25 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

25 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM 25 Haziran 1934 Diz Gibi Hareket Eden Tekerlekler Arabadaki Meziyetlerin Bir Kısmıdır Deniz yolları İŞLETMESİ cer Karakoy - Köyrabği İ TEK — ETEK akarlar me E İZMİR SÜRAT İskenderiye yolu KARADENİZ 74'i, 6 Haziran Salı 11 de Galata rıhtımından kalkacak. “Doğru İzmir, Pire, İskenderiye'ye | gidecek (o ve ve dönecektir. “3414, Bartın yolu BURSA 35'fzziran Pazartesi 19da Sirkeci rbtımından kalkacaktır. (3415) Trabzon yolu İİ VATAN pu” Hazirn Salı 20 de Galata rıhtimn- dan kı Gidişte Zon- guldak, İnebolu, Sinop, Sam- sun, Fatsa, Gireson, Vakfıl bir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Sürmene, Or- duya uğrayacaktır. o (3416) VAPURCULUK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Mudanya Yolu SAADET ve BARTIN vapurları Cumartesi giden manda HERGÜN:at 2.50 da Tophane rıbturmnlan kalkarlar, — KİL amana naci - e 1934 CHEVROLET CEREYAN TEVLİT ETMİYEN HAVALANDIRMA TERTİBATI eği 1934 Şevrole modeli, diz gibi hareket eden teker- (| İSLÂH EDİLMİŞTİR ve sizi kışın rüzgârdan, buğulanmış camlar leklere maliktir. Fakat bu diz hareketi, mali ın, ğ bit vil iği gibi, | olduğu meziyetlerden ancak bir kıtmım teşkil eder. | çen, boğucu Kapılı mubitten vikaye ettiği gibi, yazında bel bol (Çünki bu hayret verici arabada, herşey sizi meftun edebilecekti HER TÜRLÜ HAVAYA MÜTEHAMMİL YENİ VE DAHA BÜYÜK FRENLER — Frenleri rütubetten, toz topraktan müte- esir olmaz, her yolda ve her havada müessirdir. ŞAYANI HAYRET “BLUE STREAK, motlrli sayesinde araba yıldırım gibi röpriz yapar ve saatte 128 kilometre sür'ati pek kolaylıkla temin eder. Bununla beraber tabii sür'atlerde de ©, 12 nispetinde daha az mahrukat sarfeder. YENİ Y-K ŞASISI — Eski gasiden 15 defa daha kuvvetlidir. Fakat bu araba hakkında yalnız zahiren bir hüküm verilemez. Arabaya bininiz, direksiyona geçiniz ve arabayı en fena yollarda tecrübe ediniz. İşte o zaman görecek: en berbat yollarda bile bu araba yağ gibi kaymaktadır. TASARRUF — Bu 1934 modeli, Şevrolenin dört sene mütema- diyen dünyanın fazla tanılan arabası olmasına sebep olan 'emniyet ve tasarruf cihetlerini mubafara etmekle beraber, şimdiye kadar çıkan Şevrole'lerin de en idarelisi olduğu, müteaddit tec- zübeler ile sabit olmuştur. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul va Babrisiyahı arasında azimet ve aydat muntazam postaları İHTİZAZDAN ÂRİ DİREKSİYON — Direksiyon ihtizazdan ârl ve her sür'atte metin ve sağlamdır. SİNKROMEŞ VE SESSİZ İKİNCİ VİTS — Dişlerile hiç bir zaman vurmaz ve “sessiz, kelimesinin tam manasını anlamak için bu arabayi bir tecrübe etmelisiniz. Hamburg, Brom, Stetia, Anvers ve. olerdnm'dan lmanımıza muvasalAtı beklenen vapurlar Akka şehrimizde YENİ GÜZELLİK VE SAĞLAMLIK — Bu model hakikaten büyük olduğu içindir ki muazzam gözükür ve hakikaten güzel olduğu işindir ki herkesi kendisine celbeder. DAHA GENİŞ FİŞER KAROSERİLERİ sayesinde dört parmak daha geniştir. Ucuz fiyatlı arabalar arasında en güzel dahili tesisata ve en güzel bututa malik olanıdır. TUKiYEDEKi AYNİ FİYATTAKİ HİÇ BİR, Va NEİL LR vapuru 1 Temmuza doğru, apuru 3 tommuza doğru, Agula >» 8 3» Troja »10 » O» Burgaz, Yarma, Köstence, Kalas ve BAYİLERİ Arta vapuru 1:8 temmuza doğru (nir Zade Biraaerler, z 58 ge e ye Ötomabil Ticareti TEK; Şİ Za. V. 0, Carsi izmirt A İstiklâl Caddest 299. e SRüeY Yakında Hamburg, Brom, Anvers Müftü 2. Mehmet Hayri Va: İSTANBUL Mid kapt Zöhuşm yeğenleri. ve Rolerdam Imanlan için Ali. veli Mehmet Ali E. n Erzurumlu Z, Ahmet B. TRABZON, harokat elecek vapurlar, MERSİN - GAZİ ANTEP dinci Sali e. 2. Ahmet Şölki ve Şi TR ANTALYA Sebat Ticarcihanesi £ KONYA Delos vapuru 2:20 Haziran doğru, Heraklea yapıru 8-5 tommuza doğru, Tazla tafslt için Gnlaa'da Oya: Kimayan hanında Lastar Sibermann ve Çürekâsi vapur acentalığna m racaht, Telefon 444647 *6 (82) istanbul Ziraat Bankasından: ör Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi (o Emlâk Hisseys göre o. su No, su muhammen kıymeti : 1174 Eyüp Kasım Çavuş Balıkçı bakkal | Oda 2 5 m0 TL KISARNA Güle Korucu Mehmet çelebi | Ayvansaray Kâgir fırın ve oda | 2932 36 1800 ,, Maden 1176. İstanbul Mahmutpaşa Kürkçü Hanı Kürkçü Hanı dükkân 33/120 > 43 | e (177 Küçükpazar Hoca Hayrettin Ayazma kapını iki dükkân YA 179-181 900 b 1178 Beyoğlu Kamer hatun Eleni hane Tamamı 8 5000 |, mekleri kolay harmattrr, 1179 Fener Gülenmi Nim kâgir sabunhana 2960/5760 | 174 2072 çimi lezzeti, temiz ve 1180 Büyükada Karanfil Zeytilik ve Ebe Arsa metresi 38 3/8 un 29 Tabl ln balm e 1181 Yalı Pervane Kayulu ,, 212 Tamamı 49 sa e e O 1 Maden Türk Yılmaz Ama, 397”, 15 kerre 80 |, RR 1183 Bugazada Birgi Çarşı ve Yalı Kâyir gazino 46 9 40 eyi aslinin, ald kşiliine, şişkinliğe, küm ve gökor hastalığına en iyi ve tahil Hçlr, En tabi iştah. le KISARNA maden suyudur. lde) 1 — Yukarda yazılı gayrmenkullerden 1179 sıra numaralısının yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakden ve diğerlerininki ç Makden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere mülkiyeti şa çıkarılmiş olup ihaleleri 21/7/934 Cumartesi günü saat on beştedir. ? — Müzayedeye iştirak edeceklerin mexkür günde saat ondört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımdır. Senel haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: