15 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 7

15 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İnmAğr AAA taktik Pazartesi günü —muvaffaki- yetle tatbik edıldı Oturumu ıilmasını müteakip ilk sözü Adalet Bakanı aldı ve kendi grubundaki bazı milletvekillerinin sı- kıştırmasından olacak kendmı müda- faa sa.dedınde hayli 1lâf etti. Gök- türk'e göre vzi Boyarın cezasının infaz edılmemesınde hiç bir usulsüz- lük yoktu. dalet Bakanından *sonra Inonu- hali vardı. Bu bakımdan da bir haylı uzun olan konuşması Cuma günküne nazaran hayli dağınık ve ınsıca.msız- dı. İnönü hakikat en çok öfkeliydi ve ihtimal bu sebeple mevzuu ço ok dağı- nının şekeri yukse.dıg'mı gosterdı İnönü 1nkılaplar bahsinde esine gurultuler ve ıtı azlar koparıy rdu ki çoğu za.man sözlerinin kesilmesi için oya baş vur- du. Ama iki seferinde de umumi he- yet İnö nunun sozleumn kesilmemesi yolu nda oy önü bu sef dafna çok adli te- mmat üzerinde duruyo “Siyaset adamları Ankara barın- da çıplak kadının seyrinden zevk a- lârak eğlendikten sonra, Konyaya güâ- oğlu hükümet adına bütün yükü ü- zerine alıyordu. Neticede vaiz Fevzi Boyarın affı meselesi hemen hemen ittifaka yakın bir çoğunlukla reddedildi. Eşeğin kuyruğu B ir vaizin affı meselesi Meclisde zından Ödemiş vaizi cezasının af edilmesi dileği kadar iteki nönü bu haftanın başında Meclisde en asabi k şma- nlmesı yolundaki hükümet teklifi m gereğince konuşulmağa baş- landığında yeniden söz almış ve Kır- AKİS,15 HAZİRAN 1957 şehir'in yeniden vilâyet olması ile bir haksızlığın tamiri cıhetı e gidilmesi dolayısıyla. memnuni belirtmiş- . Bu konuşmadan ıkı gun sonra da Meclısde Kırşehir tasarısı kanunlaş- mıştı. Bölükbaşı Kırşehmn iki kazasını kaybederek niden vilâyet haline getirilmesi karşısı me: r espiri- şhur esp lerinden birini tekrarlıyordu. ”'Tanrı kulunu sevindirmek için önce eşeğini k,a bettirmiş sonra da buldurmuştu. uldurmuştu ama bu sefer de eşeğin kulakları ile — kuyruğ meydanda yoktu” C Ekilen biçiliyor u hafta C.H.P, için hakiki bir bayram mhaftası oldu. Bayındır sokaktaki Genel Merkez, sevinçten etekleri zil çalanlarla doluydu. Biz- zat Genel Başkan İsm t İnönünün yüzünı daimi bir te vardı. Bütün hafta çeşitli topla.ntılar yapıl- nutuklar söylendi, daha müh: Gulekten başkasının Ppropaganda” sını yapmaktan dik- katle kaçınan Ulus, bu hadıselere, &- lışkın olmadığı bir di FF*EDILIVOIZ. TAE T llli 9. HKT YURTTA OLUP BİTEN) O gün saat 11,30 da uzun boylı zıla bakan kumral gözlüklü, so rece kibar yüzlü bir genç adam ti Merkezımn kapısından içeri Z mevcuttu. Böylece C.H.P. hakil mükemmel - her bakımdan - bil man kazanıyordu. Bu sebepled ve ını bizza K asım Gülek yap derin karşılaşması canlı oldu. Bütün yüzlerde sakle yan bir neşenin yanı başında b bir ciddiyeti de farketmemek r kün değildi. Tıpkı nikâh mera; rinde olduğu gibi.. Bu hali ilk fı kârlığına yaptığı telmih, bayı kahkahalar içinde girilmesine le teşkil etti. Turhan Feyzioğlunun C.H.P, beci Ocağma kavdedılmesı hakk ki mazbata; ayı imzala; cidden büyük bir memnunıyet l bulunduğu meydandaydı. Yaptığ

Bu sayıdan diğer sayfalar: