22 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 2

22 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS'in Yazı Müsabakası kuyuculardan gördüğü alâkaya ufak bir mukabelede bulunmak ixte. yen AKİS, bir yazı müsabakası tertiplemiştir. Müsabakanın şartları şudur: ı —AKİS'in bu seneki yazı müsabakası 'çin seçilen mevzu şudur: De- ınokratik rejim İçinde yaşamağa azimli milletler ne şekilir harrket etarelidirler” 2 — Müsabalkaya katılınak için gönderilen yazılar küâğıdın bir yüzüne makinayla ve orta aralıkta yazılacak, uzunluğu da 28x30 eb'adındaki kâğıttarla iki seyfayı tecavtiz etmiyecektir. — Gelen yazılar önce AKİS'in yazı işleri kudrosundan kurulacak bir küçük jJürk tarafından iİncelenecek, uygun görülen AKİR'te neşredi. lecektir. — Yazıların neşrine 1 Temmuz 1957'de başlanacak ve 30 Nisma 1958 den sotra gelen yazılar müsabaka dışında bırakılacaktır. — AKİS'tw neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olmna e- lâhiyetli bir Jüri tarafından İncelenecek, Birinciliği kazamnan yazımın sahibine 1.800; İkinciliği kazanan yazının sahibine 500 ve Üçüncülüğü kazanan yazınım sahibine de 250 lira telif hakkı ödenecektir. Bandan baş- ka birineiliği kazanan yazının muharririnin resmi 1958 Mayısının ortasın- da çıkacak olan Beşinci yurmızın ilk sayısının kapağfını süsilyecektir. — Münabakaya katılacak yazıların “AKİS Mecmuası, yazı müsabaka & servisi P. K. 582 - Ankara” adresine postalanması lâzmıdır AAT u

Bu sayıdan diğer sayfalar: