6 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

6 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii A 6 Temmüz 1934 AKŞAM Şimendifer hatlarının iki tarafına tahta perde çekilmesi.. Yüz sene evvel şimendifer yüzünden hararetli bir münakaşa, silindir şapkadan korkanlar !. uzuncu s€ nesi geçende tesit ia Bu münasebetle bir gazete o zaman ee epi bir münakaşayı hatırlatıy. 1 senesinde şimendiferler işlediği zaman halk iki nın da bı idi. Almanyanı sitesi tıp fakültesi 1835 senesinde demiryollarile seyahatin şiddetle aleyhinde bulunan r neş- retmişti, Raporda deniliyordu ki: di sarsıntı dır. Bu hal bir çok eya se bep olabi ilir, imendiferlerin zarari ” en geçen bir tren de ayni sarsıntıyı yapabilir, Bunun için de; miryolunun iki ta- seklikte tah in yerle çekmek Di zımdır. Bi mez ve hastalığın önü alınmış olur.» rapor üzerine pek çok gürül- töler olmuş, # en erbabı arasında Eşinin da ilâve edelim ki o za- saatte 20-25 kilomet- Acaba Er- langen üniversitesi profesörleri bugünkü 100-125 kilometre sürat- le giden trenleri görselerdi ne der- erdi? te Mi Silindir şapka Şimendiferler hakkındaki bu garip münakaşayı hatırlatan ga- zete diğer tarihi vakaları da kay- dediyor. Bunlardan biri silindir şapka giyilmesidir. 1796 senesine kadar silindir şapka yokmuş. O tarihte ilk defa bu şapkalar mey- Geçen asırda kadınları korkutan ve bayılmalarına Het olan silindir şapkalar me Cieşmie) yun 1796 ında Londra sakekiarnmla ilk silindir şapkanın görülmesini ve uyandırdığı heyecanı $u suretle anlatıyor: «Dün, John Hetherington ismini- de biri, kaba bir münasebetsizlik yapi ğı ve sokakların sükünetini ihlal ettiği için Londra belediye uzurun lığının, bazi asabi insanları kolayca korkutabileceği tesbit olunmuştur. Hakikaten, polislerin söylediği- ne göre bu şapkayı gören bir çol kadınlar bayılmış, çocuklar bağı- rışmış, ve hattâ etrafına toplanan kalabalıktan birisi de yere düşe- rek e kırmıştır.» ir ki 138 sene evvel İn- | vi o kadar korkutan silindir ir müddet sonra İngilizle- rin en çelen — ettikleri ser- puş olm , Bugün İngilterede silindir şapka, Pig bütün mem- leketlerden fazla giyilmektedir. En küçük merasime, at yarışları- na silindir şapkasız gitmek ayıp sayılıyor. Kahvenin 250 nci senesi Avrupada kahve kullanılmağa başlanmasının ve ilk kahvehane açılmasının 250 inci senesi geçen- de tesit edilmiştir. 1683 senesine vrupada kahve malüm doğüli kahvehane de yoktu. O tarihte Türk ordusu Viyana- askerlerin fasulyaya benziyen bir maddeyi kavurarak toz haline ge- irdiklerini ve bunu şeker ve su tür. Lehb kahve ismi verileni bü “ Şaç e nlmizi ei açmış ve kahve pişirmeğe iştir. Kahvehane ve pişirilen kahve gok rağbet görmüştür. Bunun üze- zin& her meslek erbabi için klüp gibi kahvehaneler açılmağa baş- bir şey oluyor. Sahife 7 Samsun mektupları Karadeniz kıyılarında sanayi hayatı i Bafra civarındaki kereste fabrikasında 220 amele çalışıyor Bafra civarında lr kereste fabrikası eniz sahillerinde sanayi hayatı inkişaf ediyor. Son seneler zarfında bura- darda yeni yeni fabrikalar kurul muştur. Bunlardan biri de Bafra civarındaki Kunduz kereste fab- rikasıdır. radeniz ve hinterlândının ke- reste ihtiyacını tatmin eden ve ba- zan çok uzak şehirlere bile sevki- yatta bulunan bu muazzam sanat evi, son sistem makinelerile, oto- matik teçhizatile günde üç yüz metre kara kereste işlemektedir. Bu fabrika iptida Eskişehir me- busu Emin bey tarafından kurul- muşkı sene İş bankasının da içinde İML bir limitet i tarafından bag maş men alınmış ve ilâve edi tesisatile işletilmeğe hilkünii Osmancık civarındaki muazzam Kunduz ormanlarından Kızılır. dei vasıtasile getirilen asırlık omrukların burada nasıl biçildi- rr ve nasıl bir tahta haline ge- tirildiğini görmek cidden meraklı 'omrukların ormandan Kızılır- mağa atılışı ve suların tabii cere- akılarak Bafra önle- rine kadi işi üzücü ve yorucu bir iştir. ei yüzbaşı Nuri he eridim çalı ezareti dl ve iki ayda bir dali yapılan bu iş, yağmurlu zamanlara raslarsa fabrikayı esas- h bir endişeye düşürmektedir. Yağmur yağmadığı zamanlarda bu tomruklar ırmağın sakin tılarına o kapılarak bea önündeki bentlere kadar kolayca gelir. Burada sistem ve oto- matik vinçlerle. m e KAİ kesi ildikten sonra işleme dai- e nakledilir. SR son sistem tesisatı bulu- nan tamir, tesviye, döküm daire- leri ve müteaddit kereste korut- ma fırınları fabrikanın esaslı teş- kilâtındandır. rika bütün kerestelerini de- çük lokomotif işlemekte ve çıkan er iskelede bekliyen fab- ve çaparlarına taşı- maktadır. Fabrikada çalışan 220 amele- nin sıhhat ve istirahatlerine de hususi bir dikkatle bakılmaktadır. İşçilerin yemek » ve yatak koğuşları. nda umumi bir park tesisine başlamıştır. Parkın içinde mü addit eğlence yerleri ve tenis bol sahası yapmıya da etmiş ve fakat belediyeden iste- teşebbüs suya düşmüştü Zeküyinoğla Fuat San Fransiscoda grevcilerle m Fransisco 5 ( A A)— Polilerle raki işçileri arasında kargaşalıklar Gini; birçok kim- seler yaralanmıştır. Me, ğ EİN er... ağ ağ â niz Simav:orta mektebi 934 senesi mezunlari muallimlerile bir arada

Bu sayıdan diğer sayfalar: