29 Mart 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

29 Mart 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİR Tel'akki SENESİ YENI Fordunbirinci yıl dönü- müdür. Zira Ford birsene evvel yapılmış ve cihan piyasasına a- tılmıştır. Bu münasebetle son aylarda neler yapıldığını şöyle bir gözden geçirmek faydalıdır zannederiz. Kânunuevel 2, 1927 tarihin- den başlayarak bir senç zarfın- da 750,000 yeni Ford otomobili yapabildik. İstihsalât günde bir kaç yüz otomobilde tedricen yükselerek 4 Şubat 1929 günü 1,000,000 nümerolu makine River Rouge (River Rüj) motor fab- rikasında ikmal edildi. İşte bu Ondört aylık büyük mesai neti- cesidir. Bu sene yani 1929 senesi zarfında 2,000,000 otomobil imal ve ikmal etmeği ümit eyleyoruz. Bunlar insanı düşündüren rak. kamlardır. Fakât. rakkamlar haddi zatında şayanı ehemmi- 'yet değildir En ziyade dikkate alınacak cihet Fordun meziyetleri saye- sinde kendisini ümidimizden çok fazla tanıttırmış olmasıdır. Bir sene evvel yapılan vaitler ta- mamile yerine getirilmiştir. Yeni Ford yüksek bir düşün- cenin ifadesidir. gayemiz en iyi malzemeyi en ucuz bir fiate sa- tabilmektir. İşte yeni Ford bu prensibin semeresidir: 20 sene- denberi vazifemizi' bu prensip: ten ayrılmıyarak yapmaktayız. Buyolda yürümeyi müşterileri- mizde bihakkın beklemektedir. İmal programımızın başlıca noktaları güzel hatlar ve iyi malzemedir. Terakkileri müş- külleştiren bütür engelleri kal- dırmak - vazifemiz olduğundan yalnız tadilât yapmakla kalmı- yarak bu tadilâtın hakikaten faydalı olduğuna emin olduktan sonra- işe başliyoruz. Binaen- aleyh yapılacak tadilât sayesin- de ameli ve nazari bir netice elde edeceğimize emin olduktan sonra imal sistemimizi değişti- iyoruz. Yeni Ford sırf sağlam esas- dar üzerine yapılmış'olması sa- yesinde herkesin takdir ve te- veccühünükazanmıştır. Ve şura- (sını ilâve edelim kibuaraba tec- Tübe neticesi bir imalâtın mah- sulü değildir. Bütün gayretle- Fimiz sadeleşmeğe Matuf ol- muştur. Ve bunu tamamile elde ettik. Mümkün olduğu kadar az makina ile azami ve mükem- mel bir hizmet temin ediliyor ve daima yeni imalâtımızda ge- miş tecrübe sahasından istifade etmeyi vazife bildiğimizden bu yeni arabayı vücuda getirmek” için bundan evvel yaptığımız 45 milyor arabadan edindiği- #niz tecrübeden istifade ettik. Motörün rekoru Motör hakiki bir rekor tesis etmiştir. Zira işlemesi kusursuz. ve mükemmeldir. Bu , motör: kuvvet, sürat, dayanıklık, kulş fanılmasındaki kolaylık, elhasıl; her şeyi kendinde cemeder ve' azami emniyeti verir. Bundan. başka bu motör ucuz arabalar- da bulunmiyan ve yalnız yüksek fiatli makinalara mahsus olan bütün faydaları içinde topla- anıştır. Fakat mevaddı iptida- âyenin mükemmeliyetine halel getirmemiştir. ” Biz bu motörü yalnız onu vücuda getirmiş ol- mak için imal etmedik. Ancak: ahalinin bize karşı besledikleri emniyete müstahak bulunduğu: muzu göstermek ve müntehap bir şey takdim etmek istedik. Diğer bir model bize daha görünmüş olsa idi onu bilâtered- düt kabul edecektik. Sadelik mükemmeliyetle ispat edilmiştir Yeni- Ford sadeliğin müra- difidir ve bunun hergün şekli- ni, müvazenesini, imalinde ve malzemenin intihabında göste- rilen hususi itinayı görmek su- petile bizzat takdir edebilirsiniz. Saatte 8O kilometre herkes için kâfi görülen bir sürattii Yeni Ford bu sürati yapmakta-' dır sürat degiştirmesi gayet ko; Jay veçabuktür. Bir yokuşu nasıl Aırmandığını ihtimal gördünüz. Elhasıl yeni bir Fordu idare ettiğiniz zaman idaresi ve işle- esinin nekadar iktisadi olduğu- nu göreceksiniz. Yeni Ford sa- hipleri onun sağlamlığına olan nihayetsiz emniyetini. her va- kit ve her vesile ile bize bik dirir. Bir sene zarfında 75000 kilometre kat'eden arabalar pek çoktur. Bazıları 150000 yapmış-. tır. Mamafih bunun daha faz- lasına intizar ediyoruz. 'T modelimizin ancak vasati 7 sene dayanacağını düşünmüş- fazla çalışacağına tam bir ka- naatimiz vardır. Bittabi motör - otomobilin kalbidir. Mamafih sair aksa- mın dahi ihmali caiz olmıyan Yenl Ford 15.000.000 arabanın İmmme nin verdigi tecrubelerin mahsalasıdıe. Onun için bu arabayı gerek memleketin terakki ve irkişafın ve gerekse milyona Tarca eşhasın rahat ve huzurlarının gn buyuk amlli addetmekteyir /J—;, B çehemmiyetleri vardır. Evvela ;dahilde bulunan altı fren siste- mi emniyetin büyük bir zamanı- dır. Sonraher süratte müvaze- neyi ve mükemmel hareketi, da; hili konforu, harici şeklinin gü- zelliği ve arabanin cazipfenkleri nazarıdikkate alınacak keyfi- yetleridir. Triplekscamları par- çalanmaz ve dağılmaz, elektrile tesisatı kusursuzdur. Kontrolu okadar kolaydır ki bir. çocuk ta- rafından ifa edilebilir. Velhasıl yeni Ford emniyeti kâmileyâ veren kuvvetli've dayanıklı bir aradadır. t Yeni Fordun evsafi bir ke- dime ile ifade edilebilir. Ku- sursuz,yeni Ford bir gösteriş arabası değildir. Zira aksamın- dan hiçbirine diğeri mna olarak daha büyük-ehem- Miyet verilmemiştir. Bizim - senelik modellerimiz yoktur. Zaten buna ne hacet imalâtımızı tedricen terakki et tiriyor ve tekemmülât daha eski modelli arabada sahiple- rinin istifade edebilmelerini tes min edecek bir sistem dahilinde yapılıyor. Yegâne gayemiz şudur: kona foru, sürati, emniyeti ve azami tasarrufu mezceden asrinakliye vasıtasından herkesi istifade et- tirmektir tacak en iyi otomobili getirmektir. Her cihetten yeni Ford - yüksek bir düşüncenim mahsulüdür. FÖORD MOTOR COMPANY EXPORTSIİINC. İSKENDERİYE — MİSİR

Bu sayıdan diğer sayfalar: