10 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

10 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Nisan 1929 Sahife 6 ğ Bir kaç gün evel Peştede garip — bir vaka olmuştur: Peştenin en — kibar ailelerine — mensup kont — Kegleviç isminde genç birinin fevkalâde güzel karısı hastalanır. Davet edilen doktor, gençakadını uzun uzadıya muayene - ettikten sonra kadında hafif bir zehirlenme eseri görür, ve tedaviye başlar. Ertesi gün doktor hâstayı iki defa ziyarete gelir; tekrar uzun muayenelerde bulunur. Bu hal kontu — şüphelendirir, bir daha davet edilmedikçe gelmemesini kendisine söyler. Doktorbu söze ehemmiyet ver- miyeceğini ve böyle bir kastayi temamen iyi etmeden gidmiyece- gini söyleyince kont hiddetlene- rek cebinden revolverini çıkararak doktora tevcih ve iki el ateş eder Doktor bacagından mecruh ola- rak hastahaneye nakledilir. Yapılan — tahkıkatta kontesin hastalıgının mide bozukluğundan ibaret olduğu gpeydana çıkmıştır. — Doktor ilk defa” olarak kontesi ' S VA D AT * Makine — bütün — sanayide harikalar vücude - getiriyor. İngiliz — gazeteleri makinedeki — son “terakkiyatı — birer “harika olarak tavsif Cediyor. — Bu asri / harikalardan — biri “de son sistem ayak Doktorun telâşı güzel hastayı sık sık ziyaret için imiş! Kontes Segleviç görmüş, güzelliğine hayran oldu gundan daha bir kaç defa görebilmek için zehirlendiğini or- taya sürmüştür. Şimdiki halde kontta doktorda vakayi ört bas etmek niyetinde dir müddei umumilik meseleye vaziyet etmi Makine harikaları 40 ayak kabını birden diken makine / kabı makineleri: Böyle bir makine “mevhum bir mah- dukun ayaklarına bile kifayet edecek — derecede — birden ayak kabı yetişti- — Tiyor. Ayak — kapların tabanları bir hare- — kette yapıştırılıyor. Bu makinelerden biri de pasta ma- — kinesidir. Bu maki E._m saatte 300 ile — 500 börek çıkarıyor. — Pasta makinesi ilk — pefa Birmingamda — Pastacılar sergisinde teşhir olun- | tabakaları bir kalp — üzerinde P' muştur. hususi bir tutkal ile üst üste — Makinenin harikalarından biri | yapıştırılp tazyik olunuyor. Bu — de kâğıttan varil imal eden ma- | variller hafif şeyler için ise de kinedir. halk arasında gayet — ragbet — Kâğt varil imâli için kâğıt | bulmuştur. - z -CASUS MEKTEBİi ; ) EBİi F, Mis NORA DAVİS in sergüzeştleri * Madam Hüzberg hemen yatak | yetten kurtulmak ve kaçabilmek odasına geçerek elbisesini giydi, | için bir çare tasavvur etmişt n üciyle kapıya doğrü | Silâhla mukabele etmek. ni çekerek: Fakat odada bekliyen meçhul e mani “olmak — adam, genç kadının kaçmakta | istiyorsanız şimdi sizi yere sere- olduğunu | hissederek — odadan | ceği ı d"N.l"" ç.ıı.m,_n e ateş etmek üzere iken, adam — Hüzberg bu garip | polis memuru olduğu muhakkak adamla karşılaşınca olduğu yerde kalmıştı. ü Meçhul adam: 'namına tevkif ediyorum.. Diye bağırdı. olan bu adamın: — Aman, Allah aşkına beni | öldürmeyiniz! — Madam Hüzbergi Sizi kanun li bağırmağa — başladığını berg, kendisini müdafaa M Hüzberg bu tehlikeli vazi- | etmediğini hayretle gören bu Peştede garip bir vaka | bir hikâye € - i Kör kör yanan 10 numara petrol Tâmbasının ışığında dörtkol altmış- altı oynuyotlardı. Müebbet kürek mahkümu kan- çanağı Hüsrevle 15 sene mahkü- mü - kızkaçıran Ali ” ortaktılar. Karşılarında da cebren izalei bikir maddesinden mahküm İzbandut Seyfullahla — 100 lira için bir mahalleyi ateşe veren kundakçı Agop vardı. — Kır onlu kozu! — Çak beyi! — Boş ver, boş! — Yağlı gel yağlı! Bu dört arkadaş, hapishane koğuşunda, geceleyin böyle oyun oynarlarken müteselsil yalan yere len mahküm Gâvur İmam, yatağı üzerine diz çökmüş boyuna sallana sallana tesbih çekiyordu: ya sabur!, “Ya sabur, ya sabur ve, arada sırada, lara bakıyor: «Lâaaahavlevelâaa.» diye sinirleniyordu. Kızkaçıran Ali, sordu: — Gene ne oluyorsun, İmam? — Ne olacağım? Günaha gir- diğinizi düşünüyorum da- esefle- niyorum... Mubarek yassı ezanı vaktinde — iskanbil oynayıp da papasların, kokonaların suratına bakılır mı? Alimallah, siz böyle yaparsanız affı umuümi - çıkacağı varsa bile gene çıkmaz... “AFh umümiü” çıkacağı varsa bile çıkmaz!, öyle mi? Vayyyl... Bu koğuş sükkânının yegâne ümidi affı umumide!... Başka bir lâf söylenmiş olsaydı, Güvur İmamı terslerlerdi Canilerin itikadatı batılaya ne derece inandıkları malüm! Derhal, kundakçı Agop bile, elindeki kâ- gilları attı GY 10 numara petrol lâmbasına üflediler. Tomba döşek ! Ertesi gece : — At maça beyini ! — Küçük bir koz kır! — Kız koz sendeyse at! — Boş ver! Yatağının üzerinde tesbih ve | Hahavle çeken Gâvur İmamın sesi | duyuldu : Siz gene iskanbil oynuyor- sunüz amma, affı umumiden yana karışmam ! Kançanağı Hüsrev itiraz ettir — Neye?.. Daha yassı zamanı olmadı ki?.. — Olmadı ve lâkin, bu gece, " Hızır Aleyhisselâmın - yer yüzüne ineceği gece... Sizi suretlere bakar görürse yaklaşacağı ” varsa bile yanınıza yaklaşmaz! 'adamın cesaretsizliği karşısında istihfafkâr bir tebessümle gülmeğe başladı. Memür - olduğu / yerden kimil- dayamıyordu; cesaret ve iradesini toplayarak şu cevabı verdi: — Şimdi anladım ki, Mis Nora | Davis sizsiniz! Gösterdiğiniz cesa- ve metlanetten dolayı tebrik ederim! —© Madam Hüzberg — merak içinde bocalılıyordu imsiniz? mechul adam genç Tuzuranda eğilerek şu ve etti mazur görünüz, Mis Davis! Firaderim Kapten Skot- tan aldığım haf talimat mu- cibince size karsı bu suretle hare- ket etmeğe mecburdum... Tebrik ederim cesaret ve iradeniz tama- Hapishande l;ı'le 10 numara Tâmbasına üflediler. Tomba döşek! petrol Daha ertesi gece: — Maça kızımı atıyoruml 20.. İ Ha — Kır birliyi — Altmışaltıyı doldurduk! Güvür imamın se — 66 yı doldurduğunuz gibi ömrünüzün sonunu da bu hapis- hanede dolduracaksınız. galiba... Mahkümların hepsinde tüyler diken diken oldu: için? Aya — Yorginin gecesi. — Aya Yorgi de kim oluyor- muş? — Kundakçı Agop, bilir: Aya Yorgi, gâvur evliyasıdır. Gâvur- luğnna gâvurdur amma, mahbus- ları himaye eder. Bir kitapta okumuştum: Aya Yorgi, bu gece hapishanedekilere yardım edermiş. Sizi böyle kumar masası başında görürse halinize acımaz. — Püftfl 10 numara — petrol lâmbasına üflediler. Tomba döşek! Ve bu, haftâlarca, aylarla de- vam edip durdu. — Paft Tomba döşek! Erkenden yatıyorlardı. Bir gece, bir çıtırtı, bir patırtı duyarak, — kançanağı — Hüsrev uyandı a Ne oluyor orada ? 4 Gâvur İmam, yatağından kalk- mış; bir mum yakmış; “masanın üzerinde bir şeyler yapıyor. Nedir bu yaptığı? Kançanağı Hüsrev dikkat etti ve gördi Gâvur İmam, 10 numara lâm- banın dibinde kalan iki parmak petrolü mini mini bir huniyle bir şişeye boşaltıyor. — Ulan ne yapıyorsun ? Gâvur İmam kekeledi: — Hiç.. Hiç.. — Nasıl hiç ulan?.. Söğle kârata. Gürültüden kızkaçıran Ali de uyandı, İzbandut Seyfullah da, Kundakçı Agop da. Güvur İmamın üzerine çullan- dılar; onu sıkboğaz ettiler: — Söyle ulan kârata! Ne yapı- yorsun orada?... Yoksa seni ge- bertiriz... Söle... Büyü mü yapı» yordun? Söyle... miyle yerinde. Madam hüzberg gayrı ihtiyari olarak haykırdı: — Siz kapten Skotun kardeşi misiniz? Mechul adam ellerini genç kadına| uzattı. — Zannederim ki çoktan beri samimi bir vatandaş eli sıkmadınız?| Madam Hüzberg tereddütle eli- ni uzatarak: — Gözlerim inandı ki, siz bir Amerikalısınız! Fakat kalbimin de inanması için bana bir vesika göstermez mısiniz? Kapten Skotun biraderi oldu gunu iddia eden adam göğsünü açarak kadının yanına doğru yü- rüdü: — İşte, bundan car ka olur mu? Bakınız, yeni kapanmış bir kurşun yarası... ve belli ki düşmanla karşı karşıya bi A l Halk sütunu şam Marangozlar cemiyetinden Marangoz, Dogramacı, Kutucu, Tezgâhçı, Tornacı, Parmaklıkçı, Sepetçi, Cilâcı, esnafının nazarı dikkatine : Ticaret, müdüriyetinin ilân ve tebligatı mücibince yukarda sanatları yazılı esna: fımızın Marangozlar cemiyetine mecburl kaytları hakkında bir ay mühlet veri: iyetimi” miştir. Binaenaleyh evvelce 78 nük osnafımızın — kaytlarını tecdit ve daha kaytların / yaptırmamış esnafın da derhal kaytlarını yaptırmak üzere comiyetimiz merkezine Ypüracadt- larımı rica ederiz. Aksi takdirde sabilai Belediye memurları tarafından yapılağak teftişat neticesinde cezaya uuçar Gİar caklarından hiç bir mösaliyet kabul 66 miyeciğimizi ehemmiyetle beyan edorla. Evlâtlık bir kız çocuğu aranıyor 8-10 yaşında bir kız çocuğu olupta evlâtlik. vermek” isteyenlerin Galatada Adalet hanında 10-11 No Fuat beye mhracaatları. Karilerinizden Foat iyi bir muhasip arayanlara Maliyo ve Hanka mühasebelorinde yasada maruf iki müsssosoi / taccariyı Mmuhasaheciliğinde hüsaü hizmet ve liytr kalile temayüz otmiş, her hangi Uir ivire ariyor. Müsait Daimi uhasip istihtamına lüzum görül- ühte eder. Adres : Haydarpaşa : Rasimpaşa mahallesi Yel #ftmeni cattesi 87 No Yorgi Kadino- polo aparlamanı No & Fahri Bir Fransız mürebbiyesi iş arıyor fahısil görmüş bir Pransız müreb> dan aşağı olmiyan çocuk- allesi nezdinde müreb- Bir italyan bankası şehrimizde şube açacak — — Merkezi Romada olan bir İtal- yan bankası yakında / şerimi bir şube açacaktır. Bu bankanın mümessilleri şehrimizde tetkika yapmaktadırlar. <— Vallahi,,, bi — Ne ya? — Şey,, 10 numara lümba- pın,» — dibinde,,, biriken,,, tayımımızı,,, her — gectin ı parmak,,, ikişer parmak,, birikti- riyorum. sonra, " bir teneke,,, gazım olacal billahi - büyü dahi büyü değil,. değil... (Hatice Süreyya) gelerek çarpışmış ve bu süretle yaralanmışım. Hüviyeti mechul adamın kap- tan Skotun biraderi ” olduğuna kanaat getiren M. Hüzberg, bu genç ve — yakışıklı vatandaşını hürmetle selâmladı. Odada oturuyorlardı. Genç kadın sordu: — Beni nasıl buldunuz? — Yattığım hastahanede Pa: risten namıma gelen posta pi ketleri içinde kimsenın görmi- ceği anlayamıyacağı — bir farzda yazılmış olan bir. kaç cümle vardı. Kardeşim bu müp- hem — kelimeler — arasına — sizin adresinizi gayet mahirane bir sürette ilâve etmişti. O vakitten beri sizi gelip görmek isterdim fakat malümya, serde esirlik v: Tarassut — çenberleri — arasından sıyrılıp ta bir yere mi? (Mabadi var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: