15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. DÜNYADA OLUP BİTENLER “B ve K” Helsinki garında karşılanıyor Sönük bir kabul Finlandiya “B ve K” Helsinkide G eçen Cuma günü akşama doğru Helsinki istasyonunda. toplanan- i sonra gelecek cusunu ka * lerin hergun teşkil ettiği topluluklar- dan daha başka, daha geniş bir toplu- luk sayılamazdı. Helsinki'nin o gün is- tasyonuna. ergun inenlerden farklı bazı kimselerin ziyaretini beklediği ancak etrafta asılı bayra.klaı la peron- da dolaşıp duran resmi şahsiyetlerin - ki bunların başmda Finlandiyanın iktidarı birkaç hafta önce teslim a- j lan yeni Başbakanı Sukselainen bulu- ordu - varlığından anlaşılıyordu. Ayrıca, ıstasy na, selâm töreni yap- ak üzere bir kıt'a asker de getiril- lsinki halkının dikkate değer yabancı bir memleketi zıyaret edıyorlardı Ziya- retin tarihi bir müddet önce tayin ılmiş, g i ba.hsmde ise sadece iki devlet arasındaki ticari, gündemden ileri geliyordu. çoAslında, .Fin. halkı, Rusların. ne Kareli bolgesım ne de Saima kana— lım kendıl rine geri vermek me görüşmeye yanaşmıyacaklarım değildi. pısının açılabile! ünme eski sınırlarına kavu aca; ğı gunl Yİ gelmesini bekleme mıyordu. Gündemin ılanı son umıt kapısını da yordu. Artık bütün dikkatler ister is- temez görüşmelerin iktisadi cephesi üzerine çevrilecekti. Go üşmelerin bu cephesi şu anda n Hükümeti için de diğer bütün cephelerde ehemmiyetliydi. Finlandiyanın geçenlerde geçirdiği üçlüklerden ziyade iktisadi güçlüklerden doğmuş- tu ve bu buhran sonunda iktidara ge- lainen kabinesi, Finlandi- unduğu iktisadi keş- ak için, Rusya ile alma anlâşmasına varmak Bundan ile tıca- hükümetin, minine çalıştığı da bıldırılıyordu Rus idarecilerine gelince, Bulga- nin ile Kruçef'in Finlandiyaya yapa- cakları yardıma karşılık olarak bu devletin de tarafsızlık politikasından ayrılmamasını talep ettiklerine şüp- he yoktu. Nitekim, şereflerine veri- len bir ziyafette sağcı partiler koa- lisyonuna dayanan yeni Fin Başbaka- nının Finlandiya'nın şimdiye kadar takip ettiği dış politikayı değiştirmi- Sovyet İdarecileri memnuniyetlerini belirtmekten kendi alamamış- i arış ve larını sıklaştırmak gerekirdi. Bu şe- kilde konuşms.kla, Sovyet devlet damları meşhur tara.fsızhk politik: n hâdiselerind < gonra ilk defa o!mak üzere, yenid . ortaya atmış oluyorları " Sovyet Rusya Stalin neden ölmüş? F ransanın, satışı bir mılyonu ü und olan France-Soir gazZete geçe umartesi günkü nüshasını Sovyet dıktatoru Stalin'in ölümü ü: rinde dikkate değer bazı açıklama! duğu düşünülürse, b enin h emlin i tarafınd kaldırıldığı bile söylenebilirdi. ında; Polonyada bulun açıkhğıyle hatırlıyordu Toplantıc bi yk e Moskovt meşhur “beyaz gomlek]ıler” hadis cereyan etmiş, aşağı yukarı hepsi ! hudi olan bir sürü tanınmış doki Stalin idaresi tarafından, Sovyet i S arak tevki dilmişlerdi. İşte bu Politbüro topl tısında, Stalin Yahudilerin Sov Devletine karşı bn siyonist komph R z N ç olm ur. Kaganoviç Staline bu sürülm istisna tanınıp tanınmıyacağını £ muştu. İkinci olarak ise Molotof almıştı. Devrin bir Yahudi ile | :AKİS,15 HAZİRANI!

Bu sayıdan diğer sayfalar: