25 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 AKŞAM 25 Haziran 1934 — Hanımlarda at sporlarına rağbet (Baş tarafı 1 inci sahifede) sabakalarda en çök dikkat edilen noktalardan biridir. Bana kalırsa bir kadın ata daha ziyade yakış Bunun için at sporları kadınla, biçilmiş kaftandır. — Ocakta kaç kadın arkada Biz var? — Yirmi beş kadar oldu.. Fa- kat hariçte pek çok genç kızlar ata binmek için can atıyorlar, Öy- le ümit ederim ki at sporları ya- hanımları sa- kimleri mükemmel bir bi Tayorsunuz? — Süreyya paşanin kerimesi Melâhat hanım bir, Ayşe hanım iki, şimdi Londra sefiri Fethi be- yin kerimesi Nermin Fethi hanım da ocağa girdi. Çok istidatlı. Fev. kalâde bir amazon olacak.. Sonra Atiye, Kumriye, Kadriye hanım- lar isminde üç kardeş. Onlar da çok — Gene yarışlara girecek mi- siniz? — Sonbahar koşuları için çalı- şiyorum. Geçen sefer kardeşim Orhan da benim koşuma girmişti. Kendisi benden çok eski ve mahir bir süvari idi. Talih yardım etti, geçtim. Bu sefer gene onu arkam- da bırakmak arzusundayım. Bu evde herkes atçı, Fazilet ha- Bum, biraderi Orhan Aziz bey, kü- çük hemşiresi, Küçük hemşire he- müz 1Z yaşında olduğu halde bi tün koşularda atını dörtnala si yek mukaddeme yapıyor, koşunun başlıyacağımı halka bu suretle ediyor. — Bir şey işittim. Bu sonbahar- 'da Ankarada büyük bir kadınlar koşusu yapılacakmış, bu koşuda İstanbul ve Ankara hanımları kar- gılaşacaklarmış. — Evet.. Böyle bir şey söyler yor. Biz de ona göre çalışacağız. Ankara hanımları çok çalışıyor- rmış. Orada da orlar kli bü var. İçlerinde fevkalâde ü amezonlar bulunduğunu Tuz, Sonra bazan Ankarada çıkan mecmunda resimlerini de görüyo- Tuz, Atlayışları filân mükkemmel. Onlar çok meraklı,.. Maamafih Ankaradaki meslektaş hemşirele- rimize mahçup olmamak için ora- | da da elimizden geldiği kadar ça- ışacağımıza şüphe edilmesi Fazilet Aziz hanım yarışlarda birinci geldiği atı «Aşık» tan bir evlât gibi bahsediyor. Bir. aralık tuvaletten bahis — Benim için en güzel elbise kület ve çizmedir. Bunu hepsine, en ağır balo elbiselerine bile ter- cih ederim. diyor, — H.F, Münderecatımızın çokluğu dolayısile “İttihat ve Terakki,, tefrikamızı bugün dercede” İmedik. Okuyucularımızdan özür dileriz. Falk Sabri HAYVANLAR ALEMİ | 50 8 metin harici tablo Büyük kıta 4 veni Bu meraklı, eficncol kitabı okudunuz mu Fiyeti: Heryerde 150 Kuruştur. Tevzi ve satış merkezi yalız AKŞAM KITAPHANESİ , Ankara caddesi, İstanbul Tara yerine posta pulu da gönderebilirsin ERE iLAN “Unvanı tcarim aitiyda icrayı fheliyette bulunan mağazalara ait makbuz, fatura ibraları vesair bilümum mali taathnda. mutazamnin. evrakın mamul nb. ve müteber olması için şalı imzala berâ- ber: mafazanın mühorana muhtevi ok ması Hâzim olup aksi halda muteber olmıyacaktır.— YORGİ MAVRODİ Cildiye ve zühreviye mütehmasısı Ir. BAHATTİN ŞEVKi Bahçekapı Taşhan No. 25, Saat 9 dan akşam 7 ye kadar. Pazartesi fukara yheccanen a (96) Cildiye ve Zühreviye müteh: Dr. NURİ OSMAN Beyoğlu Elhamra apartmanı No. 8 49) Istanbul belediyesi ilânları : Armavatköyde Küçük Ayazmada 23/47 numeralı hane kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuştur. müzayedeye girmak içi teminat makbuzu ile 27/6/934 Çarşamba günü saat on dörde anlamak için her gün, Talip olanlar, şeraiti de 5,5 liralık adar Beşiktaş kaymakamlığı ve B. Ş. Encümenine müracaatları, (3063) Ziraat Vekâleti Merkez lâboratuvarları | kaybettim, Bulan para kendisine zit ol. Müessesemiz Bakteriyol zirde miktar aleniye suretile satın alın: muharrer bulunan tecrübe bi Müdürlüğünden: in şartnamesi veçbile Etlikte merkez lâboratuvarları Müdürlüğü ile Ziraat Vekâleti Baytar Umum Müdürlüğü İkinci Şube Müdürlüğüne müracaatları münakasaya iştirak edeceklerin 4 Temmuz 934 Çarşamba günü saat 15 de Vekâlet Muhasebe Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda hazır bulunmaları, 500 adet Kobay, 200 Büyük beyaz fare, Beyaz fındık faresi, 350 adet Tavşan, 50 adet Y: 350 adet i Tavşan. (3074) Haydarpaşa Emrazı Istilâiye hastanesinden: Hastanemize 35 lira ücretli iki hasta bakıcı alınacaktır. Küçük sıhhat mektebinden — yahut kabile mektebinden mezun olmak şarttır. ları ilân olun müessesemize mür: liahmer mektebinden veyahut Taliplerin vesikalari 80, Yüksek Mühendis Mektebi Mübayaa Komisyonu Riyasetinden: Mektep cins yaş yemiş al Mayıs 935 gayesine kadar lüzumu olan muhlelif münakasya konulmuştur. Münakasası 2 Temmuz 934 tarihine müsadif pazartesi günü at “15, te yapıla cakır, Şartnamesini görmek üzere taliplerin mektebe müracaatları ilân olunur. (2999) Muhtelif Eşya Satışı İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 928 senesine kadar gümrüklerde toplanan bir çok eşyalar gümrüksüz kontenjanmz olarak aşağıda Yazılı tarihlerde her pazartet ihale kanunlarında ya: önleri saat 16 da satışma başlanılmışt tarları ve tahmini kiymetlerile satış gün ve tarihleri ve şekli müzayedeleri hizalarında gösterilmiştir Müzayedeler 1549 No ve 4/1/930 tarihli kanun ile 2490 No ve X6/934 tarihli arttırma eksiltme ve ii ahkâm ve her kese parasız verilen şartname dairesinde yapılı Taliplerden noterlikten tasdikli kanuni ikametgâh ve imza tasdiki istenir men kıymetin */, 7,5 çuğu nisbetinde teminatı muvakkata akçası alınır. Satılan eşyaların cinsleri, mike re her satış için muhams Müzayedeye | başlanıldıktan #onra gelecek talipler kabul edilmez. Kapalı zarfla yapılan müzayedelerde teklif mektupları müzayede gümrüklerde asılıdır. Istiyenler bu hakkında itiraz kabul edilmez. tandan bir saat evvel komisyona verilmiş olması lüğü odasında toplanır. Her istekliye talep edeceği izah: arttır. Komisyon Istanbul Gümrükleri Başmüdür. rilir. Satılan eşyaların tafsilâtlı cetvelleri imrüklerde görebilirler. Satıştan sonra eşya eşyaları bulunduğu 43397, Mevlüt kıraati | bulunan dostlarımıza en derin şükranlarımın arzına muhterem gazetenizin vasıta olmasını rica ederiz, Merhum Kemalettin beyin refikası Seniye ve kerimesi Mehli Merhum esbak bahriye nazırı Celâleddin paşa ve refikasının ruhları için önümüzdeki 28 Hazi- ran Perşembe günü Maçka'da Teşvikiye camiinde öğle namazımı müteakip Süleymaniye baş müez- zini Hafız Kemal bey tarafından mevlüdu risaletpenahi kıraat edi- leceği cihetle bilcümle akraba ve dostlarmın teşrifleri rica olunur. Rizayı Tarateyn İle Satış 2 emperyal bronz karyola, Borndorf çay takımı, paravanasil bir sulama dra, avize, kimba vessir elektrik Jeva sımatı ve perdeler, Tangalıda Sörp Agop ayartımacınn 7 No Gna sani 10 dan 19 ye kular müracaat, | (0) Zayi cüzdan 22 Haziran 994 cuma gönü türel Galatasaray arasında enzdanımı kay. yakii paradan başka Samuel Kuvetnkis ismine muhar rer hüsiyot cüzdanı ve üç kıta ticari sonetie diğer evrakımı havi cüzdanımı mak were yalnız ovrakımı Sirkeci köp- rain han 744 numarada Samuel Favalu- kis namına göndermesini insaniyet ma- Aksi takdirde yenir zayi oyrakın 65) na rica ederim. lerini çıkartacağımdan bakma kalmadığını ilân ederim. — Mersin askerlik gubesinden | aldığım askeri yesikam ile Mersin nofus. memur'ağundan almış, olduğum nüfus tezkeroml zay! ettim, Yenisini çikaracas Bundan eskisinin hak yoktur. Şevki oğlu Hüseyin Şevki LAN J verumaar Sergisi dolayısile yaptıracağınız pav- yon projeleri ve inşaat, dekor ve reklâmlar için; ( İstanbul posta hutusu 512 müracaat edi Zayi Doktor HORHORUNİ Tler çün akşama kadar hastalarını Emindun Valide kırsathanesi yanın: daki munyetohanosinde todavi oder. “Talefon: YANSI MM (290) F.N. Kap yekünu Tahmini Kıymet Müzayede Müzayedenin Satılan eşyanın cinsi Lira Kuruş tarihi şekli 4 105 581 70 167/934 açık artlırma © Muhtelif meyva ve sebze konseri veleri mekülât ve sair mevat. | w 96 643 s1 mA , Muhtelif kâğıtlar ve kâğıt eşya; Mubtelif 81 961 S0 301934 Mensucat muhtelif yün ve pas muk eşya, 2 4 1007 75 — ©8934 kapalızaf © Velespit, otomobilleri sit aksam ve sair mal » 800 3877 33 138/934 açık arttırma telif eşya, » 101 2304 80 20894 . Pudralar, kremler, dudak boyas ları sair tuvalet levazımı, 30 57. 1226 33 218/934 kapalı zarf O Dolu sinema filimleri 30 464 4205 52. 3/9934 açık artırma o Mubtelif oyuncaklar maden temiz“ lemeğe mahsus tozlar, cilâlar ve sair muhtelif eşya, ele el vi istanbul Evkaf M üzeler kâtibi umumisi Emir zade Kemalettin beyin vefatı |y Köme, enine keme ile m | e muk ve taziyet etmek lütfunda | 91470 Silivrikapısı haricinde Valdesultan çift ve 1470 ziralı man müştemilat çiftlik binası. Silivrikapısı de Nalbant çukurları nam mahalde 129 dönüm ve 1584 ziralı bir kıt'a tarlanın tamamı, Silivrikapısı haricinde Zeytinburnu civarında ve balen Çimento fabrikası karşısında 29 dönüm 1İ4İ zira tarlanın tamamı, Silivrikapısı haricinde çiftlik kurbünde Uzun tarla nam mahalde 15 dönüm ve 1105 zira miktarında tarlanın tamamı, Silivrikapısı haricinde Küçükbalıklı civarında Rum mezarlığı ttisalinde 82 dönüm 201 zira tarlanın tamamı, Silivrikapı haricinde Sofalı tarla nam mahalde Çimento fabrikası karşısında 4 dönüm tarlanın tamamı. Silivrikapısı haricinde Harman tarla nam mahalde 35 dönüm 99 zira miktarında tarlanın tamamı, Silivrikapı haricinde Çırpıcı çayırı üstünde 7 dönüm 987 tarlanın tamamı, de Küçükbalıklıda İspitalya karşısında tarlanın tamamı , Silivrikapı haricinde Basmahane yolunda 25 dönüm tarlanın tama, 1291 59 29115 302 22 822 00 240 00 1079 70 7987 259 72 460 00 3118 20 1534 00 Silivrikapı haricinde Veliefendi çayırında Çörekçi çeşmesi, karşısında 76 dönüm 704 zira tarlanın tamamı, Silivrikapı haricinde Mercantepe karşısında 10 dönüm 655 106 55 651 00 nde Veli efendi çeşmesi civarında Taş gukurlarında 65 dönüm 1083 zira tarlanın tamamı, haricinde Küçükbalıklı çivarında İspitalyaya muttasıl 19 dönüm 725 zira tarlanın tamamı, Silivrikapısı haricinde ,Çörekçiye giden yol üzerinde 12 dönüm tarlanın tamamı. | Yukarda semt ve miktarı gösterilen tarlalar satılmak üzere 20 güni | müddetle ilâna konmuştur. İhalesi Temmuzun 1lci Çarşamba günlü 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mablülât kalemine müracaatları. — “3336, İTİMADI MİLLİ Yangın - TURK SIGORTA ANONIM ŞİRKET! — Nakliyat Bankası: Adapazarı Türk Ticaret Bankasıdır Adapazarı Türk Ticaret Bankasının Merkez ve Şubelerinin bulunduğu mahallerle memleketin bellibaşlı Ticaret merkezlerinde “agrı, ACENTALARI VARDIR UFIMATİ İstanbul Galata İlimadı Mili Hanı Te içmeleri TUZLA ve otel 29 Haziran cuma günü açılıyor Sabahları 6,30-7,35 -8,05-9,50-11 - 11,45 -13,15-15,10da Haydarpaşaya giüen vapurların trenleri İçmelere gerer. 690) 591 75 240 00 Istanbul Kız lisesi müdürlüğünden: Mektep elbisesi olan bütün talebenin 25 haziran pazartesi günü saat on dörlte mektepte bulunmaları: | (3438)

Bu sayıdan diğer sayfalar: