29 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

29 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Lig şampiyonu Fenerbahçe takımı Mükâfat: mesi, iftihar edilecek bir haldi. Bu- nunla beraber aynı hakemin yanıldığı bazı noktalar vardı. Cünkli Bari - Ve- nezia bir terfi maçı değil, İtalya ikin- ci profesyonel kümesi puan cetvelin- de mühim bir değişiklik yapmıyarak alelâde bir karşılaşmaydı. Verona ve Catania'nın 42 puanla lıderlikte bu- hundukları*kümede, Venezia 39 pu- vanla beşinci, Bari ise 32 puvanla o- nuncu durumdaydı. Türk hakemi, doğrusu aranırsa İuılyan “talebe ha- kemlerinin” idare ettiği bir maça Zi- diyordu. Beyanat. vaziyeti bilenleri acıkca güldürmüştü. Yeni hadiseleri beklemek gerekiyordu. Nitekim aynı hakemin İtalya dönüşü söyledikleri cok daha hayret vericiydi. Romada Lazio - Torino maçını “görülmemiş” bir başarıyla idare ettiğini açıklayan “Hoca”, İtalyan basınının sitayişkâr neşriyatından bahsediyor. tebrikleri ve yeni davetleri anlatıyordu. “Tanı- dık” gazetelerdeki alkış tatlı, fakat duüurum hakikaten acıydı. Lazio - To- rino maçının ertesi günü intişar eden meşhur “İl Calcio” ve “Stampa Sera” gAZeteleri, dinyanın namlı futbol oto- ritesi Vittorio Pozzo'nun bu müsaha- ka için yazdığı kritikleri yayınlıyarak maçın hakemine de birkaç satır tah- sig etmeden gecemivorlardı. Pozzo'ya göre “Türk hakemi” son derece kötü bir idare tarzı göstermiş, macın bü- vük bıiır kısmını “etrafını görmeden” idare etmiştir. Bu arada Lazio'nımn yediği goller katiyen nizami değildir. Hakem bariz hataları görmemiştir. Pozzo'nun kritiklerine, duymadıkları için inanmıyanlar çoktu. Fakat bu kalabalığın bilyük hir kıamı, Dolma- bahçe stadında aynı “Beynelmilel'”' TTürk hakemi Sulhi Garanı Galatasa- ray - Altay maçını idare ederken sey- 34 Turistik gezi redince, hakemden cok ihtiyar futbol kurdu Pozzo'ya inanmakta gecikmi- yorlardı. Sulhi Garan. hakikaten “gö- rülmemiş” bir idare gösteriyordu. Ka- kalanıp “künde sini görmemezlikten geliyor. Rayri ni- zaml iki golli haklı itirazlara rağmen muteber addediyor. yan hakemlerini bir kere olsun dinlemiyor, kaideleri gazete sültunlarına doldururken baş- lama vuruşu yapıldığı anda rakip sa- hada gezinen oyuncuları farkedemi- yordu Fenerbahçe İçte ve dısta I stanbul lig şampiyonu Fenerbahce, Almanya seyahatine başlarken ta- raftarlarını ve spor çevrelerin;i gizli bir Ümitsizlik kaplamıştı. Sarı-Lâci- vertlilerin Almanyada yapacakları maçların hayli zor olacağı tahmin e- diliyordu. Çünkü, bilenler rakipleri kazanırız" ne iktifa ediyorlardı. Takım Berline indikten sonra yurda gelen haberler, Almanya futbolunu takip e- denleri hayrete düşürmüştü. Fener- bahçenin rakibi "“Blau Weis 90” adın- da hiç tanınmamış bir takımdı. Al- manya futbol maçları dört bölgeye ayrılmıştı. İlki “Süd”, meşhur Nürn- Dortmund, “SW” Walter kardeşlerin Kaisersla- uüntern'i, dördüncüsü "“Word” Ham- burg. Hannover gibi tanınmış takım- ları içine alarak on altılık kümeler teşkil ediyordu. Bir de çok zaman liğ dışı sayılan “Berlin” guruhu vardı ve işte Fenerbahçenin rakibi Blau V »ia bu klimenin yedincisiydi. Ekser« ni fabrika ve müeasese kulüplerinin teş- ki) ettiği Berlin gurubunda Blau We- is, 22 maçta 25 puvanla 42 atıp 35 yi- yerek yedinciydi. Böylece Fenerbah- çenin Almanya maçları ehemmiyetin- den çok şey kaybetmiş oluyordu. Çün- kü Sar-Lâcivertliler Berlinde, ne İn- gilteredeki kadar kuvvetli. ne de Rua- yadaki kadar mühim rakiplerle, oy- namıyorlardı. Blau Weis'e 5-3, karma- ya 4-3 galebe çalıyorlar, daha sıkı rakiplerle oynamak ümidiyle Fransa- ya geçiyorlardı. Takım dış seyahati- ne devam ederken, İstanbul, Alman- ya maçlarından cçok kongre hazırlık- lariyle alâkadardı. Sarı-Lâcivertli camiayı sevince boğan bir haberi ide- alist gurup veriyor ve şöhretli Hacı Bekirin tekrar idarecilik faaliyetine başladığını bildirerek, muhalefetin seçim listesinde yer aldığını açıklıyor du. Yavuz İsmet ve Hacı Bekir açık- çası büyük bir kozdu. 14 Temmuzda yapılacağı bilinen kongre için iki ta- rafın kozları da hazırdı. Fakat “Ku- pa beyi" şımdilik İstanbul grubun- dayd ( EMNİYET SANDIĞI | 195? Vik “ ) Tasarruf Hanasları İkramüyeteri ÇCitahamurtar de APARYMAN OAİRELERİ Bahçellevler de ARSALAR Zangtn PARA İKRAMİYELERİ ? böşüye 120000 ( semiçk AYLIK GELİR İkramıyasi ÖĞRENCİ Heasaptarmna 35.000 (wekh TAHSIL İkeamiyelesi olarak en # 900.000 ..... Mostor GdinMme Uroditeri » * 3 (lcorma Kayküı) AKİS,29 HAZIRAN 1957

Bu sayıdan diğer sayfalar: