25 Mayıs 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Mayıs 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Karanlıkta feryat “Can kurtaran yok mu?,, diye köprünün altından gelen ses Dün gece saat 23 raddelerinde Küârünğn îlt;ınd;n
 Şapka fabrikasında yangın Beyoğlunda İstiklâl caddesinde Yunan tabaasından Yaninin şapka fabrikasından yangın çıkmışsada...
 Büyük bir miras davası Mısırlı prens İbrahim Hilminin milyonları kime kalacak ? Prensin zevcesi Vicdan hanımın vekili M....
 Kadriye hanım meselesi Tahkikat bitti, acaba nasıl bir karar verilecek? İstintak hâkimliği kararnamesini verdi, müddei...
 Üç arkadaş Biçakla halledilen bir kadın meselesi daha.. Kasımpaşada — oturan Hasan, Mustafa, Ali isminde üç arkadaş bir kadın
 Yugoslâvyada Vaziyet tekrar kanşh hırvatların reisi tevkif edildi Hırvat tırkası relisi M. Maçek Belgrat 23 ( Hususi ) —...
 Edebiyatımız ne halde? Sami Pş. zade Sezai B. fikirlerini anlatıyor arasında kaldım: Gözlerini hiç kırpıştırmadan denize...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ünün Haberleri Sene 11 — No : 3811 AKŞAM CUMARTESİ 25 Mayıs 1929 ogoslavyada vaziyet karışıyor Her gün 8 sahife Fiatı 5 kuruş Kadriye hanım meselesi Tahkikat bitti, acaba nasıl bir karar verilecek? İstintak hâkimliği kararnamesini verdi, müddei umumilik evrakı tekik ediyor Reisi cümhur hazretlerine sui - kast teşebbüsünde — bulunmakla Maznun bulunanların evrakı, evel- ce ve ilk olarak haber verdiğimiz gibi mayısın 17 inci günü müddei umumiliğe verildi Kadriye hanım ve arkadaşları- 'mın bu günkü vaziyetleri ve tah- kikatın safhaları şöylece hülasa edilebili 1 — Maznunlar 9 şubatta tev- kif edildiler. 18 şubatta istiçvap- larına başlandı, 17 mayısta tah- kikat bitti. . 2 — Mustantik Hikmet beyin bir buçuk aylık rahatsızlığı esna- sında, hiç bir tahkikat yapılma- 12 — maznunun istiçvapları bir buçuk ay devam V8 Bul riyat ve tahkikat - yapılmış, 105 şahit dinlenmiştir 4 — Şabitlerin ekseriyeti, ver- miş oldukları ifadelerle, t teşebbüsünün mohakkak olduğunu anlatmışlardır. Tespit edilen vak'alar 1—Maznunlardan Ahmet Vefik bey Casus şebekesiyle alâkadardı Mütareke devrinde de, Ağacami inde Mustafa ve Tufan namında iki kişi Fransada Nis şehri hukuk kemesinde son günlerde mühim bir miras davasına başlanmıştır: asar kralı Fuadin kardeşi prens rahim Hilmi 15 mart 1927 tarihinde Niste vefat etmiştir. Prens, zevcesi prenses Vicdan hanımla birlikte Niste çok muhte- şem bir villada oturuyordu. Prensin lilk zevcesinden 3 kızı olmuştu. Erkek evladı olmadıgın- dan, şeran mirasının mühim kıs - mının kardeşi kalması lâzım geliyordu. K ü /“zarfında mü- ddit mahallerde tetkikat, taha- le iki kız kardeşine lettiği kahvede, kuv- | Büyük bir miras davası Mısırlı prens İbrahim Hilminin milyonları kime kalacak ? lei umumi . Kenan bey liyye aleyhinde çok çalış- ae aa e AA aNY GA Nasır bey, Ahmet Vefik beyin hemdemidir... Her işi daima beraber görmüşlerdir. 3 — Kadriye hanım Paşa Bahçe kırlarında brovnik tabancasiyle ateş talimleri yapmıştır. 4 — Nasır ve- Vefik beylir muhaliflerden bir kaç kişiyle de sıkı, münasebettedirler. 5 — Kadriye hanım ve arka- daşları, Avrupa memleketlerinden kovulan ne kadari maceraperesi (Devamı ikinci sahifede ) 'renses Vicdan buna itiraz et- tiğinden mesele Kahire mahl mesinde ruyet edilmektedir. Bu | mahkeme Prensin Mısır ve İstan- karar buldaki verecektir. Nis mahkemesinde tetkil len mesele Nisteki villaya aittir. Bu köşk en az 10 milyon frank | ediyor. İçindeki ' eşyanın kıymeti de 2 milyon franga yakındır. *Kasrı Şirin, ismi verilen villada 20 bin cilt kitaptan mürekkep mükemmel bir kütüphane vardır. Kütüphanede el yazması bir çok madir kitaplar da mevcuttur. Bu kitaplar bütün varislerin muvafa- katı ile Kahire darülfünununa hediye edilmiştir. Prenses Vicdan villanın ker tarafından — satın alındığını idı etmekte, bu hususta noterin huzurunda yapılan sencx göstermektedir. Diğer mirascılar ise işin bir. muvazaadan ibaret olduğunu iddia ediyorlar. Prenses Vicdanın vekili sabık fransız Reisicumhuru M. Milran ve M. Paskal, diğer varislerin M. Kremiyen ile Kutreldir. mlâki hakkında | ve krali; Karanlıkta feryat “Can kurtaran yok mu?,, diye köprünün altından gelen ses Dün gece saat 23 raddelerinde Köprünün altından dubalar sından böğuk bir feryat işitilmi — Can kurtaran yok mu? guluyorum.. Bu sesi Kadıköy iskelesinde vapur bekleyenlerin hemen hepsi işitmiş ve 20-25 kişi Deniz polis işlerdir. Lâkin zabıta memurlarının uzun zaman yaptıkları taharriyat bir netice vermemiş ve bu feryadın kime ait olduğu anlaşılamamıştır. prü üstünde bulunanlar, fer- yattan biraz evel bir. gölğenin dubalara doğru git irmüş- lerdir. Tahkikata devam olunuyor. Şapka fabrikasında yangın Beyoğlunda İstiklâ! caddesinde | Yunan tabaasından Yaninin şapka | fabrikasından yangın çıkmışsada | derhal yetişilrek söndürülmüştür. Yugoslâvyada yazı%î_ı tekrar karıştı, Hirvat fırkası Telsi M. Maçek Belgrat 23 ( Hususi ) — Zarğ- repten Brezoviçadaki baş pesko- posun sarayına müntehi yolda vukbulan mülhiş dinamit infilâ- kının komünistler tarafından ha- zırlandığı anlaşılmıştır. Bu saray Yugoslavya kralının inin Hu i edeceği Seyahat münasebetile ika- metlerine hazırlanmış ve tamir olunmuştu. Bu hadiseden dolayı kral Hır- vatistan seyahatınden vaz geçmiş- tir. Şimdi kral ve kraliçe Sloven- yadaki (Bled)e a Berlin 23 (Hususi) — Yugoslav hırvat fırkası reisi M. Maçek, bu günkü hükümet aleyhinde tahrikâtta bulunduğundan - tevkif Biçakla halledilen bir kadın meselesi daha.. Kasımpaşada — oturan Hasan, Mustafa, Ali isminde üç arkadaş bir kadın meselesinden dolayı dün gece kavgaya tutuşmuşlardır. | Neticede Mustafa ile Ali biçakla Hasanı sol böğründen yaralamış- lardır. et etmişlerdir. Hırvat fırkası reisi tevkif edildi | merkezine koşarak meseleyi haber | ların. reisi tevkif | Edebiyatımız ne halde? Sami Pş. zade Sezai B. fikirlerini anlatıyor «Ben edebiyat hayatımda iki cazibe arasında kaldım: Kemal, Hamit» Gözlerir hiç kırpıştırmadan denize bakan beyaz bir kurt .. Taştan ama... Onun yanında bir iskemle, bir iskemle daha. Birinde üstat oturuyor, birinde de ben.. Biz konuşuyoruz, taştan kurt gözlerini kırpıştırmadan dalgalara bakıyor : üne nazaran bugün üstat!, Edebiyat terakki mi etmiştir. yoksa gerilemiş midir? Meselâ Hamit devrine göre bugi — Vallahi beyfendi ben litera- türde düne ve bu güne kail lim.. Edebiyat ilim gibi, me- selâ tıp gibi değil ki terakki Dünyanın ilk şafağı ile bu sabahki şafak arasında terakki eski siyah gözlerdir. deniz, mehtap terakki değişmiyen şeylerin - verdiği he- yecan da aynı heyecandır. Edebi- yatı doğuran bu heyecanlar oldu- ğu için ben lite ratürde terakki | kabul etmiyorum Lâkin beyfer ile bugünün görüşü bir midir? Meselâ ilk insanlara karanlık korku verirmiş şimdi gece şairlere ilham veriyor... Sonra —dünkü cemiyet bugünkü cemiyet değildir. Binaenaleyh dünün görüşü ile bugünün görüşü —arasında fark olmalıdır.. edebiyatın eskimiyece; bir misal aranacak olsa evvellâ Şekispir hatıra gelir. Şekispir mik İi ve hususi bir şair değildir. Kâ- inatşumul bir şairdir .Onu taklit €den bir millet takdire şayandır. Şekispir için “Allahtan sonra ha- liktir,, , Viktor Hügo da heyecana geldiği bir zaman: “Ben Şekipire karşı hiçim,, diyor sergüzeşi,, bizde Hattâ o kadar — Sanatkâr nasıl görürse gör- sün.. Ben görüşünün yalnız kuv e bakarım... Meselâ Sadi 500 sene evel söyleç kuvatli — şeyler vardır ki bize bu gün de heyecan verebiliyor. Sonra| Homer, Dante, Şekispir gibi büyük dâhilerin — bize verdi; “Çöpçüler gelmiyor, diye şikâyet etmiştim ya.. ler değil mi? — Evet, bayram günü para istemeğe geldiler!.

Bu sayıdan diğer sayfalar: