1 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

1 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Cinsi cazibe,, etrafında münakaşa Cinsi cazibe ne demektir? Meşhur filim yıldızı Garbo bunu izah ediyor Bir rivayete göre gözlerinde bir sır varımış. Bir başkası cinsi cazibeyi kımıldanışında bulmuş... Halbuki bir kadının cazibesi va edilemez Son zamanlarda a Sex appeal Ee ez denilen bir hassa keşfedildiğinden geçende filim yıldızı terceme ek mümkün değildir. Meselâ Cocktail ve Sex appeal gibi... Sex appeal filim âleminde a bir araş — Sonra Avru- yı da artık her filim direktörü 2 bu meziyeti istemiye başladı. Halbuki o pi rektörlerin bir kısmı bizza Kilis ne râna ifade liği bilmez. Bu kelime şimdi mii e da yayıldı, ve artık b rine bazı izahat hakikaken izim Mx NEON “o,, aslen (işte öyle hassa) manasını ifadi ediyordu.. Bu kelimeyi muharrire i tı li i p değil, lâkin o; kil etti. Z bilfarz, mai farksız bir çiftin içinden kendini nazara garp. kadındaki işte öyle bir Sex appeal a gelince... Beni bu hususta bir lala al ğumu ve binaenaleyh bunu lâyı- iile izah e ebileğimi iddia arbo yer Ben bir va: e kaldım, zira asıl kendi si ağ mı, yani bütün bunların halkın geçici bir alâkası olduğunu açıkca söyliyemiyeceğim. > başka bir izah bulmak lâzu Bir gazeteciye göre bl gör lerimde bu sır varmış. Bir ikin- cisi ise Sex appeal benim kedi Fil ve bi ile çekilmiştir. gibi kımıldanışımda bulmuş. Bir ellerimin O hafif asabi oyunlarını Kii Görülüyor ki sex appeal her- aşka bir menbadan tesir Benim matbuat şefim: “hassas şahsiyet dir,, diyor. bu hassayı paz imişim.. Ben ni zata MN olarak, nede it aile mutalaamı mi emem. Bir ELA cazibesi iç tesbit Kaan ve ve edilemiyece ktir. Bir k h kese bi olduğu görülmüştür. Bu cazibenin her halde güzellik ile bir alâkası Ekseriya bu cazibe bir kadında bulunur. Telefonda konuştuğunuz kendisini tanımadığınız bir Kadına Sinet mecmualarında yazı yazan bir doktora göre ise bi kadının lif yer tercih edilme- sidir. Böyle kadınlar, isteseler de istemeselerde bir çok erkeklerin günahına giriyorlar! Tefrika numaraşı; 47 em a Mütareke senelerinde ELE GEÇMİYEN HIRSIZ ÇETESİ Evimin içindeki dolaba girip saklanacak kada eseri gösteren bir memuru, Yazan: ye i el e diraye' çamaşır ipi ile bağlam aâktari şka ne yapabilirdim?! Boğos'a yavaşca sordum: dia'yı memur mu bayılttı? — Evet — Ne val ki it? —Biraz evvel mücadele etmiş- lerdi... Fakat, Allah aşkına, sakın benden ir şey e İsem 2 im bu işe aklım ermedi. Polis, VW burada bulunduğumu haber alır da y bir memur mu gönderir nı bilemem... etrafta görüle vardır! — Pencereden dışarıya bak- tın mı? — Baktım.. Kimseyi görmedim. — Ne yapalım? — Sen bilirsin! Boğos, dışarda hafif bir çıtırtı hissederek, kâğıdın köşesine şu ENE leri sl” dire © iz e fikrimi e n Faka t şimdi seninle bera Emin ol yi dolapta lee me- murdan başka, evin içinde hiç kimse yok. Boğos'a: — Beni aldatma.. Sonra, ilk kurşunu sen yersin! Dedim. Boğos gizli bir göz map bana, dolaba, hücum etmemi; teklif e Zaten, bol başka ne yapı- labilirdi? Benim puslamın kaydetmediği bu âni hadise karşısında, ilk ve son kararımı vermiştim: Bİ Boğos, bir metro ilerden yürü- dü. Sofaya çıktı! Herhalde , Mali E olan bir şey vardı: dolaptaki memur benim im çıktığımdan haberdar de- gildi, G5 e oba baktım. ve km tahtalarla nal edilmişti, atırıma, hem kurtuluş çaresi, bem de bir rm olmak eldi. Boğos ildim — Çabuk, aşağıdan bana vr bir çamaşır ipi getir! Ev Kabi bayretle yüzüme baktı. Karanlıkta meze iy hil- meyen sairi filmenamlar gibi, ne yapacağımızı, ne ile | la ğımızı air Hücum e Fakat, o da, ya 5 silâhları- gelmişke: diğ bir tesadüfe medyundurlar. Bu i tesadüfün b bir rel Beni hiç te tahmin etmiyordum. Me ipini ne la zama — Hesap vermeğe im yok... Haydi, dediğimi yap Boğos, korkudan benzi balmumu gibi sarardığı halde, cesaretini kaybetmemeğe çalışıyor. €- kire gibi sekerek Rerdiveilarden aşağı indi, amaşır ipi gelinceye olduğum yerden bir adım ne ne geri yürüdüm diyetimi hissetrmemek için nefes bile almıyor. Boğos mz süratile yetişti. Elinde, tam benim istedigim gibi hem kalın, hem de sağlam bir ip dı. kadar — En içindeki memur acaba Zihni: cahyan merak ve heyacan içinde Ri bu muammayı her halde hallede- cektim. Böyle memur ta soğuk bik ali ettiğime şaşıyorsunuz, değil mi! Bogos'un (getirdiği derhal Ain izimi Okeşfeden karşısında , nasıl ei bir hale koydum... si ve) sn ananas Soldan sağa: — Deri ile kemik arasındaki madde © N Bir adet (2). — Güzel bir göz rengi (3) - ui 3). Bağışlama (2) - van siyahlık 2 — Nota ©) - : — Kamer (2) - Nota (9) — Yapmak, Si getirmek 6) « i püre (3) - — (2) - Mayi (2. a Cildin mesamatından ri şahsi (1). Dumandan hasıl ER (8). o ii ardan mi I — Hayâ (9) - Musiki tabirlerin den (2). 2 -— kabadayı (5) - Bü yükçe (3). 3 — AÂzamızdan biri (2) - Beyaz (2) 4 — Uzağı ifade eder (2) - Avuç (9) 5 — Mağara (2) - Üç (2). 6 — İsyan eden (3) - Aydınlık (3). : — Nebat (2) - Rabıt edatı (2 — Nefiy edatı ln Arabistan şehir- mi biri (3) Zamiri şahsi (1). Birinci pl güzeli aynı zamanda mükemmel ev kadını 1929 senesinde Aim e müsabakasında, erika ile m müzeini bir bilal sinin daha güzel arak biri olduğu tayın edilmemişti. ki güzel D öle, Pariste ya bir heyet huzuruna çıkarak ikisi de gene dünya güzeli ilân edilmişlerdi. Avrupa güzeli olan mis Avu: turya ismen Viyanada wii miştir. Amerika güzeli de beş altı ay cl Fi ti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: