30 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

30 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Genç Duglas ve Jan Kravtorü Duglas Fairbanksın - genç oğlu bu kış sinema yıldızlarından Jan kravford ile sevişmiş ve evlen- meğe karar vermişti. Duglas bu- Genç Duglas ile Jan kravfor- 'dun dügünleri 20 gün evel yapıl- Şimdi iki yeni evli Kaliforni- yada, küçük Dir pılajda bal ayını mış, bu. izdivaca kat'iyen mü iyeceğini söylemişti. Far | ı"'-'Y“" !-'Pmlkli ZMmyo'lux Yöğrallen sonli HFŞ kadar da Duglas evinde misafir olacaklar, sonra işleri başına döuenekkıîür. sevdiklerini yınca mühalefeti azalmış, Sihaj delikanlının üvey annesi Meci Pikfort işe kanışarak / kocasını muvaffak olmuştur. Amerikadaki sinema şirketleri telaş içinde müsait olduğu anla; Amerikada sesinin bir rnk yıldızlar Avrupaya ge telâş ve endişeye. düştüklerinden, bir Ha naldedirlr cbni dayelksekieden Bir gağetecim'n eğlenceli bir anketi Sinema yıldızları erkek, erkek artistler kadın olsa ne yapmak isterlerdi? Arlet Marşal Kolin mor Emil Yanings bi akaflığı “scyen bir. gazeteci | yen kendimden bahsettirmek -için | Bakım şimdiye - kadar bunu hiç iLARkSt yapmış bülüm vacma | tüslü türlü işler yapardum. düşunmemiştim.. Kadın olsaydı artistlerinin ayr ayrı kapısın | — Harri Lidker — Gi ae Te L çalarak kadınlara: — Erkek olsaydınız ne yapar- | du 5: ada "'”’ ae he Biz S 5 yundan daha İyi bir. sanat du şarta riayet etmez, keyfimin diniz? ia | A Erkeklere de: öyr diyor kiz F Kai Saardınız e sanae . gibi vaşar. tarihteki büvük fahi. | ai BaR, Bizmetçi olurdur — T şırdım. n podralarını, karmenle- Diye - sormuştur. -Bu — şayamı | £ | gizli onun pi n aliklendi eakistire göçenlei anantliğer | DD Vanlsaal seahaitint " YN | SĞ İee ge GĞ ARLU ları tuhaf tuhaf cevaplar vermiş- | "ek karşılamıs: şapkalarını, iskarpin- ç — Kadın mı olsaydım dediniz? | lerini giyerdim. lerdir. - Meselâ — meşhur alman artisti Ossi Osolvada diyor ki: Z Ğ ge kendk hesabima hadü Sesli filmin bugünkü şekli - hığımdan pek memnunum. - vi fkte katiyen gözüm yok.. Eğer — Balkı memnun etmiyor — mutlaka erkek olmam lâzımsa çalışır çabalar 100 metro koşu e sürat şampiyonu olurdum.. Diğer artistlerin verdikleri ce- vaplar da muhteliftir. Arlet Marşal diyor ki: — Erkek olsaydım hiç bir iş tutmaz gece gündüz. kadınların peşinden koşardım.. Hem bu ne nefis bir şey olurdu, ne nefis... Arlet Marşal burada gülümse- miş, kumral saçlarını, ince par- mıklııı ıln düzelterek: Anket Mari Glori şu fikirde; — Erkek olsaydır doktor olur, muztarıp insaniyetin elemlerini tahfife çalışırdım.. Klara Bovun verdiği cevap pek şayanı dikkattir: — Eğer erkek olsaydım, yer yüzünde benden — daha — mül henden daha belâh, benden daha kavgacı bir apaş bulamaz- dınız.. Ona çatar, buna çatar, dünyayı alt üst ederdim... Bili Dov anket muharririne çok şairane bvir cevap vermiştir: V ea ni — el aai | Güzel ve romantik şiirler yazar, kitabımın satırları üzerine gece yarıları genç kızların göz yaşı lannı döktürürdü Kolin Moran fikri şudur: —Ah bir erkek olsaydım ah.. Hemen bir sirka girer palyaço olurdum... Amına nerede bende © talih | Mis Lois Vilson Doroli Sebastiyen iş adamı olmak LOİS VİLSON. sesli ve rejisörlerin bu bakkında nazarı dik- lti m bir b ikkânı — açardı de kayık | derdiği bir mektupta, ken- buldum mu? keyfim tamam.. u yapan fikir ve mütalâa- Gelelim erkeklere... Jak Kalten | larını bir çok rejisörlerin ma diyer kiz filmin bugi — Kadın olsaydım mütemadi> | iddia etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: