29 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

29 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.dı. Yapılacak şey, işi YURTTA OLUP BİTENLER Basın! Havadis, yazıyor!.. I ktidarın İstanbuldaki Zaferi Hava- dis günlerden beri radyolarda yap- tırdığı reklâmlardan sonra, şu sıcak günlerde pek al&ka çeken bir resimli . İstanbulda nedense bir türlü okunan gazeteler sınıfına girememiş- ti. D.P. li basın mütehassısla- sahillerindeki Levant &imli röportajlar yapmaktı. Igvınt &- dasının hususiyeti, sinesinde nüdist- leri barındırmasıydı. Doğrusu Hava- dis gazetesinin böyle bir yerde yaâpıla- cak resimli bir röportajı yayınlamak için elinde her türlü imkân vardı. Zi- ra ne hikmettir bilinmez İstanbul pi- yasasında kimsenin bulamadığı Av- rupa bobinleri, klişelik çinkoların âAlâ- 81 Ve mürekkebin en iyisi Havadis gazetesinde su gibi harcanmaktaydı. Bütün iş Hocanın helva hikâyesi gi- bi yağ, un ve şekerden oturup bir helva yapmaya kalıyordu. Eğer sayfalar dolduran resml ve hu- sus! ilânlar da olmasa Havadis'in bu güne kadar top atması işten bile de- Bildi. Evet Havadis ilânlar sayeıınde top atmıyordu ama mesele y: Havadisin top atmaması değıldi ki. Eğer yalnızca Havadis batıp gitse pek mühım bir şey olmazdı. Ama n beri yanda bir de Havadis Havadisle p güme gidecekti. Havadis, hatırlanabi- leceği gibi D. P nin İstanbuldaki Za- feri olacaktı. olamamıştı. Bir- şBeyler ynpmnh Havadisi kurtarmalıy- magazine ve bal- dır bacak edebiyatına dökmekti. Ni- tekim günler var ki Havadiste çırıl- çıplak kadın ve erkek resimleri ile behimi hisleri gıcıklayan bir edebi- yat aldı yürüdü. Bu sefer de pek çok aile reisi samimt D.P. li bile olsalar gene de Havadisi alamaz, evlerine gö- türemez oldular. D. P. nin basın mü- şa virleri propagandası çıplak kadın reıimlerıle glislense bile okuyucunun iltifatına mazhar olamıyordu. Daha başka bir şeyler yapmalıydı. Ne olursa olsun satış artmalı, okuyucuya D.P. min fi- kirleri akwttırılmeliydı Nihayet bu- pursada Ulucamide bir hâdise olmuş- tu, Hadise iyiden iyiye büyumü;. İç İş- eri Bakanı İstanbuldan — alelacele üUçakla Bursaya gitmek zorunda kal- 12 : fda »0 MATEAA İA S OYULERAP heti B - MYA KVW!U!L,. ae DA —.-r—r--'g'&- göRL Sen z Havadis gazetesinin başlığı İstanbuldaki Zafer mıştı. 'Tahkikatın selâmeti çin Bur- sa savcılığının talebiyle mahkeme ka- rarı alınarak hâdisenin neşri yasak edilmişti. Hadise dolayısiyle bütün Ankara ve İstanbul basını bu işin tahkiki için Bursaya hususi muhabir- ler göndermiş, bütün hâdise en ince teferruatına kadar tesbit edilmişti. Ancak bu hâdisenin yazılabilmesi için neşir yısağımn kddırılmasım bekle- me erekiyor ve bütün gazeteler bu cldden enteresnn hâdiseyl okuyu- cularına duyurmak için sabırsızlanı- yorlardı. Ama bir sabah, uularımn Üzerinde bırakılmış Havadis gazetes ni ellerine alan Yazı İşleri Müdurleri hayretle irkildiler. Havadis gazetesin- de birinci sayfanın hemen yırısı her kesce bilinen fakat yazılmayan Bur- sa hâdisesine ait haber ve resimler- le kaplıydı. Haberin hemen başlan- gıcına bir de not konmuştu. Bu not, ilk anda pek Çok gazetenin Yazı İşleri Müdürlerinin cinlerini başına sıçrattı. Zira Havadisin yazdığına göre neşir yasağı bir gün önce kaldırılmıştı ve İ * A ÜY V6 | Menderes'i makamında — zivarelle itimadnamelerinin birer — suretini kendisine takdim etmişlerdir. — Açıklama— Gatetemizin dünkü nüshasın da, Bursa Cumhuriyet Müdaei- neşri çe K B < o 2 B? — & &U K nın kaldırılmış olduğu yolun- daki bir rivayete 'ıhklkılı ina nılmasından ğan bir. yanıış anlayış sebebiylo neşredilmiş OI n-hudusu âAnından ren bütün geazetelerde (af ılla!ı ve r leriyle vt bulunan bir. hâdisenin kanuni 0 viyete rağmen gazete mizd şrıdllmlş olima ü ad. ınr mesleki bir aı Z aşikâr Hare- ke' açı! atalıdır vo gazrete- miz hakkında kanuni - tekibata | geçilmiştir. aa tenın llli 1 c I!ılvgdl_s'i'n _ıçıldama.sı Minarenin kılıfı bu sebeple de Havadis hâdiseyi neşre- diyordu. Yazı İşleri Müdürlerinin haşladığı İstihbarat Şefleri soluğu telefonların başında alıyor ve alelace- le 08'ü çevirerek Bursa savcısı tle gö- rüşmek istiyorlardı. Ama Bursa Sav- cısı ile görüşenler bir defa daha hay- ret içinde kalıyorlardı. Zira Bursa Savcısının da yasağın kaldırıldığın- dan haberi yoktu Olur iş değildi doğ- gerek İstanbulda ve gerekse Bursada aylardı. hasret çektiği rağbete kavuştu kapı- şa kapışa satıldı. İşin garibi, gazete toplattırmakta ar- tık derin bir bilgi ve görgü sahibi ol- maları gereken savcıların bir mahke- e kararını açıkça ihlâl eden Hava- dis hakkında toplama kararı istihsa- kaldırılmadığını ve bir yanlışlık da- layısı ile Bursa hâdisesinin sutunla- rında yer aldığını bildiriyordu. Eh hnan minareye elbette bir kılıf lâ- zımdı. Ancak Havadiste bir gün önce cı- kan haberin gafletinde gazete Havadisteki n iktibas ettiği için hemen o giüln top- serbestç ve kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Son- ra bu gazeteden iktibas edilen bir ya- zıdan dolayı neşır sahası Havadisten pek, hem de pek çok dar olan Balıke- sir gazetesi toplattırılıyordu! Havadis İstanbulun Zaferi olmasına maktan veya kKaldırmamaktan bahse- debiliyordu. KRİS,89 HAZ, R_AN 1£ —e )T F a

Bu sayıdan diğer sayfalar: