5 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

5 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| kei “ve rahat yaşıyalım di DM NV Haziran 2034 , AKŞAM , AKŞAMDAN AKŞAMA Ne çok risale! bir bolluk ve be- Meci "reket geldi. Haftalık, aylık, on beş bu di ye bir irkilir, mecmuanın Yeki bakarsınız. Bunları kim çıkarıyor, kim oku- yor ve bu mecmualar nasıl yaşi- iç şüphesiz bizim bunda çok büyük tereddü- Z var, latbuat ile az çok alâkadar olan kimseler bile yeni çıkan ve farkında olmadığımız halde çık- makta devam eden risalelerin isimlerini, hüviyetlerini bilmez- La artık ze üyük kütlenin bun- lard ar uzak ve habersiz kalacağı Heeiezie takdir edilebi- pi halde, bütün bu peş hedrolanlar, ihtiyar edilen raflar boşa Mi sikii de- gil midir? Bizdeki okuyucu küt- ei hacmi aşağı yukarı lümdur. Bu seneden seneye biz çoğalma eseri gösteriyorsa da bundaki sürati de her halde izam zevl b hası olmak lâzımdır ve o baha da işte mecmuayı çıkaranlar tara- fından tıkır tıkır ödenmektedir. ı gazetelerin bir çok za- mane bir «kapris» sayılamaz. Bugün yalnız bir mecmua veya gazete çıkarmak bir iş değildir. a: a- w 5 8 Ml 5 a e a ? uzaklaşmıştır. Bi gilterede bile gazeteler ve mükemmelleşmek için, biribirile birleşerek kuvvet- lenmeğe çalışıyorlar. Adet azali- yor, talk sermaye kuvvetleni- yor ve gazete ancak bu sayede ya- iyor. Meşrutiyetin ilk günlerdenberi çıkıp batan gazete ve risalelerin ŞEHİR HABERLERİ | Hastaneler Yatak Garip bir cerh Gece iniş beygir adedi 2765 buldu Şehrimizde (belediye, vilâyet tarafından idare edilen hastane- lerin yatak adedi çoğaltılmıştır. Yeniden ilâve edilen yatak adedi 400 dür. Bu suretle Istanbuldaki resmi hastanelerin yatak 2765 olmuştur. Yal a adetli leri şu suretle tak- — ir ei Bakırköy akliye 800, Şişli çocuk: 160, Heybeliada sa, sira 35, yeni açılacak Haydarpaşa Nümune hastanesi: 250, Haydarpaşa İstilâiye hasta- nesi: 150, Cerrahpaşa 300, Ha- i eyoğlu: 80, Zeynep Kâmi Darülâceze hastane ve * 200, Kuduz: 100, Gureba 25i 0. Haydarpaşa hastanesinde bir çocuk kısmı, bir de doğum kismi ulunacaktır. Mevcut 250 yatak- tan kaçının hangi hastalıklara tahsis eN henüz tespit edik emiştir. liye fen en heyetinde tayinler bi belediye yollar şubesi müdürlü- ğüne köprüler baş z > Galip bey, köprüler bi disliğine de yollar mühendis le tayin ir ee t bütün işl bundan sali şubesi mabdürlüğü tarla dan idare ve murakabe cektir, Eski köprü Gelecek sene yeni gibi bir hale ge Unkabanı köprüsünün tamiri ilerlemiştir. Kö rüde isek yirmi tamamen, a kısı edilmiştir. Şimdi de köpri üst ei döşemelerin tamirine başlan Bu aa rünün tist kısmının tamiri iel sonra diğer duba- ların tamirine başlanaı a ri eN sene hemen heme ir hale getirilmiş actı adedini sayamayız. Bu uğurda is- raf edilen paralar bir araya gelse bi toplanırdı. m hepsini hovardalıkta yer gibi öğe kiye saçtık ve bir çok zavallı muharriri de bedavaya çalıştırmış oldu. Matbuat m — biri 7 zanneden ve yapılabilir vie düşenler pi ii ki bu gaflet kendilerine ok paha lıya oturabilir, ellerin- lila garip p bir makta olduğunu görmüş ve polise haber vermiştir. Gelen polisler derhal bu adamı merkeze götürüp lâ: tedaviyi yaparak ayıltmışla! Tedaviden sonra zorlukla konu- ilen bu adam isminin Yusuf efendi olduğunu cöyliyerek: «— Gece beygirime binmiş ol- 'duğ mayi evimi um, ken iilesbire sendeledi. ye uğradığımı anlamaya vakit bu- lamadan beygirden düşüp taşlar üzerine yuvarlandım. Bundan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Fakat beygirin yuvarlanması an- laşılmaz bir şekilde oldu, hayvan birdenbire bir ipe dolaşır gibi düştü demiştir. Zabıta derhal araştırmaya baş- aamış ve bir müddet sonra beygiri Cihangir tarafında başıboş dola- şırken bulmuştur. an mua“ e edilince baliköten ön ba- ç maktan mütevellit yaralar görül vg Halbuki yolda böyle bir p te bulunamamıştır. Zabıta bu vir vaka etrafında tahkikat ya- pıyor. Yalova yolu Otomobiller ei kadar ” gidebilec Br ile arasında e yeni ve güzel bir yol yapılır ip muntazam urette temin edik miş Fakat otobüs . kaplıcadan vvel durduğundan Kaplıcalara çikiğE istiyenler, len yerinden itibaren yukuşu çıkmağa mecbur oluyo rl bir kısmı e ksala, zayıf ve tedaviye muhtaç ege olduğundan yo- kuşu çı güç geliyordu. Bunu nazarı dikkate alan nafia idaresi kadar yei inşa etmeğe başlaı Yeni şose ikmal m sonra otomobiller. otele mn ni şose, di ikmal edilec. Balan e. odası Tramvaylarda Pencerelerin açıl- masına neden mü- saade edilmiyor? İstanbulda havalar ısınalı hayli zaman oldu. Adalara ve Boğaz- içine eler sele kp bol vw z hava alm: için ek RükafİeriLi öle tap tramvay pencereleri eni üz. açıl mamaktadır. Bazı rayların pencereleri açık e halde bir kısmınınki sımsıkı kapalı tu- tulmaktadır. ie tarafından pencere eri için ko: miloktbrleri yp ik İS ltarlari henüz emir almadıkları cevabi verilmektedir. isem aylardan bir kısmının “e açık, . kısmının el ve arp sanıriz, a rabaları fazla an iile “yolenlar Bu al ve kan inde kalmakta; “ Müşterilerin al Mi etmek için pencerelerin haj mevsimde açılacağını e en ki ööüğğedl “ile eğim etmek doğra değildir. Maliya memurlarına izahat mü- malümatı vermiş ve tereddüt etikleri dalin a Pr nda icap edin izahatı vermişti Geeler Sıhhiye müdürlüğü birer birer muayene ettiriyor Geçenlerde Tophanede bir çeş- menin Jülesinden sülük çıktığı hakkında bir çermik e azmıştık. Sıhhiy ürlüğü bu me suyu ii de edilkcek ii hale gelmi: Sıhhiye “nüdürlüğü halkın sıhs hatini. korumak için bütün çeş- meleri birer birer tetkik LE 8 inik içinde temizlenmeğe muhtaç olanları temizletecekti Belediye kadrosu Belediye bütçesi henüz dahili- vekâleti tarafından tetkik edilmiştir Bütçe gelir gelmez iye bu senenin yeni kadro- im e ktir, Bazı me- sine çalışılacaktır. Belediye, gün- delik işlere halel gelmemek ve yeniden açıkta memur bırakma- mak suretile kadroyu küçültmek istiyor. . A Edebiyata kurban itmeli ! M ki edebiyat bir m erlerde çk kötü bir şeydir. yazıl'ki çoğumuz cu ciddi işlerde bile liyek yapmağa la m uğraşacakları, bozulan teri iden işlerile meşgul akim kendilerini ER z irler, $ Sokak satıcılarının münasebet- li münesebetsiz zamanda bağır- maları yasak edildiği yahut edil mek üzere olduğu bu günlerde bir şeye dikkat ettim. Sokak sa- tıcıları edebiyat orlar, Edebiya! yağdı da böyle oldu. Dikkat bu; Şrtlyor mu? Daha ei işin yalnız edebiyatını yapı" ini önünden e bağı ra bir satıcı geçiyor — Bu gün var.. ii ok.. Haydi bakalım.. Duydum duyma- dım demeyin.. Bu gün var yarın Siz aceba ne satıyor?, diye dü- urun, in, UZUN edebi- bağırma: zım gelen şeyi bağırır: — Yerli çilek!.. z hakikaten çilek almak ni- e H tme» diye işte Bizdeki satıcılar id sokak cek olur- onda edebiyatından vaz larsa şimdiki bağları m de şehrin gürültüsü eksilir. Bu kör olasıca edebiyetın «Kak dırım taşı gibi..», «Arnavut yünün beyaz çileğin, «Sabah dol-« torun», «Dalları bastı..» Gibi he- sapsız teşbihleri ve tabirleri var- dır. İşte şehri ltü ğan bu edebiyattır. Yoksa sadece çilek, lomates, kiraz, ka iye ba“ Zırsalar o kadar velvele olmıya- cak.. Eğer kulaklarımızi dinlemek istiyorsak bu edebiyatı ortadan kaldırmağa soğaayalıkla ri Kikmet Feridun — İktibas ve tercüme hakkı mmahfuzder — k şehirin in bal Amca ii biraz temiz tozundan, toprağın | arsayı satıp... ei izim 4 24 a Muay Ed A hi eN ri (ee NN Ga çer. Aksazaydaki evi, o Firuzağadaki ii .. gin tepelerinde şu köşkü ki- ral e YERYAŞ « İstanbul imar e kadar Bira da oturmıya yemin ettiml... A.B. — O halde sen şu köşkü satın al azizim!... Si İsem.

Bu sayıdan diğer sayfalar: