2 Mayıs 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

2 Mayıs 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dernek üyeleri hediyelerini veriyorlar Bir kucak kitap, dünyayı getirir cuk entarileri dizin hemen üstünde bitiyor. Hele jüponlu elbiseler için İmi. bir zaruret. Çünkü zaten jüpon etekleri kaldırıyor ve uzunca elbise- ler bugün göze daha güzel daha zen- gin geliyor. Defilenin bitmesine yakın, San Sevenlerin sahnesi birden doluverdı Seyirci çocuklar da biraz "mankeı*- cilik" oynamak istiyorlardı.. Eh, haf- ta onların değil iriydi? © ve,. Eğitim Bir kültür hediyesi usret Sezel saatına sonra yerler- de, masa ve kanapelerin üzerinde duran yığın yığın kitaplara baktı. Günlerden beri devam eden tanzim işi nihayet bitmişti. ayrı ayrı fişler tanzim edilmiş, her kitabın sırt kısmı içten yapıştırılan muntazam — kâğıtlarla — beslenmişti. Bir tek iş kalmıştı: Kitapların yer- lerine gitmesi ve işte bu anı, Nusret Sezel çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. —Anadoluda — bir vazife gezisinde bulunan kocası dönmeden evvel, kitapların gitmesi elbette ki İiyi olacaktı Çünkü günlerden beri evde oturacak bir sandalye, yemek yiyecek bir masa kalmamış yüzler ce renkli, cazip masal kitabı evi dol— durmuştu. Maamafih Nusret Seze- Tin acelesının asıl sebebi bu degıldı Nisanda ve 28 Nisan için kitapların muhakkak yerlerin* ulaştı rılması icap ediyordu. Saat dokuzdu. Karanfil sokağın- daki sarı apartmanın Önünde iki gü- zel araba durdu. Birisinden Ameri- kan haberler bürosu müdürünün ka- rısı Mrs. Welles, diğerinden de Ame- rikan kütüphanesi müdürü Mrs. De- 26 1500 kitap için. an çıktı. Hususi arabaları taksiler takip etti. İrço ürk hanımlar da sabahın bu arken saatında "iş ba- Şı,, yapmışlardı O gün Altındağ mahallesinde Ça- lışkanlar — İlkokulunda ve — Arkatop- raklıkta Mithatpaşa İlkokulunda ço- cuklar için, birer kütüphane açıla- caktı. Bu, Türk - Amerıkan Kadın- ları Kültür Derneğinin 23 Nisan için çocuklara verecekleri hediye idi. Dernek Başkam Nusret Sezel, pro- -eyi tahakkuk ettirmek İçin bütün kütüphaneleri dolaşmış, listeleri tet- kik etmış ve çocukların yaşına, sı- nıflara göre en münasip, en faydalı ve en cazip kitapları seçmişti. Son- ra bu kitaplar eve getirilmiş, kü- tüphaneci Mrs. Dean'in tavsiyelerine uyularak gruplara ayrılmış, kutu kutu fişler tanzim edilmişti. Nusret Se- zele göre çocuklara yapılacak en bü- yük yardım, kültürü — kuvvetlendire- cek yardımlardı. Çünkü kültür arzu edilen seviyeyi bulunca bütün terakki- lermümkündü: Dernek aynı gayeye hızmet maksâdı ile aynı — okullarda er tane çalışma odası açmış, bu o- daların kışlık kömürünü temin ede- rek, çocuklara nezaret edecek, Öğret- menleı'ın ucretlerını ödemeyi deruh- te etmişti.. ü Altındağ ve Arka- topraklıkta bırçok aileler "tek göz" tabir ettikleri tek odalı evlerde otu- ruyorlardı ve 10-15 kişiyi — barındı- ran bu odalarda çocukların kitap o- kumaları, çalışmaları hatta oturma- lan pek müşküldü. Arabalar çamurlu dar sokaklar- dan, kerpiç evlerin ve baraka - dük- kânların önünden geçerek tek katlı bır binanın, Çalışkanlar İlkokulunun önünde durm Çalışkanlarda 0- turan insanlar hakikaten çalışkan- dılar. Okulu bu semtin sakinleri ge- çen sene kendi aralarında topladık- ları para ile ve taşım —toprağın: taşıyarak yapmaya başlamışlar, sah- radan resmi yardım —görmüşlerdi. Başogretmen Alı Ellialtı okula her- şeyin temiz ve yerli yerinde elması- na büyük bir titizlikle gayret göste- riyordu. Çocuklar i ıçın, hazırlanan kü- tüphane odası şirin ve iç açıcıydı. Kitaplık Trafları tozlanmasın diye basmadan güzel perdeler yakılmıştı ve akşamları bu perdeler kapatıla- cak, temizlik yapılırken kitapların tozlanmaları bu şekilde önlenecekti. Kütüphanede — miniminiler için kon- muş minimini sandalyeler vardı.. Ki- taplar yerleştirildi ve birçok çocuğa evlerinde oyuncakları kitaplar ve- rierek öğretmenlere bunların na- sıl alınıp verileceği anlatıldı. Kütüp- hanenin Temel Bilgiler, ansiklopedi. lügat gibi malümat itapları vardı ki, bunlar eve götürülmiyecek ve her çocuğun elinin altında daima hazır olacaktı. Mrs. ean öğretmenlere fişlerin kullanılış tarzını ve mühür basma usulünü öğretirken, bir yan- dan da kitapları düzeltiyordu. Onun i- çin, kitaplar daima askerler gibi dik durmalıydılar; yan yatmış bir kita- ba tahammülü yoktu. Onun hoşu- na giden birşey kitaplıkların alçak oluşu idi. Çünkü çocukların kitap- lara alışmaları için onlara kolayca erişip, seçebilmeleri şarttı. Fakat o sabah sürprizi yapanlar yalnız Dernek üyeleri hanımlar al- mamıştı. Kütüphane odasını bir an- da dolduruveren rengârenk elbisen kızlar hanımlara hakiki — sürprizi yaptılar ve milli kıyafetleri ile onla- rın gönlünü fethettiler Kafile Arkatopraklıkta Mithatpa- şa İlkokuluna varınca beyaz kurde- leli, şirin ve temiz kışlar, ciddi ba- kışlı dimdik küçük — oğlanlar onları gülerek karşıladılar. Mithatpaşa ilk- okulu öğretmenleri gıcır gıcir kitap- lar için, gıcır gıcır kitaplıklar hazır- lamışlar ve çiçek şeklinde kesilmiş kâğıtlarla rafları süslemişlerdi. Dernek üyeleri onlara daha cok ve çok yardım etmek isterlerdi. Ama ne yazık ki bu hususta insanlar ar- zularının ancak bir kısmım yapabi- liyorlardı. Fakat bir tesellileri var- dı: Birkaç kucak kitap , yere dünyayı götürmez miydi? AKİS, 4 MAYIS 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: