25 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

25 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Haziran 1934 "AKŞAMDAN AKŞAMA Binaların boyası Yapı ve yollar kanunu bele: yelere yeni bir vazife veriyor. Her caddedeki binaların cephele- yile bahçe parmaklıklarına vu- rulacak boyaların renklerini be- iediye tayin edecektir. Bundan sonra binaların cephelerine ve bahçe parmaklıklarına belediye- hin göstereceği renklerde boya yurulacaktır. , Havadise lirse, belediye caddelerdeki bina- ların renklerini tesbit ederek ali kadarlara bildirmiş bile, Bu usule esas itibarile itiraz £dilemez. Herkesin evine ve bah- çe parmaklıklarına cani istedij gibi rengârenk boya sürmesi şeh- rin manzarasını hakikaten pek çirkin bir hale sokabilir. Şehrin güzelliğini, halkın zevki selimi namına, ev sahiplerinin bu hür- Kiyetlerine mâni olmak ve intizam altına almak tecviz edi- debilir, Fakat ya tatbikat? im ki ev sahipleri zevki selimden mahrumdur da sokak- ların manzarasını çirkin bir par- çalı bohçaya döndürecek suret te renkler kullancaklar. Ya bele- diyelerin zevki selimi ne ile sabit? Onlar da bizim içimizden seçi miyorlar mı? Belediye memuru sıfatını iktisap eder etmez fert lerin zevki inceleceğine dair el mizde bir senet mi var? Bir lediyenin aklına esince kim bilir ne| renkler tercih eder. Dünyayı toz pembesi renginde görenler var, bunlar mutlaka şehri bir gül tan boyasına gark etmeğe uğr: şacakle Gözüne dünya zindan kesilmiş, bedbin bir belediye re- isine çatan şehirler mutlaka ma- tem rengine bürünecekler, Sonra, belediyeleri sgüzar- lık yapmak için, bu boya mesele sini kendilerine iş güç edinme- leri ve meselâ lâğımlı sulari, #mekülât ve meşrubatı bir tarafa bırakırsak «şehri güzelleştirece- Hiz» diye boyacılıkla yani göz bescılığı ile fazla meşgul olma- darı kal . Artik bir belediye Marş, marş, falan sokak şu boyaya, falan ve falan sokaklar şu boyaya bir ay içinde boyanacak, Boyantmıyanlar olur- sa meselâ derilerinden davul ya- pılacak gibi bir de haber!... Haddi zatinde makul olan bu tedbiri belediyelerin tatbikatında gösterecekleri grabetler pek Jünç ve pek tahammülfersa emirnamesi: , bir şekle sökabilir. Böyle bir tecelli karşısında kalmamayı ümit ve temenni, edelim. Akşamci Baronun Avrupa seyahati Istanbul barosu bu sene yaz tatiline tesadüf eden aylarda bir Avrupa seyahati yapmağa karar vermiştir. Seyahate iştirak edecek olan avukatlarımız muhtelif mem- Jeketler barolarına misafir olacak- lardır. inanmak lâzim ge- | Hileli teraziler Yüzlerce ayarsız ve noksan terazi bulundu Gazi köprüsü Proje tasdik | edilince münka- sası yapılacak Mühendis mektebi rektörü Fik- ri beyin riyaseti altında bir ko- | misyonun Gazi köprüsü projesini tetkik ettiğini yazmıştık. Proje komisyonun lüzum gösterdiği ta- dilâtın tastiki için Nat ne gönderilmiştir. Gazi köprü: inşası için vesaiti nakliye bilet üe- retlerinden alınan on para zam- lardan hasıl ol anpara bir mil yon liraya yaklaştığından beledi ye köprüyü derhal ısmarlıyacak vaziyettedir. İstanbuldaki münekalâtin yal Biz bir köprü üzerinden yapılmasi, nakil vasıtalarının müşkülleştirmektedi Belediye Karaköy köprüsünde- | ki izdihamı azaltmak için Gazi | köprüsünü bir an evvel yaptırmak niyetindedir. Nafıa vekâleti, pro- | jeyi tastik ettiği takdirde köprü: nün inşasına bir mâni kalmiyacak- tır. Belediye köprü münakasasi- nin bu tiyecekt Esnafın elindeki terazilerin bo- zuk ve gramların noksan olduğu | hakkındaki şikâyetler üzerine iki gündenberi Beyoğlu ve Beşiktaş havalisindeki belediye zabıtası memurları, esnafın elindeki tera zi ve gramları ölçü memurlarile beraber muayene etmeğe başla” mışlardır. Bu umumi teftiş ve muayenede yüzlerce ayarsız terazi ve noksan gramlar bulunmuştur. Belediye bu terazileri kullanılmıyacak bir hal- de bozmuş ve hilekâr esnafa da para cezaları kesmiştir. Diğer ka- zalarda da böyle umumi bir kon- trol yapılacaktır. Belediye, eldeki teraziler siki seyrüseferini terazi kullanmağa mecbur olacı kanaatındadır. Belediye, bu tedbirden devamlı bir netice alınmasını isterse, esna- fın terazilerini mütemadi bir şe- kilde kontrol etmelidir. Zorlu kiracı Ev sahibine para yerine dayak attı ne içinde yapılmasını İs- Beyazıt hırsızları Üç hırsız yakayı ele verdi Zabıta uzun zamandan beri Beyazıt civarda müteaddit hır- sızlıklar yapan eşhası arıyor. du. Yapılan tahkikat neticesinde bu hırsızlıkların Haydar, Süley- | man ve Abdürrahman isimlerin- de üç kişi tarafından yapıldığı anlaşılmış ve zabıta hepsini ya- kalamıştır. Bu üç hırsızın müte- | Çimi söylemiştir. Evden On A li ler. Erlen karılma işinden fena halde hid- üçü de adliyeye | verilmişlerdir. | günl MÜ, RM EA mink ay eyi | Ml mişlerdir. Bunlar son zamanlarda | *€eden yerinden kalkıp oda ka li v2 | pısını kapamış ve eline geçirdiği A e dövdükten sonra i yene- miyerek başından da yaralayıp bayıltmıştır. Gürültüye koşan po- lisler, yerde kanlar içinde baygın bir halde yatan Ayşe hanımı has- taneye kaldırmışlardır. Mediha hanım yakalanıp tahkikata baş lanmıştır. Ecnebi diye satılan yerli mallar Piyasada ecnebi malı namı al- tında yerli mal satışları de- vam etmektedir. ötedenberi bu işin önüne geçmeğe çalışan tica- ret odasi, son günlerde bu saha- da tetkikatını artırmıştır. Oda idare heyetinin kararile tetkikat şubesi memurlarından mürekkep bir heyet bu gibi satışları kontrol etmek için piyasada dolaşacaktır. Fenerde Mediha hanim ismin- de bir kadın Ayşe hanım isminde bir kadının evine kiracı olarak girmiş ve son zamanlarda ev kira- sını vermemeye başlamıştır. Ayşe hanım müteaddit defalar kira için Mediha hanımı sıkıştırmışsa da Mediha hanım bağıra çağıra ken- wden koymuştur. Evvelki gün Ayşe hanim gene Mediha hanıma gidip parayı iste- miş ve vermediği takdirde evden Lâstik ayakkabıcılar da bir kongre aktedecekler Ayakkabı, deri ve kösele sana- yil kongresi münasebetile şehri- mizde toplanan murahaslar yer- lerine dönmektedirler, İstanbul ayakkabıcılar cemiye- ti, kongrede görüşülen meseleleri rapor halinde İktisat vekâletine bildirmiştir. Evvelce de yazdığımız. gibi, ayakkabıcılar deri ayakkabi fab- rikaları ve lâstik ayakkabı fabri kalarından şikâyet etmektedirler. Aldığımız malümata göre lâstik ayakkabı fabrikatörleri de arala- rında birleşerek bir kongre yapa- caklardır. Belediye vergileri Aidatlı tahsildar- lar istihdam edilecek 7 Belediye, geçen sene vergi tah- ına bir kat daha germi ver- mek için aidatlı tahsildarlar kul lanmiştı. Bu tahsildarlar, tahsil ettikleri © verginin © muayyen bir kısmıni tahsil ücreti olarak alı- yorlardı. Fakat sene sonunda bu tahsi e nihayet verilmişti. Yeni bülçe tastik edi- lerek belediyeye tebliğ edildikten sonra belediye yeniden aidal gayret ve faaliyeti gi sene de tercihan alınacaklardır. Denizde boğulmuş Yedikulede Osman isminde bi- risi dün banyo yapmak ü girmiş ve yüzmek bilmedi. Zinden boğulmuştur. Biraz sonra sahilde dolaşan balıkçılar tarafın- dan Osmanın cesedi bulunarak zabıtaya teslim edilmistir. Kaza- da kimsenin alâkası olmadığı an- laşılmıştır. Hal binası Belediye, satışlar proje hazırlıyor Üç aya kadar inşa: olan meyva ve sebze hal huriyet bayramında açılma resmi yapılacaktır. Halde toptan lacak meyva ve sebzeler için be- lediye tarafından bir proje ha- zırlanmaktadır. te Bu proje müzayedenin ne su- etle yapılacağını gösterecek ve doğrudan doğruya müstahsil ile | esnafı karşılaştıracak gayet ame) esaslara istinat edecektir. | Belediye, bilhassa © müzayede neticesinde tekarrür edecek Fiat- lerin mutedil olmasına ve halkın ucuz sebze ve meyva tedarik et mesine bilhassa dikkat edecektir. Halin memurin kadrosunda şimdilik büyük bir değişiklik ya: pılmıyacaktır. Ancak halin ida- resi, yeni vaziyete göre tebeddül edeceğinden memurların vazife leri'de yeni bir talimatname ile tesbit edilecektir. Halde müza- yede neticesinde fintlere seyyar satıcılar ve ma- halle aralarındaki sebzeci ve mey- vacılar tarafından özami kaç ku- tekarrür eden Tuş zam yapılacağı da tayin edi- | saflı, kafesi çarpan İl Kadın, operatör olamaz mı? — İş hayatı kadını erkekleştiri- yor. İş ve erkek meslekleri kadı kadınlık tarafını, en güirli tarafını ortadan kaldırıyor. Me: dim kadından da ope: mu?.. Kadın kadın olarak kalma- hıdır. Kadın kendisine mahsus olan şiirini kaybetmemeli, Bir çokları kadının yalnız böy- le tam kadın, şiirli kadın. olarak kalmasını istiyorlar. Daha geçen gün bir meslektaş? — Ben kadına operatörlük sa- nakını yakıştıramıyorum!... diyordu. Bir çokları şiirli olsun diye ka- dının büyük işler yapmasını iste- miyorlar. Bu neye benzer biliyor musunuz? gar. şadırvan, sedir, nar- bir İstanbul, Şarkın bu giirlü tarafına bayılan Piyer Loti ruhlu bir çok kimseler: — Aman bu şiiri bozmayin.. Medeniyetin gürültüsü bunları or- tadan kaldırmasın.,, Derlerdi. içimizde hâlâ Piyer Loti İstan- bulunun hayalini yaşıyanlar var. Geçenlerde bir edebiyat üstadile Boğaziçine dair konuşuyorduk. Üstat — Aman efendim, elektrik elek- trik diyorsunuz. Boğaziçini Beyoğ- luna mı benzetmek niyetindesiniz. Elektrik Boğaziçinin güzelliğini mahveder. Elektriğin girdiği yer- den şiir kaçar. Bırakalım Boğazi- gini yalnız mehtap aydınlatsın! “Aşağı yukarı: — Kadın şi na girmesin!. kalsin. iş hayati” demek bunun ay- midir. Piyer Lotinin şiirli fstanbulu günden güne tarihe karışıyor. Ka- dınlara da Piyer Loti gözü, Pi- yer Loti zevki ile bakmıyalım.. Hikmet Feridun Ege mıntakasından buğday alınacak Ziraat bankası umumi merkezi, buğday mahsulünün korumak ve fiatleri için Ege şube merkezlerinin mun- tazam bir program tahtında mü- bayaat yapmalarını emreylemiştir. »at bankasının, bu sene Ege mıntakasından külliyetli miktar- da buğday alacağı söyleniyor. Otomobilden kaçmak isterken Resmi isminde bir çocuk dün ük elinde şişe ile gaz almak üzere tramvay caddesinden göçer ken karşıdan gelen otomobilden kurtulmak için koşmak istemiş ve yere düşerek şişe parçalanmış ve parçaları koluna saplanarak da- marlarını kesmiştir. Çocuk bay» gm bir halde hastaneye kaldırıl. mıştır. Amca beye göre! — İktibas ve tercüme hakkı mahfuzdur — ik ayakkabılar da ar- hik bir mesele oldu monşer Amca bey. 5 Para benim, ayak da benim... ve ler deri ayakkabı giyerim... -.. İster kiste ayakkabıl, kesi var),

Bu sayıdan diğer sayfalar: