15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 31

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 31
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— rilmediği için, stede ye cih edilmişti. k yenmış şeliyordu. 1“To Catch A ', William Wy- Hours - Ümit- Aldrichin “Au- ik” adlı filmle- ı erdiriyordu. sayısında, altı rada” ve Son ıyo: " na derneğmde gençler n be- “Âsi Gençhk" HAZİRAN 1951 T d YA l O 4 ; . İngiltere Shakespeare Festivali ahar mevsimi başlarında Fransa- nın Château-Thierry şehrinin be- lediye meclisi, - Château-Thierry Belediyesinin tasar- ladığı projenin esa; Kendi Ücü at t ha: bu Manş ötesine gönde Muhtıra. cok iyimser bir dıplomasımn ışığı altında, gayet samimi bir anlaşma ifadesiyle kardeşlik — teklif yorlardı. Jean de la Fontaine'in to- runları böyle güzel bir fikri orta- ya attıkları için ndi kendileri- 1 : yal kırıklığı . Sha- kespeare m torunları verdikleri cevap- ta, pek sert bir lisan kullanmamakla bpraıber, şehırlerının başka bır şehirle elbirliği masını ve bir. şme.,ım |şiddetle reddedıyorlardı Cevapta aıma.nda. Stratford-Upon-. Avon’m tçk Ve başka hiçbir şehirle mu kayese edi- '1 emiyecek bir değer taşıdığı yazılıydı. : Bu kat i reddin mânasını anlayabıl- $1 inat altında _hastalıklı bir üclü da yetistirip büyütmüşlerdir. Bu se- bebl. i kalkıp da, miyerek de Ğ;lsa Stratford'lulara sehirlerini kendi- ©eriyle pa.ylaşma.k yahut onun hususi- 3 qtını elinden a fikrini verdiği "gl bütün Stratford yerinden oyna- ikta, bütün Stratford'lular pek çok j çlüklerle büyütülmüş bir çocuk el- ) î'İnden alınıverecekmiş gibi kıskanç- Nöbetleri geçirmektedirler, CİS, 15 HAZİRAN 1957 Ne Yapsak da ... numuzdekı Perşembe günü Paris Radyosunun spikeri saat 20'de bir radyofonik piye- sin anonsunu yapacak.. Yeriniz de sıkı durun, zira bu piyesin âkayla kar- şılanmış ve vakit kaybetmeden programa alınmış, hatta müel- liften da başka. eserlerini de goııdermesı istenmiş. S.ı)uıelerımızde olsun, radyo- da olsun derli toplu bir telif e- vaffakiyete sevınelim mi, üzü- lelim mi şaşırı ald Yoksa edebi heyet arza.la.rmı Paristen mi getirtsek, ne yap- sak?.. 1957 Festivali 957 Shakespeare Feîtıvalı yine St- hak ratford'da “ e Mi rial Theatre” da Nisa: ay ikisinde başlamış —bulunmaktadır. Bu yılki festival her senekine - nazaran en uzun festival olac. 35 - ford Kumpanyası John Gie P: gy Asheroft, —Alec Robert Harris, Joan Miller ve Geoffrey Keen gibi sanatkârların iştirakıyla “As you b Nasıl Hosunuza Giderse” ick Wymark, Clive Reville gibi sa- natkârlarm yanısıra festivale ilk de“« fa Jane Wenham, Doreen Aris, Rich- ard Johnson, Cyril Luckham ve Robin Eloyd gibi beş yeni sanatkâr daha katılmaktadır ve dı bü tun dıkkat— le bi a çevrılmıştır 1955 Stratford Festivali- n “Laurence Olivier Festivali” ola- rak vasıflandırılmasına. rağmen bu yılki festıvahn ilk aylarında Lauren- ce Oliv: e Vivien Leigh, başka bir Stratford kumpanyasıyla bırhkte Pa- Yis Festivaline iştirak edeceklerdir. 1955 Stratford Festivalinde Petler onok’un ilk defa cesaret edip de ahnı oyduğu “Titus Andronicus” Parıs Festıvahnde bu trup tarafından Mayıs ve Haziran aylarında temsil e- dılecek bunu müteakip aynı eser ge- e Lau e Olivier ve Vivien Leıgh - ın ıştırakıyle Vıyana ve Belgradda sahne konacaktır. 1955'in rence Ohvıer sini hâlâ bir türlü unut- mamış olan hayranları bu yılki HFea- tivalde onu Stratford'da göremiyecek- ler ama, bunların bir kısmı belki çok- tan Paris'in yolunu tutmuş bulunmak- tadırlar Her sene binlerce tıyatro adamı ını re” diği büyük bağlılığın surecek olan festival müddetince bi- raz daha perçinleşeceğine şüphe yok tur. Stradford - Upon - Avon'daki Shakespeare tiyatrosu Hâtırayı yaşatıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: