17 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

17 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N ri Sahife 4 ş 3 Akşam e 17 Kânunusani 1932 | GLORYA'da Ramazan münasebetile bugün ve bütün hafta SARI ODANIN ESRARI SİYAHLI KADININ KOKUSU filmleri temdiden: Hergün 2 matine ve 1 suvare olarak ikisi birden. Matineler saat 14,30 ve 18,15 te, suvare saat 9,45 te, Bir biletle 2 FİLM BİRDEN görülebilir. ARTISTIK | OPERA Sinemasında | Sinemasında GINA MANES ve | GARI MASKE JEAN TOULOUT inli Li - SAN rolünde vefasız ÇİNGENE AŞKI ARW ICK WARD ve ko- mik Lupine Lane tarafından N temsil edilen esrarengiz ve Fransızca sözlü ve şarkılı görülmemiş filminde harikulâde Omaceraları havi bir filmdir. İlâveten: MiCKEY MOUSE (görülmemiş) MAJIK BÜYÜK GALA OLARAK En maruf Fransız ve Alman artist ve rejisörlerinin iştirakile vücuda getirilen Jros OCAK ARKADAŞLARI filmini takdim edecektir. Bütün dünyamn şimdiye kadar görmediği bu $000 heyecanlı film, yer yüzürden 300 metre derinlikte çevrilmiştir. Mükâlemeler 2 memleket Jisanm- dadır. Ba film elvevm Alınanya'da gösterilmekte ve şimdiye karar 8,000.000 kişi tarafından görülmüştür. Suareye mahsus biletler sabah saut 10 dan itibaren satılıyor. sineması Bu akşam 20 kânunusani Çarşamba akşamından itibaren OPERA »- ARTISTIK Sinemalarında birden ÇANAKKALE 1914-1916 Muazzam sesli ve sözlü film. Yalnız 4 gününüz kaldı İSTANBUL SOKAKLARINDA ilk Türkçe sözlü, sesli ve şarkılı büyük film. Gündüz 2, 4, 6 gece (Ramazan münasebetile) 8 1/2 ve 10 da İşbu film: sinemamızdan başka İstanbul cihetile Kadıköyünün hiç bir sinemasında gösterilmeyeceğini kat'iyyetle beyan ve ilân eyleriz. Yarınki matinelerde talebe efendilere */, 50 DiKKAT! tenzilât yapılacaktır. Grup halinde gelecek 8 talebenin bugünden sinemamız müdiriyetine malümat vermeleri rica olunur. Telefon: 2.3683 ALEMDAR SiNEMASI Bugün herkes MELEK SiNEMASINA ELHAMRA SiNEMASINA giderek 2 büyük film. birden: E 4) MARLENE DIETRICH'i ) MARIR BELLİ 87 Nolu CASUS muazzam f.lminde herkesin beğendiği vekayii 2) İnsan ayağı basınadığı orman bazırayı musavver larda kaplaularla vahşi: hayvanlar T A | z arasında çevrilen t (ORANG - OUTANG ) filminde görecek ve alkışlayacaktır. şayanı hayret filmini görecektir. Suvarede: Ramazan münasebetile her akşam ELHAMRA 'da Tuana, ayrica bir film gösteriliyor. Iktisat vekâleti balıkçılık işleri mü- fettişliğinden: Balıkçılık enstitüsü binasında lüzumu olan evsaf ve eşkâli şart- namede yazılı 1295 lira 67 kuraş bedeli muhammeneli tamirat ve inşaat için 23 kânunusani 932 cumarlesi günü öğleden sonra saat 14 de Baltalimanında balıkçılık müfettişliğinde aleni münakasa icra olunacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere cumartesi ve salı günleri müfettişliğe müracaatları ve münakasaya iştirak için de yukarı da yazılı bedeli muhammen üzerinden “/, 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçesini veya banka mektubunu hamilen vaktü zemanında müfettişlikte teşekkül edecek komisyona müracaatları, ŞIK SİNEMA Talebi umumi ve Boğaziçi ahalisinin görebilmesi için KUÇUK DAKTiLO Harika filminin son günüdür. MARY GLORY JEAN MURAT vo Bugün Tepebaşı ASRİ tiyatrosunda SİYAH KUŞLARIN ZENGİ MEMLEKEYİ ŞENLİKLERİ Muazzam rövüsünün iki son müsameresi, Matine saat 17 de suvare saat 21,30 Yarından itibaren ZENCİLER RöVü HEYETi bir hafta için FRANSIZ. tiyatrosunda icrayı lübiyata başlayacaklardır. BILJE DOVE BOYALI MELEK filminde İstanbul 16 Kânunusani 1932 (Akşam fiatları) | | İstikrazlar Tahvilât | Jet, dahil 92,25 | Elektrik 4,85 | Şark d. yolları 2,45 | Tramvay 1,65,— İ D. Muvahhide (| 00,25) Tünel 4,15 | gümrükler 3,10 | Rühtam u— İ Saydi mahi 4,50| Anadolu 24,95 | Bagdat. 4,50 «“u 2 T.askeriye EK, İri a2 | Esham İş Bankası 9,—| Terkos 25,60 Anadolu 11,50 | Çimento Ar. 3,75 Reji 4,05 | Ünyon dey. 20,— | Şir. hayriye 16,30! Şark dey. 275 İ Tramvay 36,—| Balya üye İ Umumi siorta o 10,90) Şark m. ccra | 285 İ Bomonti 26,60 | Telefon 16,50 İ | Çek fiatları (kap. sa. 16) Paris 12,06,—| Prağ 15,9881 Londra 7,370 | Viyana 44— Nüyork 0,4745—| Madrit 5,6149 | Milano 944—| Berlin 1,9958 | Brüksel 3,4037 | “Varşova 4,ı— | Atina 35,3741| Peşte 3,6784 | Ginevre 2423750 | Bükreş 79,25— | Sofya 61,244 | Belgrat 26,53 — | Amsterdam 18,02—! Moskova 1102,— Nukut (satış) kuruş kuruş 20 f, Fransız 170,— | 1 şili, Av. e İ gisterlin 740—| 1 pezeta İ 1 dolar 212,50 | 1 Mark | | e | 20 üret 27,50 Teci 2 1 Pengo Se ar. ve al in ça 20 drahmi —İ 20 dinar Ez 70 i.İsviçre —| 1 Çernoveç — | 20 eva ,—| JAlan 955,— 1 #lorin ,—| 1 Mecidiye | 48,— İ 20 kuro Çeki) O —| 1Banknot | 234,— İHMAL ETMEYİNİZ Beyoğlu'nda Baker mağazala- rındaki mevsim sonu büyük satı- İ şının hakiki fırsatlarından istifade | etmeği ihmal etmeyiniz. Bir unsurdan daha iyi, bir Wâçtan daha mükemmel Nekahat devrenizde şayet uzviyetinize hastalıktan he- büz zayıf bulunan cihazı hazmi vasıtasile yeni kuv- vetlere kabili temessül ve mukavvi bir tarzı tagaddi tatbik ederseniz tedaviyi ve iktisabı afiyeti tesri edecektir. nekahat müüdetini kısaltır. Türkiye için depoziterleri : C. Pervanides ve L. Hazapis Galata, Tel. Beyoğlu 588 2 206 istanbul ticaret borsasından : —ş “AŞK .RESMIGEÇİDİ,, filminden daha mükemmel ve şaheserler müellifi ERNEST LUBITSCH tarafından vücuda getirilen MAURICE CHEVALIER'in temsili ŞEN MÜLÂZIM .,, Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı bir filmdir. Musikisi : Sureti hususiyede OSCAR STRAUSS tarafından tertip edilen bu eser mevsimin EN BÜYÜK HADİSESİ olacaktır. 20 Kâunusani çarşamba akşamından itibaren MELEK ve ELHAMRA Sinemalarında birden. Paramount filmidir. HOWARD HUGHES'in En büyük eseri CEHENNEM MELEKLERİ ALKAZAR SİNEMASINDA HACI MURAT iVAN MOSJOUKiN ve LiL DAGOVER Kafkas Türklerinin şecaat ve kahramanlıklarını gösteren yegâne büyük sesli film. San'at sahibi aranıyor Maarif vekâletinden Meslek mekteplerinde mobilya ve bina doğramacılığı ve bir de soğuk ve sıcak demircilik muallimliklerini mükemmelen yapabilecek iktidarda, nazariyatı, resim bilgisi ve ameli melekesi çok kuvvetli, Türk tabiiyetinde sanatkârlara ihtiyaç vardır. Talip olanların tahsil ve sair vesikaları ve 4,5 X 6 fotoğrafları ile tahriren Maarif vekâletine müracaatları. İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi müdürlüğünden: Sandıklık 750 metro mik'abı Sandıklık kereste kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhale 19/1/932 Salı günü .saat 11 dedir. Taliplerin şartnameyi almak üzere Mübayaat Komisyonu kitabetine müracaatları. 15/1/932 tarihindeki gazetelerde 15/2/932 gösterilen bilet maki- esi ilânının müzayede tarihi 1/2/932 olduğu ilân olunur. * 1 Şubat 932 tarihinden itibaren şebekemizin Eskişehir - Konya kısmı üzerinde kâin Çavuşçuköy istasyonu kapatılacak ve bunun yerine 287 inci kilometredeki muvakkat Argıthan durağı bu civar için daimi istasyon olarak açılacaktır. Mamafii 207 ve 208 No.h mubhtelit katarlarımız eski Çavuşçuköy istasyonunun bulunduğu noktada birer dakika tevekkuf edeceklerinden bilet ve bagaj muamelesi trende yapılmak üzere buradan da yolcuların işbu katarlarımıza binebilecekleri ilân olunur. * Pendik istasyonu büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayede ile icar edilecektir. Müzayede 23.1.932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te yapılcaktır. Bu hususta fazla malümat almak istiyenlerin Haydarpaşa gar mü- dürlüğüne müracaat ederek buna müteallik şartaamelere 15 kuruşluk pul yapıştırıp imza etmeleri ve iki yüz lira teminat akçesile tarihi müzayedede Haydarpaşa İşletme müfettişliğinde hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. Bugün akşam et Demiryolları atı Zekât ve fitre İstanbul Belediyesi , saat 21,30 da ŞehirTiyafrosu Zekât ve fitrenin ne suretle BiR KAVUK ! toplanacağı hakkında görüşülmek DEVRİLDİ NA üzere bugün saat 15 de Cağaloğ- lunda Tayyare cemiyeti Istanbul | Yazan: Müsahipzado vilâyet şubesinde kaza ve nahiye Celâl şubeleri reislerinin iştirakile bir Lük; imi içtima aktedilecektir. Yalova Türküsü TL Xx Mevlidi nebevi — Zevcim ilk musikili Komedi Behçetin hatırasına vesile olmak üzere 19/1/932 Salı günü akşamı teravih namazını müteakip Çem- berli taşta Atik Ali paşa camiinde Mevludu nebevi kıraat edilecektir. Muhterem gazeteci arkadaşlarının teşriferi rica olunur efendim. Zevcesi : Sıdıka x Mesai saatleri — Ramazan münasebetile belediyede akşam mesai saatleri on altıya indirildiği hakkında bazı neşriyat yapılmıştır. Ramazan deolayısile mesai saat- lerinde tadilât yapılmadığından keyfiyetin tavzih ve tekzibi rica olunur efendim. pazar Onlar ermiş muradına Borsamız mübayaacılardan iken Borsa ile alâkası katedilen Ço- rapçızade İsmail Hakkı beyle Borsadaki muamelâtından dolayı bir ihtilâfı olanların on gün zar- fında Borsaya müracaatları * Tanzifat amelesi — Kış münasebetile alınan muvakkat tanzifat amelesi kaymakamlıklar emrine taksim edilmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: