6 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

6 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 ei Epa 1934 MODELİ 620 wt KODAK cx Fotoğraf makineleri EKODAK 620: 6/9 Makinelerin KODAEK 616: 6.5OJLL E en ufağı Rolfilim makinelerin incilesi . Bir defa görünüz. En şık En sağlam Objektifleri kuvetli ve parlak Makanizması daima sabit .100 o/o muvaffakiyet Bi kopyalarınızı “Veloks,, kâğıdına bastırınız Resimler daha canli çıkar, detaylar kaybolmaz, senelerce sararmadan dayanır, Kopyaların e Er kelimesini teminat rak arayınız. | İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | altepe tecrübegâhında inşası atman min ÖR ) (Enstitü) binasının İnşaatı kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştı 2 — Kırdırma şartnamesile evrakı mn eliniz ezik suretleri (10) lira yi Cibalideki Levazım Mubasibi Mesullük vezne- sinden alınacal 3 — Ku iler 1477/934 lm müsadif aka ye Saat — te iii Alım ve Satı misyonunda icra kılınacaktır. klif etyan “kâöündabi hükümlere göre ykizile tayin viii — ve saatten Ml verilmelidir. 6 Temmuz 1934 TURKİYE BiRİKTİREN RAHAT-EDER 5 — Kırdırmağa, iledir enin dördün & üaldüği yazılı olduğu veçhile fenri ehliyeti haiz bulunanlar ei ak edebilir. 6 — Her istekli deyim — 7,5 ğu olan (3375) lira muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim sre ir, 7 — Kırdırma için tayin edilen saatle tutulm. kâğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul Gine n zabıt 1315) Nümune ve şartnamesi mucibince yerli veyahut ecnebi malı ince 5 7,5 teminat akçasile m Cibalide alım aatım komisyonuna e er ilân olunur. “ Hilâliahmer ran Merkezi Umumisinden : istanbul Belediyesi Memurları ooperatif Şirketinden: Şirketimiz hissedarlar umum vee ç defa ilân edilmiş ise li şişe bırakılmıştı. 28 Temmuz 934 tarihine tesadüf heyetinin fevkalâde surette toplanması İçin de ekseriyet mevcut olmadığından müzakere od eden sâlı günü saat Aşağıda yazılı olan ruznameni müzakeresi için, hissedarlar i heyeti fevkalâde surette töpinridiksdali ortakların : mezkür günde hazır KENE ani rica olunur. FEVKALÂDE RUZNAME: 1 — Esas mukavelenamenin ikinci a atideki fıkranın ilâv zu ile alâkadar diğer kooperatifler teşekkül edecek eğ ni ittihat vaya birliklerine aza sıfatile girebilir.» (948) Cafer Fahri beyin eserleri Nasıl e malıdır? 28 Haziran 1934 Perşembe günü Gaz maskesi fabrikası için ak ae iştirak edenlerin lâzım gelen şartları haiz ilen görüldüğünden pazarlık on beş gün müddetle te'hir Talip olanların pe ve ie i çarem Me vesikaları hi hamil olmak üz Tem ikinci erşembe günü saat on beşte Hilalikmer Merkezi Üisimtalne müracaat etmeleri ilân olunur. (837) Marmaranın Pırlantası i . Be agir Tenkai nasıl “ Satie,, Vantilâtörleri mL sair? Tavukçuluk ve fevkalâde tediye şartları sayesinde mayi sırrı Veresiye m İz Ta aklar | balik buçukta, Belediye tarim Umumi Meclis Salonunda e eanimek için BOMON'TİNİN nezareti altında Kızkulesi Park ve Plâjı Köprü Üsküdar iskelesinden, ve Beşiktaştan Salacığa gömme gece yarıma kadar her yi — vardı Gayet ucuz mezeler, Taze buzlu küçük fıçılar ilkeden sofralarını şenlendirmektedir. Husüsi müsamere ve ziyafetler kabul ve tertip edilir. Mersin Belediyesinden: Mersin Irmak suyunun “Klorizasyonusuliyle m — ap tasfiyesini yapacak ve günde 2000 metre mik'ap ta miş su verecek tesisat ile fenni, Sıhhi, bir tevzi şebekesi taka a ihzari projelerin tanzimi ın müddetle ve kapalı zarf usulile 'müna- kasaya konulmuştur. İhalesi 128/934 pazar günü saat 16da icra edileceğinden isteklilerin bu işe ait emmesi aa olarak Bele- diye Fen Müdürlüğünden istemeleri ve muayyen saatten evvel tekifnamelerini: 9 o de 7,5 muvakkat teminat ari veyi a Ba nka mektul bi ile birlikte Belediye Encümenine tevdi öld ilân , olunur. “3679, 'Tavuk merâklılarına > apk bir kitaj * 25 kül iu 3 Muhterem İstanbul halkının nazarı dikkatine Kandra odun satış yerinden toptan ve perakende Bir senelik kuru meşe AKŞAM “KITAPHANESİ 121, Ankara caddesi Çekisi 280 Kr. meşe o $ zi kms biz lap i SENEL ak il çamaşır banyoluk ieelmir. e vi v. GOÜ İ | Kuru fırıncı ind odünu toptan koyim teslim ,, Ss A E Lik ellem. leri dolaşarak elektrik aletleri kiii için plâsyelere ihtiyaç vardır. Hergün sabahları saat 8,80 dan 9, * Findik romanlar sokağında No 1012 ödün” deposu * on: 49104 yağ (953) istanbul Sıhhi Meetemeler Satınalma m onu Reisliğinden; 40,000 metre yerli pa 6,000 e re liseli bez. 4,000 i renkte elbiselik bez. « İstanbul Akliye | ve yeis tas hastanesi için lüzumu olan yukarda mıktarları yazılı ye rai olbâptaki nümune ve şartnamesi veçhile ve 17 temi 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek b em konmuştur. İsteklilerin müracat- 46) 5 onokok aşısı Belsoğukluğu ve ihtilâtlarına karşı pek tesirli ve taze aşıdır,Divanyolu Sultan Mahmut türbesi No 189. (802) Sahibi : Necmeddin Sadık Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Akşam Matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: