1 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

1 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

süne Z Akşam 1 Mayıs 1930 Edebiyat üstatla- rIMIZIn aşkları.. tarafı birinci sabifede ismindeki vo ağam düşme: Alnı yuka ça ik YE yal atkısı rüzgarda ürüyor. Yürüyor adım adım Yürüyor ağır ağır ürüyor Kontes bundan bir müddet evel Hâmit beye Agire ve kont Lor. bir geni — Aramızda erabe i e dolaysile mesut olamamış- Tekrar Hâmit beyin yanına dönmüş. İşte şairi m hayatındaki kapıya kadar geçirdiler.. Kapıda ev sahibesi her zay nazik gü ile ilâve et Sık sık pe nuz zi her cuma evdi ikmet Feridun Kendisine çok bürmet ettiğim Sami paşa zade Sezei beyfendi- den Ke ile bir mek- wvelki kü Biliyorsu- yaramaz.. Biz ihtiyarlara latelokum gibi e Dedi,, Diyordum. Sez: beyfendi ei bunda n 7 işitmedim,, diyor ve sözlerini bakınız ne güzel bitiriyor: “Eğer işitseydim cevaben: “Viski sertse ben de sertim, benim içti- ğim viski kuvvet ve neşeyi e alır, derdim azizim efendi 17 yaşında! Boyuna bakmadan âşık olmuş ve intihara kalkışmış! Dün Beyoğlunda genç bir mül- teci; kalbine bir tabanca bp ok: sıkmıştır. — sokağında ai ında maralı dairesi ŞE an rus lerinden Jan efendinin 17 yaşındaki oğlu Santur; bir kıza ünl ren n çıkmıştır. Si muhtelif sebeplerden dolayı sev. ile izdivaç ed layınca büyük bir yese düşerek kendisini oöldürmeğe (teşebbüs ip ün akşam saat 1 1 de baba- titremiş vi u değiş- tirerek sol geye e bini Beyoğlu polis merkezi tahkikat yapmaktadır. a an yangın yal asköy iş İn e! i sol An a vasi eci Or! EE dün evinde yemek pişirirken man- galdân sıçrayan bir kıvıl kr» erde tutuşmuş, odanın ir kısmı > halde yangın kereler Slam a celbi Turing Klübün gönderdiği rapor katil gliliyor 29 baka — ieketimiz imize seyyah i için Dahiliye ar bi misyon gl ei Turing Klüp seyyahlar: suretle tesbilât iken Mizan geldiğine dair dahiliye aaoyini m muhtıra göndermiştir. Kom u muh tırayı tetkik etmi erki eyy: celbi için tespit edilen maddeler şunlardır: 1— m usulünün kab 2 — Edirne - İstanbul erim tamiri. 3 — Seyyahların memnu mınta- kalardan geçebilmesini temin için seyyahhlara polis ve jandarmanın refakat etmesi. 4 İstanbul - İzmit - Yalova yolunun tamiri. 5 — Seyyah vapurları ile yat- ların rüsuma tabi olmaması. 6 — Ecnebilerin çıkarken pasa- iğ vizelerinin e yapılmama- komisyon tarafı ili tespit edilen bu ilke diğer Vekâ- letleri de alakadar, ediyor. Dahi- liye vekâleti bu hususta diğer vekâletlerin fikirlerini sormuştur. Bunlardan tiriptik usulü oto- mobille va vir ayn hudutlarda hiç kayda tabi olmamasıdır. Bu ön pa eden seyyahların elinde beynel- milel seyyahin cemiyetleri ittiha- dının vesikası bulunacaktır. Neden öldürdü? Nerminbar cinayetinin sebebi hâlâ meçhuldür Ha a İ beri alâka ile takıp asıl bir hadise Las mişi Birbirlerini ancak o tanımış olan iki gencin birini mezara, öbürünü zindana sürük- liyen facia nedir? Zati kırmızı saplı bıçağını çekmiş ve genç bir mobilve cilâcısı olan Ahmet efendiyi kalbinden vur- muştur. Cenç katil cinayeti müte- akip, barın ei ındaki gazinoya giderek kahye” ocağında kanlı elini, kanlı biç; yıkamıştır. aalesef bütün polis tahkikatı kpa a ifadeler , serilere den muhal bim lere kati yak verme- r. Ahmet efendi; 2 arkadaşile birlikte Nerminberderi içtiği 3 şişe biraya muki abilj17 lira sinğeii fahiş bulmuş, itiraz bu sırada katil hadisesi ey bul- muştur. Zati — pi bar sahibi ile maddet: ânen hiç bir alâkası olm Etle, Birand o geçe sen. bir si e hapsini istemiş e Ri ai 12 buçuk sene hapse 2,000 lirada tazminata mahküm ri ZR vekile Bugün iktisadi program tetkik edilecek kara 30 (Telefon) — Heyeti vekile bugünkü içtimaında iktisadi programın madde İlin de yazıl- mış esaslarını müzakere edecektir. aliye vekilinirf e inler vekil- leri ile görü: ve mesi neticesi hak- kında he ekileye o izahat vermesi mnhtemeldir. Bayram tatili Meclis pazartesi günü tatil yapacak Ankara 30 (Telefon) — Meclis, Pazartesi gününden itibaren bir hafta müddetle bayram tatili e a tati- inden sonra program, devlet bankadır teşkili lâyihalariie daha bazı ühim anun lâyihalarını müzaker: cektir. Meclis Haziran iklimi da faaliyetini tatil edecektir. Yunanistanın irili Ankara 30 (Telefon) — Yunan ükümetinin mukabil cevabı Atina sefirimiz Enis beye bildirilmiştir. Yeni ağ n peer elefon) — Da- hiliye a ii ir kanun lâyı- hasile İsi tanbul vilâyetinde yeniden aza ve etlerde tam teşek- küllü 80 nahiyenin teşkili bütçe encümenince kabul edilmiştir. Baroda bir (Baş tarafı birinci sahifede ) muharrir “Vaki olmuşt de yazmış. Muharrir, dünkü manmızın maliyetini (o sormuştu. alı ii alı ei içtima Hilmi mea "böyle bir e ile baronun meşgul olup siman sorduk. Bu sualimize şu bı verdi: — e ndimize ait olan bu mu- ameleyi nizamı mu surette yaptık, kendimize ait vazifeyi ifa ettik. Size bir şey vs emem, biz vazifemizi ifa ttik.,, Matbuat davalarının > naki- ki mumiye görmüştür ki mahkemenin hiç bir tesire boyun eğmiyen mevcudiyetini teşkilâtın bir cüzü “şüphe,, altında göster- üphe ,, resmi makamların davacı il ialarea ileri geldiğini ve buna da bizzat adliye vekâle- tinin müddei umumilik makamı tarafından imza a ilk defa görüp işitiyoru Adliye er inanırız ki, u hadişenin ettiği mana ile bun gi aye ü gözden kaçırmamışi il bl evvel görmüşler, mülk rdir. ica direiyenini işitmek istiyor. e TELSRAR BİL ip — —— —— Hindistanda Galeyan artıyor vaziyet gittikçe karışıyor Kalküta 29(A.A)— Altay an M. Sengupta beşinci defa dari ve sim e reis- liğine intihap olu! ondra, int işleri ezareti müsteğari Na vaziyet hakkında avam kam sında sorulan bir suale verdiği ei evvelce gazetelerde çıkaı ve büyük bir kısmı doğru olan haberlere ilâve edilecek çok bir si olmadığını mi a 29 (A.A.) — i mat- unu mein e kendile- lerinden 3 3750 İngil iz alık teminat etmeğe ve içi müşterek bir gazete çıkarmağa karar vermişlerdir. Matbuat müdiriyetinin hariciyeye raptı Ankara e (Telefon) — Mat- buat omüdiriyeti umumiyesinin Hariciye vekâletine rabtı üzerine edeli icar, kırtasiye, mefruşat ve saireden 16 bin lira tasarruf edilmiştir. kadroda tadilât yoktur. Matbuat müdürü, gene müstakil müdürü idir. umumidir. em valisi Zonguldak 29 (Hususi) — Bir müddetten beri Ankarada bulunan ir mize ait leri Bl ei olmuştur. Bir bu eksikti! Cemiyeti akvam bir tayyare filosu vücude getirecek evre 29 ( Hnsusi e ii ŞA hakem ve emniyet ümeni ll tekrar toplan- Ençi yeni bir harbe Ee tedbirler ittihazını müzakere i) — Bu maksatla cemiyeti akvamın bir havai filosu ir görüşül- müşti Iman murahhaslası buna akatlar olmuşlardır. Cemiyeti acma larının bütün valarından caktır. tayyare filo- memleketlerin ha- geçmesi temin oluna- ğ N Meclisi — Meclisin m tatil et Ankara, dan evvel iade muhtemeldir. m -maklapleri Ankai İktisat vekâleti önü e. sene zarfında Halkalı İsi, Adana'da birer tali ziraat mektebi (açacaktır in elye' ln anya 'nın muht darülümunlarmd i ihtisas yapmak olan ziraatçiler muallimlik y. caklardır. Bekir eyinisande vazifeye şağırı rılacaktır. 1931 senesinde Ankara'da yük- sek ziraat mektebi açılacaktır. Vekâlet Avualık'ta zeytin, İzmir veya Samsun'da tütün, Adanada pamuk, İstunbul'da meyva, Bursa- da ipek öryissm olmak üzere beş enstitü açac Tespih il kavga efendiyi başından yaralamıştır. Ankara cinayeti tarafı birinci sahifede) ez p evi terketmesini temine kendisine kahve bile Makbule H. ediyor. Hikmete söyliyon Hikmet Şevki: — Ölürsem bu evde, senin yanında öleyim! cevabile muka» bele ediyor. Bir taraftan çeketini çıkarıyor; Diğer taraftan ve — nı ege Hattâ bu boy» nunda eli ei alina iki kurbağa bulunan zincirini çıs karıp yap boynuna takıyor vet maskotum. tılı heri aliyi dereye düşürür diyon inin evin etrafında e kei şafağın sökmesini bek li Şafak yi Cemal kayın velidesini da Saimenin yattığı o ii kapın kiri a zaman mis e Saime din” kaçmağa Balkon. ül mi ik var.. E ğ & tini tesadüf sims reel ii kırıs e ıdan içeri girip te Hikmet ve Saimeği yaralı bulan Cemal bilhassa Hi beyin kendisine çok yalvardığı zn z itiraf ediyoj Fakat Dediğini bütün bu yalvarmalara katil kama darbelerile cevap vermiştir. Geni ne Cemalin ifadesine göre Hikmet Saimeden evvel son nefe- sini “vermiştir. Cinayet yatağın içinde değil odanın ortasında ikmal eri Katil kanun karşısında dini daha iyi müdafaa için pinar Şevkinin cesedini zlayıp kar- karyolanın yanına kad sürükliy or. Türkocağında konferans 7 acal Me ve b kazici İki ge * iv ve dilsizler cemiyeti— Sağır ve dilsizler kendi ar: ir cemiyet tesis e Cemiyet şehrimizde bulunan sağıt ve dilsizlere d cektir. Dersler Saraçane'de Sadık ehanesi: ii * sol mış ve 10) mele mi şim 1033,5 Yapılan muamele lm 37 bin İngiliz lirasıdır. Türk lirası 2,42,75 İsviçre frani gıdır. Ünifiye 138,75 istikraz dahili 99 dur. ni endişe eseri göstererek elindeki Türk lirasını İngiğr İl çevirenler paramızı stiker; örerek kambiyolarını bek ve dahili yeni işlere giriş- mik istemişlerdir. u defa bankalarca yapılan kontrol da kalkmış olduğundan bir çok kimseler anka vaka başlamışlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: