1 Mayıs 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

1 Mayıs 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Km em 1 2 1 Mayıs 1930 1930 ) Ucuz fiatlarla SRİ İPEKLİLER 295 çin 325 Gayet si çengel Sua ski m gi Fular Emprime : Sie Bire Krepdöşin Emprime : : Filafil Reye: “vi yıkanabilir ii Muselin dö Sua : e 520 450 Emprime : Şık yeli roplar için 575 ve Sultan Saten : Şık mantar in EO Krep Flamenga : Pe ve mantolar in 925 Hanımlara mahsus : İpekli Çocuklara mahsus : Her keseye elverişli fiatlarla zengin elbise çeşitleri » KARLMAN-Beyoğlu Galata'da Mİ AYER mağazasının KADIN EŞYASI dairesinin kat'i tasfiyesi YARIN B BAŞLIYOR Mübayaatınız i6in bu müstesna fırsatı kaçırmayınız. me HANIM EFENDİLER İşte sabırsızlıkla beklediğiniz BÜYÜK FIRSAT rop ve mantolar ile son moda şapkalar Sahife 7 AKLA TEZ A 22 PM Seyrisefain Trabzon ikinci postası vapuru Gi Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 318 numarada meşhur: GOMLEK MAĞZASI Terki ticaret münasebetile 3 Mayıs Cumartesi emen itibaren bütün mallarını kat'i surette tasfiye edecektir. Bu müstesna fırsattan mutlaka son, “Trabzon, Rize, Hopa'ya istifadeye koşunuz gidecek ve pazar iskelesile z : ek ize, Sürmene, Of, Trabzon Bu satış Ticaret Odasınm mezuniyetile yapılacaktır. Polathane, Gireson, du, Fatsa, Samsun, Sinop, İnebo- lu'ya A gelecektir. ( cağiği a ) vapuru | Satılık evler, arsalar istanbul emvali eytam idaresinden: Kuyumcu Nikolakinin istikraz eylediğ mebaliğ gelecektir. vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mevcuttur 7 Mayıs 1939 : Kadınlara mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ A bulunan Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde Arap |B Türkiye Seyrisefain idaresi oğlunda 14,16,18 numaralı bir otel ve iki dükkân (| müteksidin, Eytam ve eramilin Nisan şları o balâda satılıktır. Mezkür otel 19 oda, 2 salon,3 sofa,2 koridor, 5 halâ ve 8 balkonu havi olup kapısı demir kanatlıdır. İkinci katında ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde üç oda ve cephede büyük balkonlu bir salon, bir halâ, üçüncü kattada keza ahşap merdivenle çıkılan bir sofa üzerinde iki balkonlu büyük bir salon, üç oda, bir halâ , dördüncü katta bir sofa üzerinde beş oda, hir halâ, iki balkon, be- şinci katta bir koridor, sekiz oda , bir halâ vardır. Dükkânın zemini çini döşeli ve istor kepenklidir. * Otele geçilecek: kapıları vardır , Ayrıca büyük mağazanın Sol cihetinde bir halâ ile bodrnmuna inen kapısı ve aydınlık mahalli vardır. Bina kârgir iç bölmeleri badadidir. Tophane tramvay hattına Di yakındır, muharrer günlerde verilecektir. 1 Mayıstan itibaren Yaloya ve Adalar tarifesi değişmiştir. Yalova postası Köprüden (8,29) de Yalova'dan (17,59) de kal- kacaktır, Acentası: o Galata Köprü başında. Beyoğlu 2362. Şube Acentası: Mahmudiye Hanı altında. İstanbul 274 Merkez TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık post.s| Selâmet vapuru Mayısın 1 nci Perş 17 embe saat alip olanlar ve fazla malümat almak istiyenler her Menim Tc İgün saat 15e kadar İstanbulda Adliye binası dahilin- ( Gelibolu, Çanakkale, Küçük de İstanbul Emvali eytam idaresine müracaat a, oi, Make J S/ ele- etsinler. İstanbul'da Sultan Hamamında 29 numerolu Kleantis FHacopulo Ticarethanesi, müsaadei mahsusa ile icra eylediği BÜYÜK SATIŞA mallarının kısmı azamını nısıf fiatla mevkii füruhta vazeylemiştır. Bu satış yarın başlıyor. BRA AAA ŞİR İsüf a ade ediniz. Sirkeci G.müdürlüğünden 5 Sepet 1392 adet keçe erkek şapkası, 2 adet sepet sandık vesair eşya Mayısın birinci Perşenbe günü saat 10 da Sirkeci gümrüğünde bilmüzayede satılacağı ilân olunur. ime Demiryolları ilânatı Fevzipaşa - Diyarıbekir hattını - 252 kilometrosu arası ray iekeiyaı | kipa zaFiln münakasaya konmuştur. Münakasaya 26/5/30 pazartesi günü saat 15, 30 da e iyii ia r. Dikkat: Edremit y- My trene yetişti- lik yolcuları gı- Cuma günü akşamti rilir ve Ayv. rupta karaya ei ir. demiryolları idaresinde re Münakasaya iştirak <. dres: Yemişte e vi Ee teklif mektuplarını ve akkat teminatlarını ayni günde mez e ğ Me Telefon İst. 2910 dar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa EASTERN şk i on lira mukabilinde Ankarada, Maliye ve Muhasebe Anversten le limanı hamilen şi reisliğinden tedarik edebilirler. cıntaâyı mıza muvaseletine intizar olunan “ROYAL SCEPTRE,, vapuru 15 Mayısa doğru vürut edecektir. Daha fazla Ja tafsilât için Galatada Çinili rıhtım hanında İkinci katta Oliver ve Sim ven acenta- Beş ton kalay kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 26 Mayıs 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 14,30 ipler münakasa istanbul Emvali * eytam idaresinden: Halide Vahide Kamer hanımın istikraz eylediği | mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kızıltoprakta, Zühtü paşa mahalle- sinde Zahit bey sokağında 1 numaralı maa bahçe bir bap köşk satılıktır. Mezkür köşk 8 oda, 2 sofa, 1 ayrı mutfak, 4 tulumbalı kuyu, 4 halâ ve 4 bodrumu havi olup 426 zira bahçesi vardır. Bir tarafı şimen- difer hattı, bir tarafı Zahit bey sokağı, bir tarafı da Süleyman paşa çıkmazıdır. Kızıltoprak istasyonu karşisındadır. Kıymeti muhammenesi 7186 liradır. Birinci ihalesi 2700 lira bedelle talibine 28/4/930 tarihinde icra edildi, Kat'i ihalesi de 14/5/930 çarşanba günü yapılacacktır. Fazlasına talip olanlar saat 15 e kadar Adliye binası dahilinde İstanbul Evmali eytam idaresine müracaat etsinler. o gü n | mahir de A a, Maliye ve muhasebe di İstanbulda Haydarpaşa! sına mü £ olunm silen Meiaik edebirler. li B.0. NE e m Geni seri - Sivas hattının 469 - 603 ipe arasında Kara ig E ORFANİDİS | Bedi, rl ve Sivas istasyonlarında ve mebani ve tesisatı zak Dr. E Pare ki ein ve St. s hastanesinden en İstiklâl caddesi Tel. B. O. 3734 ozman ARAK TIMAN ARANIYO| a; k a senle münakasaya konmuştur. s 0 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet m idaresinde yapılacaktı Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar komisyon kâtipliğine ver- 15 Ağustostan itibaren bir ay meleri lâzımdır. kiralanı 8 üzre mobilyalı bir marn Talipler münakasa şartnamelerini 60 lira mukabilinde Ankarada | ” Me bir hane ra adır. Şeraik maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. od a a him ye mahı eğik, zir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuşt Münakasa 19 Mayıs Pazartesi günü saat 15,30 da akal devlet deni idaresinde yapılacaktır. nakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muva e k kkat | vi A Küre ! temin a ayni günde saat 15 ş adar münakasa kâlipliğine | me lâzımdır. İ ie er münakasa şartnamelerini iki liramukabilinde Ankarada, Dr. Horharii. No 35 an akşama kadar. | t dai enden İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik | ? ai eyoğlu Mektep sokak Kaol, zımpara kâğıdı, toz boya vernik, gomalika neft ve bezir yağı | e e ari E vedaha mufassal malümat için münakasa şartnamesine müracaat | y nmalıdır. | Mes'ul müdür: Hikmet Feridun 2 E

Bu sayıdan diğer sayfalar: