10 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

10 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i ŞAFAK ÇAY aşında ASRİ İstanbulda gönü saat G12 ye kadan Beyoğlunda tevzüne başlı aktır. Deposu: Müsabaka tebdil ediniz. sinemada İora edilecek ve bir Ketencilerde No 11 Etiketlerinizi gün sonra depoda - hediyelerin YEREMLİLERE, SIRACALILARA V: VE KENİK ZAYIFLIKLARINA, NANILE VE SÜT VIREN KADINLARA , ÇOCURLA- RiN BÜYÜNESİNE , KENIK KIRIKLIKLA IN HASTALIKDAN KALKANLARA Bu altı silindirli Arabanın kabiliyeti otomobilcileri bile en luüşküı lıeşent hayrele düşürüyor bütün Bulek sahipleri . 'her dürlü otomobil kul - HEİ 40- vebaş döndürücü hir sür'at elde eder. 'nmış Benzin sarfiyatı ise eski modellerin ay- idir. En möskülpesent otomobilciler bi: İr bu arabanın gidişine hayran olmak- Herkes anümtaz hassal Hiç. bit olomabil, bu âene Buickin de Ç muvaflakiyetlere erişemez, d #? Ba böyük kabiliyetine, ni — geyetiklİne vağmen yeni Bulcki kullan, 'son derece kolaylaşmıştır. Tecrübe Tni isler kalabalık derde ister uzun yollarda olsun bu kullanmak için hiç geyret sarf Tüzum yoktur. « yorlar. 2 1839 Büleki modelinin, bu sene oto- mobil aleminde vücude gelirilen en m! kemmel bir eser olduğunu ilâve eimej ur tepedei *Ü? Siz de tecrübe ediniz - : Bulek acen- motörü ””;"'îı Glpcue TTT talar tecrübe için ceerinize / emadedir. üzla Kürvet cide eder, Ve bu küv. , Meşherlerini lepifle gayet elvlekşii” te- eye kahliyer vice ç. n düye Grtlarını, ve fab: işlrmeyi aramı derecede Tika hatasına karşı bir aylastırmıstır, — Parlak Senelik gerant Susulünü Bir fızlanma ile gayet ati Sorunuz * GENERAL MOTORS MAMULÂTİ. ©.T.T.A.Ş. Otomobi Tiurelı"n'ırkAnoniııışlrkmi,Eeyeuımdı,hkıılvyıvı karşısında, Tel. Reyoğlu 7866 B A ae a a T Za fiş veher türlü ağrılara kerye, DOKTORLARA SORUNUZ & SA TRALSTN ee a| KOMPRİME, KAŞE.TOZ VE ORANÖLE, 1 Günde 3'edet yahol 3 kdşlk Şf ocuklara nısır, 1 Damla Pertev Esansı Mendilinzi bir hafta muattar kılar. Tayare Piyanko Müdiriyetinden: Nümünesi — vechile 100 adet Tayyare iane kutusu imal ettiri - ceginden imale talip olanların 11 Nisan /929 Perşenbe günü saat 15 de pey 'akçelerini hamilen Pi- fango Müdürlügünde müteşekkil mübayaat komisyonunâ müracat - ları ilân olunur. Parister n di malı- Ve madalyalı m hür hüsüsi dans müab Timi profös FERDİNAN cndi tarafından saat 11-13 arasında Beyoğ. 2784 numeroya Telefen edebilirsiniz. BOMONTi fabrikası DOPPEL Birası Çıkmıştır Her yerde satılır BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi “Liret - 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 540,000,000 Merkezi İdare: MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İsviçre, Avusturya, Maca- Çekuslovakı İngi Tstan, Haliç dahilinde fenerle balat arasında baştan kara olarak batmış bir halde bulunan fenerbahçe vapurunun halihazırıle mukadder olan 850 lira peşin para ile satılması için 24/4/929 tarihine müsa- dif çarşamba saat 15 de müzayedesi mukarrerdir taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile teminat metruke idaresinde müteşekkil satış komisyonuna muacaat eylemeleri. MİKROPERAFON? GRAMOFONUDUR şusunda 88 ni Deposu: Sultan Hamam (Dikranyan H Han No 21 EDREMİT YAĞ PAZARI 100 zeylin yağı 90 kunuş. far, Külçe sabon ve zeytinleri Ki Dr. Viktor Hodara Cild. ve efrenci hastalıkları her gün öğleden sonra kabul eder beyoğlu Tünel sokak No 11 Telefon: beyoğlu 2136 Devlet demir. yolları ve limanları umumiüü daresinden: Haydarpaşa Liman idaresiniu “Haydar paşa,, römorkörü münakasa yevmü ihaleden"30,, gün zarfında tamir Pe yaçömerkör, arsu edenler tarafından Haydarpaşa Limanında gön . Tamirata talip olanlar:“200, lira teminat akçesiyle birlikte teklif- lerini 17/4/929 tarihine müsadif Salı gününe kadar zarf dahilinde — Haydaşpaşada kâtibi umumiliğe tevdi etmeleri lâzımdır. Eyi birfırsat 45 senedenberi müesses bulu- ü ö Tn ' bir; gölük; ve İevacmat uEğllndi” maliyal Dünyanın en mükemmel D A N N " hareketi hasebile gayet mutedil İ gümüş, tahvilat mukabilinde v9 en yeni şeraitle — satılmaktadır. — Talip İ para ikraz; vadeli , — vadesiz olanların Galatada Voyvoda cad- (Ş tevdiat kabul eder Felemenk Bankası kar- eroya müracaat. Cemahiri Müttehidesi, Uruguay, Arjantin, harında İsliklâl biyo dairesi idesi Telef, 1046 K Borsada Telef, 1718 İZMİRDE BE EMNİYET SANDIĞI En eski türk milli Vadesiz yani istenildiği zeman alınmak şartile tevdi olunan paralara senevi yüzde 3, altı ây vadeli 5, bir seneliğe 7, sene veya daha ziyade vade ile brakilan mebaliğe yüzde 9 faiz verir. 'alep ve arzu olunduğu halde senelik veya iki senelik tev- diatin - faizlerini — aydan a) tesviye eder. Ehven ücret ve mutedil şeraitle — mükemmel — kiralık kasalar vardır. MERKEZİ : Cağaloğlunda — kâin Gairel mahsusadır, ve hiç bir yurda, İ sübesi yoktur. Kiralık büyük gazino Büyük Adada iskele başındaki 2 nümerolu gazinoya talip olanlar, sahibi Madende 50 nümeroda Eşref beye müracaat. beyde Ahmet b 1a &$ numarada kâin HİMAYEİ HAYVANAT CEMİYETİ Tfastahanelerinde — fukara hayvanları her gün sahahları moceanen tedavi edilir. İstrnbul icrasından: Hasan Hulki ve Himmet ef. - ilerin İstelyanos Kalyadis zimme- tindeki alacağından dolayi mu- maileyhe — zevcesi — müteveffiye intikali icap eden Feriköyünde — Fransız mezarlığı caddesinde atik 21, 22, mükerrer 23 mükerrer 23 mükerrer “*22 mükerrer 22 mükerrer cedit 54, 56, S8, 60, 62, GA Gü-i, 64-2, 64-3 No tevsü intikalli '.r lşap kömür deposu ve yedi bap dük- kânı müştemil Apartmanın yüz yirmide seksen hissesi tekrar yüz yirmi hisse itibariyle kırk hissede 'on hissesi birinci ihalesi yapılmak üzere otuz gün müddetle müza- yedeye konulmuştur. Hududu: bir. tarafı bakkal Vasil ve M. Jozef haneleri arka- sı Hürmüz ef hane ve Mar Divki belkaniyan hane ve bahçeleri iki tarafı tarik mahduttur. Altında dükkânları havi apart- manın mesahası üçyüz kırk arşıa terbünde olup bir kat dükkân- ların tam ve apartman - yarım kâkirdir. — apartmanda — birinci kattan itibaren çıkma ve üç bab kon vardı. 54 No. dükkânda Ma: Kalyopi ve 56 No. - dükkânda Sarap ef: 60 No dükkânda Ahmet ef 62 No; dükkânda Mustafa ef. 64 No. dükkânda Kozma ef: ve 66-1 No. dükkân- da Anastas ef kiracıdır. 66-3 No. dükkânda Cafer ef kiracıdır. Dükkânların zemini - çimentudur. 58 No apartumanın metbelidir. Apartumanın zemin katı çiçekli çini antire ve mermer taşlıkta bir kuyu bir kapucu odası bir helâ zemini kismen kırmızı çini ve kıs- men çimento döşeli sabit kazan ve iki mermer yalağı havi çama- şırlık - birinci kat merdivenleri mermer olup bu kat bir No apar- tumanda bir sofa üzerinde üç oda ve derununda cmaye banyo bir helâ ve kırmızı çini aralık üz diger bir oda zemini kırmızı çini hava gazlı ocağı havi mutfak ve bir yemek odası mevcut olup boştur üst kat merdivenleri ah« şaptır. 2 No si 3'kat 3 No dairee ler bir nümaralı dairenin ayni olup 9 No da hissedar Kostaki 5 No dabir sofa üzerinde birinde yük ve dı lap bulunan üç oda kırmızi çi ayni teşkilatta mutfak ve olup Eftimya H. çatta zemini kırınını çini kâgir korkuluklu tarasa üze- rinde dört depo vardır. , Tamamının kiymeti muhamme» nesinin yirmi sekiz bin altıyla seksen yedi lira ve 75 kuruştur. Taliplerin kiymeti muhammeneslüi: den hisseye musip mikdarın yüz- de onu nispetide pey akçeslinl teslimi vezne etmeleri vç 13 Ma> 'yıs 929 tarihinde sast 15e kadar birinci ihalesi yapılacağından müş- terilerin 338-2391m dosya nume- rosile müracaatları ilân olunur. Tes'ui müdürü: Enis

Bu sayıdan diğer sayfalar: