30 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

30 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* ABDÜLHAMİT - VE AFRODİT Yazan: İskender Fahreddin Padişah Nazan hanımı yanında alıkoya- rak, . odadakilere: «Haydi siz gidiniz..'» demişti. Melâhat bu haberi alınca, hiddetinden küplere bindi... | «.senden büyük bir. şey istemiyecegim. Caler ağal yalnız bu gece bana NAZANın huzurdan ne vakit çıktığını ve birlikte yemek yiyip yemedigini öğren ve bana haber vi Abdülhamit ve Nazan.. Fehim paşa “Rühsar, ile uğra- şıyordu. Melâhatin rengi attı.. Dişlerini gıcırdatarak söylendi İnsan dünyada iyilik yap- mağa tevbe etmeli vesselâi Sonra harem agasının kolundan çekerek minderin üstüne oturttu. — Başmabeyinci paşa Efendi- mize izahat vermedi mi? — Demin anlattıklarımı kısmen arzetti. * Çok şayanı itimat bir le kızıdır ., dedigini de ilâve etti. Melâhat odasında sabırsızlan- mağa başlamıştı. Başmabeyinci paşa NAZANı buzura götüreli bir saat olduğu halde henüz avdet etmemişti. Fehim paşanın bütün plânlarına vakıf olan Melâhat artık onu yere vurmak için kâfi derecede vesaik ve vesaite malik bulunuyordu. Padişah elbette bu mühim ha- diseye karşı göz yummıyacı Melâhat bu süretle hem kendisinin hem de Cevdet beyin vaziyetini kurtaracağından emindi. Bu esnada Cafer ağa, Melâba- tin odasına gelmişti. Cafer ağanın akşam üstü geç vakit Melâhatin odasına gelişinde elbette bir mana vardı. Cafer ağa son zamanda Melâ- hatle çok iyi dost olmuştu. Aley- binde duyduğu en ufak bir dex koduyu bile hemen gelir, anlatırdı Melâhat, harem ağasını görünce sordu: — Hayır ola Cafer ağa..? Bu vakit her halde mühim bir haber getirmiş olmalısın! Harm ağası dudaklarını uzattı. — Çok canım sıkılıyor... Nazan hanım hâlâ Auzuru kümayundan çıkmadı. Efendimiz ne dedi..? — Ne diyecek..?1 İltifat etti: “madamki Melâhat hüsnü şaha- | det ediyor.. öyleyse otur şuraya bakalım! ,, Dedi ve Nazan hanımı yanına oturttu. Doğrusunu — söy- lemek dâzım gelirse, bu temas- tan ben hiç memnun kalmadım. Niçin böyle boş bulundunuz da. Melâhat, harem ağasının ver- digi bu tafsilât üzerine onu daha fazla dinlemeğe tahammül ede- medi. — Catfer ağal - dedi - seninle aramızda çok mahrem şeyler geçti. Gün oldu ki yekdigerimizi incittik., tahkir ettik.. her neyse geçmişi - bırakalım. Çoktan beri göriyorsun ki, senden gizli hiç bir| şeyim yok. İstediğini de yaptım.. Kaç defa Efendimize senin feda- kârlıklarından bahsettim ve benim yüzümden ihsanlara gark oldun.. Şimdi biraz da sen benim için çalış, yorul.. olmaz mı? — Emret iki gözüm.. Senin yo- lunda canımı feda edeyim! — Senden büyük bir şey iste- miyeceğim.. Yalnız, bu gece bana Nazanın huzurdan ne vakit çıktı- ğını ve Efendimizle beraber yemek Yyiyip yemedigini öğren ve haber ver.. olmaz mi? ( Mabadı var ) i çıkar- ben Efendimize kahve müştüm. Bir kenarda ayakta dürüyordum. Padişahımız Nazandan çok hoşlandı ve hepimize birden: çıkınız!, dedi. Başma- beyinci paşa ile ben önümüze bakarak huzurdan çıktık. Bykal nnn müdürlüğünden: Evkaf İnşaat müdürli kadrosundâ münhal bulunan ikisi seyyar olmak üzere üç (mühendis mimar), bir ressam ve iki seyyar sürve- yanlık için (27/6/929) tarihinden beri gazetelerle vuku bulan ilân üzerine şimdiye kadar müracaatta bulunanların tarzı müracaatlarından maksadı lâyıkile kavramamış oldukları anlaşılıyor. 1 — (Mühendis Mimar) inşaatçı ve bilhassa inşaatı cesime üzerinde tecrübeli betonarmeci (mühendis), (şimdilik imtehane tal eserlerine ait vesaiklerle ve resmi vesaikle müracaatları lâzımdır.) 2 — (Ressam), Evkafın yüksek inşaatının Mimari resimleriz ve kroki halinde verilecek her hanği bir projeyi dürüst tebyiz hat edebilecek kudrette, sırf bu gibi yüksek eserler üzerinde çalışmış ve | yetişmiş (ressam), (Sanayi mektebi) inşaat ve yahut kondoktör mekte- binden mezun) İşbu tavzıhe göre Ressamlar içün (25/8/929) tarihinde ve sürveyan- lar içün de (31/8/929) tarihinde Ankara da Evkaf İnşaat Müdürlü- ğünde - ve İstanbulda Evkaf İnşaat Müdür muavinliğinde ve İzmirde Evkaf müdürlüğünde yapılacak imtehana dahil olmak isteyenlerin, memurin kananundaki evsafı haiz olanların ve bahusus askerlikte kaları bulunmayanların vesaiki lâzımeleri ile ( yeni terhis varakası şahadetname, veya sicil varakası , bulundukları işlerin müselsel ve Mütevali vesikaları , sihhat vesikası ve hüsnühal varakas ) birlikte mezkür günlerde saat ondörtte Ankarada Evkaf inşaat Müdürlüğüne İstanbulda Evkaf İnşaat müdür muavinliğine ve İzmirde Evkaf mü- dürlüğüne berayi imtihan müracaatları. | b zbul / dördüned memarlu: gündeni Belâhadilin efendi. var'sletinin - Hayri ve salreye olan borçlarımdan delayi haç zeflilmiş Kahköyünde Hasan yaşa ma- haltesinin Protküy enddesinde eski beş numaralı çiflk boşlanıtı” tamanı 9 dö: nümn Şi çayır ve çirlik içindeki yöllarla mahdüttür, kiymeti 140 iradır. 1 li Güklesinde eski üç numaralı tarla 908 arşın n tamamı 121 dünüm Slup dörk tarafı Çiflik yollarıyle bazı yerlerinde bir kaç ağaç v T.Kiy meti 1230 hiradır. Aymi e oski 14 mumaralı tarla S1 Gönüm B0S arşın olup çillik otlağı ve Şalları ile mahâut tür, Kiyineti. 220 liradır. / Merdivenköy cnddesinde & mükerrer, mimaralı bösia zün 18 dönüm — ve 1198 arşın bostanın 2,5 hissesi çiflik bostapı, çiflik çavırı 2 barita mümarali tarla cadde ile- muh ut içinde dolaplı iki bostan kuyesu 100 kadar incir ve düt ağaçları bir mekân yeri bir su deposumi havi olüp kiracısı Anastasdır. Kıymeti 805 tirsilır. Merkür caddede 17 Tumaralı ” çaklığın 4 bissesi 17 dönüm 480 arşın — kiymeti 170 Jiradlır. — Mezkür yenle eski dört mükerrer numaralı 28 dönüm 680 arşın tarlamn 1/4 hissesi çiflik tatlası onlâkı milliyeden tarla kısır caddesiyle mabdut 280 Jira kiymetiidir. - Göztepe caddesi 78 numaralı tarla 1248 hissesi 181 dönüm 01 arşın ulap Pener yani/ Fey zi B. Seesd, Güztepo istasyon gazinusu Nadir aşa, Halim, — Saitl, — mehimet Ali antikacı — Aebmet - saraylı — Selâfadılin, Nobil, Derviş Rıza, Faik, Tlafir. Abmot, Hami beyler, Hasat paşa zevcesi, Rıfat bey vevcesi, Hasan Ali Refik paşa vev çesi, Ahmet Refik paşa zevcesi, Alımet. Nazihi ve Puat, Beliğa hey ve hanm ların bahçe ve larlaları, demir yolünan iki tarafından yat ile “muhiut kiymeti 9000 liradır. Mezkür yerde mer Gövenköy cöddesinin — 1515 / mükerrer Mümaralı nünmme bağı ve tarlaşınn ta pu senetlerinde cem'an 48 dönüm 1536 arşın barilada 75 dönüm 168 azçın tarla, Ve 7 dönüm 706 argaü bağın 14 hüssesi, tarla demir yolümün iki larafında - bağ demir yolu / kenarındadır. Bağin içinle 1ĞöNİA Ymetro taş mekân yeri, çam, sorvi, badem, ceviz, şeftali diğer bir. çok Cut ve Söire ağacı ve tahminet 5000 kütük bağı ve bir kuyuyu havi ölüp trafında Jhsar vardü” mekân yeri hariç bağ sarı fehmedin — isticarındadır. — Fener - yolu, ĞA caddesi, Selâmi — çeşmesi — Pinin elemli vabçesi üç pinar ustalığı arazisi Tahsib yaşa baremi köşkü aşı Dağı ile malidettur. Kiymeti 6700 Iiradır. Mez kür mahalile 9 umaralı tarlanın tama- U A dönüm 720 rşin elüp huledu Erenköy cadilesi B taraf çiflk arazisi e mabdüt olup kiyineli 800 “Mradir, K. Kısır âli caddesinde eski 9 onmaralı darlanın yacın hissesi 16 dözünr 955 alşın Glün Y nurnaral diğer tarla ile mabılüt kaymeti 150 Jiradır. K. Mezkür dldeve diğer 9 numanılı 48 dönüm tarlanın yarım bissesi hududu tika yolu 21 numarelı tarla 7 numa: bostan 9 gumaralı tarka ile mahdut. türr kiymesi 160 hradır. amezkârda Erenköy cadklesinde dere W mumaralı tarlann yarım — hissesi 8 dönüm S2 arşın ölüp 210 mumaralı tarlaar. Frenkü kisma giden > liradir eski 13 anmaralı arşın tarlaın ikt yüzon ariyle yüz. lti len y caddesi, mer len yol 17 K. waha kurbeğlı yöl de mabdut kiymeti 2 Ercnköy — celdesi 212 dönüm 50 iki hisse diveni köyüne D nuru aaldüt kiyaeti 3500 K. tuğlacı mahallesizin addesinde eski 82 mükermrer di tarlanın yalı tarlalarla iradır. kaşı öski tamamı 19 di P mandıraya giden yol çiflik arazisi Kızıltoprağa giden yol ile mahdut kiy ti 475 liradır. K. merdiven köyünün merlivenköy / caddesinde 19 nvmaralı 2 dönüm 1360 arşın çalılığın 1 Dissesi kurlağlı çifliğine ait ar. le mallür kismen çilek,lamye dikil Mmiştir. Kısmen kiracisi Latfü efendidir Kiymeti 6950 Iiradı lesinin Erenköy cadı dönüm 258 arşın - bost 164 dönüm 208 arşın — Kurbağlı deve Ççilliğine ait çaya, tarla ve köşk ile Mahdattar içinde 80 metro kügir, 80 metro tahta m 43 metro ahir ir Osin ah$ap altı samanlık üstü iki odalı kân yerleri iki dolaplı kuyu bir kaç ağacı havidir. Bir v bostan, adi küya iki kısıkında Yavan diğer dala, Cabir kısınılda iracıdır. Bn b z Kiymeri 10 vama: T K Kısır zah çayırın tamamı 40 dönüm Küçük hikâye Birdenbire, şiddetle, odamın kapısı çalındı. Bir sıçrayışta kab- karak kapıya doğru haykırdım: — Kim 000? — Benim, allahaşkına çabuk açınız | Gerçi, sabahın bu - saatinde rahatsız edilmekten, çok kızmı tım; fakat, eveldenberi, kendi ziyadesile kibar tanıttığım kaba - bir meydan muameleye | vermemek üzere, kapıyı açmaz tercih ettim; ve açtım. Aynı zamanda, müsaadesiz olarak kapıyı kapayıp içeri giren zengin ve şişman komşumu görünce hayret- ten kendimi alamadım. O hemen söze başladı: — Beyfendi, öyle zannediyo- rum ki, bu memlekette bana, arzı hizmet edebilecek yagâne Mes'ele şudur: Ka- benim gibi, saatte ancak 12 kilo- metro yapan âciz bir adam, 50, belki daha fazla yapan bir oto: “yetişebilir mi ? — Onları yakalayacağınızdan eminim, zira pek uzağa gideme- yecekler. Bir hissi kablelvuku, bana, onların firarını ilham etmiş olmalı ki otomobilden, geçen ge- ce, esaslı bir iki parça çıkarmış- tım. Biraz ötede, rampa, etmiş olmalıdırlar. Arkalarından koşnuz ve onları bana ve ya diri olarak getiriniz. Öfkelenerek bağırdım: — Beni, ne zannettiniz? Timar efendim! — Karımın size karşı büyük bir za'fı oldu- gunu bildiğim için, insaniyet mana, bana yapılan bu. tahki intikamını almanızı talep ve rica ediyorum. Yumuşayarak cevap — Peki, öyle ise emrinize ama- deyin. Derhal elbisemi giyerek bisik- letime bindim. Başımı omuzları- mm arasına kısarak kaldırıma at- ladım - ve, biddetle - kıskançliğın verdiği gayretle, denizin üzerinden uçan kuşlar gibi, uç- mağa başladım. Yedikule surlarını, göremiyecek kadar süratle geç- tim. Evden itibaren 30 kilometro kadar yöl aldıktan soura — kom- iaymeti 800 dradır. J. Mez numaralı çirlik ve 38 dönüm 1908 nalıduttur kür mabalde 24,6, Sösk, bahçenin tamam arşın olüp müştemilâti SS5 metre taş abır 64 metrosi kapının önünde alt Satta bir sofa üzerinde iki oda bir awn bir halâ üst Satla bir sefa iki oda bir halâ bir katı kâgit üstü alışap ©v 300 metro kismen ahşap çati gülü kâçir kümes 319 metr aş ahi 440 metro abşap çati tel örgü 2 kümes ve alir aksamı ve A0 met T0 çatısı ahşap taş harap çatılı üstü açık 0 iç bahçede alışap alır. 103 ahşap ubalık 68 met bir aralık iki oda bir halâl bir kat ev diş hahçede alışap güvercinlik olan şadırvan dar düt ağacı bir tulumba - kapalı g iç bahçede izi havuz3 küçük çeşme metro bir Kat dere - Kenarindaki nhşap, harap köşkte bir - bodrum bir sofa iki oda bir balâ mevcuttur.Asıl koşk ahşap Ve iki kat olup ön tarafında Kapı önün: mermer teras alt üsb iki katın her bi rinde birer salor Üzerinde dürder. vla birer sandık odası birer halây- havidir. Hahçedle bir çok ağıçlar kesif koru ve etrafında bazı yerlerinde d met 0 hamamn harabesi Müstafa efendi çı nin korüeusu şağh Ömer etendi bal nin kiracısidır. 17000 lira — kiyme 2 numaları kahveyi Tn tamanir 13 dönüm ktarda olup - Kürbeğlidere iyüne giden yöl çildik üzerine oturmuş, bekliyor görerek son süratle ilerledim. Yanlarına gelince uçar gibi atladım. Genç kadın — Nibayet gelebildin. - Diyerek kolumdan çekti ve ettiz — Saat onu on iki dakika ve 3/5 geçiyor. Artık sabırsızlanıyor- 'düm. Aptal kocamın, seni, izimize pek geç birakacağından ” şüphe ediyordum. Kucakla beni! Ter- lemişsin yavrum. Arabanın içine otur. İ Şoföre dönerek seslendi: * — Şoförl Beyin bisikletini ara- baya bağla! Eveda Floryaya, ye- mek yemeğe,soura da eve döne- ceğiz. Şaşkın şaşkın söze karıştım: — Otomobil bözuk değil mi? — Zanneder misin, sevgilim ? Herneyse, kocamın yanından, tam ayar olmak şartile, kaçta ayrildn? Eyi hatırlamayorum amma, galiba 9 1/2 ta. — 9192 ta mi? Demek ki bu işten memnun olacak... Dur, izah edeyim; zira, bana, iri ve şaşkın gözlerinle aptal aptal bakakaldın. Âman yarebbil Şu kadar aklın ok mu senin? Kocam ber şeyi bilyor S d y bi sana karşı olan zafını mazur gö- Tüyor. Fakat, “senin bilmediğin et, şu vaziyet: Dün, kocam birdenbire, itiraf etti. “ Senin beni nasıl olsa aldatacağını biliyorum. Aldatılmağa razıyım, amma bu iş sersenin biri tarafından olmasın. Şayet, âşıkın mal . bekletle a Kik,ilcmeln jmağa muktedir. değilse, pen- Cereden AaEna urı.m:;.lw ll hm, bir defa tecrübe edeyii ilim, kocamın bana sö; E'îi'ıııeı;fbmek ü evden huraya kadar, saate nazaran, 25 kilomet- r0, 200 metro vardır ki, bu me- safeyi, hemen hemen hiç bir an- trenmansız olarak 42 dakikada aldın. Yani, saatte 40 kilometro filân, Esasen, bizim şoför, şahit. Onda kronometro da var. Kocam bu işi öğrendiği vakıt, ne kadar memnun olarak. O ki, senin hak- kında epi endişe, etmişti. Haydi, beni eyice bir kucakla... is B Bir hafla sonracivarın bütün delikanlıları birer bisiklet alarak binicilik talimine başladılar. Ancak seneler geçince tezahür etti ki, meğer komşum, bisiklet tüccarı imiş. Kadın da, karısı değilmiş. Rek- imiş. . Zeki mahduttur. İçimle bir çok çam, €. Çilar vazdır. Kirk. lira ile Mestan ağaya isar olunmuştur. Kıyıneti, 4300 diradır. J. Kısır caddesi kürleğldere 1 nüma: gel hastanm ti arşdır. £ 213 dönüm 748 ifkğina Bit çaklk malduttur. Derününda üç külübe Kurtağllereden su alan bostan Yolabı. bostan küyüsü hür hayli incir y düt söğüt fidanları mey cut olup Tosan, Estefö, Rüstem kiracı: larıdır. Kıymeti 7830 liradır. J. Tuğlacıbaşı mahallesi Erenköy cad desinde H numaralı bostan temamı 157 ve yol ile dönüm 723 arşın elup Kozyatağı cadde- S1 çiflik arazisi ile mahduttur. Derunmn- da hir ağaç mevent boş tarlarlır. Tira kiymmet takdir edilmiştir. Merkür gayri metkül mallarda Kira cası ziktedilmiyenler boş K. işaretliler bin liraya J. işaretlili olunlar dört bin liraya başkesıza: mertinn Glup isbir iki işareti hayi olmuyanlarda rebin yok: tar. Ve morhün olanların imüzayede be deli rebin bedeli mecmunnu geçmek 1 zundır. Gösterilen tonamlarımı kıyinet leridir. Hisseli — Glapların payı- hisseye üzeyinden alımız. İ isselerini almak ist Aleriniu yözde odu pey akçesi a mumarasını alarak da. dneleri ve 34 104939 tarihinde saat on örtten on alaya kadar mlizar yedeye devam olunafak birinci ihalesinia Yapıkcağı ilân olumur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: