25 Mayıs 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 5

25 Mayıs 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜn elini uzun müddet muhafıza ettl- Şk tiğinden dolayı Yanıp sönen flaşlar şam, bizim bu samimiyetimizi kıska- Nıyorlar” diye lâtife etti. Sonra hep beraâber içerm girildi. Başbakan 1 nu- maralı misafirini -İnönüyü- büyük sa- onum yanında hazırlanmış küçük o- daya zötürd(l Toplantının bir siyasi anlaşılıyor- Nitekim küçük odada bir yuvar- lak masa başında Menderes ve İnönu, Amerika Büyük Elçisi Fletcher War- ren, eski Dış İşleri Bakanı F'uad Köp- rülü, Diş İşleri Bakanlığı Genel Sek- reterji Melih Esenbel birleştiler. Bu şırada garsonlar viski kadehlerini, ü- zerleri çeşitli “kanape"lerle dolu ta- bakları getirip götürüyorlardı. Görü- şülen mevzu dış politika meseleleriy- di. Bütün misafirlerin gözleri küçük salona cevrikti. Büyük salonda Ba- yan Menderes sefireleri ve diğer da- vetlileri ağırlamakla meşguldu. Ba- yan İnönü davete icabet etmemişti, nönü zevcesi adına beyan etti. Bu sırada fevkalâde zengin büfe açılmıştı, fakat alâkanın mihrakı hep küçük oda idi. Bir müddet sonra beş kişilik masanın etrafını iktidara ve Muhalefete -Muhalefetin sadece C.H. P. dalına- mensup şahsiyetler aldılar. LAfa Türk-Amerikan —dostluğundan girilmişti, oradan Kıbns işine atmak bir adım meselesi o Türk tezi: Taksim Konuşmalann en alâka cekici tara- fi şu oldu: İnönü ve Menderes ay- nı dili kullandılar. Amerika Büytik Elçisinin konuşma sonunda bunu far- kettiği anlaşılıyordu. Muhalefet tideri Kıbrıs mevzınmnında takâime taraftar olduğunu, ancak taksimin Türkiye tarafından kabul edilebileceğini h!ç bir tereddilde mahal bırakmıyacak tarzda Fletcher Warren'e izah b Üstelik İktidarın başı ve Muhalefe- tin başı Türkiyenin siyasi. sahadaki ve bilhassa Doğudaki rolünü ayvnı şekilde anlıyorlardı Nihay t A- merikanın Bağda esi- nin de İktidarın ve Muhalefvtın muş- terek temennisi oldu ortaya çıktı. Saat gece yarısına yaklaşıp da Ame- rika Bilyük Flclıı miüsaade istediğtin- de herkea elcinin belki de hemen o ge- ce hllknmetlno hiıabnn kaleme alaca- 1 raporun son derece miühim olaca- gını anladı. Toplantının sonlarına dof'- ru Nüvit Yetkin ve Fatin Rüştü Zor- u da yuvarlak masanın haşında yer Fletcher memnumyetı. ertesi gönderdxgı Ucünlm reamiyle ifade v %ğn Ük Ialçi âayrıld&)âa a .::n;: î»:; büyütülmüş bir etti. İnönü kol saatine baktığında yelkovan ve akrep 1 üzerindeydi. Mu- halefet lideri “geç kaldık” diyerek ktı. Masadakiler hep ayağa kalk- tılar. Bitirilen viski kadehleri devlet ve refıikası ğurladılar, araba işiyle de meşgul oldu. Mısafir- ler toplantının sona erdiğini anladı- lar. Hakikaten biraz sonra Başbaka: 0002 numaralı büylük Cadlllnc içmde dört kişi olduğu halde Anlm Palastan ayrılıyordu. Bu e Bayan Mederes ile Bay v yan Köprnlnydn. Menderesler pvvcıa Köprülüleri Atatlirk Bulvarı üÜzer:n- deki apartmanlarına bıraktılar, sonra AKİS'in Yazı Müsabakası kuyuculardan — gördüğü lâkaya ufak bir mukabelede bulunmak iateyen AKİS, bir ya- Zı Mmüsabaâkası tertiplemiştir. Müsahakanın şartları şudur: ı — AKİS'in bu seneki yazı müsabakası için seçilen mev- Zu şudur' Demokratik rejim 1- çlnde yaşamağa azimli millet- ler ne şekilde hareket etmeli- dirler ? 2 — Müsabakaya katılmak t yn n yazılar kâğı- ta aralıkla yazılacak, ııııınlııgu da 23x30 eh'adındaki kâğıtlar- ln iİki sayfayı tecavüz. etmiye- cektir. 2 — Gelen yazılar önce AKİS'- in yazı işleri kadrosundan ku- rulacak bir küçük jüri tarafın- muz 1957'de ba.sla.namk ve 30 Nisan 1958 den gelen ya- zılar miıuabaka dışmda bırakı- lacakt —— AKN te neşredilen yazı- v la 58 Mayısı başında top- lımn(—nk nlnn selAâhivetli bir Jitri tarafından İncelenecek, Birinci- Hğti kazanan yazının sahihine 1.000; İkinciliğfi kazanan yarzı- nın sahitine 500 ve Üçüncitlüğü r. Bundan başka birinciliği kaza- nan yazınmnın muharririnin re«nil 1958 Mayısının ortasında çıka- cak olan Beşinci yılımızın tik sayısının kapağını sSüsleyecek- ti sabakaya AKİS katılacak Mecmuası, kauı servisi P. 2 . Ankara” adresine poııta- | Fıîm_mîııı'm_ınîl YURTTA OLUP BİTENLER Çankayadaki ikametgâhlarmı çıktı- lar. Bütün gece boyunca iç politikaya ait tek kelime Rm'üşülmem Şti. Müsbet akisler âdise derhal ve büyük nunluk uyandırdı. Dış politikada milli bir tutuma sahıp bulunulduğt- österilmesine şiddetle ihtiyaç vardı. Üstelık İnönünün hakıkaten tek müa- bet çare olan Taksimi desteklemesi ve politika taktiği olarak Adanın ta- iyi şekilde tertiplemiş olması da tak- dire değterdi rağmen, iç politikanın bugün- kil vaziyeti akislerin bir kışım hara- retini yok etti. Mendereasin katiyetle bilmesi 1lâzımdı ki eğer Hür. P. ne karşı bilinen vaziyet takınılmasaydı ve höyle bir hava doğurulmaksızın Hür. T3a liyecekleri İnönünün farklı olmıyacaktı. Menderesin Halbuki kendisi Hür. P edikleri hiç kimsenin meçhulü Bu aksaklığa rağmen İktidarın diş politikada hic olmazsa bilyük Muhale- fet partisi C.H.P. ile istisarenin fav- dasını anlamış olması ve İnönüyiül d:ş- politika hâdiselerinden haberdar et- mek yolunda ilk adımları atması milletçe sevinilecek bir hâdise olmak vasfını taşıyordu ve Demokrasimizin bir merhalesini teşkil etme Ümidini veriyordu. İnöniüye dilşen vazife İ nön! Unün dıs mlmka mevzuundakı bıu 5 ınd her güÜn bir yenisi kapatılan Sendika Birliklerini. her gün bir yenisi tek2- üde sevkedilen yüksek hâkimleri, her gün bir venisi hakkında zabıt tutulan muhalifleri görmüyor muydu? Dış politikada İktidarı bilgi edinerek | ve doğru bulduğu tutumumnu &vemk des- teklemesi ne kadar vatanpe bir hareketse, böyle havirlı bir yolmı aqılmasındın dolayı o da, Mende de ne kadar alkışlanmaya lâyıksa

Bu sayıdan diğer sayfalar: