14 Ocak 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

14 Ocak 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nalbant mektebinde bir saat... Mektepli nalbantlar nasıl çalışıyorlar neler anlatıyorlar? | Istanbul, gelecek seneye Istanbul nalbant mektebinde çoluk çocuk sahibi leyli talebeler var İstanbul nalbant mektebi, talebe derste ve tatbikatta Haydarpaşadan bir arabaya bininiz. Selimiye kışlasının arkalarına doğru gidiniz. Açık sarı bir bina gözünüze çarpar. Kapıda da bir levha okursu- nuz: «Ziraat Vekâleti İstanbul nal- bant mektebi, evet nalbant mektebi, Bugün bahçıvanlarımız ve nalbantla- rmuz için de mektebimiz var. Bu nalbant mektebinde bir iki saat geçirecek, derslerde bulunacaktım. İçeriye girdiğim zaman mektepli nal- bantları büyük bir faaliyetle çalısır. ken buldum. Beni buraya getiren rehberim ba- na izahat veriyordu: — İstanbul nalbant mektebi leyli- dir, meccanidir. Talebeden çoğu dük- kân ve aile sahibi nalbantlardır. Köy- lerinden, kasabalarından, şehirlerinden buraya gelirler. Leyli mektepte üç ay fenni nalbantlığı öğrendikten sonra şahadetnamelerini alırlar ve diplomalı nalbant olarak köylerine dönerler. Talebe içinde soyu sopu nalbant ol- duğ'u halde, sanatin birçok incelikle. rini bu mektepte öğrenip, dualar ede. yek köylerine dönenler vardır.» Bu nalbant reektebinin gayesi şu- dur. Memleketimiz için atcıık çok mühim bir meseledir. Atın en kıymet- li uzuvlarından biri de tırnağıdır. Her. hangi bir hastalıkla tımağından mah- Tum olmuş bir at hiç bir işe yaramaz, Atın, nal dolayısile, tırnağı da daima nalbandın elindedir. Hükümet bunun için bu işe sön derece ehemmiyet ver- mektedir. Bütün malbantlarımızın yavaş yavaş mektep görmeleri temin edilecektir. Elde kâfi derecede mek- tepli nalbant bulununca : mektepsiz- lere nalbandlık ettirilmiyecektir. Dersahene vazifesini gören atelyeye girdik. Eski, üstad bir baytar nalbant talebelere ders veriyor. Muallimin elin- de suni bir at ayağı. Ayağın teşrihini ve nallarır, şekillerini anlatıyor. Genç, orta yaşlı, bekâr, aile sahibi nalbantlar not tutuyorlar, Şöyle not- larına bir baktım. Hepsi de yeni harf- ,! lerle, büyük bir süratle muallimin ağ- zından çıkanları kaydediyorlar. Eski. den okuma yazma bilmiyen seyyar, so- kak dişçilerini düşündüm. Karşımda. ki bu asri nalbantlara baktım, Derin bir nefes aldım. Burası tam mânasile asri bir nal- bant atelyesi idi, Körük diye birşey yok, Ocaklara elektrikle hava verili- yordu. Talebe yüzlerce nal arasında ders görüyor. Her nalın bir numarası var. Tıpkı insan ayağına kundura se- çilmesi gibi atlar için kullanılan nal Jar numara, numara... Büyük ökçeli. Jer var, küçükler var, Muallim soruyor — Kaç numara vardır nallarda?... | — Sıfırdan on bir numaraya kadar çeşid çeşld büyüklü, küçüklü nallar vardır. En küçük nal sıfır numaradır. En büyük 11 numara... — Bizim yerli atlarımız için kaç nu- maralı nallar kullanılır? — Ekserya 3-4 numaralı nallar... Ecnebi atların, melezlerin ayakları daha büyüktür, Bu esnada nalbant- lara gösterilen bir takım kauçuk nal- Jar gözüme ilişti. Bu kauçuk nallarla hayvanlar hiç gürültü çıkarmadan sokaklarda dolaşabiliyorlarmış. Eğer bütün yollarımız asfalt olursa İleride hayvanlar bu şık kauçuk nalları kul. lanabilecekler.... Mektepte naldan başka nalbantlar ra lâzım olacak bazı hayvan hastalık. ları da öğretiliyor. Meselâ hayvanlar. da mankafa denilen hastalık, hayvan- lardaki bazı nezlelerin tedavisi gibi... Nalbandlar, hele evli barklı olanlar mektepten çok memnun görünüyor- lar. Buradaki talebeden 40. 41 yaşların- daki bir nalbantla görüştüm. Bana şunları anlattı: — Bizim ailemiz najbanttır. Babam, babamın babası, onun babası hepsi bu sanatte ölmüşler... Ben de kendim 22 senelik nalbandım. Lâkin mesle. ğin yarısından fazlasını ben bu mek- tepte öğrendim, Nalbant deyip de geç- metneli... Bu oldukça ince bir sanat- tır. Bir kere, mektep görmeden çok önce, köyümüzde bir nalbant vardı. Bir ata mahmuzu uzun bir nal çak- mış. Hayvan koşarken mahmuz taşa takılmış, üzerinde 18 yaşındaki oğlu hayvandan aşağı yuvarlanmış. Başını taşlara çarpmış ölmüş. İşte naldaki küçücük bir mahmuzun biraz uzun yapılması bak ortaya neler çıkarıyor. Bunun için nalbantların mektep gör- meleri çok iyi bir iş. Uzun bıyıklı bir talebeye yaklaştım. Trakya köylerindenmiş. Dükkânindan buraya gelmiş. İsmi Mehmed Ali Kan demir... — Bugün ne okudunuz? diye sor- dum. Köylü nalbant bana şu cevabı ver- di: — Ayağın anatomisini... — Mektep hayatından memnun musun? — Hayatımda hiç bir mektebe git- memiştim. Amma mektep hayatı çok güzelmiş. Onun arkasındaki arkadaşi tem ilâve etti: — Ben mektebe geleli dört kilo al dım. Mektep bitecek diye üzülüyorum. Kektep mezunu, diplomalı nalbant- lar köylerine döndükten sonra da mek; teple alâkalatını kesmiyorlar, daima Rüs. müessese İle mektuplaşıyorlarmış, Mektebi bitirdikten sonra köyleri- ne dönerken nalbantların her birine bütün at ayaklarına göre yapılmış bir takım nümünelik fenni nal hediye olu- nuyormuş. Evli bir talebeye sordum: — Nalbant mektebinde hayatımız Basil geçiyor? * — Sabahleyin erkenden okalkıyo- Tüz. Kahvaltımızı ediyoruz. Derse baş- yoruz. Öğle yemeğimiz mükemmel, Öğleden sonra dersler bitince bir sant tatilimiz vardır. Dışarıya çıkabiliriz. Fakat bir saati geçirmek memnudur. »—— Köyden, kağinızdan mektup alır misn1z? ” — Yazarlar. Bayram tatillerinde fi. lân bizde gideriz. Devlet onlara da yardım ediyor... Bâytar mektebinin hemen yamba- şında, «Hayvan küçük sıhhat memur- luğuv mektebi var. Burasi da pek dik- kate döğer bir müessesedir. Mektebin hâyvan hastanesi, hâyvan ameliyat salonları görülmeğe değer. Blihassa »köpek ameliyat salonu» çok mükemmeldir. Buradaki hayvan hastanesine diş- lerini çektirmek üzere ayılar, ayağın- daki yarayı tedavi ettirmek üzere may- munlar getirildiği bile vaki imiş. Mekiğpte bilhassa tavuklara muh- telif hastalıklar için aşılar yapılıyor. Gerek hayvan küçük sihhat memur. luğu mektebi gerek nalbant mektebi hakikaten mükemmel müesseseleri. miz arasındadır. Hikmet Feridun Es Lig maçları programı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Futbol Ajanbindan: 14/1/0839 Cumartesi günü yapılacak maçisr Taksim stadı: Anadoluhisarı - Eyüp B takımları saat 1430 hakem Tarık Özerd- gin. Beşiktaş stadı: Galatagençler - Kasım- paşa B takımları saat 1430 hakem Bezi Temsan. 15/1/939 Pazar günü yapılacak maçlar. Taksim stadı: Galatasaray » Hâl A takımları saab 1130 hakem Şazi Tezcan yan hakemleri Halid Uzer ve Osmani, Beşiktaş stadı: Böğaziçispor - Ortaköy A takımları saat 9,30 hakem Feridun Kiliç, Davutpaşa - Feneryılmaz A takımları saat 1113 hakem Refik Osman Top, Eyüp - Galatagençler A takımları #nat 13 hakem Şahap Şişmanoğlu, Beşiktaş » Vefa A ta- kımları suat 14,45 hakem Tarık Örerengin yan hakemleri Fahreddin Somer ve Ziya Kuyumiu. Fenerbahçe stadı: Beykoz - Topkapı A takımları saat 13 hakem Adnan Alkon yan hakemleri Neşed ve Salahaddin Özbayksl, Fenerbahçe - İslanbulpor A takimlerı saat 1445 hakem Ahmed Adem Göğdün yan hakemleri Ekrem Ersoy ve Neşed. Not: Lig maçlarının devamı müddetin - ce Beşiktaş stadında dühuliye Ücretleri 25 kuruş olarak tesbit edilmiştir, Vali söz verdi: kadar stada kavuşacak Klüp idarecileri dün akşam Vali B. Lutfi Kırdarın riyasetinde bir toplantı yaptılar İstanbul Müplerinin idarecileri, dün akşam Parti merkezinde Val ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdarın riyâseti altında iki şaat süren uzun ve mühim bir toplantı yaptı ve bu murahhaslar, belli başlı derdlerimiz- den olan stad işinin kati bir şekilde hal yoluna girdiğini salâhiyettar bir ağızdan işittiği gibi klüplerinin derd- lerini dinletmek imkânım da buldu. lar. 22 klüp murahhasının iştirak etti- ği bu toplantıda mıntaka erkânından başka spor ajanları, hakem kamitesi ve âzaları, spor monitörleri bulune müşlardır. «Spor mesaili üzeride fazla mal mat sahibi olmak isterim... diye söz başlıyan Vali ve Belediye Reisi B. LAâtfi Kırdar ezcümle demiştir kit «Sporun en mütekâsif bulunduğu İstanbulda maalesef, bu spor ihtiyacı- nı karşılıyacak stad olmadığını çok yakmdan gördüm. İçlerinde Fener- bahçe müstesna olmak üzere diğer stadlarda futbol oynanamıyacağı ta- bil olduğundan evvelâ sizlere stad yaplırmak en birinci vazifemdir, Sporculara müjdeliyebilirsiniz ki ge- lecek sene sehrimizde de asri bir | stad meydana çıkmış olacaktır, Şehir | stadi için tesbit edilen iki mahal var» dır. Yenibahçe ve Dolmabahçe... Bü iki mahalden en elverişli ve vesait bakımından en müsald olan yer Dolmabahçe ahırları yanında bulunan gazhanenin Wulunduğu era- zidir. Ben prensip itibarile ilk şehir “ stadının yapılması İçin, Dolmabahçe- ye tarartarım. “Beş altı yüz bin Tire ile buraya birinci şehir stadının ku- rulacağını tahmin etmekteyim. İmar plânı mucibince Yenibahçe- de yapılacak olan şehir stadı muaz- zam bir iş telâkki edildiğinden ve bu, mevkii tatbike konuncaya kadar'bu işi çok acele olarak kabul ettiğim cihetle Dolmabahçede yapılacak olan stadı önümüzdeki seneye kadar hal- ledeceğime söz veriyorum. v Hr iki stad için Avrupanın en meş- bur stadlarını inşa eden mimirlâr- dan 5 kişi intihab edeceğiz. Ankara ve Manisa stadlarını yapan mimar Viyotti'nin işlerinden memnun oldu- gumuz cihetle bu beş mimar arasın- da bu mimarın da bulunacağı tabii- dir. Türk mimarlarının da İştirakile bir müsabaka açacağız. Kabul edilen proje sahipleri ile müsabakaya işti- rak eden diğer mimarlara nakdi mü- “kâfat verilecektir. Kabu! edilen ve şehrimize en mü- said gelen proje üzerinde inşaafa derhal başlanacaktır. Haziranda nısfı tediye edilecek olan paranın müte- bakisi, gelecek sene yani stadın hita- mına kadar temin edilecektir. Bu hususta klüpcü arkadaşlarımın fi- kirlerini öğrenmek isterim,» Senelerdenberi en büyük derd ola- rak ileri sürülen stad meselesinin salâhiyettar bir ağız tarafından bu şekilde ve kati bir surette hal yoluna girdiğini hisseden klüp murahhasları büyük bir sevinç içiride bu-beyanatı tasvib ve teşekkür ettiler, Stadlarda alınan vergi mikdarının çokluğundan şikâyet üzerine bu işi tedkik edeceklerini bildiren B. Lütfi Kırdar Ankara ve İzmirde alınan vergi mikdarlarının tesbit edilmesini alâkadarlardan istedi. En son olarak Beden terbiyesi umum müdürlüğü- nün verdiği karar üzerine mektepli- lerin spor klüplerile olan alâkaları- nın kesilmesinin bu klüpleri atalete sürüklediği yolundaki fikirlere Be- den terbiyesi umum müdürü General Cemil Tahirin yakında İstanbula ge- leceğini ve bunu o zaman yapılacak bir toplantıda mevzuu bahsetmelerini klüp mürahhaslarından Tier etti, Klüplerin antreneman sahasi yok- suzluğu için yaptıkları şikâyet üze. Stad hakkındaki beyanatile sporcu- ları sevindiren Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar rinde fazla duran B. Lütfi Kırdar bu işin de şehir stadı kadar ehemmiyetli olduğuna işaret ederek her semtte Klüplere antrenman için iki üç bin lirahk ufak birer saha temini için çalışacağını ve klüp murahhasları- nın aralarında seçecekleri bir heyetin antrenman sahalarının yapılacağı yerleri tesbit etmesini ve hazırlane- cak raporun kendisine verilmesini bildirdi. Bu arada bir çök klüp murâhhas- ları antrenman sahaları Için müse id inahaller hakkında izahat verdi ler, Bu arada Üsküdar klübü başkonı Üsküdardaki sahalarına ha- vuz yapıldığı için antrenman yapa- madıklarını ve Eyüp klübü Teisi Eyüpte yapılacak saha için İki sene evvel 5 bin ilranın temin edildiğini fakat elân bu paradan istifade ede 'mediklerini bildirdiler. Şikâyetleri büyük bir hassasiyetle not eden Vali ve Belediye reisi B, LOtf Kırdar her ayın birinci günü akşamı Klüp murahhaslarının İştirakile bir toplantı yapılmasının İstanbul $po- rünun inkişafında büyük bir rol oy- nıyacağını ileri sürerek mınlakâ as- başkanından bu işin teminini rica etti ve toplantıya nihayet verildi Şazi Tezcan İki oyuncu daha tecziye edildi Beden terbiyesi İstanbul bölgesi futbol ajanlığından: Beykoz klübünden Gazanfer Ok cayto bir ay, Süleymaniye kiübünden Rauf Günsan bir ay. 'Yukarnda klübleri ve bölge numa- ralarile isimleri yazdı. idmancılara lig Maçlarındaki sui hareketleri do- lâyışile hizalarında yazılı müddetler için müsabaka boykotu cezaları ve- yilmişlir. Bu cezalar 13/1/1939 tari- hinder başlamaktadır, Alâkadar klüb- lerle hakemlerin bu idmancıları mü- sabakalara Idhâl etmemeleri lüzumu tebliğ olunur. Rumen futbolcüleri Pire muh. telitini 1-3 mağlüp etti * Şehrimizde yaptığı maçları müte akib Yunanistana gideni Romanya muhteliti galibiyetle bitirdiği 1k iki müsabakadan sonra perşembe günü Pire muhtelili ile karşılaşmış ve bu maçıda3-1 İlk devreyi 2 - 0 galip bitiren Rus menler ikinci devrede gevşek Oyna» mışlar ve yedikleri bir göle mukabil bir göl yapmışlar ve müsabaka bu ş6- kil 3 - 1 Pire muhteliti- nin mağlübiyetile nihayetlenmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: