15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 15

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 15
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şaşırmıştı. Kimse kımsenln dılmden v € şıldı ki Millit Korunma Kanununun rürlükte olan şekli, bu memlekete, butun iddiaların aksine hıç. ama hı bir şey kazandırmamıştı. yasayı alabıldıgme ibir ıstıkra.rsızlığa * sürüklemi Mi İşte aradan bir yıl geçtıkten sönra şimdi B.M.M. nin | ma komis- yonu tarafından muzakere edilen Mil- lt Korunma Kanununun bazı maddele rini tadil tasarısı bu bir yıllık acı mü- etmesi için her halde daha bir hayli an geçmesi lâzımdı. Yeni tasarı da geçen yıl kabul edilen kanunun şiddetli hükümler değil, plânlı ve programlı ıbır iktisadi politikadır. üü kere daha boşa cıkacak- tır. Nitekim bu hu sust: misyonda bir yul belirmiş ve bazı mılletvekıllen Milli Korunma tadi 'erine tamamen ortadan kaldırılmasını teklif etmiş- ep er anla- şılmaktadır ki hüküme t, amış canda ümit vardır ata sozunden me- det ummakta.dır Bu arada Millt Ko- un ta.mamen ortadan de 35'e düşürülmesini istemektedir- ler Tasannın Meclisin yaz tatiline gir- Iılesinden önce müstaceliyetle görü- şülüp kanunlaşması yolunda Komis- yon olaganüstü bir gayret goster- k îa.âîı malara yol açması bekleninek- ©| , Mit ğçorpnmp Kanünu tadil tasa- AKİS IŞHAZİRAN 1951 Abdullah Aker Çetin iş rısının Meclis Umumt Heyetinde gö- ülmesi sırasında bu tasarıyı hü- kümet adına mudafaa edecek olan H- konomi ve Ticaret Bakanı Abdullah > X 9 3 5 B g: R B î H f' © z < © G © ”.3* : anun ecliste — müzakeresi sırasm a yal- nız devrin Ekonomi ve Ticaret Baka- nı .değil Başbakan Adnan Menderes ibile bir hayli terlemişti. Bu bakımdan Abdullah Aker ilk defadır ki Meclis huzurunda ciddi bır imtihan verecek- Ür. “RECNSE Mali buhran ransanın son yıllarda gördüğü en * uzun omurlu kabmeyı deviren mali buhran yeni hükümetin karşı- sınâ da aynı şekilde dikilecektir. Mollet hükümetini vergi meselesi devirmişti. Parlamento yeni vergi mükellefiyeti hakkındaki hükümet teklifini reddetmişti. Fakat yeni hü- kümet daha ağır vergi teklifleri ile parlamentonun karsısına - cık cak, belki de parlamento Molle t'den esir- ediğini yeni başbakana verecekti. Fransa ekonomisi hastaydı. Ku- zey Afrika harekâtının buyuk olçude sebep olduğu bu hastalık her gün raz daha ağırlaşıyordu. Hükümet a- teşi düşürmek için ba.zı ilâçlara baş- vurmamış değildi. selâ geçen yaz fiatların dondurulxhasına teşebbüs e- i önce reeskont ten 4 e çıkarılmıştı. Taksitli satışlâra tahditler konmuş- tu. Son defa da vergı artırılması yo- luna gidilmek istenmişti. Franqzmm sıkıntısı enflasyo d n- dı. Fiatlar boyuna yükseliyor, iç ve İKTİSADİ VE MALİ SAH/ dış ödeme güçlükleri artıyordu. tün bunların bir tek sebebi vardı ve hızmetlere karşı olan ıç taler rı . Dert doğru olarak teşhis lınce çaresinin bulunması kola; mak gerekirdi. Fakat tatbikatt: zaman böyle olmuyordu. Çarı olar: fr nkın devalüe edilmesinden bı dilmeğe başlanılmıştı. Böylece t muvazenesinin yeniden kurulaca muluyordu. Fakat böyle bir ha. tin neticeleri çok şüpheli ve ma dar l fa artmıy acaktı Hatta. boyle bir ha tin asıl sebebi büsbütün tesirli k: sı da beklenebilirdi. İç fiatlard: niden bir yükselme karşısında i! harekete geçebilir, ücretler yük ücretler yükselince fıatlar yel yükselirdi. Liberasyon rejiminden bıı' det için vazgeçmek de, bir mak şurada dursun tehlikeli bı olarak görünüyordu. En parlak fikir, istihlâk ile ; sal arasındaki muvazenesizliği g mek için istihsali artırma tedb almaktı. Fakat Fransa zaten tar din tam çaresi olmıyabilirdi. y aşırı talebin azaltılm dı. Yani devlet masraflarının ve SuUsSi ıstıfhlakın kısılmasıydı. Bö,; e arı boyuna yukarı itel sır hafifliyecek, istihsalin daha b r kısmı ihraç edilebilecek ve bi sım ithalât azalacaktı. Başka memleketlerde başvui tedbırlerden bazıları - kredi kont para politikası gibi - Fransanın de bulunduğu - durumdan çıkmı yardım edemezdi. Zaten. bu yold; ZI adımlar atılmış fakat fazla bi kar yol kalmıyordu. Vergilerin : D mez yani tasarru: fta bulunur € kün talep azalacak vazene b receye ak İşte bu sebeplerle parlament bir başbakandan esirgediğini ö ne vereceği - hiç değilse veımoq rektiği - ni söylemek mümkünı

Bu sayıdan diğer sayfalar: