15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA ÖTÜP BİTENLER Demokrasi Çiçekler açarken Y az başında bereketli yağmurlar vatan sathına yeşil bir renk ka- Zandırmış, fakat vatanıdaşa hasretini cektiği ferahlığı getirememişti. Bu haftanın başında illetin gözü ve kkes seçim makta olduğunu muhtelif vesilelerle farkediyordu. Seçim bahcesının ilk ar fikirlerini değıstırmışlerdı Bereketlı yagmurlard an bu ya gün bir yeni met boy gosterıyor- du. Kırsehırm yemde n vilâyet olma- sinı takiben, ü şında, 20 köy ve nahiye kaza haline getirilecekti. Halbuki bu iş i dü- şünülen tarih, evvelce 1 Nisandı. Bu acelenin her halde bir mânası olma- liydı. Diğer taraftan B.M.M. Tali- Ko- i bi ğ Istanbuldakı yol in Ka” ilk işi Istanbulun imarını teftiş etmek olmuştu. İnşaat halinde bulunan üç cimento fabrıkasınm da Eylulde bi- tirilmesi. için e -Sıcak alâmetlerden gereken netıceyı cikaran muhalefet ileri gelenleri yur dört köşesine, şimdiye kadar gö- dağılmışlaı ğ ne kosuyorlar Iktıd dhi 4 myorlardı Muhalefet kuşkulanmakta rbaşkanının yurt- gezileri Cumhu de Muhalefet cevrelerinde secımm eli külağında olduğuna bi hp.kkındakı sözleri Dü su serptiyse, Tiredeki hıtabeleı-mde hükümetin icraatının mesulıyetmı haftanın başın Salı günü Tired kalkınmayı övüyor ve “İktidarda bu- lunan ideal arkadaşlarımın size her a S Şeyi vermek yolunda bulunduklarını rdu : görmekle müftehirim” diyo er şeyi vermek yolunda bulunan ideal arkadaşlarının yeni prensiple- den - biri d alde Devlet Başka- nının taraf]ılıgı olmalıydı. Zira D.P. pek parlak r alefet yılları sırasın- da, “De let aşkammn tarafsızlığı” prensibini de büyük bir isabetle sa- vunan partiydi. B.M.M. İsmet İnönü Şekeri arttı Bardağı taşıran damla G eçen haftanın sonunda Cuma ğü- nü, İstanbulda şehirlerarası tele- fon merkezinde heyecanlı bir hav hukum sürüyordu. Vakit akşam u7e- . Ankaradan Başbaka “du, Hükümet baq— h Karaşiden dön- müştü ve Ankaıadan kendisini ara- yan zat nerede olduğunu bılmıyomu Ancak şu kadarı vardı ki Başbakan Tuıkne Büyük Mıllet Meclısmdpn a- anıyordu. derece muhım" olduğu muhakkaktı Telefon merkezindeki çırpınışların sebebi buy- Çi gün Büyük Mecliste Demokrat- lar kararsızlık içindeydiler, Hiç bek- lemedıklerı bir hadise kopmuş, tak- tik hatası olarak Meclise getirilen bir af teklifi süratle “siyâasi mesele” halini almıştı. “Siyasi mesele” leri ise Adnan Menderesin fikri alınma- Başkan Vekili Agah Erozan da gayet iyi biliyordu ve bildiği içindir ki sa- londa gürültü kopar kopmaz celseyı tam bir saat tatil etmişti. Bir saat i çinde “İktidarın başı” ele geçırılebı— lirdi. Bir saat sonra celse açıldığında hemen bütün muhalif milletvekilleri yerlerinde olduğu halde demokratla- rın içeri girmemiş bülündukları gö- rüldü. Ekserıvet yoktu, demek ki cel- 8 bırakmak lâzımdı. Pazartesiye... azartesiye Adnan Menderes Ankarada olacaktı. n Meclisi boylesme bulandı- e üm olan meslekdaşı Ö- demiş vaizi Fevzi Boyarı müdafaa e- diyor ve Adalet Komisyonunun af ta- lebinin kabul edilmesini istiyordu. rıfesmde söylediği “Yarm bD.Pini- tingine gitmeyenler münafıktır, hat- tâ kâfirdir” gibi sözleri bir müslü- manın, İslâmiyet lehinde — söylediği izam edilme- . Bundan evvel bu Mecliste bek çok vatandaşın af di- lekleri görüşülmüşti e va- ta daşlar ki bunların bir ©0 mah— hsce “hakkı kazaya müdahal: mek” kaydıyla reddedilmişti. her şeyden her şeyden önce pıensıp mesele:; d Bundan a dinin siy: asete alet edilmesi mübah gorulecek miydi, yoksa görülmiyecek AKİS,15 HAZİRAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: