6 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

6 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a » büyük aşiretlerin yanları Sahife 2 AKŞAM 6 Temn:uz 1934 Doçentler Ankaraya iki kişilik bir heyet gönderiyorlar niversitenin muhtelif fakülk telerine mensup 63 doçent dün şam toplanmışlar e maaş me selesi hakkında görüşmüşlerdir. Neticede iki kişiden omürekke; bir yetin ö bulunulması Eri ların en aşağı tir. Bugün doçentlerin eline g; çen para 78 liradır. Bunynla inat eğe imkân Yatı mektepleri İzmirde köylü çocuklarını okutmak için teşebbüsler Izmir 4 (Hususi) — — Köylü ço- mıyacak kadar küçük ve uzak köylerimiz için de 45 yatılı mek- ep açılıyor. Bunlar, mektepleri mevcut bü- De köylerin ey ri ıw tutacağı bakıcı ve ahçı sere ve tedarik a i evler içini bir alli dare nezaretleri altında faaliyete ge- girilecektir. Karyola yerine yarım metre yüksekliğinde kerevet ya- tak levazımı, hav Si iş fırçası demirbaş © eşyadan Bakı kadının masrafı, li k eden köylü payi keke ek Bir e mezar sraf 5Olira hudu- dundi Beşar vilâyette 170 küçül köyün çocuğu kurtarılmış — caktır. adar Kütahya, Murat dağı vesair yaylalara giden Kara- tekeli, Hozun ve Karakeçili gibi ıda yaz mevsimince birer seyyar muallim vermek ciheti de tetkik edilmek- tedir. Tahakki ederse bu su- retle aşiretlerdeki klar da cehaletten kurtarılmış olacaktır. Bir fabrika yandı .. Ateş talaşların tutuşmasından ı çıkmıştır Beyoğlunda Asmalı mescit İsta- mat efendiye ait 17 numaralı ma- Z rikasından dün gece rısı yangın çıkmış, itfaiye ye- tişinciye kadar ateş fabrikayı sar- mıştır. İtfai, aiyenin bütün gayretine rağ- men fal katlarile bunun arkasındaki Ha- İıcıoğlu apartımanının da birinci ve ikinci katları tamamile yan- mıştır. , Ateşin talaşlardan işer söy- lenmektedir. Fabrikanm on bin li- raya sigortalı olduğu tır. Zabıta eli almış- tahkikata devam edi- | yen ——— Tramvayların sürati e Tramvay eti, tramvayların süratini arttırmak üzere bazıted- rler almıştır. Makinelerde bazı değişiklikler yapılmış ay üne aza“ süratte yarim misli fazl rat iandiğii ( Bu Sahahki Telgraflar | İsmet paşanın mühim bir nutku: Büyük Millet Meclisi ittifakla kabineye itimat beyan etti Sai Meclisinin nutkunda Türkiyenin e 'ketin yük- selme ve ilerileme siyasetinde dur- devletin mil mniyeti- ak olduğunu söylemiştir. nin, milletin ve memle| Başvekil paşa iktisadi ve siyasi nların m ilerlemeyi temin ede- ak için hükümeti uğraştığını, hususi sanayii b kasmak ve teşvik e aima göz önünde tutuldu- , hususi kuvvetleri: şimdiden tesbit edilmiş bulundu- gunu izah etmiş de serbest ve muhafaza edeceğini eri eyle- miştir. İ iç ı sederek hükümetin zirai sahada- ki düşünceleri tebellür etmiş bir halde bulunduğunu, büyük ziraat müesseseleri kurulmuş olduğunu, memleketin her sahada süratle il ilmesi ve devlet kudretinin çalışması, köylünün kazanç ve ge- çim seviyesinin yükselmesine bağ- lı olduğunu, zirai siyasette hükü- metin bir program hazırlamakta olduğunu e Milli maarif asetimizden bahseden İsmet paşa, Büyük Millet Meclisinin, bir kaç milli bye verdiği w etlerini tesbit il bir hal di olduğunu, ilk tahsil calarının maaşlarının alkali si, hususi idarelerin müvazeneli ve mu m bir bütçe ile idare- sinin temini için tertibat alındığı- mının takip edildiğini izah eyle- miştir, im vaziyet Başvekil paşa mali vaziyetten bahsederek 1033 bütçesinin he- men tamamen mütevazin bir hal- e ti uğunu, memleketler arasındaki alışveri- şin bizim eli n kayıt- ae Ri bulimidisi yüzün 'deki istikrarın inandırıcı bir delili olduğunu, 1934 senesi için yeni mali ol alınması hem lek: lenmesini istemesi yüzünden za- ruri olduğunu, Türkiyenin kutul- masında bugünkü neslin ilk gün- den itibaren hesapsız fedakârlık- lara mecbur a ey vE kabil olmıyan anda şerefli bir talih, oldüğnn söyle miştir. paşa sözüne devamla ye- ismet ni ie meyanında undan alı- nan resmin €sas (itibarile devlet (o hazinesini (ve büt- çesini oOa dar (o etmediğini, resmin obuğd koru! nedenberi çok hayırlı olarak de- val etlerinden biri ol- duğunu anlatmıştır. Şimendifer siyaseti Başvekil paşa şimendifer siya- setine temasla Nafıa vekâletinin şimendiferler programını muvaf- fakıyetle takip etmekte olduğunu, azla masraf ve sabır istiyen şimendifer politikası Büyük Millet Meclisinin, büyük imi > © lerin başında edi Nafia vekâletinin hususi ve re: nakale vasıtalarını yakından mü- rakabeye Gi e suretile — İs rica faydalı bir istikamett lendiğini, yol yeli lerinin yn için daha çok gayretler sarfetmek iiycıda bulurduğ meclise ameli Ne uz ve rl arzetmek üzeri hazırlanmakta olduğunu söyle. miştii ğumuzu, Na- Günü Halkfırkasının rolü «— Halk fırkasının son inkişaf 'devri siyasi bir fırkanın dar çer- demiş ve çok alkışlanmıştır. Cumhuriyet ordusu İsmet paşa halkevlerinin faali- yetinden bahsettikten sonra cum- huriyet ordusunun kudretini hülâ- saten anlatmış ve demiştir ki u se, içinden gör bizi müftehir ğrur etmiştir. Çetin muhaı tecrübeleri iç yoğ uş bi: ve idaresi anlayışlı bir göze der- Iİ çarpmaktadır. (Şiddetli al- kışlar). Büyük gi paşa bundan sonra Bü- Şefin feyizli ismi niz ğin ki: Reişicumhurun hü- kil faaliyetini kolaylaştırmak ve muvaffakıyete sevketmek vw izah milli çi >. safhasında bir eyiz kaynağı olmak suretindeki sek ii anmak bizim için üyük milli reisin iktisadi, içtimai ve kültür sahalarında ve bizzat cumhuriyet ordusile yakın ie sı iy için mütemadi yükselme temin etmektedir. çar kışlar). Milli Türk devletinin sağlam te- h detli alkışlar ve bravo sesl: oder pe bundan onra Li eme elin bahsederek İran, Yugoslavya, Irak ile aramızdaki samimi dostluktan a ee İnray paşa Bul garistanla sebatımız hak- Mek hissiyatı- mız Bulgar hükümeti ve milleti ta- rafından açık olarak takdir edil- mek ümidile doludur» demiş, Yu- nanistan, Romanya, Arnavutlı Macaristan ve diğer devletlerle olan dostluğumuzdan bahsetmiştir. undan sonra de- et Rusya ile dostluk ve itimat ve siye küvvetli ve mesut ” rette devam ediyor, Fransa- ve istikrar takip eden po- a alâka ile karşıladığını örmek bizim için hakiki bir mem- nuniyettir. İngiltere ile ihtilâfsız, dürüst ve dostane münasebetteyiz. İtalya ile aramızda ihtilâflı hiç ha susiyetimizdir Oki, bunun ica- batını takip ederken açık bir po- litika ifade etmeyi ve iki memle- ket arasında ciddi bir dostluk ve emniyet siyasetinin devam etme- sine hizmet etmeyi hakkile takdir ediyoruz. Almanya ve Amerika luk münasebatımız verimli bir şe- kilde ileriliyor, . İsmet paşa bundan sonra siya- setimizin sulhün masun olmasını rmek olduğunu söylemiş ve Meclisten itimat reyi sa etmiş“ tir. Meclis ittifakla itimat beyan etmiştir. ile dost- Kral Zogo geliyor m mu? Bazı ei in ver- dikleri malüm. kralı, ei arzusunu sü“) Zogo Türkiye hakkında çok mu- habketkârane sözler söylemiştir. Şahinşah Hz. Erzurum 5 — Şahinşah Hz. bugün 15,20 de Erzuruma vâsıl oldular. Halk misafirimizi & tezahüratla karşıladı, toplar atıldı. Şahinşah Hz. yarın hudu- da müteveecihen,hareket edecek", tir, Arnavutlukta isyan çıkmış? Atina 4 — Buraya gelen bir ha- bere göre Arnavutlukta kanlı bir isyan çıkmıştır. İsyanda İtalyanın parmağı varmış. Bu hususta he- r. Esil lât, yoktur, , haber çihti- yatla karşılanmıştır. Trakyadan gelenler sahifede) sleek ve eli edi tetkikat- a bulunacaklardır. Tetkikat ne- ticesinde bir ta: ok duğu tahakkuk ederse failler ta- bii mahkemeye verileceklerdir. Şehrimizdeki Si erisir bunu teyit Ge yik diye bir şey mevcut olamıya- cağını söylemişlerdir. 3 elen musevilerden bir kısmı in ! tizar vaziyetindedir. Bir kısmı bu' ö Bala ticaret etmek is- “Dahliye vekiline müfettişler refakat ediyor rakyadan gelen Ankara 5 — musevi vatandaşlar hakkında bü- . kümete meselenin mahiyet ve sa- fahatına dair mufassal malümat gelmiştir. Ancak hakiki mahiyeti henüz tavazzuh etme iştir. Da- hiliye ( vekâletimi di müfettişlerle (birlikte mahallin- de yapacağı.tetkikat ve tahkikata ve tanzim edeceği rapora intizar edilmektedir. Bu hareketin mevzii olduğu, Çanakkale ile Edirne arasında bu çevesi e cürüm işliyenler şw öylediği gibi pi serilmnişiscdir, izmir - Yalova yolu tarafı 1 inci sahife dai bu süretle yol ile ateği ya bağlanmış olmaktadır. Bu yol yuvarlak hesap 600 kilometredir. 9 saatte me ümit edi- iyor. Keza, İzmir - Çanakkale arasındaki e de otomobille 9 saatte katedilebilmektedir. Tec- rübe yapılmış ve bu neticeye va- rılmıştır Vali paşa, vilâyet dahilinde ye- ni açılan kinderhaymlar hakkında da izahat verdi. Çocuk ye tercüme ve tesmiye edebilece- ğimiz bu teşekküller, ei mektep- obaları di- lerindeki fakir, zayıf ve cılız ço- cuklar içindir. Çocu! klar burada inlenecek, bakılacak, kuvvetle- necektir. Her obada 25-50 çocuk vardır. Şimdilik açılanlar 7 tane- ir. Bunlar Bergamanın Kozak nahiyesi Aşağıbeyli, Ödemiş Boz- luk ormanları ile Aliağa plâjında, linde, Kemalpaşanı yündedir. Muallimler, bakıcılar, tâ çocuklara diş fırçası temin edil- miştir.. Köylüler, yüksek kaloride gıdalar teberrü etmişlerdir. Vilâ- yet henüz bir santim sarfetme- miştir. eği dayılar ei bas şarmıştı ina paşa diyor ki: — Bu, tamamile milli ve içti- mai bünyemizden doğmuştur. Beş yüze yakın vataı su kurta“ rılacaktır. Altışar haftalık iki de vir, biribirini takip edecektir. Sinemacılar şurayı devlete müracaat ediyorlar A cıları meselenin şürayı devletçe hallini istemişlerdir. Şürayı devlet karar verinciye kadar yim | ir sına müsaade edilme: — amm. saman

Bu sayıdan diğer sayfalar: