8 Mayıs 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

8 Mayıs 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ÇA S YENLASIR “DENİZLİDE BAŞAK BAYRAMI FAVSTA Eskihisar köyünde bir (Bağcılart.” . Tütüncülerl, KE AMENO A 27 AM ERSE denberi erişilmez ü zanmış Yazan : Mişel Zevako relerimizin geldiğini sayın label bildiriri: ri y toplantı yapıldı a Hacıdavut zade Ka ni m er yy Pyn Vali E.Engür bir nutuk söyledi RAHMi KARADAYVUT ğe yeğ alm iade ME Bm Bayi halk oyunları yapıldı lâzım?, ze öyle kazı min “ederim saat ime Dial binabı Siyah elbiseli adam in hayâl ve hatıraların içine erinden kı- mıldıyamadi. Gayet hafif, rik ve bo- ğuk sesiyle sordu: — Şu kırmızı maskeli kadın. ee bulunan... Sırma Mile ln kimdir? Söyler misin — Başka ismi yı Adamcağız Prens m bir yükün ei bir çingeneli: rümeğe başladı. Öteye bir dirsek, beriye bir iren halkın ilmiş gördüler. Halkın min | alkışlarından pek anlaşılamıyan bazı z söyliyordu. dakika cidden ge. dolu hüdise Müihlu kumandan, üçüncü Hanı Jiisten kaçtığı ebeni isi bin "ir altından: kurtulmuş gibi geniş bir ne-| fes aldı. Favstanın Dük dö Gize M diği mektubu cebinden çıkardı. V. ari yerine vermek üzere başladı. 1, ilerlemeğ deri > söyleniyordu: am saat dokuzda. Simdiki eve e e” Hiç şüpheniz olmasın Monsenyör Giz. PARDAYAN zim Farnez ile Belgoder'in arasın- reçen şu kısa görüşmede Viyoletta- a Ki kere Dük ize doğru ilerliyordu. a evvel gözgöze i tanın ruhun muş gibi idi, o a Dk pen şüphe gö- Mizmesi b ya doğru <ğilmiş lee Gizin alçak ir yer Yİ Dük , Pangolemin kal geldiği Viyolet- | işareti da açtığı duyguları unut-| Yet lay yola di ve va grev um vi iii yol kolunun başı Miefmeşi Ve İsviçreliler! ileri andasını vermi u dakikada al arasında dalgalar balesi, boğuk sesi dde küfürler savurulmuş, ri danı çın- latmıştı. Gizin koşup ime onun bir işareti ortalıktaki gürültüleri kesmeğe u vaziyet karşısında kısa boylu, to- iü dalmak bonileria bümzşma: başladı: a Lui Kırıyon mu- hafızlarını ie — Mösyö Lö Dük pek doğru görü yünde bir (Başak Bayramı) erip a ylü elden karin göze bir bye içerisinde s. sah kurulmuş, rad 4 lde * Sab ah Denizli köyler komitesi LD A köycülük hakkında ç ir in verdi. kani t Kaymakçı Parti ve Halkevinin Löycüllk ç programını de çi vali ngür nutkunu söylerken anlattı. ihtiyar meclisi Ke teşekkür Halkevi zel a çalıyordu. Köy- lüler zurna avul getirmiş- lerdi; — Hali çalın Lise gençle: urulan sahnede küçük piyesler temsil ei AR bayram r Ha ilkevinin ve şe pi m ol- a Sonra halk ve telif vasıtalarla kasaba lerine döndüler. B. Saraçoğlu şe ve köy- , | yor! mek Luvr'a gidiyorst «Kanyon uzun bir kahkaha ei zaİ| ORSA| di, Si e ği içindi 2 Şir a aliil yetişti hiz, — ye sizi delice bir hareketten alı- Dük fevkalâde e vaziyette cevap verdi: — Hayır, Pardayan! Şu adamla ko- Huşmak itiyorüm u söylemek lâzımgelirse ni sence ken çap bir değeri yok- unla beraber böyle bu düklerimi söylemeden öl meği hiç istemem. Gerçi benim dilim de kaşınıyor ama ne yapayım. Henüz vakti “değil, ım yürü, gidelim.Ne — Pardayan! biraz görüşmek istiyorum. Şarlın kızgınlığından gözleri yaşarı- yordu. iel Dangölemi şefkatle ve n bir dost sevgisiyle süzdü. o — İşte bunda yı nuz. Zira kralın yanına gm min Dikkat ediniz Kapiten. Esasen Şehre manetinden çıkmak şuretiyle bü- yük bir hata — Se siz beni akra rar oraya sok- Kırıyon Dükün Gelini ” şidiletle ke- imi İserek bağırdı: iniz bir söz istiyorum. Bir tek öt Yol açık mı ii o, ei bendelere açıktır. mar a pi ei bay, üzüm Çu. Alıcı 38 |. Arditi 21 K. Taner 9 e K. Ali 74 Y. 4377045 İN yekün 4327783 E: Ali 15 25 15 5 Ze hir: 475 Kent. palamut 250 190 Memi 5 see i kaşlar pm iki- nişanını a aldık. eceğimi Mi ök gürültüsüne tu halini almıştı. Her bir ağızdan ba- Bırıyorlardı: — Kahrolsun dinsizler.. Muhafızları eye am ii yağıda, abiler ledi gin (Li; ) askerlerinin nı eee keli noktalara orl Bastile, Tampele, Luvr'a ve sizi Kırıyon almsını 1 çekti. Halkın gale- Fakat Gi gü emirlerle ahaliyi susturdu. bu dakikada İsviçrelilerin kumanda- Li lay şimdiye kadar Kırıyo- nun arkasında dururken, derhal Düke -İilerledi. Ve yüksek sesle dedi ki: — Ne ben ve ne de benim askerle iİrim olan İsviçreliler Paristen çıkmıya- caklardır. Kırıyon — Miralay! Yerine, Yoksa dinim). ü yemin ederim ki ikimizden bi- eğen el cım, İri yere ç Çeşme PLAJLARI Acentası: Hüsnü | ; man iskelesi, Ikinci Kordon, İzmir, Yaz gi Ilıcalarda, Di lerde bol Işık lâzım, zir. teri klbek va siya e Bir Stan idareli, akl ak ii lıdır. », Sa- çarşısı Sun'i se Anadolu Merkez Deposu Hay Telgraf adresi : KARADAVUT a kimyevi Mi güb- i N 1, Cezair ük ileri Telefon 3309 KREM BALSAMIN ” V kremlerdir. esler, çil, sıhhi güzellik kremleridir. Krem Balsamin det şekilde m Varer Kumral, sarışın, esmer ber tene tevafuk eden yegâne sıhh Cildi b v eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıkları — Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz rai — Sngiliz Kanz: uk gezanesi Tatüni 1. eke ve sivilceleri kâmilen izalei takdim edilir; Beyoğlu akl esger ei 11 sayı 'k bir metre mu- daki 22 sayılı arsasının m Lek ve veçhile 21 ille ei saat on altıda ihale edilecektir. İştirak için altmış muvakkat t teminat ia bed ind “ile üç see makbuzu” ile öylenen gün ve saatte encüme- sı ii ZU cam açık vi ie. ihale ektir. Keşi uş mukabilinde esi b r. İştirak i için Çeşme plajları icara veri- lecektir Kese lli caddesinde Halk oteli bay Fuada mü- t. racaal 1 (798) Birgili zade biraderler şirketi iflâs idaresinden; Müflis Birgili al biraderler şirketinin eshabı matlübundan mat eftere kayıt ve kabul edil eşhasın alacaklarile derecele- rini gine sıra cetveli Izmir- de münteşir Hizmet gazetesinin Eyi sn a ve 2342 e ilân ve de “miş Sap kür cetvelin neşrinden gümrükleri idaresi 2617 ira Nazilli Asliye Hukuk Ha- kimliğinden ; Nazillinin Burhaniye Kür Ni Kürt Abdullah kızı Hani kocası: © oyulan lan Mehmet oğlu Hü- yin aleyhine açtığı boşanı gıyaben sonunda: k m i lesi tevfikan o mezbure Hanifenin kocası müddeialeyh Hüseyin- birbirinden ocuğun hakkı ve- âyetinin anası Hanifeye tevci- hine Nazilli Asliye Hukuk İn 10-3-937 gün karar sayı- banka teminat ero ile söylenen gün ve sa- hin encümene gelinir. — Bin üç yüz altı lira Vin bedeli keşifli Sinekli cad- desi üzerinde yapılacak kırk — Mfaiyede Diş Hekimi ulak Naci) HORTAÇSU ij Mua; li Birinci Beyler nakletmiştir. lll müs- e olarak kabul ve tedavi İ 2946 Te Ey De ni saat on per artır- ma ile ihale rnk Iştirak dl için kırk dokuz li 1 kat teminat re ile söy- | lenen gün ve saatte eee gelinir. i 2 — Iki bin üç yüz altmış © dokuz lira doksan kuruş bedeli ağ keşifli havaya fabrikasında Mi iz ta- a Si 5 A e ün (706) '& memüru sicak “Taliplerin ortamek- Ni tep tah: € askerliği- z Bi vap eyi gi e amda günü © 00 led.yede zabıta ka iracaatları İ nur. (799)

Bu sayıdan diğer sayfalar: