1 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

1 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İŞ Sm ar Ta a e Mİİ 1 Mayıs 1930 fir sırma İ © Köpru parası kalkmasın Köprü mururiyesinin kaldırılma- ir Şel hremanetine ha vi ına ait emir İ hal nın e ve tekmelerindeki kuvveti kudret sayesinde adam akıllı mazohist olduli köprüden ge- çerken Ehli ar tekme ve sile yemek < İstanbullular için adeta zevkli bir heyecan haline irmişti. Hani bazi buruk lezzetli, ağzı kaan KY vardır. Vaka bu meyva semi burar, dili, dami in amma, iran bi bm ve damak- bu (Okamaşmanın kendi mahsus Te m bir tadı, dani bir lezzeti vardır. İşte bir korku geçiriyor amma korku unun de b uk vi di men e aniniin köprüye m ç rm ml Bir az sonra ir. le da I caksıni Tramvay vi va ni e ŞEHİR BAERL Akşam Mektep mi değil mi? Defterdarlık "| konservatuardan vergi istiyor Defterdarlık e b kazanç vergisi 11. ir. Hatt mdiye kadar vergi için ceza olarak 6000 lira talep mişti Konservatuar o bu parayı bir güne kadar tediye etmezse kaç eşyasına haciz konacaktır. Mn darlığın vergi istemesine sel konservatuarın | halk Malz ait ln a olmasıdır. Defterdarlık konservatuar dan behse ir Şehzadebaşında ic- rayı faaliyet eden konservatuar diyor. Li göre konser- vatuar plâk ticarethanesidir Halbuki konservatuar Şehre netine rini resmi bir müesse- sedir. Vergi istenmesi (mekte) meüdkiyeki sie ndan şehrema- netine bildirilmiştir. Halli için n B. Maliye vekâleti nezdin- dinde, akmak bulunacaktır. Plâk fabrikası Fabrika hazirandan itibaren faaliyete geçiyor Zahire nakliyatı Şark demir yolları fazla resim mi alıyor Ticaret odası ve ticaret borsası, lie dl atını ağır tarifeyi gibi silolar Ki Bu yüzden vagonların tahliyesi de pahalıdır. Tüccar beher vago başına 10 lira tahliye masrafı veriyor. Harptan evel şimendüfer idaresi vagonlar mavnalara zahire; başlatmak bazı tesisat yap- onra bu tesisatın kavu UZ çi an için apılmak üzere kiraya aziyet karşısında Trakya İilizerin İstanbul limanı vasıta- sile ihraç etmesi müşkil olacaktır. Ticaret borsasının İktisat vekâ- letine gönderdiği raporda Dede- ağaç limanının İstanbul limanına rakip olduğu bildiriliyor. Madenciler Mayıs iptidasında şehri- mizde bir ele toplanıyor timizde bulunan ma- deni e mayıs iptidasında şehri- Eski bayramlar gibi Köprü parası bir gün habersizce kaldırılacak Köprü ni lağvi hak- lâyihası henüz şehremanetine tebliğ edilmemiştir. Yalnız kanunun iradei milliyeye kındaki kanun arzedildiği (o hakkında malümat elmiştir. ön ut bir kanuna nazaran mururiyesi, kanunun neşri terikiiide ME Bu itibarla resmi (o cerided mii elik mururiye kak dırılacaktır. Bunun için şehrema- neti her dakika Ankaradan bir habere intizar ediyor. Emanet bu tebliği alır almaz derhal köprü tahsildarlarını kal- dıracaktır. Bu suretle elinde b olduğu “halde gelen halk tile Di ilânı zerine rami gününde oruç bozmak gibi olacaktır. anın son Köprü meselesi Ticaret odası bugün tetkikatta bulunacak Sahife 3 HARİCİ MESELELER Hindistan müslüman- ları ve Gandi Deyli re gazetesinin Bom- bay muhabiri M. Aşmet Bali 24 nisan beril şu telgrafnameyi göndermiştir. ün bi ada Hindistan müslü- büyük bi elisi istişare akd olunmuştur. İçtimaa lâna Mu- hamed Ali riyaset etmiştir. Ali sene eyv di'ni: mücadelesine mi etmişlerdi. Halbuki şimdi bunlar Gandiden re did iç- timaında ae elvin dikkat kararlar verilmişti 1 — Ga milini li eti mak kat'i surette tarafından reddoluni Si slümanları Gandi- nin seni miniğim iştirak etmiyeceklerdir. 3. Hint müslümanları hindis- tanın atisini mağ için Lon- andi v ili Hint bakümete. “aliladar olmağı reddediy : Mekneti yü Hindistan müslü- manlarının davasını şu yolda izah etmiştir: “ Mahatma Gandinin vücuda getirdiği ali ile me: - nın sırası gelmiştir. Biz müslüman- ediyoruz. Çünkü bu hareket Hin- istanın tam istiklâline leğildir. Bilâkis bu hareket İngilizler heyecan vardır ruklarınız mizde bir kongre aktedeceklerdir. i isi n müslü c ehrimizde bir gramofon plâğı | ; . i Ticaret odası meclisi bugün R Ni skalmış , alarm mpi fabrikası (o açılacağından © evelce İştima Ticaret odası salonunda | fevkalâde bir içtima akdecektir. aresine bağlamak ve esarette gerilmiştir.... Biraz il belke PARA asi yapılacaktır. Kongrenin ruznamesi İç fimada görüşülecek me: seleler- bulundurmaktır. Bu vaziyetin her — Allah, d 7 ? k vi madenciler birliği tarafından ha- GE ri de Karaköy köprüsü kesin solyapileeği kadar açık Diye ve tahsildarlar saflarını | VA KE $ gön | zırlanıyor. Madenciler kongresin- kalırlmasına dair ölen rapordur. | olduğunu eder yarıp köprüden geçiyorsunu sonra Londradan ses mühendisleri e madenler kanunu ve muamele n başka vapurcular ara- NE” e ii tabi ol Muzafferiyet!! Tabii bu bike gelecekler oda tertibatına ait vergisi hakkı a hükümet nezdin- böre Rİ ai kaldır. madığımız gibi Mecusi Kabala tarafeyn arasında yumruklar, sil- işlerle meşgul olacaklardır. de bazı teşebbüsatta bulunulması | mak için - bir rapor hazırlamış- | de tabi olmak istemiyoru: isi emk i pr abrika hazirandan itibaren | görüşülecektir. ii Bu 'raj a müzakere edile- Müslümanların ictimai bilindi geçebilmek suretile fakat muzaf- | tamamile faaliyete (başlıyacak, ektir. n müslürnanları ile Hinduların riyet ge zde ki . yani plâk imal edecektir. Plâk sak arasını büsbütün açmıştır. Zaten siz zaferin verdiği g e ait tesisat ikmal edilmiştir. Tütün satışı münasebetleri iyi olmıyan bu iki canla, zorla zabtettiği beldeye | Bir sonra Londra'dan yeni Yevmi, Siyasi gazete Mi—perm—i alk arasında yakın bir atide ırki iri bir eipie rip yi gibi çi gil gelecek ilk defa olarak ANE a yi Vapurlara tütün satmak ve mezhebi münaferet ve ziddi- an vi vE EK değil mi? bunlar fabrikada imal edilecektir. Telgraf sr am, m için bir motör tutuldu ye in a alevleneceğine Yok lip kak Gelecek şarkılar arasında Nazım Telefon :yazı işleri için : İst: 168 Pr , YARAK meyi di BŞ lp Kl an Hikmet in azar Telefon : idare işleri için : Sena ire idaresi seyyar Mi hasebile Gan ruk, sille, tokat yemeden, ve keza di > deni: luğ i Bom an uzak duruyor. Muma- meşin z ğ ismindekiği ai ri eniz memurluğu © ibtas A İR yumruk, sille, tokat atmadan, Bola Burada” — ii kti Gönderilen yizlar iline laleli einiizi eni satışı idarenin ayl iki taya kadar ay yakanız yırtılmadan, o burn ka mia < sir rl ik a vi Z z yeni yaptırdığı bir motörle temin | şehrine geleceğini beyanda müsir ağzınız kanamadan, dişleriniz dö- Bir aylık ihracat ABONE ÜCRETLERİ öde edir. AM. Bil a gelmesi gayri kaç para ede, © EEMİRİNİZ | Geçen ay içinde şebrimizden iye içine see 0 ln İİİ yete başlamıştır Mete iman Köprüden geçmenin. zeki hariç memleketlere şu cins ve 1 900, üç aylığı 500 kuruş. Ecnebi eN gelen her eciebi' Vapuruna istanbulda yapılacak yeni siyer bunlar ve öyle miktarda ihracat olmuştur: : ar iy 2 itmektedir. 5: satış memur- kaza teşki âtı diyorum ki insa m böyle” herk ç Arpalı, Ceviz Z ton, Ceviz e ii Ira motörün içinde bulunan manetle. vilâyet birleşince bir zik için bark parayı ie içi 549 sandık, fındık 24 ton, asl vi , İğ) sığara vitrinlerini vapur dahilinde | İstanbulda yapılan yeni kaza ve seve verir. Bir parça .hey fasülye 4, İşm 6, nohut 8, De ikale ieeiiyet kab münasip bir yere “ik vam bie teskil ih pile “bir ii 2g sinemaya Kelime 90- 100 mısır 10 ti ie, Vapur ümanımızda kaldığı müd- | proje tanzim edilmişti. Muhiddin kur Eriş başa s4 pu ni Zilhiçce: 2 — Kasım: 175 GB! det zarfında sigara akiledi vapur | bey, pri — skkımda vekâletle Hikmet Feridun 1193 a yolcularına satış yapmaktı tadır. İ temas edecekti Tetrika No: 51| lee Haşmetlü para hazretleri... birinci kısım Odada geniş bir sedir, geniş bir koltuk, bir piyano, bir de masa vardı. Piyanonun üstünde açık bir bir el işi e arsı el aynası ili istirahat ç anladı. albi hızlı mü m çarpın- tıya yakalanı aya ee olan levanta kokusunu, ciğerlerine sindirirce- sine e kokladı, si sonra ra köşkten çıktı. | Artık Liz “Ti pmu öğren- mişti, kimse meden markizle nerede görüşebileceğini beliğ, şatonun kapısında durupta genç kalbine kıs- Böyle erkenden v- adam, Markize acaba öşık ıydı? ii merakını halletmek emelile kapuya yaklaştı, kapucıya: — Affedersiniz - dedi - bu gü- zel hayvanların sahibi kimdir. Acaba? Kapıcı hayretle baktı, Marsel hemen eline bir lira sıkıştırdı. Sapı lirayı aldıktan sonra cevap ver — Madam la markizin enişte- sidir. En küçük kız kardeşinin kocası Kont dö Gard. Marselin içi biraz rahat etti. Lazarin, yemek £ odanın yanın- daki küçük salonda sedire uzan- için siyahlar giyiyordu, fakat çok sıktı. Bu siyah şıklık onu bütün bütün güzelleştirmişti. Elinde , babasından aldığı bir mektup vardı; okuyordu: “Kocam öleli ti yedi ve yavrum, Artık Sise ciddi üşünmek sırası geldi. a ekâtını beğendim ve tak- dir ettim. Yedi ay, hiç bir yere çıkmadın, hiç kimse ile görüşme- den şatoda kapanıp oturman şayanı “bye ve tabirdir Fakat izde doğurarak zengin ola- caksın “Şimdi sonra bir tavsiyede bu- lunayım mı? Sözümü örs değil mi? İİ bir konak s > bam ana mezuniye > izli mn bu işi nie Eğer şatonda kapanıp otur- makta devam edersen, zengin koca bulman ihtimali kalmaz. Bir de? Jan biraz rahatsız olduğunu ve iyileşti mi? Röne ne o inatçı ve kinci Ni ib ve Raul'le iyi geçinme- sine hayret e: e e Acaba onun sükünunda bir si izli olma- di? Sen nasıl telekki ediyorsun?,, 5 — Babam a selâm! Pariste oturma! için değil, kendisi için istiyor. Yal- nız kaldı, eğlencesiz kaldı. besi » e 7 5 ma mahzur k Lazarin “Paris! e gitmeği Ea Dominik haber verdi: — Rica sin peş kı- mıldamayın, de — Peki. Yemdkiz kalıyor mu- sunuz? — Beraber yemek yemek eme- lile geldim. — İyi ettiniz yalnızsınız? amma ne (Bitmedi çe

Bu sayıdan diğer sayfalar: