5 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

5 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pp - AA MAŞ e 5 Haziran 1934 San'at ve reka- ye b seye izale eder. Fayda sai İk aldai AKŞAM tar. z. Daima k n açık alm Sahite 1i FAYDA ECNEBi MARKALARINA DUMAN ATTIRIYOR > 5 sellim pire, güve ile hayvanat, nebatat ve eşya üzerindeki pireleri ve böcekleri ve bütün m'at ve rekabet sahasında bütün ecnebi ye duman attırmakta ve eği e İhtar: Fayda Tanişiz halde size gibi kutulara ve şişelere petrol dolduranlardan sakınınız. Bu siz: | Sakın dai dikkat ediniz. Hasan ecza deposu İstanbul ve Beyoğlu. Kutusu 30, 12 litre 50, litrelik 80 ve ii Titrelik 400 büyük tenekelerde kilosu 70 kuruştur, ima mühürlü tenekelerde Faydanın ismine . Toptancılara ln on in lk, apalı, iSTANBUL LIMAN ŞiRKETiNDEN: Liman —— — ler kullanılan kazan, oluk, küre i malz k ola; 10: tişliğine müracaat etmeleri ilân. ei “Telefon: 40 Ergani bakırı Türk Anoninı şirketinden: adeninde tesis edeceği elektrik santralı bin: lenmiş karki Şirketimizin Ergani ma: hero > takriben bin ton sıkletinde, n teslimini deruhte etmek aleme tahrirei işl isteyi indi katalo; mektuplarına rapteylemeleri lüzumu i DARE EE e Ça EIECEEYELELE Deniz yolları LETMES Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 — Sirkeci op baml İmam Han Tek Em Trabzon olu vapuru 5 Erzurum Hezicin Salı 20 de Galata rıhtımın- Gidişte (2905) Ayvalık Yolu BANDIRMA ppi Haziran ba 19da Sirkeci Ça Rıhtımından kalkacaktır. “2990,, duya uğrayacaktır. İstanbul 4 üncü i icra dairesinden: otelinde mukim Terzakapula istana gili ve ikametgâhı meçhul Delemaka 'erzakapula €f. ye. Mr in h.m hali feni gop © n borç aldığı # bi 5 kabil Nizam misal 46, 48, 48 No. iki bap gayri menkulün üçte m müracaat etim ketimizde a imi e THE TURKISH AMERİCAN Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM «.. e yarayacak olanları mübayaa ie > edevatı olup kal satmak kanki akşam kadar n Şirketi iler müfet- Mp (168) as demiri mübayaa a m Bahçekapı'da kel 1 da kâin ri ve temsil i firmanın leri er e ii de (186) enlerin ohunur. Shipping and Trading co Hayri - Araboğlu ve şeriki rican Export Lines The Export Steamsip baka NEW »- YOR Her on günde bir pan ia imar mımiz ei muntazam posta: Her 10,ve 25 inci günleri Nev - Tork; 'dan , hareket, Yakında Nev- - York'da gelecek ve purlar. Exilona imi e ni sine iz Exmoutli v: — v - York, Fladelfiya ve tisariye 9 Temmuza doğru müşterilerinin e 0 iniş iyi hizmet ve fevk talar taktim emelile İskenderiye izni, Marsilyuda aktarma suretile ve doğru konoşimente ila Nevyork için mezkür Hmanlardan muayyen tarihlerde hareket #den ekspres ve lüks yap yolcu ve eşyayi ticariye kabul edeci Bu vapurlar Amerikanın pe 7 İ yet gi Kanada, Golf, Mek- sika s İle San Fransiska Seal. vesai e ütün anlar için doğru Konşmento ile eşyayı ticariye kabul eder, Fazla tafeilât alada'da 6 imei sia (Eski Arapyan) hanında 4 üneü ta Hayri - Araboğlu ve yeriz müra mi Tel, 4.4957-8-924 0) istanbul Dördüncü icra me- murluğundan: Yeminli ekli ii tarafından tama- lt bi mına og in eya mia. irak a e besin 24/3/934 t. mahallen haciz Bez "iyet yapılarak tamamına yemi: vukuf tar; yeri le Seg vi takdi r rpm ra K. 103 cum. t. takdiri ai e ei Dari: manız için daireye gelmeniz hakkında on günlük öneli varakasıdır. İstanbul Üçüncü İcra a Malıcuz ve paraya çevrilmesi den 14,30a açık arttırma ile esham orsasından satılacağı ilân tahvilât bi Ur. kulak, boğaz, burun mütahassısı Doktor İhya Salih e sulh hukuk ikinci mahkemesin- Kva bey tarafından o Samatyada Marmara caddesind. Memi Ji P arının a icra Cihangi gir müniin ame en soka- ğında reni 25 No. tesi günü saat 14 ten ya ka- nbul, ü icra erene zde yetmi iş li İşbu la anuniye kâmına göre hareket etmek ve daha istiyenlerin ei fazla omalümat almak 933/132 dosya numarasile memuriye- Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Mü idürlüğünden: Mayıs 935 nihayetine ez 24000 psi talebe ları ve yatakhane ve yemekhane takımları ve sairenin nakliyelerile beraber yıkattırılması ve mi 9/6/1934 tarihi müsadif 5 a günü saat on dörtte pazarlıkla ihale edilecektir. rae meyi görmek e ve Me ve 1 ie ceklerin Fındıklıda Yük Zi se Muhasebeciliğine e ede- sekle 45 a ia muvakki makbuzunu veya bank mek- nu hamilen tayin olun 5 ve saatte Mektepte müteşekkil ya Mahsusuna ösüra bell. (2955) | * | istanbul belediyesi ilânla : Et münakasası irk e H emrarı zühreviye hastalıkla için olan yevmiye en çok 255, ln m giri kilo etin e sene — itası kapalı zarfla münal r. Tali olanlar şartname almak üzere Levazım etmeli, li girmek için de teklif edilecek m me mina yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya ear, ile Tai ei 716/934 perşembe günü saat on beşe kadan Daimi Encümene vermelidirler. (2947) 5“ kıymet takdir edilen Fatih Beher metre murabbaına 2,5 yangın yerinde Ali gemi türbe m e 92, di metre murabbaı sahayı haiz beled malı a üze ale rami gir Talip dedı meli vi “ üzere her gün, yede; mek için de 17,5 vag teminat e. süşkbuzu ie 716/934 perşembe günü saat İ4 de kadar Fatih Kay- makamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları, Bakırköy Taş İskele kurbindeki arsa icara sigeatlmrieğ İhale günü 25/Haziran/934 saat 14 dir. Talip olanların Bakırköy Bele- diyesine müracaatları ilân olunur; e 585) #timize müarcaat etmeleri ilân olunur. (153 emerler.. Korseler..? Hanım Go Korse giyi » ge him bi mesela, müşkül yalnız J. Ros müessesesinde gre niz gayet dikkatlı ve hususi bir itina ila hal edilir, ... - 5 Numaralı Katalog- dan bir ii mecca nen e müsaade edi 'ANBUL Beyoklu, ei Meydanı No. 12 ve İstiklai yemle o. 38 ilânı teb- Wiğine rilmiş tayin 2 e aziran saat | mahke- rek yak gün 15 ten itibaren hastaların ka- bul eder. DOYÇE ORIENTBANK Dresdner Bank Şubesi Merkezi: Berlin Türkiyede Şübeleri: istanbul (Galata ve istanbul) Depo: Tütün Gümrük izmir “©Her türlü banka muamâlâtı NİŞANYAN eği bekaya mi li Mektep sokak 85 No.lı muayeneha nesinde tedavi eder. Tel; 40843 mm GLANDOKRATIN Ademi iktidara, zafiyeti umumi: di ve ğe çekiyz mlara karşı, Topçubaşı Hacı Ali ağa Mütevelli MA yy Galata'da Şabkullu “Karanfil, Ha sağma 17/19 numaralı hane ve ve 14 Haziran 934 Perşenbe günü Encümeni idareye mea meşhur Seguard ve gisimakın. il ali 200 kuruşa satılır. di İstanbul Deposu: 0SU. (16887) Zaman ecza d6 YENİ NEŞRİYAT ivut iz ivut 6 Haziran nüshası, çok zöngin“mündericât ve'güzel resimler ile etmiştir. BEBEK'te Mobilyalı mobilyasız kl apartı, Arslanlı konak 4 No Se yare Telefon: 36-86 pg (16701) Ankarada Satılık Kırtasiye mer Par Kırtasiye mağaz: tediyatta azami sühulet gösterilecektir. | * İst. Evkaf Md. ilânları r * - 1 — Çenberlitaş, Molla fenari, Mahmudiye caddesinde 1 No. lı hane, 2 3 — Kadirgada Mehmet Pağa Misi altinda 21, 4 — Hırkaişerif, Akseki, cami sokağınd. a 5 — Bahçekapıda aaeinile. sokağında 22-24 No. lı dükkân. amidiye caddesinde 57-46 6— ame 7— Orhaniye caddesinde 33-23 No, ln Mektep. o p— ” ” .. No. h dük! g— Orhaniye 10 — BM ernda Divaniâli SK tilicinili 11 — Beyant meydanma karşı üstünde odası çiğ No. h “dükkân. 12 — Beyazıtta Simkeşhane 105 No, h dükkân, 13 — Küçükpazarda Sebzecilerde 153 14 — Tahtakalede Papas oğlu sokağında 22 No. lı Mağaza. 15 — Çarşıkapida Tramvay caddesinde 76 No. lı Dükkân. 16 — tta Simkeşhane altında 93-89 17— ağam İdi Alaettin, Yenicami ii dia No. h dükkân, 18 — > 19— - —. s0 20— Ma al sçularda — — Yön Yapllayıca caddesinde — Kocamustafapaşada Caddede 451- 3. rlitaş dibind 61 5S No.lı Baraka, ye le baraka dükkân vw 24 — Dördüncü Vakıf han zemin katında 8 Ne, i h Mağaza. 25— ” EN n» O Dükkân. 26— ” » mw Asma kalta 36 271— ” ” ) 37 ve 39 ve 40 No. lı Odalar. 28— " se birinci katta 10 No.lı Oda. 29 1m » w ikindi ,, Zve4ve6Nolı Odalar. 30— ” O , iğ No. lı Odalar, 3i » mili > Ye " No,hı Oda. 2— 5 Ma > yi iş 32 No. er 33 — " 05 LİME © ia ” "w dördüncü katta 15 No. hO8. — 23 ve24No.lı odalar. Eğ Kanlıcada cami ariza 10 N cân, 37 — Ortaköyde vapur iskelesinde 36 ik dükkân. 38 — Ço el Alâettin mahallesinde Çavuş başı sokağında 12-14 emmi simi emlâk 935 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya pr pan, ağ emi vaze dilmiştir. Taliplerin - Haziran 934 Cumartesi günü 8 n beşe kadar Evkaf Müdür üğünde Vakı akarlar ra macun tları,

Bu sayıdan diğer sayfalar: