16 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

16 Mayıs 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM 16 Mayıs 1938 HAKiKi ÇAM KOKULU Venüs Kolonyası CİĞERLERİ ZAYIF ve SİNİRLERİ BOZUK OLANLARIN KALBİNE FERAHLIK VERİR ve GÖNLÜNÜ AÇAR Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram çam kokulu VENÜS kolonyası banyonuzu mükemmelen ta'tir eder. Cildinizi mis kokutur ve güzelleştirir, Tanınmış Eczane, Itriyat ve Tuhafiye mağazalarında. satılır, Nurettin Evliyazade Ecza, alât ve Itriyat deposu - nbul ÇARPINTI Baygınlık | BASUREÇARE | ADEMLKTIDAR | ROMATIZMAYA Nevrol CEMAL HEDENSA |; FORTESTİN PiIMANOL den 10 damla ile geçer. Bu emsalsiz si-| dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. Ka- | ile geçer. Bel gevçekliğinin birinci | pek müessir bir ilâçtır. Siyatiği, üşü- nir Hâcını kullanmıyan, sevmiyen Yol nı, Ağrıyı keser, Türkiyede Almanya- ilâcıdır. Vakitsiz ihtiyarlıyanlara (oO| © terek arka, bel, diz ve kalçalara tur, Evinizde mutlaka bulundurunuz. | (da ve bütün dünyada meşhurdur. | gençlik ve dinçlik verir, İ giren ağrıları derhal geçirir. | | İnhisarlar U. Müdürlüğünden || I — Nümuüne ve şartnamesi mucibince 250 kilo 36 X 60 eb'adında alemin yüm kâad pazarlıkla satın alınacaktır, HI — Pazarlık 23/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ki bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 96 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, (2580)/5 ig tecrübe ediniz. MİDE ve barsak- ları yormadan ve alıştırmadan ishal eder ve temizler, Hazımsızlığı, mide ekşilik, şişkinlik ve yanmalarını GİDERİR . İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçi- mesi gayet lâtif; tesiri kolay ve mü- KUMRAL SIYAH * i | 1 — Şartnamesi mucibince 20X25 — 27 eb'adında 20,000,000 Mantar paz lıkla satın alınacaktır, TI — Pazarlık-6/V1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Er bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. II — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, deyyimdir. Son derce çeker almiş Saçlara gayet tabil surette is IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin mantar nümunelerini münakl” iz olmakin mümasil m sa gününden evvel alım komisyonuna vermeleri lâzımdır. yi Lal Del nr 2 ag tenilen rengi verir, Ter ve yi v en zi sin deyin e gün — > — ii gr ç ; paralariyle birlikte yukarı geçen komisyona gelmeler olunur, (22: Bu bir fenni hakikattir ki: SMA Ay. GM, , * I — Şarinamesi mucibince 1000 - 1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla s8 $İ. Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev- tan aimacaktır. ğ TI — Pazarlık 31/V/938 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Kabir” safı haiz saç boyaları arasında bi- taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. NI — Şarinameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. rinel gelmiştir. Saçları ve elidi IV — Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 96 7,5 güveni KREM PERTEV Cildi temizler, pürüzsüz ve SEBE EEEEEZEZ EE? E gergin tutar. 4 paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komsiyona gelmeleri ilân olunur. (271808) Buruşuklukları giderir, tabit kat'iyen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan a a i a * - yegüne sıhhi saç boyalarıdır. I — İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince yap” güzelliği muhafaza eder. İNGİLİZ KANZUK EOZANESİ tırılacak kârgir ve betonarme istinat duvarlarıyla Filitre dairesi inşaatı 9/V/998 tarihinde ihale edileceğinden yeniden kapalı zarf üsüliyle eksiltmeye konmuş” N Dr. Hafız Cemal vE BEYOĞLU - İSTANBUL tür. | PİŞER TI — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradif. | . . TI — Eksiltme 30/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de KE | Dahiliye mütehassısı I R A K Ss E F A R E T 1 N D E N > bataşda levazım ve mübayast şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, |

Pazardan başka günlerde öğleden sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Di. Yenişehirdeki Eski İrak Befareti binası ve binayı ihata eden Bahçe müzayede fis vanyolunda (104) numaralı hı Ş nesinde hastalarını kabal yy satılığa çıkarılmıştır. Talip, olanların Cuma ve Pazar günlerinden mada hergün IV — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım z ve mübayaat şubesiyle Ankara ve Izmir Başmüdürlüklerinden alınabilir, Ni V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve vesaikini İnhi" martesi günle, 10 buçukta, iki buçuğa kadar Çankaya'daki İrak Sefaretine müraca- 5 fıkaraya lg nalan e ya ilzam iin sal 3 si sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. i telefon: 22198 — 21044 Müzayede 4 Haziran 1038 e kadar devam edecektir. VI — Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile İnşaat şubesinden ale” nacak ehliyet vesikası ve 9 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektubunu (be tiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukâ” 4 rıda adı geçen alım komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol” ması lâzımdır. (2714) | Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum “İdaresi İlânları H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadar Haydarpaşa — Adapazar ında iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuğ” tur. Haydarpaşadan saat «6,55 ve Adapazardan saat «18,56» da hareket ed cek olan trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan sasi | «1,30» Adapazardan «18,00. da hareket edecek olan trenlerde birinci, ikindi mevki arabalardan teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç di bulunacaktır. Gezinti trenlerimizin istasyonlara varış ve kalkış saatlerini göst” rir cetvel aşağıya dercedilmiştir. (2805) Birinci Tren İkinci Tren İstasyonlar i Varış OKâlkış Varış: Kalkış Haydarpaşa Baat — 8.53 — 1 İzmit » 9 930 Durmaz Sabanca » 10,12 10,20 10,46 1054 Adapazar » 10.58 — 1128 — i smmm İİ ny İmam amam İİ Avdet Adapazar Saat — 18— — 1856 Sapanca , 18,46 18,50 1928 198 İzmit » Durmaz 021 2028 İ Haydarpaşa » 22.0 — 23,10 — İzmit Saat — 8,05 4 Sapanca , 848 853 “ Adapazar , vi e m eg SİNİ Adapazar Sant — 1935 Sapanca , 2012 20,22 İzmit , 2103 — Bu trenlere ancak bir gün evveline kadar bilet satılacak ve katarın günü Köprü, Haydarpaşa ve İzmit Gişelerinden bilet satılmıyacaktır, ö| * il Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yanılı iki gurup malzeme 28/6/9038. salı günü saat 15,80 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarad$ İdare binasında satın alınacaktır, ğ Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muva$“ Kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesika) ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her gurup için ayrı zarf halinde KO misyon relsliğine vermeleri lâzımdır. bi Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinİf ği. satılmaktadır, (2700) Gurup İsim Muhammen Muvakiğ Mi bedel Lira teminat Li İ © Makas takımları, Krovazman, manganezli göbek (323700,— 16.698 A 50000 adet normal ha demir traversi, 222.624,— 12.384

Aynı gün çıkan diğer gazeteler