27 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

27 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Teşrinievel 1929 5 Akşam Sahife 11 Norveçyanın h başmahsulü âlemşümul marka alis Morina balığı Hasan Balık Yağı Gayet taze olarak gelmiştir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişesi 60 kuruştur. Hasan Ecza deposu toptancılara büyük tenzilât Sadık Zade Biraderler Vapurları Karalleniz muntazam ve Lüks Postası Sakarya Vapıru 27 Teşrinievvel Pazar (4 Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, — Sam- sun, Ordu, Gireson, Trabzon, ve Rize) iskelelerine ve avdet edecektir. Tefsilât i kecide Mes- adet hanı altında — acamtalığı- azimet na müracsat Telefem : İstanbul 2134 HACI YAKUP ZADE VE ŞERİKİ VAPUR ACENTALIĞINDAN KARADENİZ LÜKS VE SÜR'AT POSTASI GERZE * Pazar SA Hareketle doğru (Zonguldak İnebolu Cerze, Samsan, Ordu, Gireson, Vakfıke çük kır zade hanındaki tasına müracaat — Telefon: İs. Hastalıklardan sakınınız., Zajflamış kimseler diğerlerinden daha kolaylıkla vereme müsait olurlar.. HER NEVi ZAFiYETTE 'tesiri muhakkak olan : NOROFORTİN müstahzarını alarak bu gibi has- talıklardan sakınınız.. NOROFORTİN Üzviyeti daima hastalıldara karşı müdafaa, hazmı teshil ederek iştaha ve kuvvet temin eder . BEHAR markalı TRAŞ BIÇAKLARI İstanbul vilâyeti defterdarlığı ilânları KİRALIK BAHÇE VE TARLA — Kemer Burgaz nahiyesinde Petnahur çifliği müştemilâtından Paşabahçe namiyle maruf 30 dönüm önüm kır tarlası 3 sene müddetle kiraya verilecektir. sı 125 lira Müzayede pazarlık suretiyle 20 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (569) KİRALIK ARAZİ — Balta limanında Kuleli Bostan üstünde 15 dönüm fundalık olmak üzere verilecektir. Senelik kirası 75 lira, Mü- zayede pazarlık suretiyle 20 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. - (571) KİRALIK TARLA — Fener Bahçede Zühtüpaşa mahallı Şehremini sabıkı Emin beyin işgal eylediği arazi yanında 30 dönüm tarla 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik muhammen kirası 60 liradır. Müzayede 7 Teşrinisani 929 tarihine müsadif perşeme günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. — (977) KİRALIK AHIR — Üsküdarda Hace Hesna hatun mahllasinin paşa- limam caddesinde Sakıt hanedan azasından Mehmet Selim efendiye nit köşk müştemilâtından tahtani bir gözlü ve zemini Çimento döşe- meli 10 beygir istiabına elverişli matbah ahır olmak üzere kirayâ ve- riylecektir. Senelik muhammen kirası 96 liradır. Müzayede 7 Teşrini sani 929 perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (998) SATILIK DÜKKÂN şıda Samanvirani sani mahallesi Uzunçarşı sokağında No. 106 tahmin edilen bedeli 300 liradır. Müza- yede İl Teşrinisani 929 pazartesi günü saat 14te defterdarlıkta yapılacaktır. (541) KİRALIK BOSTAN — Bebekte küçük bebek caddesinde No. 2, 10 dönümdür. Senelik kirası 120 lira olup 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Müzayede pazarlık suretile 20 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (798) SATILIK İSKAMBİL KÂĞATLARI — Defterdarlık dairesinde mevcut şeraiti muharreresi dairesinde satılığa çıkarılmıştır. Fazla tafsilât için defterdarlığa müracaat olunması, Müzayede pazarlık sure- tiyle 20 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (239) SATILIK EV — Beşiktaşta Şenl dede mahallesinin Köçeoğlu so- | kağında yeni 24.Nolı 2 odalı ve müştemilâtı saireli kârgir ev satı lıktır. Bedeli 4 senede ve 4 müsavi taksitte verilmek şartiyle tahmin edilen kıymeti 1075 liradır. Müzayede 9 teşrinisani 929 tarihine mü- sadif cumartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1001) KİRALIK EV — Beyoğlunda Firuzağa mahallesinin Beyoğlu cadde- sinde 33 N.h sabık karakolhane binası, senelik kirası 300 liradır. Müzayede 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. — (968) KİRALIK DÜKKÂN — Topanede Feyziye mektebinin yanmamış kısmında N, 402, senelik kirası 90 liradır, Müzayede 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdalıkta yapılacaktır. (955) KİRALIK DÜKKÂN— Topapede Topcular caddesinde Mektep altında, No 407, 417 senelik kirası 120 liradır.Müzayede 3 teşrinisani 929 tari- hine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (967) KİRALIK AHIR — Topkapı sarayı dahilind Kadri bey çeşmesi ittisalinde, senelik kirası 35 liradı. müzayede 3 teşrinisani 929 tari- hine müsadif pazar günü asat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktı, (913) KİRALIK BAHÇE — Beykozda Tokat mevkünde Tokat değirmen bahçesi namile marufdur, 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Sene- Tik kirası 70 liradır. Müzayede 3 teşrinisani 929 tarihine müsadif pa- zar günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (885) KİRALIK BAKKAL DÜKKÂNI — Sultan Ahmette Umumi Hapishanenin — Bakkallığı keşif — ve şartnamesi dairesinde 56,424 dünyanın en iyisidir. B ... Ho Her yerde satılır. Bir kere tecrübe kâfidir. Depesa: Rahçekapı 1 inci Valıf Han No 14 Tel, Ist. 5949 | CHRONOMETRES LECTION, Bizi zenmüm - ödecek yeğin: olan ELECTİON Saatini - datma isteyiniz, kuruşluk yapı yapmak ve mukavele dairesinde kullanılabilecek halde Hazineye — bırakılmak şartiyle ve senevi 120 lira kira ve 3 sene müddetle kiraya — verilmek Üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Müza- yede 6 Teşrinisani — 929 tarihine müsadif Çarşamba — günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (898) SATILIK VAPUR — Haliçte ayakapı önünde —demirli rusumat muhafaza idaresine âit tulü 130 arzı 32 umku 9 kadem sebadında tonilâto cesametinde — bulunan 1N.hı vapur, Muhammen 10,400 liradır. Müzayede pazarlık suretile 31 Teşrinievel 929 perşembe — günü saat 15 te İstanbul Defterdarlığındaki komisyonunda — yapılacaktır. (772) SATILIK VAPUR — Haliçte ayakapı önünde demirli rusumat muhafaza idare: tulü 105 arzı 19 umku 8 kadem eb'adında 294 tonilato cesamstinde bulunan 3 N. lı vapur muhammen bedeli 13,960 ihale liradır. Müzayede pazarlık suretile 7 Teşrinisani 929 Perşembe günü saat 15 te Dekfterdarlıktaki ihale komisyonunda yapılacaktır. (771) SALINHK MOTÖR — Süleymaniyede Askeri matbaada, muhammen bedeli 120 lira müzayede pazarlık suretile 31 Teşrinlevel 929 Per- şembe günü'saat 15 te Defterda; (339) ünde Çeşme sokağında hanesi bir tarafı kta, SATILIK ARSA — Boğaziçinde Arnvul eski 13 yeni 21 N. h bir tarefı terzi N Hallaçyan,efendi hanesi bir tarafı marangoz Yoginin arsası tarafı vabil çeşme sokağı ile mahdut bir kıt'a arsa satılıktır. Tahmin edilen bedeli 125 Tiradir. Müzayede 11/Teşrinisani/929 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (587) KİRALIK BOSTAN — Silâhtarağa - çiftliği müştemilâtından ağa bucağında Çayırdan müfrez 80 dönümdür, senelik kirası 253 lira olup 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Müzayede pazarlık suree tile 31 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (710) | KIRALIK BOSTAN — Kadıköyünde Fenerbahçede Kadim 17 dönüm — Bostan mahalli, senelik muhammen kirası 40 lir: zayede pazarlık süretile 14 Teşrinisani 929 Perşembe 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (768) SATILIK İSTİMBOT — Ayakapıda Gümrük kızak mahallinde N. 5 tahmin edilen bedeli 1500 lira, müzayede pazarlk suretile 31 Teşrinievel 929 Perşembe günü saat 14 te Defterdarlıkta yar pilacaktır. (773) KİRALIK KÜŞ — Ayasağa kasrı müstemilatından TÇinili köşk demekle maruf ) önünde tatlı suyu bulunan havuz ve arkasında güvercinlik mahalli ile iki dönüm ormanı müştemildir. Ber mucibi keşif 680112 kuruşluk tâmiratı iki ay zarfında yapılmak ve bedeli icardan mahsubu icra olunmamak şartiyle ve senevi 480 lira bedel ve 3 sene müddetle icararapt olunmak üzere müzayedeye konul- muştur. -Müzayede pazarlık suaetiyle 20 Teşrinsani 929 Çarşamba günü saat t4 te defterdarlıkta yapılacaktır. (738) * SATILIK ANKAZ — Dolma bahçede Saray karşısında sekban- lar koğuşu tahmin edilen bedeli 142 lira 81 kuruştur. Müzayede Pazarlık süretile 20 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. KİRALIK ARAZİ — Balmumcu ara: caddesinde Zincirli kuyu arazisinin sağ cihetinde tahminen S dö- nümdür . — İçinde —meyvalı ve meyvasız ağaçları vardır. Senelik muhammen kirası 65 lira, müzayede 6/ Teşrinisani /929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (995) KİRALIK TARLA — Üsküdarda caddesinde 90 dönümdür. 3 sene müddetle kiraya verilecektir . Senelik muhammen kirası 50 Jira, müzayede 6/ Teşrinisani /929 Çarşamba günü saat 14te defterdarlıkta yapılacaktır. (992) KİRAIK EV — Küçükpazarda Kerestecilerde deniz kenarında iki katlı altı odalı eski gümrük binası kiraya verilecektir. Senelik kirası 600 liradır, müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. — (997) KİRALIK AHIR, SAMANLIK VE ODALAR — Beykozda su depo- su civarında yer odalarıyle ahır ve samanlık kiraya verilecektir. Senelik kirası 102 lira, müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. — (994) | KİRALIK ARAZİ VEBİNA — Ayasağada kebir mandıra dahilinde » S dönüm arazi ve eski karakolhane binası 3 sene müddetle kiraya lecektir. Senelik bedeli 60 lira, müzayede 6 teşrinisani 929 çarşamba saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. — (991) SATILIK TAŞLAR — Çubukluda karakolhane binasına ait tahminen 2160 çeki miktarındaki Moloz taşlarile 10 metro mikâp Yanma taşlar satılıktır. Tahmin edilen bedeli 117 liradır, Müzayede 7 Teşrini 929 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapı- lacaktır. (1018) KİRALIK EV — Anadolu kavağında Macar caddesinde No. 77, kârgir üç odası ve 800 arşın bahçesi vardır. Senelik kirası 60 Müzayede 7 Teşrinisani 929 tarihine müsadif Perşembe gün 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1002) SATILIK ÇERÇEVELER — Beyazıtla mülga maliye nezarcü bal çesindeki garajda 7 parça çerçeve satılıktır. Tahmin edilen bedı 105 liradır. Müzayede 6 Teşrinisani 929 Çarşamba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (1000) KİRALIK ARAZİ — Üsküdarda Bulgurlu kariyesinde Uzuncayırda 50 dönüm üç pınar arazisi 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 60 liradır. Müzayede 7 teşrinisani 929 tarihine müsadif per- şembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (979) SATILIK OTOMOBİL ve TEFERRUATI— Feriköyünde (BERLİYE) garajında mevcut 6 kişilik Berliye markalı otomobil teferruatile bera- ber satılıktı. Muhammen bedeli 2000 liradır. Müzayede 7 teşrinis: dahilinde —Büyük dere Uzunçayırda — Haydarpaşa 929 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapı- lacaktır. (950) KİRALIK TUĞLA HARMANI — Ayazağada Kebir mandıra da- hilinde S dönüm arazi vardır. Senelik tahmin edilen kira 140 lira, 929 perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta KİRALIK DÜKKÂN — Uzunçarşı başında Saman virani Sani mahallesinde N. 106,303, senelik tahmin edilen bedeli 48 İiradır, Müzayede 7/Teşi 29 Perşembe günü saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (989) SATILIK ÖTOMOBİL — Harbiye mektebinde mevcut (POH) Markalı binek Otomobili, tahmin edilen bedeli 120 (yadır. Müzayede 6/Teşrinisani/929 tarihine müsadif Çarşamba günü saatldte delfterdar. lıkta yapılacaktır.(961) ık Ankaz — Beylerbey mi karakolhane ankazı satılıktır. tahmin edilen bedeli 366 lira"37 kuruştur. Müzaya- de 6/Teşrinisar tarihine müsadif Çarşamba günü 14 te defter: darlıkta yapılacaklır. (942) ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: