8 Haziran 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13

8 Haziran 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Haziran 1937 , AKŞAM Çocuk Dünyası HEDİYE ALANLAR ” 15 Mayıs 937 tarihli bilmecemizi hal- ledenlerden hediye kazananların isimle- rini neşrediyoruz: Birinci erkek: Kabataş Erkek Tisesin- den 894 No. bay Ertuğrul (boyaları ve örneklerile bir resim takımı), Birinci kız: Yeşilköy ilk okuldan No. 84 bayan Melâhat (Dikiş makinesi), İkinci: Fa- tih 13 cü ilk okuldan No. 579 bay Nadia Savaşan (Dolma kalem), Üçüncü: An- kara icra tetkik mereiinde kâtip Ahmed odabaşı kızı bayan Yüksel (Sümer kızı) hediyelerimizi kazanmışlardır. I » Vefada Kâtipçelebi No. 27 Ada- let, 2 - Kadıköy Düz so, 36 kat 3 Kutlu, 3 - Arnavutköy Boğaziçi lis, 49 Turgud, 4 - Kurtuluş Titi apart. Vacide Salâhad- din, $ - Samatya Şık törzihanesinde Hay- rünnisa, 6 Galata şubesi memurlarından Sadettin kızı Neclâ, 7 » Kasımpaşa şeyh Ali so. 28 Mediha, 8 - Kadıköy Mizyal, 9 - Erenköy kız lis, 554 Mediha, 10 » İst, Fransız Sen Benua okul Aksel, Çikolata alanlar 11 - Vefa erkek lis. 636 Nusret, 12 - Kınalıada ilk okul S. | de Şükran, 13 - Okullar Güneşi 328 Koçana, 14 - İst. erkek lim 646 Hasan, 15 » İst. kız lis, V. Güray, 16 - Kadıköy Moda Ağabey «0. 31 Mediha, 17 - Feriköy No. 3 Fatma, 18 - Bakırköy Sakızağacı Taşhan cad. 25 Reyim, 19 - Maçka Ömerpaşa so, 16 Semra, 20 - Haseki Bakibey 10. 24 Me- diha, | Bisküit alanlar | 21 - Erenköy 4 cü okul 22 Nükhet, 22 - Kadıköy Serasker s0. 44 Nureddin, 23 - Kadıköy | ci orta okul 20 Kenan, 24 köy Mandıra s0. 57 Zeyneb, 25 . Göztepe Ümran; 26 * Nişantaşı kız orta okul Yıldız, 27 - Beyoğlu 25 ci ilk okul Nedret, 28 - Fatih Eski Alipaşa 14 Fethiye, 29 - Haydarpaşa lis. 2083 Ke- mal, 30 - İst, kız lis, 1830 Melâhat, Birer kutu boyalı kalem ve resim defteri alanlar 31 - Beyazıd Haydar s0. 26 A, Çetin, 32 İst 23 cü okul 466 Naci, 33 - Be- yoğlu Alyon s0. 3 Hayyam, 34 - Süley- maniye 6 Nezahet, 35 . Şişli Kudret Kandemir, 36 - Cağaloğlu Yanıksaray- lar cad. 3 Süheylü, 37 - Çengelköy Ha- vuzbaşı 11/2 Suna, 38 - Pendik 1 ci okul 250 Necdet, 39 - İst, İş bankası muhasebe servisinde Halid, 40 - Galata- saray lis. 259 Aydın. 41 - Kızıltoprak 49 cu okul 197 Ad- nan, 42 - Bilecik istasyon Ragıb kızı Pe- ruyat, 43 - Yedikule 43 cü okul 43 Nec- lâ, 44 » Ankara alay baytarı binbaşı Merkup kızı İnci Dinçay, 45 - Bakırköy Taşhan cad. 68 Fatma, 46 - Akşehir malmüdürü oğlu Hayreddin Alpergun, 47 - Sariyer Dereboyu 57 Fatma, 48 - Fatih Gelenbevi orta okul “426 Mesrur, 49 - İzmir Karşıyaka kız muallim mek, 241 Makbule, 50 - Haydarpaşa lis 2472 Muzaffex, 51 : Fatih Ocaklı s0. 10 Sevim, 52 - Beyamd Soğanağa mahallesi Belkis, 53 « Yeşilköy ilk okul 84 Melâhat, 54 - Eyüpsultan Otakçılar 56 Mybeccel, 55 - Erenköy 2 ci orta s0. 26/1 Sülher, 56 - İst. kız is. 1094 Süheylâ, 57 - Üsküdar Paşakapısı 25 Zübeyde, 58 - Erenköy kız lis. 774 İhsan, 59 - Göztepe General Ali Refik köşkü 8 Saime, 60 - Büyüka- da Alpaslan s0: 43 Zeyneb. | Cetvel alanlar ol 61 - Taksim Abdülhak Hâmid cad. 5 Aysel, 62 - Nişantaşi kız orta okul 537 Selma, 63 - Nişantaş baytar Ahmed sö. 43 Sermed, 64 - Gelenbevi orta okul 520 Şakir, 65 - Kadıköy Caferağa ma- hallesi 16 Kâmüran, 66 - Beyoğlu 11 ci okul 34 İlhan, 67 . Aksaray 97 Hayriye, 6B - Şişli Terakki okul 644 H. Maslak, 69 - Cihangir Akarsu yokuşu 14 Mukad- der, 70 - İst. erkek lis. 775 Kemal, | Birer yazı lâstiği alanlar | 71 » Cihangir Güneşli so. 4 Vicdan, 72 - Bakırköy Kıztaşı 6 Muammer, İst. erkek lis, 87 Vehbi, 74 « Vefa e lis. 188 Alptekin, 75 - Vefa erkek lis, Öğütken, 76 . Bakırköy birinci okul Rıza, 77 - İst, erkek lis 917 Avni, 78. İst, erkek lis. 618 Feyzi, 79 - Fatih Dülger- zade mahallesi 30 Sedad, 80 - Samatya Sr Milliye cad. 52 Çağlı. | Birer dolma kurşun kalem alanlar | 81 - İst. 23 cü okul 482 İhsan, 82 - Aksaray Davutpaşa cad. 26 Necati, 83 - İstiklâl lis, 7 Ziya, 84 - İst, kız orta okul 367 Talât, 85 - Beyazıd Camesali 13 Emine, 86 - Bakırköy birinci okul 205 Dündar, 87 - Hayriye lis, 633 Handan, 88 » Vefa erkek his. 245 Tarık, 89 - İst. © cı okul 188 Günhan, 90 - Yeni Nesil okul 80 Remin. | Birer kalemtıraş alanlar 91 - Kumkapı Nişancı 29 Eleni, 92 - Kadıköy Süleymanpaşa 51 Petro, 93 - Beyoğlu 11 ci okul 418 Şükran, 94 - Aksaray Halidefendi 40. 14 Nuri, 95 - Fatih itfaiye karşın 20 Rükzan, 96 - İst. erkek lin. 345 Mehmed, 97 - İst. Hayri- ye lis, 113 Bürhameddin, 98 - Bakırköy Cevizliyalı s0..36 Füsun, 99 - Çengelköy Talimhane 20 Ayşe, 100 - Vefa erkek bs. 10 Mecid. 101 - İst. erkek lis. 724 Ali, 102 - Nevşehir cezaevi direktörü Bahri kızı Nayan, 103 - Kumkapı Balipaşa 93 Ye. jime, 104 - İst, 49 cu okul 30 Saide, 105 - Kütahya Cemaleddin mahallesi Kemeraltı s0. 18 Muhsine, 106 - Beyoğ- lu 16 ci okul 114 Ayhan, 107 - Beyazıd Pehlivan 80. 8 Neriman, 108 - Adapa- zatı orta okul 157 Nuri, 109 - Beyoğlu 12 ci okul 593 Feyzan, 110 - Balikesir posta telgraf T. memuru Galib, 1lI - İst. erkek lis. 1937 İbrahim, 112 - Ko- | camustafapaşa 14 Aliye, 113 - İst, 10 cu | okul 153 Reha, 114 - Bandırma ilk okul | 245 Süleyman, 115 - Kadıköy Moda | Kadri, 116 - Vezneciler Kemer cad. 17 | Necati, 117 - Kırıkkale gedikli okulu 94 i Celâl, 118 - İst. 34 cil okul 326 Mund- der, 119 - İst, 17 ci okul 256 Alâeddin. 120 . Ankara icra riyaset kaleminde Ah- med elile Melihe, 121 - Emirgân orta okul 320 Cevdet, 122 - Cumhuriyet or- | ta okul 210 Muzaffer, 123 - İst, erkek | lis. 1248 Ferruh, 124 - Ankara Atatürk | ilk okul 468 Sera, 125 - İst postane 5 Osman Senih, 126 - İst, kız lis. Mine, 127 - Cağaloğlu Himayeietfal 0. (-Şü- | küfe, 128 - Ayvalık Gazi okul 422 Sü- beylâ, 129 - Topkapı harici Fazlıpaşer cad. 5 Metin, 130 - İst. kız lis. 59 Bedia, 131 - Pangaltı Tepsüstü 3 Nezihe, 132 - Sirkeci Hocapaşa 47 Fevziye, 133 - Si- vas piyade alayı yedinci bölük Teğmen Tevfik kardeşi Faruk, 134 - Vefa erkek lis. 314 Muzaffer, 135 - Sirkeci Hüde- vendigâr cad. 53 Hazım, 136 - Tirebo- lu Dumlupınar okul Ayhan, 137 - Kadı- köy Rasimpaşa mahallesi 95 Muazzez, 138 - Çapa kız eritik okul 369 Nezahet, 139 - Cumhuriyet kız Jin. 397 Nezihe, | 140 - Trabzon şarbay kızı Süheylü, 141 - | İst. erkek lis, 817 Bürhan, 142 - İst er | kek lis. 1160 Cemal, 143 - İst, 44 cü okul 164 Hikmet, 144 - Beşiktaş Yıldız | si, 92 Sahahaddin, 115 - Çorum beledi- ye tabibi Tahir oğlu Yavuz, 146 - Be- şiktaş Yenimahalle 6 Basri, 147 - Ada- na simsar Hilmi muhasibi malül tayya- reci Enver kızı Gülyüz, 148 - Aksaray Yusufpaşa 4 Meliha, 149 - Kızıltoprak Reşidpaşa s0. 19 Neclâ,-150 . Ankara Hamam arkası Eminönü mahallesi Abay 80, 16/18 Nusten, 151 - Kadıköy İ €i orta okul 878 Nusret, 152 - İst. kiz fis 602 Masume, 153 - Üsküdar kız sanat okul 156 Melâhat, 15 - Fatih Sangüzel Kıztaşı 58 Sevim, 155 - Malatya Hekim han varidat memurü Hasan Emek oğlu Faruk. 156 - İst. erkek lis: 1267 Nec- meddin, 157 - İst. erkek liz. 947 Ahmed, 158 - Kadıköy 42 ci okul 24 Necdet, 159 - Modada Öter, 160 - Üsküdar Bürhan, 161 - İst. 42 ci ilk okul Güzin, 162 - Beşiktaş Akaretler 95 Sabahat, 163 . Erenköy sinema arkası 97 Melek, 164 - Beyoğlu 44 cü ilk okul 34 Nahid, 165 - Kadıköy 1 ci orta okul Esad, 166 - Emniyet direktörlüğünde Fevzi oğlu Cen: giz, 167 - Adatepe gemisi bölük | de İbrahim, 168 - Aksaray Mebrure, 169 - Erenköy kız lis. 870 Münciye, 170 » İst. 42 ci okul 667 Zemin, 171 - Şebzade- başı General Feyzi konakları Haydar, 172 - Erenköy kız lin, 628 Macide, 173 - Kadıköy 7 ci ilk okul 140 Ümran, 174 - İst. Hayriye lis. 619 Ayşe, 175 » Hay- darpaşa lis, 2199 Bülent, 176 - Beya- zd Külhan so, 9 Yadigâr, 177 - Beya- 7d Saracishak mahallesi 14 Salâhaddin, 178 - Aksaray Sülüklü cad. 17 Visalet- tin, 179 - Kadıköy Reşidpaşa so. 28 Lemi, 180 - Kandilli kız liz. 663 Behire, İSİ - Bostancı Bağdad cad. 498 Sabiha, 182 - Göztepe 5 ci okul 425 Sevim, 183 - Üsküdar Salacak arka #0. 9 Raif, 184 - Kasımpaşa o Keranlıkçeşme © çıkmazı 69/71 Mustafa, 185 - İst, erkek lis, 108 Bürhaneddin, 186 - Samatya demiryolu Cağaloğlu Mol. sad. 26 Halidun, 187 YENİ NEŞRİYAT: — —— PRATİK MİKROBİOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Deniz hastanesi baktriyoloji müte- hassısı Dr. Etem Bubacan «Pratik Mikrobioloji ve Parazitoloji» | isimli yeni bir kitap neşretmiştir. Geniş bir tedkik mahsulü olan bu kitap Tıb ta. lebesi, baytar, diş tabibi ve eczacılar la doktorları alâkadar eden faydalı ma- lümatı, kan grupları ve türklerdeki kan grup nisbetleri üzerinde son çalışma- ları ihtiva etmektedir. Tıb neşriyatı ara- sında büyük bir boşluğu dolduran bu kitabı alâkadarlara tavsiye ederiz. ., Beyoğlu Halkevinden: 8/6/937 sah inü saat 18,30 da Evimizin Tepeba- şındaki merkez binasında bir toplantı yapılacaktır. Konferans : Cumhuriyetçilik mevzuunda (Bay İhsan Arif Gökpinar) tarafından. 2 — Bu toplantıya herkes gelebilir. Dr. AHMED ASIM ONUR Ortaköy Şifa Yurdu Yatak ücretleri 2 liradan itiba“ ren. 3 üncü sınıfda ameliyat Ücreti alınmaz. Doğum ve kadın ameliyatlarile tık, apandisit, basur ve diğer ameliyeler için çok ehven hususi fiatler. Ortaköy Tramvay yolu Mu- allim Naci cad. 1V1 - 115 Semti meşhüru Mahallesi Gülata Köprübaşı » Sultanbeyazıt > Yolcüzade > Şahkulu Beyoğlu Kuloğlu "Taksim Firuzağa Galata Şahkulu Kasımpaşa Gazihasan Pş. » » > * Camlikebir , C. H. Paşa > > , » > Beyoğlu Hüseyinağa Galata Sultanbeyazıt > UVYVUYUUYYUUUUYUUUUUUU UV vi... LULU UYUYLUU UYU > Kemankeş Helvacı Kasımpaşa Çatmamescit Galata Arapcamit Karaköy Pangalti Beyoğlu Hüseyinağa Beyoğlu Kamerhatun Taksim Ayaspaşa Beyoğlu K. M. Çelebi > Hüseyinağa » , Ortaköy Taşçı Camiikebir Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31/Mayıs/938 sonuna kadar kiraya verili lafenarı 24 Ahmed, 188 - Sirkeci güm- rüğü veznedarı Emin kızı Nermin, 189 - Sultanhamam Kasap 80. 34 Ayşe, 190 İst. 27 ci okul 88 Fikret, 191 - İst, kız Ws. 519 Müfide, 192 - İst. 19 cu okul 263 Latfi, 193 - Kadıköy O Mısrhoğlu Yavuztürk so, 37 Ayşe, 194 - İst, 44 cü okul 490 Fikret, 195 - Beyoğlu ikinci ilk okpl 38 Hayati, 196 - Beyoğlu Balo 10. 44 Yılmaz, 197 - Kurtuluş Tepealtı Yener npart, Ayet, 198 - Sultanahmed "Akbıyık 1/25 Belkis, 199 - Beyazıd So- Zanağa mahallesi 18 Vahinde, 200 - Be- şiktaş Kıhçali mahallesi 4 Mitat, Emlâk alıcılarına SEMTİ Aksaray Gurebahüseyinağa maballe- sinde Çıkmazgümüşhane yeni Kakma» cı sokak eski 13, 15 yeni 15 numaralı Alacahamam Hacıalâaddin mahallesi Tahmis ve Asmaaltı sokak eski ve yeni 28, 30 numaralı, Yenibahçe Softasinan mahallesinde Lâle sokak eski 17 yeni 14 numaralı. Uzunçarşı eski Samanviranisani yeni Forhatağa mahallesi Uzunçarşı sokak eski 341 yeni 88 numaralı, Cumartesipazarı Hacıüveys omaheile- si Hacıilyas sokak eski 44 Mü, yeni 91/1 numsralı, Erenköy Merdivenköyünde yeni Ba- hariye sokak eski 5, 7, 5 MU, yeni 42, 42/1, 42/2 numaralı, Üsküdar Tavaşihasanağa mahallesi eski Bakkal ve yeni Baliçavuş sokak eski 31 yeni 17 numaralı. Beyoğlu Kamerhatun mahallesi eski” Zeren yeni Çekiç sokâk eski ve yeni 12 numaralı, 1 — Arttırma 25 haziran 037 tarihine düşen cuma günü saat 13 ten sekiz taksitte satış Cinsi Muhammen kıymeti İki buçuk katta yedi oda ve 2 sofayı havi bahçeli bir ey 1000 Üstünde üç odayı müştemil kârgir bir dükkânın nısıf hissesi 1500 İki katta 2'oda, 2 sofa ve elek- triği havi kârgir bir ev (içi ahşab) ğ 650 Kârgir ve elektriği havi bir 300 dükkânı, 2 katta 5 öde 2 sofayı havk e kârgir bir ev. 700. Biri iki katta 6 odalı ahşab 7 < ve diğeri Kârgir 5 oda ve © bahçeli iki ev. ie 400 2 katta £ odalı ahşab bir ev 300 4 katla 8 odayı, elektrik ve kumpanya suyunu havi kâr- > gir ev. 3000 154 kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedeli verenin üstünde kalacaktır, 2 — Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. N 3 — Bedelin dörtte biri peşin geriye kolanı sekiz senede sekiz müsavi tak sitte ödenir. Taksitler yüzde beş faize tâbidir. ' 4 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipe tekli kalır. Cadde ve sokak No 6. Fermeneciler Mehmetali paşa hanı üst katında Mumhane Altincı vakıf hanın altında — 133/135 No. lu mağlüp mağaza Üsküdar 1 Yazıcı 72 Ağahamamı Sıraserviler 04 Caddeikebir 525/451 Mekiep ve orta 6,34,36 Atiktersane K. 36,38 5 Gülhane 13 > 20 Mescit 2 Camiikebir 197 Mumhane 20 GUVEEEVEEİYU ĞU WWW YVUVUYUUUUUUUU No. 6 6 Makaracılat 12 Fransiz mezarlığı nı Tarlabaşı ” 46/44 Çakınak 19/25 Acıçeşme Ni 18/20 , Küçükparmak kapı 34/42 Mis z 1 , 1 20 Orta 5 nek teklilerin 9/Haziran/937 o çarşamba günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü akarat kalemine gelmeleri, (3214), Garaj İki dükkân 3 ücü vakıf hanın ikinci dairesi Dükkân > Han ve müştemilâtı Hane Baraka > Dükkân > Apartıman $ cü daire 6cı vakıf han üçüncü kat 14 Nolu oda - > » >. 15,» 3 > beşinci » 21 > >» > altıncı > 33 > » 3 >.» 31 > 3 > » >» > > ? > 0 m. > » >» 38 >» » > üçüncü > 11 > > > » > 12 3 Şi > DR ep e e > altıncı » 3i > > , 2-88: 50 > > 330» 3 > 4cü » 17/18 >» > » » iiki > > Şi > -22 > > > » 23 » , LL > ; ,» 2 » ? 4cü 3 20 ” > 5cd > 26 » > ,> 3 > » Gc > 3döiki > Hane 8/9 hisse » 8/40 hisse Arsa 1/2 hissö Dükkân — © > Hane İN ; © Apartıman 4 cü dairesi Hane N ; Apartıman 1 &i dairesi > . .Tedairesi Ğ Dükkân ri Oda üzere açık arttırmaya konulmuştur. İs” 2 (3065) ; Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: Kamp başlıyacağından kampa tabi telebenin 17 Haziran perşembe sabahi | saat 8 de mutlaka okulda bulunmaları. (3231) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kars'da Hafızpaşa Piyade alayı 6 ıncı BI, kumandan vekili 1, Miz. Bay Be İstanbul Şubesinden: di adına yazılı D sinifından 16989 numaralı Bankamız aksiyonu Kaybedildi- ğinden artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon veri- ya (8345), leceği Li “"ş a ş 4 7 ? iğ ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: