24 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

24 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

24 Mayıs 1929 Ş/arkta zelzele Su şehrinde bir çok telefat ve hasar vardır Ankara 21 (A. A.) — Şibim karahisar ve Suşehri — zelzelesi hakkında son malümat — şudür : Ayın on sekizinde saat dokuza yirmi kala Şibinkrahisarda şid- detli bir hareketi arzolmuştur. Köylerde 14 kişi vefat etmiş 6 kişi ağır surette yaralanmıştır. Suşehirdeki zelzle de çok şid- detli olmuş on sekiz ev kâmilen, 252 ev de kısmen aturulmayacak derecede harap olmuştur. Hükü- met konağı ile mektep ve telgraf- hane binaları bu meyandadır. 19 küyde 642 hane tamamen yılalmış ve 13 hane harap olmuş- tur. Suşehriyle 19 köyde 39 kişi ölmüş hafif ve ağır olmak üzre de yaralanmıştır. Sıhhi imdat heyetleri gelmiş mecruhların tedavisine başlamıştır. Açıkta kalanlara çadır tevzi olun- muştur. İaşe — hüsusunda / sıkınti. epice şiddetli bir zelzele oldu. , Hasarat yoktur. Trabzon 21 | Hususi | — gece dokuzda hafif bir T Ş Af. kanunundan is- nler ' 'ade edel “âfâ?—& ae Zeplin bu. gun hareket ediyor Alılıııiymîmeıika- ya gönderilen altınlar 6690000 dolar kaymetindeki bu altınlar — zirhli — otomebiller ile müsellâh kuvetlerin tahti muha- fazasında Federal Reserve ban- kasma getirilmiştir. Çocuk dünyası 10 uncu sahifede | Cingözün marifetleri| Gümrük tarifeleri , sine cumartesi günü başlanıyor Üusnsi ) — C- rük tarifesi Bütçe encümeni muhtelit encü menin tesbit ettiği şekli kabule karar verdiğinden gümrük tarifesi tabedilmek üzere matbaaya veril- miştir. Cumartesiye kadar tabı bitecektir. Faydalı yağmurlar Orta Anadoluya bol yağmur vağıyor Yeşilköy rasat — merkezinden verilen malümata göre bü gün hava açık, kısmen bulutlu olacak- tır. Rüzgâr şimalden esecektir. Dün gece hararet 13tü. Dün Eskişehire ve orta Anadolu min- tıkasına bol yağmurlar yağmıştır. Ankara 23 ( Hususi R: dat istasyonundan aldığım mali serpir mıştır. Havaların bir kaç gün daha yağmurlu - olacağı tabmin ediliyor . Ajanslar kongrası Kongra cumartesi günü açılıyor Ajanslar kongrası Cumartesi ünü açılacaktır. - Kongra farabyada Tokatlıyan oteli tahsis ilmiştir. Kongra —murahhasları” bir iki günden beri şehrimize gelmekte- dir. Şimdiye kadar gelen murah- haslar şunlardır: Röyter ajansınn siyasi servis müdürü M. Kary, Volf ajansı mü- messili M. Dietz, Danimarka Aajansı müdürü M. Ritzan, Macar ve Çekosolavakya mümeasilleri de yarın Romanyadan şehrimize gele- ceklerdir. Kongra kitabet heyetinde Mat- buat umum müdüriyeti matbuat müdürü Kemal beyle Anadolu ajansı muharrirleri bulunacaktır. Kongrada Müttefik — ajanslar arasında haberlerin daha kısa bir zamanda intişarı meseleni görü- gülecektir. Kongrayı Tevfik Kâmil B. küşat edecektir. Bir genç kız Fakültenin taraçasından atarak intihar etti Bu sabah saat sekizde bir genç kız Haydarpaşada, tup fakültesi binasının 9 metro yüksekliğindeki taraçasından — kendisini aşağıya atarak hayatına nihayet vermişti Üsküdarda İhsaniye mahallesin- de oluran polis memurlarından Numan efendinin 22 yaşındaki kızı Adile Mukaddes hanım öteden beri sinir hastalığma —mübtelâ olduğu için bundan bir müddet evel hp fakültesinin akliye koğu- bir kamlede fırlatınışt Beyhüş bir halde aşağı düşen Adile hanım o dâkikada velat etmiştir. kendisini Tarifelerin müzakere- | | Küçük gııâf Belgrattaki içtima münasebetile bir tebljğ Belgrat, 21 (A.A.) — Küçük nazırlarının bugi itilâf. hükümetleri, leden nazın bu evel ve sonra içtima et umumi vaziyeti siyasiyanin tetki- kine devam ederek bu hususta 'tam bir efkâr mevcut oldu- ğunu tespit etmişlerdir. Bu nazırlar / bilhassa — kendi memleketlerile ve yakın memle- ketler münasebetlerini tetkik et- mişler, bunların normal bir su- rette inkişaf etmekte bulunduğu- 'nu tesbit eylemişlerdir. Bunu müteakip nazırlar cemiyeti akvamdan bu husustaki tavsiye- sinden mülhem olarak kendi ara- larında umumi bir muhadenet ve hakemlik misakı meselesini tetkik etmişlerdir. Bu umumi ve müşterek | misak öğleden sonraki- içtimada | imzalanmıştır. — Aym - zamanda, aym manada olan ittifak muahe- delerinin — temdidine dair olan protekollar da imzalanmıştır.. Gelecek içtima yarın saat onda hariciye nazaretinde aktedilecek - tir. Ankara müzakeratı Tevlik Rüştü beyin beyanatı Atinada iyi tesir bıraktı Atina 22 (fos) — Tevfik Rüştü Beyin Türk - Yunan müzakeratı hakkında B. M. Meclisinde vuku bulan beyanatı Atinada gayet müsait bir tesir uyandırmıştır. Neticei müzakerat hakkında mev- cut nikbinlik gittikçe kuvvetleni- yor. Yunan / hükümeti - süratle M. Papaya talimat verecektir. Müza- keratın bir an evel intacı buraca şiddetle arzu olunuyor. Bir tokatta arkadaşını öldürmüş Trabzon 22 | Hususi| — 10 kuruşluk bir paket sigarasına iskambil oynayan bir hamal ar- kadaşını bir tokatta öldürdü. Millet mekteplerinde okuyanlar Millet mekteplerinin faaliyete başladığı tarihten yani 1 kânunu saninen beri 250 bin kişi oku - muştur. Bundan başka 10 şubata kadar 40 bin kadın 135 bin erkek yeni harflerimizi ögrenmişlerdir. Sarhoşluk bu.. Ylanışlıkla kendi elini kesti Meşhur sabıkalılardan Ziya dün Beyoğlunda Bostanbaşında Nazi - 'fin kahvesine gitmiş ve sarhoşlukla arkadaşı İsmete bıçak çekmiştir. Lâkin sarhoş adam yanlışlıkla | kendi elini kesmiş, kavgacıları | ayırmağa gelen polis memuru Ali efendi de hafifçe mecruh olmuştur. Bir çocuk ek bir pence- reden aşağıya l Beşiktaşta oturan berber Osman efendinin” 4 yaşındaki - kizi dün 3 metro yüksekliğindeki pencere- den aşağıya düşerek ağır surette yaralanmıştır. Bayram Neşeli geçti (Baş tarfı birinçi sahifede ) Z;ılı Ahmet Vehbi paşaların Şu- levlel azalarının 't işleri Başvekâlet müşteşarımn ve müddeiumumilerin tebrikâtını kabul buyurmuşlardır. Bu zevat aynı zamanda Meclis reisi Kâzım Paşa Hz. lerine arzı tebrikâtta bulunmuşlardır. Ankara 23 (Hususi ) — Burada| bayramın birinci günü iyi geçti. Gazi hazretlerine bayram tebri- kine hususi surette iştirak edenler pek coktu. Bayramın diger gün- leri hava - bulutlü, rüzgârlı ve yağmurla geçmiştir. Bir intihar Anadolu demir yollar memurlarından - bir genç intihar etti Anadolu demir yolları memur- larından Adnan bey isminde bir enç bayramın ikinci günü akşa- AiT L demir yollar idaresinin Eskişehir istasyon — memuru - idi, bayramı ailesi arasında şehrimize — gelmişti. günü ailesi ile birlikte bayram ziyare- tinde bulunduktan sonra Beyi lunda Afrika hanındaki evlerine gelmişlerdir. “Adnan bey burada aptesaneye gitmiş ve beyinine iki el tabanca sıkarak intihar etmiştir. Silâh ses- leri üzerine koşan ailesi efradı genci kanlar içinde bulmuşlardır. Adnan bey nakledildiği fransız hastahanesinde vefat etmiştir. Müntehir intiharı esbabına dair biç bir mektup bırakmamıştır. Bu- '1nun için intiharının esbebi kat'i su- rette malüm değildir.Kendisi öteden beri pek bedbin bir gençti, yaşa- maktan hiç bir zevk duymadığını söylerdi. Hatta bir kaç sene evel tentürdiyot içmek suretile intihar etmek istemiş, fakat kurtarılmıştı. Bu defaki hareketine de bu ga- ip balet ruhiyenin sebep olduğu anlaşılmıstır. Rüsumat memurları Hareket gazetesini dava ediyor. Hareket gazetesi geçen gün intişar eden 3 nümerolu nüsha- sında, rüsumat — memurlarının bahşiş alarak hayat pahalılığında yüzde otuz nisbetnde amil olduk- ları hakkında neşriyatta bulun- muştu. Bu neşriyat üzerine Galata İthalât Gümrüğü Manifesto, Mua- yene, Anbar ve Muhasebe me- murlari verdikleri müşterek bir idada Hareket gazetesindeki neşriyatı kemali şiddetle ret ve gazete mes'ul müdürü ve sahip- leri hakkında takibatı kanuniyede bulunulması — hususunda müddei umumiliğin nazarı dikkatini celb- etmesini Rüsumat müdüriyetinden talep eylemişler Bir otomobil bir kız çiğnedi Şoför Muharremin idaresindeki otomobil dün koskada henüz hüviyeti anlaşılamayan 12 yaş- larında bir kıza çarpmış ve ağır sürette mecruhiyetine sebebiyet vermiştir. Mecruh tedavisi için nakledil- diği hastahanede ölmüştür. Şoför tevkif olunmuştur. 'Dünkü maç | Çok tatzız oldu (baş tarafı birinci sahifede ) İki güzel galibiyet temin eden vusturyalılar son maçı kazanmak için en eyi bir hak imlerimi çıkarırken — mühtelif takım uzun senelerin bu güne kadar sürük- liyerek — yıpralığı, t muka- vemet, ve maharetini " kaybet- miş her kesçe malüm kadro- sile sahaya çıktı ve çok fena bir oyunla mağlüp <oldu. Oyuncularımızdan — bazılarının artık gayri kabili inkâr olan sukutlarına rağmen hâlâ yerlerini gere arkadaşlarına terketmeme- leri bizde futbola karşı olan alâ- kayı azaltmaktadır. Pek ateşli zamanlarda Türk milli takımını - teşkil eden bz muhtelitin, genç oyuncularla tak- viye edilen Beşiktaşa ve nihayet pek zorlu olmadıkları muhakkak olan —Avusturyaya — mağlübiyeti anane halinde ezber yapılan bu muhtelitin —islahı ihtiyacını bir kerre daha isbat etti. Muhtelitin çok güzel bir mü- dafaasile başlayan maç hücum hattında — birbirini takip eden hatalar ve merkezde kaybolan fırsatlarla çok fena bir oyuna inkilâp etti ve bu acı mağlü- biyetle neticelendi. Bu kargaşalık nisbeten diger oyunlarındam temiz oynamış olan Avusturya takımına da sirayet ederek onları da büsbütün bozdu ve 22 oyuncu gelişi güzel oynadı. Bu acip oyun Avusturya takı- manı nihai zafere çıkardı. Fikretin attığı bir tokata mukabele eden Avusturyalı oyuncunun Fikret de dahil olmak üzre hakem tarafın- dan oyun harici — birakılması | onlardan ziyade bizi mütcessir edecek bir haldir. Spor her şey- | den evel iyi oynamak güzel vur- mak değil, centilmen olmaktır. Dünkü maçta muhtelit şu şekil- de idi: Riza Burlan — Sabih Mitbat Nihat S Tikret Kemal Zeki A Müslih irinci haftaymda muhtelit çok fena oynadı, oyun 2-1 neticelendi. İkincide Subhinin yerine Cevat, Kemalin yerine Şadi geçti . Bir müddet sonra Sabih Niha- dın yerine, Nihat sağ içe, Alâ sağ açığa, Muslih sol açığa geçti. Bir aralık Nihat sol açık oynadı.” Oyun tatsız bir halde ve muhte- kitin biri penaltıdan 3 gölüne karşı Avusturyanın 4 gölü ile netice lendi. Avusturyalılar dün akşamki trenle şehrimizden hareket ettiler. İzmir Bayram — münasehetile Halk bigisi dernek azaları şeh- rimize gelmişlerdi. Darnek aza> ları — şehrimizdeki — Halk ziyaret — etmişlerdir. İ azalarını Mu- talebesi senktebi etmektedir. Halk bigisi sergisi Bir kaç ay sonra Brlikselde açılacaktır. teşkil Sergiye Anadoluda — toplanap | havaların plakları gönderllecektii. Hayat pahalılığına ameli çare: «Cumhuriyet» ve la «Repübligue» Gazetelerinde okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: