30 Haziran 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 27

30 Haziran 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 27
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T Sağlık we e Hava değişimi r yıl bu mevsimde herkesin dü- şuncesı, yıllık ıznımı nerede geçi- ir. İstanbul'a ık zın topra- aşıkadasından başka yer kalmıyor. Yol parası bir derttir. Say- fiye evleri ateş bahası. Herkes kömür- lüğünü üç aylık beşbin liradan hesap- r. Hadi lıyor.. Akrabalarımız da vardı bu yıl da onlara inelim. İ: ma on- ların da geçi derdi bellerini bük- Bü aile size abana A müş. Bütün nacak durumdalar. Semt berbattır. Ev köhnedir. Istanbul evlerinin sıvrısınegı tahtakurusu, ya- karcası, tatarcığı da malüm.. Beyoğ- lunda kalacaksanız Hayganoşun sala- suları yollarda hergün başınızdan aşağı inecektir. Çünkü Beyoğlunun iç sokaklarında yemek artıklarını sokak- ın gez p debildiğiniz üç beş kuruşun cebinde bulunduğu ceketinizi sırtlarsınız. Yan- gin mi vardır? Baskın mı vardır? Ha- yır, hiç biri değil.. Sadece gür sesli satıcılarımız yollara zetecımızdır sucumuz, sebzecımızdır Eskiciler, iğneler, firke- teler, kurdeleler, terlikler, süpürgeler, ve ciğerler, simitler satılır. unları isteriz? Hadi bakalım, lstanbula din- lenmeğe gelmiş misafir, gece bir gazi- noya gidin. Vatmanla, biletçiyle, şoför- le, garsonla dıdışmege, kem yüzler gö- rüp kem sözler ışıtmege hattâ boğaz- k yemeye, küfür işitme- ğe tahammulunuz var mı? Hadi bunu da göze aldınız. Turistik yerlerden bi- rıne ulaştınız İşte şımdı yandınız. İs- hava imini de, yıllık şuyorsa, arslanın önüne et atar gibi AKİS, 30 HAZİRAN 1956 B ceketi da, hattâ pantalonu da çıkarıp atın. Canınızı kurtardığınız nenize yetmiyor. Sakın şikâyete falan kalk- mayın. Çünkü fiyat listesi patronun özel tarifesine uygundur. O, kimin yüzüleceğim, kimin soyulacağım bilir. Kafanız kızdı farzedelim. Listeyi kap- tınız, götürdünüz, şikâyet ettiniz. Ala- cağınız cevap "Paran yoksa burala- ra gitme birader.." den ibarettir. Hal- buki siz de bu memlekette yaşıyor- sunuz. Siz de ufak bir memleket hiz- Sizin aklınızdan lerdenberi sizin de kulaklarınızı malamaktadır. Bir an ferahlamağa, dertlerinizi dağıtmağa, felekten — bir gece çalmağa, kâm almağa sizin de ihtiyacınız vardır. Şu İspanyol dansı kıvıran körpe artistin kalçaları, vıra- leri ne kadar dolgundur. Bunları doya doya seyretmekten neden mahrum e- diliyorsunuz? İstanbuldan vaz geçtiniz. Bu yıl da den bozma, küçük otellerinde yer bul- mak bir meseledir. Kahvelerde yemek yer, katı yastıklarda yatarsınız. Mi- deniz bozulur, başınız ağrır. Düzgün bir lokanta bulacağınız da şüpheli- dir. Meyva gelmez, sebze gelmez, ga- zete gelmez. Buraları da boyle yer- lerdir. Nereye gideceksiniz Hadı bütün bu dertleri göze aidime. Uçakta biray önceden, yahut tren- de bir hafta evvel yer ayırttınız. Tak- siye üç adım yer için beş kâğıt, ha- mala iki adım için bir iki buçukluk toka ettiniz. Valizinizi —motorlunun çıktınız. Nereye gideceksiniz? Hava değişimi- nin, istirahatin özel yerleri, ilmi e- sasları, tıbba dayaııaıı bır bılgısı yok mudur? Sah mi, deni mi, daga aylaya mı, ovaya mı, nereye git- melısıııız"' Tabii bunların herbirinin kendine göre güzellikleri, çekici, fe- rahlatıcı, insana neşe ve zevk verici tarafları vardır. Fakat sağlık ve sıh- hat bakımından herkes kendine yara- nız. Herşeyden once ıstırahatınızı ve sağlığınızı düşüni ». Bunları ön plâna alınız. Tatıl gunleriniıı geçirile- ceği yer, sizin sağlığınıza ve sıhha- a TF g Deniz kenarında dinlenenler Doktor tavsiye etti mi? 27

Bu sayıdan diğer sayfalar: