşey mi oldu? Şarpışt düşünün. Yanında farzediyordu. yen ağıl e demekten sıkılıyor-| — Hayır birşey yok ama. YAZAN: ADNÂN BİLGET Narin şube reisine rica ediyor! Akıbet ne b sm çe şeyin hakikatını ei KE reisi, dağınık saçlarıyle İs asabi asabi dolaşıyordu: uz. tabii. O istihbarata — Biliyorum, fakat hiç haberini ala- muyacak mıyım? © © ben de bilm-m kızım, hattâ iş hiç kimse bilemez. Bu çocuk cağı eri feragat ister. Bay şartlar içinde böyle mühim u dakikada şüphe yl Şişi, bat e len Bunu en bi de Siz ab şu ia söyliyebilirim, eşim, «şahsi kanaat “e harbin Ordumü pe li e. lecek mi? Şe reisi, hiç niyeti olmadığı in gönç 'kızin “bu safiyane'suali | kar- senin yi k “kızım, gençlik eidden' «büyük e ye e Bağl nelerle meşgulüm. | hemen e ai yüzle > İolurdu, ona da cevap veren biri bulun- ır | yaş ne la biraz, landı ei bei ne saydı, Sanki sakal kaldırımlar gözleri önünde leye uğramış gibi sallanı- yordu. Ti aşi değildi. Şimdi ne apacak, kirden: malâmat Kabahatın Nedime yordu. Ne diye böyle bir vazife kabul * etti diye, lağım a açan aiınesine hiç bir deni yükarı © çıktı. EN: da. İse unacaktı, boy (ği durakladı, » vaziyetini ve anil aynası gizi e geçirdi Gr e âlemine dalıp arkasında mevhum bi git ir Aynada, ey ai keridisine yak- pi ie ki lerini kapadı, ah; Ann e © ötmekten ç tu hayale alışmıştı... ee istiyecekti. | Evet Mi i yükli- şcaktı. Hi olmuyacaktı? Fak DE e ei fena bir ihtimal 3 İneğin; fena halde yormıya mıştı. Bu zâfını kendi kendisine gekiniyordu. “İhtimal çok kö-, çoc tü, düşünmiye şt. Ya İse Bu, bu çöle erk bir üm başla- bile itiraftan, yapa- iyi hiileriyle baj hit Yeğeni © Yaj ank “Hayatında imden “baş erkeği sevebilec- e, hayatımı kr bir erkeğin haya- Bu karıştıracağını “ümit etmiyordu. Böyle bir ihtimali düşünmek bile ken: disine bir “yorgunluktu. Gözleri önünde bi yapan ği li dlasrdan rıldı. a ve ba-'ce m den ilmi İZ ğe Nasi İğ görünce birbir. nin sararmış, erinin dn ma Ee İde, — — le ri zamanki gil mi tebliğ ni ler elinde ir duruyordu. rusu yün iyi, namuslu, yurdsever ME, Narin onları »y anlamıyordu. Bunlar İzel için yek uş sözler gibi Tiyordu. Orada daha fazla kalma odasına di ve ye ge- dan v reisi emirb. i haber- a halde mm Yann genç kei dap aşısı | Dedi iz ve Al ii iş az YE mülâzimi bay Ne mişanlısıdır. Size daha evvel ka- e ki ber edersiniz. Her gün İarıilaka bir defa uğrayarak Tes- freni büyük fedakâr maş in bir ir | pahasına an söylediklerinden b ai kendisini te-| olsun dedi, Şimdi içeriye gi-|be r — Mutlaka birşey biliyorsunuz bin başım... İleri hayır gelmez artık. mi öğrendin! Bi bn mülâzim Rifat söylüyordu. lığı gö hayatı nlan taarruz, belki de yan- lış bir kel yüzünden akim kalmıştı. Cevherli çocuk, ne olursa son da oynamağa vermiş ve muvaffak olmuş. —iyi — me a t gözlerini kaybetmiş. Doğ- yat zabitleri arasından bu ka- Si ei e fedakâr biri çıkacağı nı ümit lal Her babayiğitin yi- eği halt değil. — Çok yazık. mi bu BA odaya giriyordu. Şu- anında yabancı bir zabit görünce 2 özelini İçeri girmekte te reddüt ediyordu. Şube reisi gömer — Buyurun kızım, dedi. » Yabanc Fakat tuhaf. Bugün şube reisinin s8 sorar. Cevap veremediğim için o üzü- pese li Yi sinde daha müşfik bir ton vardı. şeyler öğrenmiş olacaktı: ie 2 Bir...

Bu sayıdan diğer sayfalar: