18 Ağustos 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

18 Ağustos 1935 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” Sahife 10 | : | istanbul belediyesi ilânları | * | X Memba su kaplarında kullanılmak üzere lüzumu olup açık ek- i © siltmeye konulan ve 21/8/935 yn ihalesi yapılacağı ilân olu- — kuruş fiat tahmin ol - minat makbuz veya milyon tane su ku i rak yazıldığından keyfiyet tashihen ilân olunur, e. * kapsülünün beher bin danesinin mu- yazılacağı i yanlışlıkla 260 kuruş ola- . «B.» unmuştur, İstekli olan! mektul “at 15 de levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. — Cerrahpaşa hastanesi için lüzumu olan 130 santim eninde 500 met- © ro şilte yüzü pazarlığa konulmuştur. Şilte yüzünün bir metrosuna 50 lar 37,5 liralık muvakkat te- tubiyle beraber 19/8/935 ye günü sa" «4868» a 95 ı Meşrutiyet hatırala; Üç esas Avrupanın siyasi iri e Sa erdi ı Güzel sanatlarda yeni felsefe , . . HÜSEYİN CAHİD iR HAREKETLERİ sayı Dün çıktı. 7 Ağustos 1935 — Cumartesi İÇİNDEKİLER: Pr Fortunat MİNİ aç ei ölem vii iv » EF, Sieburg Bugünün sahibleri : Krupp. . . . « « « « « Henry de Zogheb Serseri SN erler ; « « » e» seli 9 Francis Delalsi Gu&pöou'dan kaçanlar . . . e « «ue Tatlana Tchernavina Kürek cehennemi (coman) . . . « . « « « » Tüllle Murri Düşünceler . . » «*. ve vw e» e is 4 Fiyeti her yerde 20 kuruştur Charles Turgeon Henri Decugis » « Hüseyin Cahid «Si Ankara Valiliğinden: Mn kin 23 *36 7 * 464 - 119 * 500 kile; ii metrelik köprü inşaatı ka; 1 kilometre » Kırşehir yolunun 7 t 464 - 68 * 500 kilometreleri ikide şose ti “ metreleri — Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 57676 lira 28 Bu işe aid şartüameler v ve evrak şunlardır; ii F — Keşif ve i İsteye, er bu şartn poo; mühendisliğinde görebilirler. 1/9, — Eksiltme 4 er. z — Eksiltmeye z nununun 17 inci © teminat vermeler i — İsteklilerin 2490 N. ei fiat cetveli eli, palı zarf usulile e real tur. 28 kuruştur, ameleri ve: evrakı'Ankara Vilâyeti Nafıa 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Ankara Vilâyeti binasında Vilâyet Encümeni tarafından ya girebilmek içi P B— Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları. — Bu işi in o. lu arttırma, eksiltme , maddesine uygun 4133 lira 81 kuruşluk muvakkat ve ihale ka- yapabileceklerine dair ka Vilâyeti Nafıa Baş lin fenni el ları, — Teklif mektupları ihale ar gelmiş olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul Z. (2204) o (4845) Açık Eksiltme Ilânı. © Haydarpaşa Lisesi Alım Satım Komisyonundan; 1 — Eksiltmeğe konulan iş: Haydarpaşa Lisesi karyola tamiri, Keşif bedeli: — Bu işe aid şi 5 Eksiltme b) Mukavele pri <) me el d) Keşi : İste me bei eni Direktörlüğün 780 (Yediyüzseksen) lira. artnameler ve evrak şunlardır; şartnamesi, ojesi, ve umumiyesi., eleri ve evraki bedelsiz olarak Haydarpaşa ire den alabilirler. — Eksiltme 2/9/1935 pazartesi günü saat 15 de İstanbul Kül. — siltme kat te'minat vermesi — Eksi ilmeğe, açık yapılacaktır. girebilmek ve bu parayi eksiltme gününden tür el ktörlüğü binasında toplanan komisyonda yapılac caktır. 4 li için isteklilerin 60 lira muvak- 5 vvel Liseler , muhasebeciliğine yatırması ve bundan başka aşağidaki vesikalar haiz i olup göstermesi lâzımdır. a icaret odasi vesikasi.. b) Nafıa Direktörlüğünden tas dik ettirilmiş ehliyet vesikasi .4864 DANKALI BİN EİİNDE AZIK Dolu li ist. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları İstanbul Levazm Âmirliği için 30.000 e yi pirinç 23 ağus- a günü saat 16 da cağ ekekelele Topanede atinalma Komisyonunda yapıla- ld Tahmin bedeli 7050 lira- dır. Muvakkat taminatı 528 lira 75 kuruştur. İsteklilerin belli gün saat 15e kadar teklif mektubla- rını Komisyona vermeleri, Şart- name ü i her gün Ko- misyonda görülebilir, (91) (4593) rp akademisi eratı için 20 bin ve is eti 28 Ağustos 935 Çarşamba günü saat da e palı 2 re Tophanedi İkaimliğ özüni! eksiltmesi yani caktır. Tahmin bedeli 6000 lira» rını komisyona vermeleri. Ş9 (4728) Davut, bulunan ölçme taburundan çürüğe ayrılan 1407 çift fotin, 179 aded palaska ka- 1 22 Ağustos 935 perşembe günü saat 14,30da bien Tophanede Gl in nunca satılacaktır. T: in bedeli 84 lira 87 kuru: de Saımalma Komisyonuna gel meleri, (99) o (4779) Harbiye mektebi için 20 bin kilo ayşe kadın 12 bin kilo doma- tes 30 bin kilo patlıcan, 4000 kilo Bamya, 1700 kilo dolmalık bibere | İnhisarlar U. Müdürlüğünden: | rklarelinde Yaprak Tütün Ambarı inşaatı kapalı zarfla 1 — Ku eksiltmeye konmuştur. 2—T u ahmin edilen bedeli keşif (22498) lira (23) kuruştur. v — İhalesi 3/9/935 salı iğ saatl4d ruş mukabilinde Kabataşda Levazım ve — Şartnamesi (113) ki Şubesinden v: ğin lar dahilinde ve muayyen edir, erilir, Eksiltmeye eli (2490) sayılı kanunda yazılı şart- gün ve 1 ralık teminat ve teklif mektuplarını İmam Levazım ve Mübayaat acaatları (4710) saatından bir saat evvel (1688) li- Şubesindeki Alım Komisyonuna müt & İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 50 ilâ 100 bin adet 50 kilo tuz alabilecek çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 23/8/935 erin: müsadif cuma günü saat 15 de Kabataşta Levazım deki Alım rim So 7,5 güvenme parala“ ve mübayaat şubesini riyle birlikte müracaatları, «486 Taliplerin METAMORFOZ Zayi — Motosikletimin 275 nu- maralı Ve nı zayi ettim. Hük- mü yoktur. Süley: istanbulun biricik sayfiyesi : Şüphesiz (Çamlıca) dır. Çünkü burada ava, sular, manzaralar emsalsizdir. Va Eminönü skerlik Şubesinden: * Yüksek okullardan ve tıp ta- lebe yurdundan çıkan tam ve yük- sek askeri ehliyetnamesi olanlar- dan ihtiyat iii yetişme şeraiti- ni haiz bulun tam ehliyet pire ! Ey il 935 de ve ge sek e tnameleri olanlar d ni ikmal ettirmeleri ilân olunur. verilen fiatlar pahalı görüldüğün- len 15 Ağustos 935 pazartesi gü- nü saat 15 de Tophanede Satınal- ma komisyonunda pazarlıkla alı- nacaktır. Tahmin bedeli 4997 li- ra 75 kuruştur. Son temi lira 67 kuruştur, İsteklilerin belli saatta Komisyona gelmeleri. ,(100) (4821) Toprak temiz ve çok münbit ve ucuz dur. Duko ile boyanmış modern BIR SALON TAKIMI İyi bir fiyatla satılıktır. Taksim No 87 Macar Marangoz atölyesine müracaat Kastamonu — li Kastamonuda “oturmakta 803: lıkla meşgul bakin ski olan müflis mal Danişin iflâs idaresince e ve istihkak iddialarının tahkik muştur. (Müfls al karşı konkordato teklif etmiş olduğundan bü cihetin müzakeresi ve) ("| kanunen t 10 alacaklıların icra En airesinde hazır bü 8 saal da 4 lunmaları ilân olu A

Bu sayıdan diğer sayfalar: