29 Mart 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

29 Mart 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Akşam 2 Mart 19... Doksa n ki ve tam ayarlı Sa: Dakika ş şaş- maz, teminat- lı ve ehven fi- atla satilmak- tadır. Başlıca saat dükânlarından arayınız Toptan satış Rikardo Levi ve “biraderi İstanbul, Havuzlu ha 9-14 Her cins saat deposu istinyede asumum; Kiralık köş z için kiraya Sele cektir. Telefonla (Beyoğlu 1160 nümaroya müracaat edilmesi edilmesi İstikbal arayanlara Fırsat ! ! Mukte bir İngi muallimi <a yeni > “İNGLİZÇE akaşm kurslarına ehven şartlarla talebe (o kabuline (başlanmıştır. FRANSIZÇA lisan; TÜRKÇE TİCARET ve Türkçe (İnglizçe ve Fransızça DAKTİLOGRAFİ ders- leri devam etmektedir. Çarşı vi Me s IY.M.C. A. Bina: Lisan ve ağ Dershane - sine müracaat edini OPERATÖR Halil Sezai ği MEMELERİ istü ıracaları Acı ha- sonra Divan yolu 20 Şg Darüttalim salonunda GER Her Pazar günü akşamı MEDDAH SURURİ Her Salı günü akşamı ORTA OYUNU Her de akşam ve a günü gecesi "İNCE SAZ 15 sene teminatlı dakika şaşmaz /» un p a SiNGER aatlerini er 4 Fenni onaliram her ue Deposu: İstanbul Köptübaşında ia ir Emniyet Sandığı emlâk müzayedesi Kaf'i karar ilânı Merhuhatın cins ve nevile Borçlunun mevkii ve müştemilâtı 1smi 7240. MA kapısında Kâitpmurdi mahallesinde Kâtipmurat camiişerifi sokağında eski 14 mü- âr$ın —— üze- rt oda, ere eme a deli kiymeti | 180 433 bir sofa, bir mutfak ve altıyi bahçeyi havi harapça bir şir 10939 5020 11205 Erenköyünde Sahrayicedit mahallesinde bildi ki. di sokağında biri iki yüz yetmiş yedi arşın arsa im yüz lim sekiz arşın bahçeyi ür iki hanenin tamamı H. EE "Kanakdre amam li 112 ve maralı doksan arşın arsa üzerinde iki sofa, bir mutfak harap “bir hanenin odı 135 307 10940 G iz a bahçeyi havi 585 13085 a Abbasağa pi ei Veliefendi numaralı ibaret ve üstünde odayı havi ahırın tamam Naci ye e H. 30 358 13570 Mia iş Camiikebir pg Tabak. kapısı caddesinde es ski arşın end altı oda, arşın bahçeyi havi eskice bir hanenin tamamı: Reşide H. ve Hayreddin Ef. Hasköyde sizi Ahmetçelebi Parmakkapı eski 4 mükerri 0 numaralı 90 arşın arsı ü 589 14274 sokağında bir 64 14514 ü 1209 kısma münkasim ve otuz sekiz arşın bahçeyi havi bir hanein tamamı Emine Faika H Unkapanında Yavuzersinan PN. ile bici sokağında eski 10 ve yeni 12 N. - şın arsa üzerinde kârgir iki: kattan ie üç oda bir sofa 'bir mutfak altında dükkânı ve yirmi sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı İbrahim Ef. Balatta Hocaali mahallesinde Demirci sokağın- da eski 26 ve yei 30 N. altmış arşın arsa üze- 712 14645 280 14669 hanenit mı in EF, ve Safinaz»H. Kandillide Ayazma Ee eski ve yeni7No yüz altmış arşın arsa üzürinde ahşap iki kattan iba ret beş oda, bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve sekiz yüz kırk arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Bogos yaldızcıyan ve Selim Efendiler- le ğ kırk arşın bahçeyi havi eni Hayretti 900 14930 SRAMATOPOLO biraderler Tetrika numerosu: Z AŞ o MATA Hayatının ve ölümünün aka İlk zaferi Matanın 1903 senesi Teşrini sa- nisinde Parise vürudile beraber k Eza, Meri istibdat sener Burad bam bir encudiyet Matanın a kabili tarif cazibesinin ince ruhlu Fran- sızlar sanem hasıl e iğ tesirin haşka bir m Bü vi zafer ve alkış. 29 Mart 1929 © Ara sıra bul neşesini bulandıran İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Sertebabetinden : 21 Mart 1929 tarihine müsadif perşenbe günü saat 14 te kapalı zarf ile münakasası icra kılınan kü verilen son fiat ülemi arar aatı mezkürda Evrakı lâzime ve öl erini mustashiben komisyona müracaatları ilân olunur eee 15243 Balatta Hacıisa mahallesinde Hacımüsa çıkmazı sokağında 4 No yüz on sekiz arşın arsa üze- Hind Dom üç katta ibaret altı oda, bir sofa, v iii ve iz bir arşın arşın bahçeyi tam ahver i bir H 15252 Kandalaklğinadı Göksu mahallesinde eski üç oda, bir sandık odası, iki sofa bel s yüz yetmiş beş arşın bahçeyi havi harapça bir hanenin tamamı (Vasfiye H. e Ahmet aga Ayvansarayda Hocaali mahalle: ile Hamam sokağ eski 54, 54 mükerrer maklup ve “e arşın arsa üzerinde iç oda, iki küçük sofa ve on üç arşın bahçeyi pe. bir hanenin tamamı Ayşe Tıflı H. Galatada Yulcuzade mahallesinde dili mazında eski 7 ve yeni 7,7-1l No yüz arşın arsa Ki mz? iki kattan ibaret üç oda bir 15271 15704 çeyi 6700 16065 (o 16873 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Enliyo- ku: a eski 22, 20 müker e üç koridor ve birer e havi bi 9180 31813 os ar; al e- rinde iki adet ei ie ei ep le i — i i depo ve Sadiye Zekiye ve Hatice H. ve İbrahim *Halit B. yp” Rasimpaşa Haydarpaşa yeni ozunhafız sokagında eski mükerrer ve ye 655 3574 18347 mahallesinde ve be yüz on üç arşın hanenin tamamı ukarda cins ve nev'ile ve müştemilâtı yazıh emlâk hizala- rında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 Nisan 929 tarihine uktan itibaren müz: hçeyi havi bir Mevhibe H. . genis ise istikbalinin alacağı ZI A | 4 KE mecra ve henüz temamen ayrıla- madığı casının yeni hayatı e yale tavr idi. z Am mahkemesi, koca- ER sını kai pa ml ve ken- Bu tarihten ibareli Margereta | isine onu taki ip etmemek salâhi- ck lk eme yetini bahşetmekle e raber, nikâhı zi Emi a yea temamen fesheylememişti. Fazi- Hari: kalmıştır. İntrikalarla dolu letperver, ananaya körö körüne ei şasaadar m hayat başla- ELİM halil ler,” asil bir zabiti SE karısından ayırmağa e. nm lardır. Halbuki bu adam mafi bu ilk ademlerde san- m hayatı mühim olduğu kadar çekingen mutedil ve namus- kâranedir. onun ruhunu kudusi bir zevk ve neşeye garkeden bir şey varsa oda gayet tabii olarak sahnede kazandığı ilk zaferdir. Müstebit kocasından, dedi koducu muhitlerden kürtulduğu için de büyük meserret hissediyordu. d. z ka rısına binek beygiri hakkındaki muameleyi tatbikten çekinmemişti. “Mataheron için kocasının Parise in vermesinden Ed, te Nihayet korktuğ uğradı. Zevcesinin asri ei Ide egm duza vakfettiğini haber alır alm. uzun bir Gölüne yazarak Fe. emlâke evelce talip karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka talip *zubur eylediği > evelki taliplerin keffiyet etmiş addolunacak- arı. lüzumu ilân ol cak olanların asının ion beşinci Lui asrınde yaşayormuş gibi, ken- disini bir manastıra kapattı ğ aynın sanatkâr için hakikaten bir felâ- ketti. Her tarafı sessiz olan b u evin içinde parlamak, hakkı yalnız g akır kaplara ve kristal takımlara bildirdi. mukadderdi. Bir Parisli kadın bu tehdide Sessiz, tenbel caddeden yalnız belk! güler ve omuz silkerdi; hal- | muayyen ayaklar geçer, ve bir buki er Eee bu | yabancı ayağın çıkardığı sesle mektu; cağını” | üzerine mahalle halkı perderi- ii ieleralla babamı na- arkasına toplanırdı. sihat diledi, ve ilk trenle mem- Mükemmel bir çilehane olan bu muvakkat oikametgâhını tasvir hi , akrabalarının yanın İLEN Mata iz İri 19 ütün > sislerle kapalıdır; o kânunusanisinde erin: tefrikamıza ait bir filim Asri üzerinde dans e mic etmiş, şeref ve alkış toplamış |

Bu sayıdan diğer sayfalar: