10 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

10 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

937 10 Mayıs 1987 Dün Geceki ve Bu Sahahki 'Teloeraflar Hindenburg balonu yolcularından biri daha hastanede öldü Kazanın sebebini araştırmak için iki komisyon teşkil edildi burg biri daha mandanı kaptan Max den Albert Sanımt, Bununla naziktir. Hindenburg | resmi İste, tür. Mü ii ben meydana çıkarılmış olan 22 kişi öl- | müştür. Yere indirme takımı müret- tebalından bir kişi ölmüştür. 15 i yol- €u, | 6 mürettabttarı ve 2 si seyirci olmak üezere 33 ki: e kaldı- rilmıştır. Burlarda! k bir va- olanı miktarı 31 olup 81 yolcudur. İki tahkik komisyonu wda tahki i komisyon kurulmuş- ardan biri Me di- Eyüp üpüyel Hemen ittifakla belediye teşkili lehinde rey verildi Şimdiye kadar Fatih kaymakam- ğına bağlı olan Eyöbün ayrı belediy kaymakamlık haline 80- kulup sokulmaması hakkında dün İstanbul halkının reyleri toplan- ve denberi mahallele ; toplanacağı ilâ nalk reyini vermek Üze koşmuştur. Rey sün T05. DEŞİK, toplanmasına kuzdan ii on sekize k m kontrol etmiş- bte ayr birbelediye dairesi hakkında «muvafık reyi -ve- renler sandığa beyaz kâğıdları atıyor» teşkili inyordu. ütün ka Kâğıthanede Kavga eti ettiği ği karısın çukura gömmeğe kalktı Dün akşam geç vakit Kâğıthanede gatip bir vaka olmuştur: Gezmek üzere ailesile birlikte Kâ- ğıtbaneye gelmiş olan balıkcı Eyüp isminde biri, bir haylı rakı içtikten kıskançlığın verdiği bir tessür- e kavgaya tutuşmuş, nihayet kavga yatışır gibi olduktan sonra enini hava m üzere daha ten r aralık kadını uzatarak ve oradan uzaklaşmıştır. Kadının fer; tşen jandarmalar, onu olduğu den kurt lar, az sonra da balıkçı Eyübü yakalıyarak ; takibala obuşlar mışlardır. Saat | | teşarı B. Valle, EHindenbür balonu- nun uğradığı felâket hakk lk rını söylemiş sirasmda, bei in İ kompartı boşaltmak kıç iretile balonun ve palamar ndan müte i ileri sürmüşt sa ihtimal dahilindedir. ! | Binde böyle bir iştial vukua ie beled Çünkü o vâziyette kıvılcımlar, balo- nun tebdili mevki etmesi yüzünden meydana gelen hava izinde kaybolup gitmektedir. B. Valle, netice olarak şöyle demiş- «İstikbalde kabili sevk balonların heltum ile şişirilmesi lâzımdır.» Graf Zeppelin hareket etmiyor 9K(AA,) «Graf! Zepp ndanı yüzbaşı Sehiller, ü Rio de Jane! an bu bül elini» salı Bu nazaran müvellidülma iştiali neticesinde Hir- denburg balonunun uğramış olduğu felâket üzerine ittihaz ei iştir. Hükümet memurları, kabilisevk ba- lonların Atlas Okyanosu tarikile yap- makta oldukları umumi seferler hak kında da henüz nihal karar vermiş değillerdir. Romada şenlik imparatorluğun ın yıldönümü! merasimle kutlandı Roma 9 (A.A) — Her asker sınıfı- na mensup 40,000 kişi bu sabah, imparatorluğun teessüsünün yıldö- nümü münasebetile, kral, B, Musso- kütlesi hazır oi- duğu halde 1 İmpero,da bir geçi resmi yüpı vuşlar vini ğun tees- süsünün ilk dönümünün şeref, sal vet ve sulh içinde tesid edilmiş ol- duğunu söylemistir, Duçe, İt, ka na ne gi- bi mânlalar çıkarsa çıksın temâin vazifesini ilaya azmetmiş olduğunu ilâve eylemiştir. 937 bütçesi Ankara 8 — 931 den çıkmıştır. Umumi y yon liradır ki, geçen se miyon Hira fazladır. Bu lerine ve mütebakisi tabi edilmekti Romanya - Polonya Polonya reisicumhuru 6 haziranda Bükreşe Yidecek| " Varşova 9 (A.A.) — Romanya v ahdı prens Michel, Londradaki taç | giyme merasiminden sonra buraya ge- | lerek Reisicumhur Mescicki'yi resmen Bükreşe davet edecektir. | Reisicumhur, Voyvod Michel'e Be- yaz kartal nişanını tevcih edecektir. Moscicki, Bükreşe 6 haziranda mu- vasalat edecektir. Romanya Kralı Ca- rol, Varsovaya 30 b nda gidecek- ya mirala- nmektedir. Abdülhamidin oğlu Selim İ Lübnanda öldü Şam 9 — Abdülkamidin büyük oğ- Yu sabık şehzade Selim Cunyede öl- müştür, Cenazesi ri yanına gömülü | Panl, Başvekilimiz Londraya vasıl oldu Birçok devletlerin murahhas heyetleri de Londraya mi Londr safirleri olacak B. İsmet İnönü, Ltvinot ve Aven nok İran Göre a, Arnavutluk, murahhas hey! yetleri ve Fransız askeri heyeti de aynı trenle Londraya gel mişlerdi İngiliz kralının ziyafeti Londra 9 (A.A.) — Kral ve Kraliçe, am Buckinhâm sarayda €c- ler şerefine hususi bir âk- Z vermişlerdir Londra 9 (AA) — Hükümdar Aileleri âzssından 14 kişi kral ve kraliçenin misafirleri olacaklardır. Bunlar, şu zevattan mürekkeptir: Yugosi prens Hippe, Pru: Yunan Charles, prenses Juliana, ya prensi Freder Flander prer manya pre Bulgar kralı ns Pre Borisin bira- deri pr r kısmı bu- ya Hariciye komiseri B, Litvinof dün sabah Hariciye nazırı, B. Delbusla gö- rüşmüştür, B, Delbu hareket edecek! arasındaki konuşu devam edilecektir, Londrada taç giyme hazırlığı Dün Londrada yeni bir prova yapıldı Londra 9 (AA) — Bu sabah, taç giyme merasiminin 'yeni bir prova- sında yüz binlerce kişi hazır bulun- muştur. Bazı kimseler, iyi için gı dişar da bug eri tutabil. geçirmi ah ve hattâ dün, hafta ta- tiren * bilistifade taç giyme mera siminin hazırlıklarını görmek üzere gelmiş olan halk ile Londranm mer- kezi “hincahine * dolmuştu Londra 9 4A.A:y — Londra beledi- gayret etmektedir. Birçok kimseler bu rtiklara işti tedirler. an filosuna mensup 30 gemi South-End'de ve Londra limanında demirlemişlerdir. Milli gururu okşi- eri seyretmek sahilde i harb filosu de: Vasi güvertesinin üstünde Jen taretleri | geden Nels un yanında Rod- Soverei Re- venge ve Roya i durmak» tadır. Biraz İlerde Furious tayyare gemisinin büyük satıhı güze çarp- maktadır. Denize karıştığı” ye- Te doğru Boadicea ve Bulldoğ mut ri demirlemişlerdir. Electra ve Es- muhriplerile Rarvâi, Torolse ve Seahrose denizaltı geri Tilbury doklarına bağı 1 9,000 ton- mpton kru- Yazörleridir. Bunların mancınıkları ve afan tertibatı, seyircilerin ünleri bütün fi lo, sübalta kadar tenvir edilecektir, zl Bilbaonun kapılarında muharebeler başladı Asiler, milislerin son müdafaa mevzilerine çekildiklerini. Ma Guernica 9 (A.A) — muhabiri bildiri . Bask milisleri bu mevzileri şidde! faa etmi lerse de Franko k n hücumlaeri at etmeğe me Asilerin tebliği 9 (A.A) — Umumi kâ rargâhın tebliği nı tamarcile İşgel olan kıtalarımız Bilbaonun müdafaa hatlarına taarruz etmeğe hanrlar- mışlardır, Anehuraga, Trunde, Göyen- Zzabal, Triton, Bandagoicoa ve İturrie- ta kasabalarını zaptetmiş olan ; kota- larımız Munguiaya beş kilometrelik bir mesafeye kadar yaklaşmışlar ve | 7.5 luk bir batarya ile mühim mikts: da harp malzemesi iş dir. Marksistler, 300 den fazla ölü be- rakmışlardır. Toledo cepi arr pöskürtü Hariciye v vekili Cenevreye gitmek için yarın şehrimize gelmesi bekleniyor arı bu sabahki bir refiki- tolgrafa göre Hariciye ve- ik Rüştü Aras, Cenevreye bah şeh e ge- nüstür. inizin Cenevreden Tahran ve Mesko- nı seyahate, İktisat veki- âl Bayar da k edecektir, Bulgaristanda su basması Birçok köylerde evler ve tarlalar su altında kaldı Sofya 7 (Akşam) — ) — Balkan miemi- leketlerinde havalar yağmurlu git- mektedir. Yugoslayyada Morava ve nirleri taşarak yüzlere vi ve binlerce dekar ekili Evucib oli su alında kalan evlerin adedi 550 yi bulmuştur. Lom kazasında da pek çok ev eşinde 60 evi su ajderi köyünde 10 1 sularla dolmuş hilinde de pek çok © kalmıştır. da da 15 öy se i Tsibar tir. Zagı evin boduru: tur. Niğbolu 88 ler su alt Sofya kazı tan mütezâr ce e rde ari ko da me alıvolmuş lardır. Jeanne d' 'Arc günü Dün Fransada gürültüsüz olarak , geçti Paris 9 (AA) — Jeanne © Are bayramı münasbetile bu sabah yapı- lan merasime Paris garmizonundaki Wtaat iştirak etmiştir. Şimdiye kadar bu münasebetle tertib edilmekte olan alaylara i N ir çok gruplar bu sefer 150 tecavüz etmiyen 2 urahhasis ye yanar e relsi B. Raymond » Harbiye nazırı B. Düladier ve Dal 1 B. Dormoy ile birlikte iştirak etmişlerdir rasında münferid esinde düşmanın bir ta- | | İ İ İ dafaa ballına r Bilbao İle Am eta arasındaki i imiz tarafından tedir. hemen mevzileri tahrib edilmiştir. Bask hava müdafaası Bilbaonun kilometre cenubunda kâin Miravalles den sahilde Plenciaya kadar uzanan müstahkem hattı bombardır miş olan hava filolarımızn har na mani olamamıştır: General Franko, Bes taben bir beyanname meyredetti Jibiyetin nasyonalist kuvvetlerde oklu I ve şehrin teslimi bütüri al Franko, cinayet ve sürgi yan muhari i tekeffi elere Tİ Macaristan silâhlanıyor Silâhlanma kararımı yarı resmi suretle bildirdi Belgrad 10 — gatına gi âhiyettar m g e Macar bü Trianor muahedesi kümleri hilâ- fna olarak silâklanmağa karar V diğini yarı resmi bir suretle bildir- miştir. Peşte | turyaya k İ olan B. Musolininin bir teşvik eseri olarak telâkki edilmektedir. 'B. solini, Avusturyayı Almanyaya b masi uadil Macaristanın lanmasını elzem nı elzem gör yor, B. Göring sulhten bahsediyor “Başladığımız kurücu eser ancak sulh içinde başarılabilir, diyor Dusseldorj 9 (A.A.) — B. Göring, burada söylediği bir nutukta, evvelâ Hindenburg balonu fe h sederken «Cesaretimizi kaybetmiyece- ğiz ve eserimize devam edeceğiz: de- dikten sonra, Almanyanın iahakxuk ettirdiği eserlerin ehemmiyetini içbaz, rüz ettirmiş ve şunları söylemişti Yabancı memleketler. bilmeli gi kurucu eseri bir » k kuvvetli bir sulhün hima- nda başarab » anlamalıdır ki, iz gibi bir millet diğer i haklara malik olar: Diğer bütün de elinde iptidai d nız bizim elimizde iptidai yoktur. Siyaset ekonomiden ayrılamaz. Düra ya ekonomisinde yeni bir itimattan bahsedebilmek için evvel becvvel Ak manyaya karşı sarih bir vaziyet ih olunmalıdır. Barselonda vaziyet Sükün avdet etti, barikadlar yıkılıyor Barcelona 9 (A.A) — Sü teessüs etmektedi üratle fade edil Son hadisi esnasında. tevkif edile miş olan 214 kişi yakında serbes bis)

Bu sayıdan diğer sayfalar: