15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 5

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

miydi? İşte muhalefet hatipleri dinin veriyo efleri din adam- larına yaptıkları mezalimi düşünseler öyle konuşmazlardı” cümlesi eri- ne artık P. Genel Başkanı İnönü- nün $ n d n haddi geldiği Ü bini tekraıladı Nihayet sıra İsmet İnönüye gelmişti. İnönü kürsüde I smet İnönü kürsüye yürürken sap- sarıydı ve heyecandan tıtrıyordu Muhalefet lıderını şimdiye kadar hiç hic bir tereddüde mahal bırakmıya- şekilde anlıyacaklardı ki, hakiki Ataturkr'uluk Atatürk gibi giyinme- ye calışmak, onun kendine mahsus hareketlerini taklit etmek değildir. Hele Atatürkün şahsı hakkında gös- - İ et Ü. Bütun Atatürk cocuk]arım kendısıne bir defa daha bağlayan bu konuşma- sında İnönü: " “Muhterem arkadaşlar, dini siya- ';ete âlet etmeye misal gösterilen bir bunu hayatmı ve is- tılrlalım kurtarmaga çalışıyordu. Bu- na halife en tesirli mukabele ve ma- sını unuz- da konuşmak şerefme naıl bulunan ÂKİS,15 HAZİRAN 1957 .Samed Ağaoğlu “Baş aktör” bu arkadaşınız onların ıcmden seçilen beş a.ltı 1d am mahkümunı ıb rıd B nönü sözlerine devam Meclıs sessiz dinliyordu. Ama bıraz sonra İnönü sözü o günden bu gü: getirdi ve bir takım D.P. mlletve— killeri gürültü çıkarmak için yapma- dıklarını bırakmadılar. İnönü devam ediyo Milleti müı':'aâelen'n neticesinin ne o- lacağım zaten endışe ile düşunurken. . “Prof. H. A. Göktürk <. 21 CEÜMÜMSeYyen' Bükan - YURTTA OLÜP BİTENL bütün gayretini vatanperverhg toplamışken Yunan tayyareleri 1 dinmiş bazı milletvekilleri İnöl lâf atıyor, gurultu çıkarmağa Çi yorları d Am e yapsa lar boştu ra İnönü her eyden her nce Atatürkle beraber kendı ellı ülümsi nını gostererek “Arkadaşlar, diyı insaf ile düşünün Osmanlı tarih Türk tarihinde böyle bir adalet | a dan, onu dafaa edenlerden değerli idi .’ Ya,vlad& olanlar nönünün gurultuleıle kesilmeğ lışıl bu kon sırasınd e C.H ? ıllewekıllen arai da nakaşalar. başlamıştı. Bir =oyle la.flar işitildi: — Dinsizler...” — Dinsiz sizlersiniz..” Bu arada Başkan Agâh Eı da İnönüye müdahale ediyor v adamlar, demekle kimi kasdet! e i etmesini istiyordu. İnönü iz deceğini söylüyor, fakat gürüli konuşamıyor ve elini rak “Dinleyin, dinleyin!” diyord arada hadisenin en a i fi Meclisin ark da, D Yaylada cereyan e du. Yaj k müdafaa-etmesini, haklı ise hal duğîınu befırtmesını istediler. | İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: