29 Aralık 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

29 Aralık 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Richafd Noui Kahramanlığa hayranlık ha iyi anlayacaklar ve daha mühimi kukla hükümet kahraman Macar hal- kına reva gördüğü zulümde devam etme cesaretini iyice kaybedecekti. Ingiltere Bir rüyanın sonu Suveyş hadıselerı lngıltereyı 1945'- den ten beri dev ir rüyadan uyandırdı. Ingıltere artık büyük bir devlet değildi, mukadderata bo- yun eğmek lâzımdı. Süveyş hadise- leri, XIX. asır arslanının artık dişleri- nin döküldüğünü açıkça göstermişti. Muazzam masraflarla Atom silâhla- rı imal etmesine rağmen, Nâsırı ye- nememişti. Petrol ve dolar bulabil- mek için büyük amcanın elini öpmek zorundaydı. Büyük sevdalardan- vazgeçmek za- manı gelip çatmıştı. Şu 51 milyon nü- fuslu ufak ada, ayağım — yorganına göre uzatmalıydı. Atom silâhlarına tahsis edilen masraflar azaltılmalıy- 'ya karşı gırışılen taahhüt- ler hafifletilmeliydi. usyaya karşı kendini tek başına müdafaa edemi- yeceğine göre, müdafaa yükü Ame- rikanın üstüne atılabilirdi. Malaya'- da komünistlere karşı girişilen hare- kete Avustralya ve Yeni Zelanda'- nın — iştirakları — arttırılmalıydı. İn- giltere Hong Kong ve Libyadaki as- keri de azaltabilirdi. Kıbrıs çıkmazından kurtulmanın da bir yolu bulunmalıydı. Endonezya Sukarno'nun başındaki dert zak Doğumla — diktatörlüğe pek hevesli Cumhurbaşkanı Sukarno, 16 bu haftanın başında Endonezya'nın bütün bolgelerınde orfî idare ilân et- ti. Esas Endonezyada son aylar zarfında huzursuzluk gözle görüle- cek dereceye varmıştı. Halk reza- letlerden ve nüfus ticaretinden şika- yetçıydı Hesapsız yatırımlar, Endo- nezya nın takatin aşmış, bıçak kemi- ğe dayanmıştı. Halk ayaklanmak i- çin işaret bekliyordu.- Nitekim ge- çen hafta Albay Simbaton, hiçbir ciddi mukavemetle karşılaşmaksızın Sumatra' 'da sivil rivermişti idareyi eline geçi- Kauçuk plantasyonları ve zengin petrol yataklarıyla çok büyük bir ehemmiyete lâyık olan Sumatra'da asilerin duruma hâkim olmaları Su- karno'nun iki ayağım bir papuca koydu. Endonezya halkının çok bü- yük bir kısmı kalben asilerin tara- fındaydı. Endonezya'nın coğrafi rumu -küçük ve dağınık adalar- bir teminini çok zorlaştırıyordu. Fakat Cumhurbaşkanım — telâşa ve örfi idare ilânına sevkeden asıl se- beb bu değildi. İsyanlar, eski Cum- hurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hatta'nın tekrar ışbaşına getirilme- sini istiyorlardı. Halka göre Muham- med Hatta'nın işbaşına gelmesi re- zaletlerin, nüfuz ticaretinin ve artık bir dert haline gelen hesapsız yatı- ranların sonu demek Sukarno için ise, Muhammed Hatta'- yı işbaşına getırmek iktidara veda mek demekti. Sukarno'nun şimdi- lık böyle bir niyeti yoktu. Fakat is- - töğüğĞüğüüğdüüğdüğüüğ dıuıoooooonıı:;ıoouıoooooooho İ kl değildir!? HUYVEA A AA Sukarno Sathı — mailde yanın önüne geçmeye de Örfi idare- nin kâfi geleceğine inanmak da pek zordu. Geçen hafta Endonezyanın ve dik- tatörlük heveslisi Cumhurbaşkanı- nın durumu buydu. Cildiniz kösele Bebi Hassastır ve bilhasser traştan- evvel ve sanra iHinoli bir ha#hiıı muhtaçtır. Muntazaman m NİVEA kullanmakla didıllhi iyilik yapmış ve örkeğe haz gerginliğini sağlamış olursunuz. (Gergin ve dürgün cildli arkekleri, kodınlar çok beğenirler!) ö000000000ÜD0Ü Kü ıı:aıuoısiı»ııhuooooı Cildin yakin vamar|şrrırmıdarti ölan Eucerti yalımız KRLĞ NİIVEA'da «ardur Bucetit cildin. derinliklünime ' Üiter we içErden tötir şg#. | yörnçl ! N wer Höraretmti AKİS,29 ARALIK 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: