27 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

27 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Teşrinievel 1929 AKŞAMDAN AKŞAMA Pazarola Hasan bey gibi Kim ne derse desin, matbu: tımız, şeklen alfındevri ni yaşıyor: Bu derece müthiş bir terakki, hayatımızın hiçbir şubesinde gö- rülmemi; i üç sene evelki gazetelerin şeklini bir yana bırakın; geçen seneki gazetelerin hari manzarası ile bu senekiler arasında dağlar kadar fark vardır; gelecek senekilerle büsbütün mütekâmil bir halde bulunacaktır. Gerçi gazetelerin asıl ihtişamı karilerinin çokluğuna istinat eder; mühtevasının kiymeti ile ölçülür! İtiraf —etmeli ki, hacımlarının büyümesine — rağmen, bu - iki unsur, (— kari bolluğu ve fikir unsurları) türk matbualında pek cılızdır, Sıska bir okuyucu kütle- sine dayanan bu hacmi büyük fakat, içi kof neşriyat, bana, Pa- zarola Hasan bey ,merhumu h: tırlatıyor: Onun da kafasının hac- mi büyüktü anma, mesnet ve mühtevası püften ibaretti . Fakat, beni müteselli eden bir cihet var: Zarfın mazrufa tesir ettiğini düşünüyorum da, inşaallah kelek kavunlaşır diye dua ediyo- Tüm. Filhakika, dış ile iç biribirleri- le sıkı sürette alâkadardır. Ro- mancılarımızdan “S.Bey, tefrika- darı, bir vakit sütun doldurm hesabile yazarmış. Çabuk dolsun diye başlamış şu usulü kullanmağa: Kadın: Sustr. Erkek: — Saşlı. Hasılı, her fırsat buldukça satır başına geçiyor; yer kazanıyor. Mecmuanın patronu, bakmış ola- cak gibi değili) — Kelime hesabı ile hesapla- şalim! -- demiş. - Siz, şu kadar yeri doldurursunuz. Kaç kelime ise birer kruştan parasını alırsınız. “S,, Bey bu seferde, çok para alaceğım diye koskoca romanda bir kere satır başına geçmeğe kalkışmış. K EçERER Fakat, aradaki fark şu olmuş ki, satır başlı ve satır. başsız ro- manlar, üslüp ve mevzu itibarile biribirlerine hiç benzemiyorlar. İlköncekiler, hareketli, muhave- reli, Sonrakiler, tasvirlere boğul- muş ; muglâk, haza demirleblebi, Demem o ki, şekille muhteva arasında pek sıkı bir münasebet var. İnşallah, büyük hacımları fikirle doldurabiliriz... Hemen Allah, tü- kenmez hazinesinden kari ihsan eyliye, amin. (Vâ - Nü) Ev sahibiniz Kirayi Pek fazla artırıyorsa endişe etmeyiniz “Akşam ,, a Bir küçük ilân koydu- rursanız daha ehven şeraitle bir yer bulabilirsiniz ! Asfalt yollar Bir italyan şirketi emanete müracaat etti Yeni yollar programının heyeti vekileden çıktığım ve evvelâ an- kara civarında 200 kilometro uzunluğunda — bir asfalt yol inşa edileceğini yazmıştık. Asfalt yol inşaatı günden güne çogalıyor. Mütehassısların tahminine göre 5.10 seneye kadar büyük cadde- ler ve büyük şehirleri bir birine vasleden yollar kâmilen asfalte tahvil edilecektir. Memleketimizde asfalt yol in- şasını nazarı dikkate alan bazı ecnebi - şirketleri şimdiden mü- messillerini şehrimize göndermiş- lerdir. Son günlerde bir İtalyan şir- ketinin memuru - şehrimize gel miştir. Bu zat, iptidai mahiyette olmak üzere bazı tekliflerde bu- lunmuştur. İtalyan şirketinin mü- messili bir de numune bırakmıştır. Bu şirket, şehremanetinin gös- terdiği caddeleri veresiye olarak inşa edecek, parasını uzun vadelerle tahsil edecektir. Ancak bunun 9 emanetlen büyük bir banka- 'nın teminat mektubunu istemiştir. Şirket buna mukabil emanete bir mektup verecektir. - Mutehassıs, şirketin yapacağı asfalt yolların tamiri 30 sene müddetle taabhüt ediyor. Bu asfalt caddelerin beher metro murabbar 20 liraya - mal olacaktır. Şirket mümessili bura- dan Yalovaya gitmiş ve oradada tetkikatta bulunmuştur. Mümessil tetkikatı neticesi hakkında şirke- tin merkezine izahat — vermek üzere Romaya gitmiştir. Yakında tekrar şehrimize gele- cek ve şehremanetine kati şartla- rını bildirecektir. Mümessil bura- dan Ankaraya da gidecektir. Hü- kümet merkezile uyuşursa Ankara İstanbul asfalt yolunun inşaatını deruhte edecektir. Pasaıraor_tsvıg gelmiş nistana sevkedilecek Çandarlıdan İzmire Kosti oğlu İspiro - Dimyaridis isminde — bir vum getirilmiştir. İspiro Samsunun Hacı Ismail köyünden 23 yaşla- rında genc bir rumdur. İspiro; bundan üç sene evvel memleketimizden tebit edilerek Yu- nanistana gönderilmistir. İspiro; gene Türkiyeye girmek için Sakız adasına gelmiş ve orada bir müddet oturmuştur. Sakızda — bulunduğu —müddetce İspiro; gece gündüz Türkiyeye girmek için çareler aramış, niha- yet eline geçirdiği kayıkla bir gece Çandarlıya kadar gelmeğe muvaffak olmuştur. Fakat burada | jandarmanın gözünden kaçama- | mış ve derdest edilmiştir. İspiro verdiği ifadede şunları söylemiştir. — Ben Samsonun Hacı İsmail köyündenim. Bundan üç sene evel küyümde müslüman olmuştur mim de Ahmet olmuştu. O 7; yakalanı e- ak Yunanistana günde- Haat DA cağımı anlayarak Sakız adasına geldim. Maksadım oradan Türki- yeye ge z Birgün elime geçirdiğim kayıkla Çandarlıya / çıktım. — Orada da yakaladılar ve işte buraya sevket- tiler. Beni Yunanistana gönderme- yiniz. Demiştir. Bu kurgaz rum vilk vapurla Kosti oğlu İspiro Yuna- | Yunanistana gönderilecektir. — | şı:ııııı. ıınnı:a.ı..ı:ni Türkiyat kongresı Gelecek seneki kongre İstanbulda toplanacak Beynelmilel Türkiyat kongres gelecek sene şehrimizde toplana- caktır. - Kongrenin — içtimar Darülfunun Türkiyat — enstitüsü meşgül olacaktır. Enstitü türkiyata ait tetkikleri ve neşriyatı ile bu sahada be) nelmilel bir mevki elde etmiştir. şimdiye - kadar yi liyetile daha yakından alâkadar olmaktadır. Türkiyat kongresı geçen sene Kemberiçte toplanmıştı. Bu kon- greye muhtelif memleketten iştirak eden murahhaslarsın adedi yedi yüze baliğ olmuştu. Gelecek sene

toplanacak olan kongreye Alman: larla Rusların iştirak edecekleri anlaşılmıştır. Kongrenin toplanma günü henüz tesbit edilmemiştir. Kilis refikimiz sekiz yaşında Küçük bacmine nazaran daima taze ve mükemmel - havadislerle çıkan Kilis vefikimiz yedi yaşım irmiş, sekizine basmıştır. Refi- kımızın yaşını tebrik ederken kendisine uzun ömürler ve daimi flakı Bir kralıçe tler temenni ederiz. Alman gi güzellik kraliçe- sinin seyahatı Alman güzellik kraliçesi geçen: de cenubi Amerikada bir seya- hata çıkmıştı. Amerikadaki alman- lar tarafından hararetli bir surette karşılanan alman kraliçesi geçen hafta Berline dönmüştür. Kraliçe Berlinde de büyük me- rasimle istikbal edilmiştir. Alman kraliçesi 18 yaşında çok güzel bir kızdır. sari / saçlı Türk yemekleri Tetkikat için Almanyadan bir müsteşrik geldi Almanya müsteşrikleri cemiyeti reisi M. Kab şehrimizde bulun- maktadır. M. KabTürk yemekleri hakkında tetkikat — yapmaktadır. M.Kab her gün Beyazıtta ahçıların devam ettiği bir kahveye gitmek- tedir. Burada” Bolulu ” ahçılar kendisine konaklarda yapılan eski türk yemeklerini anlatmaktadır. Çiınıııtımtlni yeniden tereffl ediyor Toptan ve perakende çimento fiaatleri arasındaki büyük fark- 'tan bahsetmiş ve inşaat sahiple- rin müşkilâta uğradıklarını yaz- aıştık. | Çimento Hiatleri son günlerde alabildiğine - fırlamıştır. Bir ay evel toptan 185 kuruşa alınan çimento şimdi 230 kuruşa çık- mıştır. Bu yüzden - bilhassa mü- nakasa ile ihale edilen inşaat sahiplerile idarei hususiye, şehre- maneti gibi devair arasında ihti- | lâF çıkıyor. Bundan başka, çimento Hatleri- 'nin çok mütemevviç olmasından dolayı müstacel bazı ihaleler de yapılamıyor. Alâkadarlar, ihtiyaca göre kâfi mikdarda çimento stoku | bulunmadığı kanaatındadırlar, Kadın sesi Kadın birliği bir mecmua çıkarmağa karar verdi tarafından yakın- da kadın sesi namile bir mecmua çıkarcaklardır. Bu mecmuada ka- dinların - belediye işlerine karış- ması için mücadele edilecektir. Kadın birliği azaları kadınların şehir işlerile alâkadar olmasını istiyorlar. Birliğin fikrine göre kadınlar şehir işlerine karıştıkları takdirde şehir daha temiz olacakmış? Maarif tayinleri Mülkiye mektebinin nakli hazırlığına başlanacak Darülfünun müderrislerirtden Ali Muzaffer beyin maarif eminliğine tayini hakkındaki iradenin bir iki güne kadar tebliğ edil leniyor. Yüksek muallim mektebi müdürü Namık bey, nizami müd- detini ikmal ettiği için tekaüde sevkedilecek ve yüksek muallim mektebi müdürlüğüne de mülkiye Hamit, mülkiye mektebi müdürlüğüne iktisat n derrisi Baban zade Şükrü beyler tayin edileceklerdir. Evvelce de yazdığımız veçbile mektebi bu seneden baren - Ankaraya — nakledileceği için Şükrü bey tayin edilir edil- mez ankarava gidecek ve mekte- bin nakil ihzaratile meşgul ola- caktır. Erzak fiatlarl Şehremaneti iktisat müdürlü geçen sene ile bu sene arasındaki erzak fiatlerini tesbite başlamıştır. Bu süretle bu seneki erzak paha- hlığı anlaşılacaktır. si bek- denizi olmıyan bir yerden F cıreıa | Herkesin sanatı ayrı İstanbulda her mesleğin milli- yeti var. Meselâ mahalledeki ak- tardan - bahsederken * köşedeki acem,, deriz. Amma köşedeki aktar ister İranlı, ister Turanlı, ster — Frengistanlı — olsun — ismi köşedeki acem , dir.. Çünki bizim için bütün tütün satanlar, bütün aktarlar İranidin Eskici denildiği zaman musevi vatandaşlarımız hatıra gelir.. Hal- buki eskicilerin içinde bir sürü dürk, rum ve saire de vardır. Bir sandala bindik miydi, der- bal sandalcıya sorarız: — Şen lazsın değil mi? Halbuki adam, Konyadandır. hiç Kürt hamal tabii maruf. Arnavutlardan başka hiç kimse rcilik yapamazmış gibi büti iğercileri arnavut zannederi: Bu meslek / milliyeti yüzünden mağdur olan zavallılar. tanırır Yirmi sene evvel bir. paşazada kemancıliğa heves etmiş... Eb çocukta istidat da var... Paşafen- di oğlunun bu arzasunu işitince : — Vay, demiş.. Sen çinğene oldun ha.. Benim çınğenelerdeü evlâdım yoktur.. Reddettim.. Musikişinas paşazade: — Aman babacığım.. Ben, sizin sulbu pakinizden olan bir asilzade; nasıl çinğene olabilirim?. Paşa büsbütün köplere binmiş: Hayır hayır.. Aslal. Hezeyan ediyorsun. — Sen benim — sulbu pakimden değilsin.. Sen bir çinğensin, — çinğene —— olmasan keman çalmazsın.. Zira çalgıcılık ve köçeklik çingenelere mahsus birer mesleki süflidir. Reddettim seni vet.. Şimdi bu paşazade kuvvetli bir sankârdır. Ve babası oğlu ile darğın olarak ölmüştür.. Düşünün eski zâman paşasının başındaki meslek milliyetini. Hakikaten - İstanbulda — bütün meslekleri anasır arasında taksim izdir. Meselâ bir. arnavutu müseviyi hamab- lığa, iğercil dazı aktarlığa katiyen tayin et- meyiz... Halkfşavkılavı Halk bilgisi derneği bir müsamere tertip ediyor Halk birligi derneği tarafından yakında — büyük müsamere verilecektir. Bu müsamerede bir müsiki heyeti - tarafından halk şarkıları çalınacaktır. Ayrıca bir heyet tarafından halk Oyunları oynanacaktır. Bundan - başka heyetinin Karadeniz ve — şark vilâyetlerinde - topladığı - şarkılar okunacaktır. Müsamerede Kara- deniz oyunlarının sineması, Erzu- rum ve Erzincana ait manzaralar da gösterilecektir. konservatuvar DAi Telgraf adresii “Akşam, lelanbul, Telefon / yan işleri İçini lti 1686 Telefen | İdare İşleri için çi NM Gözderüee yanlar, sakiline Lade oli ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içim Sendliği 1M, l aylıdı S00 üç ayfliı 500 kuruş. Fenebi emleketler içla1 Seneliği 3000; ah Aylığı 1600; Vç aylığı 900 kuruştur. a liyet kabal sümez. İ

Aynı gün çıkan diğer gazeteler